В ДВ бр. 7 от 22.01.2019 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Job status: 
Отворена

В ДВ бр. 7 от 22.01.2019 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

Службата по геодезия, картография и кадастър – Бургас съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на: бившите села Рудник и Черно море – квартали на гр. Бургас, и гр. Българово, община Бургас, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 21.02.2019 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Бургас.

 

Службата по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на с. Алеко Константиново, с. Братаница, с. Величково, с. Дебръщица, с. Драгор, с. Звънчево, с. Ляхово, с. Мокрище, с. Паталеница, с. Црънча, с. Юнаците, община Пазарджик, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 21.02.2019 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик.

 

Службата по геодезия, картография и кадастър – Плевен съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землището на с. Буковлък, община Плевен, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 21.02.2019 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Плевен.

 

Службата по геодезия, картография и кадастър – Пловдив съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на с. Крумово и с. Ягодово, община „Родопи“, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 21.02.2019 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Пловдив.