Skip to main content

В ДВ бр. 95 от 06.11.2020 г. е публикувани обяви за приети КККР, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ бр. 95 от 06.11.2020 г. е публикувани обяви за приети КККР, както следва:
Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за урбанизираната територия в землището на с. Генерал Киселово, община Вълчи дол, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ ” (до 07.12.2020 г. вкл.),  заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна.

Службата по геодезия, картография и кадастър – Смолян съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти в землището на гр. Неделино, община Неделино, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ ” (до 07.12.2020 г. вкл.),  заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Смолян.

slogan bg