В ДВ бр. 59 от 26.07.2019 г. е публикувана обява на АГКК за започване на производство по изменение в КККР, както следва

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Job status: 
Отворена

В ДВ бр. 59 от 26.07.2019 г. е публикувана обява на АГКК за започване на производство по изменение в КККР, както следва:

на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка въз основа на проект, изработен от правоспособно лице по ЗКИР. С проекта се изменят граници на поземлени имоти, грешно отразени в кадастралната карта, поради неправилно отразен участък от път III-9901 (Царево – Резово) от км 2+997 до км 13+670. Изменението засяга поземлени имоти с идентификатори: за гр. Царево – 48619.56.5, 48619.56.6, 48619.62.1, 48619.62.5, 48619.62.21, 48619.75.10, 48619.56.8, 48619.62.3, 48619.62.4, 48619.62.6, 48619.62.9, 48619.62.10, 48619.62.12, 48619.62.15, 48619.68.3, 48619.68.4, 48619.75.4; за с. Варвара, община Царево – 10094.1.9, 10094.1.10, 10094.1.16, 10094.2.2, 10094.2.5, 10094.2.15, 10094.2.16, 10094.3.183, 10094.10.115, 10094.10.123, 10094.10.124, 10094.11.191, 10094.18.124, 10094.19.6, 10094.19.241, 10094.22.1, 10094.22.136, 10094.23.1, 10094.23.2, 10094.23.138, 10094.28.2, 10094.28.7, 10094.32.2, 10094.32.3, 10094.32.9, 10094.32.10, 10094.32.12, 10094.33.10, 10094.33.11, 10094.33.18, 10094.33.183, 10094.34.1, 10094.34.2, 10094.34.116, 10094.34.117, 10094.34.118, 10094.34.119, 10094.34.120, 10094.34.123, 10094.34.124, 10094.34.127, 10094.34.129, 10094.34.194, 10094.34.195, 10094.34.198, 10094.34.215, 10094.35.1, 10094.35.2, 10094.35.7, 10094.35.235, 10094.35.236, 10094.35.241, 10094.35.242, 10094.36.146, 10094.38.19, 10094.38.42, 10094.38.48, 10094.38.53, 10094.38.55, 10094.38.57, 10094.38.58, 10094.38.59, 10094.38.62, 10094.38.66, 10094.38.104, 10094.291.11, 10094.1.8, 10094.3.1, 10094.5.1, 10094.32.5, 10094.32.29, 10094.34.6, 10094.35.8, 10094.36.7, 10094.291.10; за гр. Ахтопол, община Царево – 00878.4.4, 00878.6.1, 00878.6.5, 00878.105.1, 00878.105.2, 00878.105.6, 00878.105.7, 00878.107.587, 00878.107.588, 00878.107.589, 00878.107.614, 00878.501.517, 00878.6.3, 00878.6.4, 00878.6.6, 00878.105.8, 00878.107.597, 00878.503.383. Проектът за изменение се намира в Службата по геодезия, картография и кадастър – Бургас. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ ” (до 09.08.2019 г. вкл.) заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.