В ДВ бр. 31 от 12.04.2019 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Job status: 
Отворена

В ДВ бр. 31 от 12.04.2019 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

Службата по геодезия, картография и кадастър – Перник съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти на недвижимите имоти за землищата на гр. Трън, с. Видрар, с. Вукан, с. Горочевци, с. Докьовци, с. Лева река, с. Мрамор, с. Студен извор, община Трън, които са в службата по геодезия картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 13.05.2019 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Перник.