В ДВ, бр. 10 от 01.02.2019 г. е публикувана обява за приети кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти, както следва:

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Job status: 
Отворена

В ДВ, бр. 10 от 01.02.2019 г. е публикувана обява за приети кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти, както следва:

Службата по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за землището на гр. Дебелец, общ. Велико Търново.

В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 05.03.2019 г.  вкл.), заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър Велико Търново.