Skip to main content

Началник на отдел Отдел „Контрол“, дирекция „Геодезия и картография“, специализирана администрация при АГКК

Тип обява
Обява за работа
Статус на обява
Затворена
КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за длъжността началник на отдел, отдел „Контрол“, дирекция „Геодезия и картография“, специализирана администрация при АГКК

            На основание чл. 44, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, въз основа на проведения конкурс, комисията класира следните кандидати, показали най-високи резултати:

Първо място – Маргарита  Бурлакова;
Второ място – Дамяна  Вълканова

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:.........../п/...............
                                                            
                                                                                                       ИНЖ. РУМЕН ЯНКОВ

ИНФОРМАЦИЯ за допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс

ИНФОРМАЦИЯ за допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност: началник на отдел, отдел «Контрол», дирекция «Геодезия и картография», специализирана администрация при АГКК.

Конкурсната комисия, определена със заповед № РД-13-190/1/ от 24.11.2020 г. на Изпълнителния директор на АГКК, реши:

 

           Допуснатите кандидати до конкурса за длъжността началник на отдел, отдел «Контрол», дирекция «Геодезия и картография», специализирана администрация при АГКК, трябва да се явят на тест на 21.01.2021 г. /четвъртък/ от 10:30 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, на адрес: гр. София, ул. Мусала № 1.

Кандидатите да носят документ за самоличност.

Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе на 21.01.2021 г. в 13.00 часа на посочения адрес.

 

В съответствие с разпоредбата на чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, комисията взе решение за системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста:

В теста кандидатите трябва да отбелязват със син химикал буквата на верния отговор, като я очертаят със знака „о“. 

         В теста кандидатите нямат право да поправят, дописват или изтриват вече избран отговор, както и да отбелязват  повече от един отговор на всеки отделен въпрос. В тези случаи ще се счита, че на съответния въпрос е отговорено невярно. Липсата на отговор не носи точки. Максималният резултат, който може за бъде постигнат при правилно решен тест, е оценка 5,00. Минималният резултат за допускане до интервю е оценка 4,00 или правилен отговор на поне 25 въпроса от теста.

Скалата за оценка е следната:

          При 30 правилни отговора – оценка 5,00;

          При 28-29 правилни отговора – оценка 4,75;

          При 26-27 правилни отговора – оценка 4,50;

          При 25 правилни отговора – оценка 4.

          По-малко от 25 правилни отговора – оценка неиздържал.

          Време за решаване на теста – 60 минути.

          Кандидатите получили оценка „неиздържал“ не се допускат до интервю.

          Интервюто ще съдържа въпроси за установяване в каква степен кандидатът притежава професионалните и деловите качества, необходими за изпълнението на длъжността, в съответствие с критериите за преценка на кандидатите-Приложение No 5 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

Минималният резултат, при който кандидатите се считат за успешно издържали интервюто – минимум оценка 4,00.

Крайният резултат на всеки кандидат е сбор от: оценката от теста, умножен по коефициент 3 и оценката от интервюто, умножена  по коефициент 5.

 

 

 

                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:........../п/.........

                                                                                                                      ИНЖ. РУМЕН ЯНКОВ

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс
за длъжност: началник на отдел, отдел «Контрол», дирекция «Геодезия и картография», специализирана администрация при АГКК.

                 Конкурсната комисия, определена със заповед № РД-13-190/1/ от 24.11.2020 г. на Изпълнителния директор на АГКК, реши: 

I.    Допуска до конкурс следните кандидати:
1.    Маргарита Бурлакова.
2.    Георги Гочев.
3.    Дамяна Вълканова.
 
II.    Недопуснати до конкурса кандидати: 
 Няма.

                  III. Информационни източници, които кандидатите могат да ползват за подготовка:
1.    Закон за държавния служител;
2.    Закона за кадастъра и имотния регистър;
3.    Закон за геодезията и картографията;
4.    Закон за устройството на черноморското крайбрежие;
5.    Закон за устройството на територията;
6.    Административнопроцесуален кодекс;
7.    Наредба за административното обслужване;
8.    Подзаконови нормативни актове по геодезия, картография и кадастър.

                           
                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: ......./п/..........  
                                       ИНЖ. РУМЕН ЯНКОВ

Забележка:
          Във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната и в изпълнение на Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. / раздел I, т. 6 / на министъра на здравеопазването, провеждането на конкурса се отлага до отпадане на наложената ограничителна мярка. 
          Допуснатите кандидати ще получат допълнителна информация относно датата и часа за провеждането на конкурса на личните си електронни пощи, като същата ще бъде публикувана и на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
 

Обява

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) за заемане на длъжността 

Началник на отдел
Отдел „Контрол“, дирекция „Геодезия и картография“, специализирана администрация при АГКК

с изисквания, както следва:
1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Образование – висше; минимална образователна степен „Магистър“.
1.2. Професионална област – геодезия, право, публична администрация.
1.3. Минимален професионален опит – 4 години.
1.4. Минимален ранг - III младши.

2. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител - длъжността се заема по служебно правоотношение. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 700 до 2300 лв. (за първа степен).

3. Кандидатите да притежават умения и способности за:
    Управленска компетентност – планиране, организиране, координиране и контрол на дейността на звеното за осигуряване изпълнението на индивидуалните и организационните цели.
    Работа в екип – управление и участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел.
    Комуникативна компетентност – ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма.
    Ориентация към резултати – постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания.
    Фокус към клиента (вътрешен/външен) – ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите.
    Професионална компетентност – познаване на нормативните документи, свързани с длъжностните му задължения и дейността на АГКК.
    Дигитална компетентност - знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.

Кратко описание на длъжността:

Организира, координира и контролира:
         - осъществяването на контрол по спазване сроковете за изпълнение на дадените препоръки от вътрешни и външни одитори;
   - осъществяването на контрол за спазването на законите, подзаконовите нормативни актове и вътрешните правила, регламентиращи създаването и поддържането на КККР, както и предоставянето на административни услуги от СГКК.
 Подпомага изпълнителния директор на АГКК при осъществяване на административен контрол върху дейноста на СГКК;
  Извършва проверки по жалби и сигнали на граждани и юридически лица, подадени срещу действия или бездействия на служители на АГКК и др;

4. Начин за провеждане на конкурса:
4.1. Решаване на тест;
4. 2. Интервю с кандидатите.

5. Необходими документи за участие в конкурс: 
5.1. Заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл. Към заявлението се прилагат:
5.2. Декларация по чл. 17 ал. 3 т. 1 от НПКПМДСл от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 5.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;      
 5.4. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина /при наличие на такъв/;
5.5. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

6. Документи за участие в конкурса се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявлението (до 17:00 ч. на 23.11.2020 г.) в деловодството на АГКК - гр. София, ул. Мусала 1, по един от следните начини:
- лично от кандидата на посочения адрес;
- чрез пълномощник, като в този случай е необходимо да бъде попълнено  пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса.
 - на имейл: Виж имейла..., като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.   
        При подаване на заявленията - лично или чрез пълномощник, кандидатите, се уведомяват от служителите, определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. В случаите на подаване на документите по електронен път, информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика, се изпращат на кандидата по електронен път.
        С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

7. Списъците и други съобщения във връзка с обявената конкурсна длъжност се обявяват във фоайето в централното управление на АГКК  и на интернет страницата на Агенцията - www.cadastre.bg.

8. Информация за конкурса  се предоставя на кандидатите в отдел “Човешки ресурси” на АГКК, на телефон 02/8188387.

            Образци на заявление за участие в конкурса и на декларация могат да се изтеглят от раздел „Конкурси“ на сайта на Административния регистър: http://iisda.government.bg/competitions.

Забележка: Документи, прикачени по настоящата обява в jobs.bg, изпратени по куриер или друг вид поща няма да бъдат приемани и ще бъдат връщани на подателя.
Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите, както и информация за пречките за назначаване на

 

slogan bg