В ДВ бр. 25 от 26.03.2019 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Job status: 
Отворена

В ДВ бр. 25 от 26.03.2019 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти на недвижимите имоти за урбанизираната територия в землището на с. Караманите, община Вълчи дол, които са в службата по геодезия картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 25.04.2019 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна.