Skip to main content

В ДВ, бр. 98 от 17.11.2020 г. са обнародвани обяви и заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена
  • В ДВ, бр. 98 от 17.11.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № КД-14-140 от 02.11.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Лилково и с. Ситово, община „Родопи“, област Пловдив;
Заповед № КД-14-141 от 04.11.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Бойково и с. Цалапица, община „Родопи“, област Пловдив;
  Заповедите подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 17.12.2020 г., вкл.)

  • В ДВ, бр. 98 от 17.11.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

 Заповед № РД-16-46 от  30.10.2020 г. на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за урбанизираните територии в землищата на: с. Боденец, с. Върбешница, с. Горна Бешовица, с. Горна Кремена, с. Долна Кремена, с. Кален, с. Крапец, с. Лик, с. Ослен Криводол, с. Старо село, с. Цаконица и с. Царевец, община Мездра, област Враца. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник” (до 17.12.2020 г. вкл.) собствениците са длъжни да означат на свои разноски  границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.
Заповед № РД-16-48 от  04.11.2020 г. на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за урбанизираните територии в землищата на: с. Генерал Тодоров, с. Кромидово, с. Кулата, с. Кърналово, с. Марикостиново, с. Митино, с. Ново Кономлади и с. Рупите, община Петрич, гр. Кресна, с. Горна Брезница, с. Долна Градешница, с. Ощава, с. Сливница и с. Стара Кресна, община Кресна, област Благоевград. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник” (” (до 17.12.2020 г. вкл.) собствениците са длъжни да означат на свои разноски  границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

  • В ДВ, бр. 98 от 17.11.2020 г. са  обнародвани обяви на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Започва производство по изменение на кадастрална карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в гр. Долна Митрополия, с. Биволаре, с. Божурица, с. Брегаре, с. Крушовене, с. Ореховица, с. Подем, с. Рибен, с. Славовица, с. Ставерци, гр. Тръстеник, община Долна Митрополия.
Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Плевен. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ ( до 01.12.2020 г. вкл.) заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

Започва производство по изменение на кадастрална карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в с. Брест, с. Гиген, с. Долни Вит, с. Дъбован, с. Искър, с. Крета, с. Ленково, с. Милковица и с. Шияково, община Гулянци.
Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Плевен. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ ( до 01.12.2020 г. вкл.) заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

slogan bg