В ДВ бр. 62 от 06.08.2019 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Job status: 
Отворена

В ДВ бр. 62 от 06.08.2019 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

Службата по геодезия, картография и кадастър – Пловдив съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на с. Брестовица, с. Скобелево, с. Устина, с. Чурен, община „Родопи“, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 05.09.2019 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Пловдив.