Skip to main content

В ДВ, бр. 37 от 21.04.2020 г. е обнародвана обява на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 37 от 21.04.2020 г. е обнародвана обява на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

 

АГКК съобщава, че започва производство по изменение на кадастрална картата и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в
с. Братово, с. Брястовец, гр. Бургас, гр. Българово, с. Димчево, с. Драганово, с. Извор, с.Изворище, с. Маринка, с. Миролюбово, с. Равнец и с. Твърдица, община Бургас, област Бургас.

 

Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Бургас. На основание чл. 4, ал. 1, т. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на НС от 13.03.2020 г., заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства, до изтичане на един месец от отмяна на извънредното положение.

 

 

 

slogan bg