В ДВ бр. 81 от 15.10.2019 г. е публикувана обява на АГКК за започване на производство по изменение в КККР, както следва:

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Job status: 
Отворена

В ДВ бр. 81 от 15.10.2019 г. е публикувана обява на АГКК за започване на производство по изменение в КККР, както следва:

на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Глава, община Червен бряг, област Плевен, за отстраняване на явна фактическа грешка въз основа на проект, изработен от правоспособно лице по ЗКИР. Изменението засяга поземлени имоти с идентификатори: 14934.10.599, 14934.61.221, 14934.61.225, 14934.61.337, 14934.61.338, 14934.62.201, 14934.63.16, 14934.63.19, 14934.63.20, 14934.63.21, 14934.63.25, 14934.63.30, 14934.63.31, 14934.65.10, 14934.65.11, 14934.65.12, 14934.65.13, 14934.65.14, 14934.65.15, 14934.65.603, 14934.67.1, 14934.67.2, 14934.67.674, 14934.68.1, 14934.68.2, 14934.68.3, 14934.68.5, 14934.68.660, 14934.72.1, 14934.72.2, 14934.72.3, 14934.72.4, 14934.72.5, 14934.72.6, 14934.72.7, 14934.72.208, 14934.72.209, 14934.73.1, 14934.73.2, 14934.73.3, 14934.73. 5, 14934.73.6, 14934.73.7, 14934.74.615, 14934.177.1, 14934.177.224, 14934.177.584, 14934.178.1, 14934.106.1, 14934.106.231, 14934.106.634, 14934.223.3, 14934.223.321. Проектът за изменение се намира в Службата по геодезия, картография и кадастър – Плевен. В 14-дневен срок (до 29.10.2019 г. вкл.) от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.