Skip to main content

За предоставянето на данни от актовете за собствеността гражданите дължат ли заплащане на такси? Как точно трябва да означат границите на имота?

За предоставянето на данни от актовете за собствеността гражданите не дължат заплащане на такси.

В процеса на създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри, в териториите, в които кадастралната карта се създава чрез геодезически измервания, собствениците имат задължението да означат границите на имотите си с трайни знаци в съответствие с документите, удостоверяващи собствеността върху тях. В сградите на службите по геодезия, картография и кадастър, общината и други подходящи места с публичен достъп се предоставя информация за обхвата на територията, в която границите на поземлените имоти и сгради ще се отразяват в кадастралната карта чрез геодезически измервания. Информацията съдържа и обяснение за реда и начина за означаване на границите, в случай че те не са материализирани на място, не са ясно разграничими или съществуващите на място се различават от вярното им местоположение. Означаването се извършва като се използват трайни знаци съгласно образец , като се допуска и посочване на вярното местоположение от собственика. По този начин данните за поземлените имоти и сгради се отразяват максимално вярно в кадастралната карта.

slogan bg