В ДВ, бр. 25 от 26.03.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Job status: 
Отворена

 

В ДВ, бр. 25 от 26.03.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-131 от 22.02.2019 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Тученица, община Плевен, област Плевен;

Заповед № РД-18-132 от 27.02.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Манолич, община Сунгурларе, област Бургас, определена от землището на с. Каменско

   Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник“.