Заповед за одобряване на образци на заявление за предоставяне на справки и услуги и извършване на изменения в КККР

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Забележка : Заявление за услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и за изменения в кадастралната карта и кадастралните регистри,

което се подава на място (в приемна на Агенцията по геодезия, картография и кадастър) не се попълва предварително от заявителя.

Заявлението се попълва на място от служител на агенцията, след което се предоставя на заявителя за преглед и подпис.