В ДВ, бр. 94 от 13.11.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Job status: 
Отворена

 

В ДВ, бр. 94 от 13.11.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-1685 от 10.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Садово, община Сунгурларе, област Бургас;

Заповед № РД-18-1686 от 10.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Съединение, община Сунгурларе, област Бургас;

Заповед № РД-18-1687 от 10.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бащино, община Опан, област Стара Загора;

Заповед № РД-18-1688 от 10.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бял извор, община Опан, област Стара Загора;

Заповед № РД-18-1689от 10.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Васил Левски, община Опан, област Стара Загора;

Заповед № РД-18-1690 от 10.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Венец, община Опан, област Стара Загора;

Заповед № РД-18-1691 от 10.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Кравино, община Опан, област Стара Загора;

Заповед № РД-18-1692 от 10.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Средец, община Опан, област Стара Загора;

Заповед № РД-18-1693 от 10.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Столетово, община Опан, област Стара Загора;

Заповед № РД-18-1694 от 10.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ястребово, община Опан, област Стара Загора;

Заповед № РД-18-1695 от 10.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ботров, община Бяла, област Русе;

Заповед № РД-18-1696 от 10.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дряновец, община Бяла, област Русе;

Заповед № РД-18-1697 от 10.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Пейчиново, община Бяла, област Русе;

Заповед № РД-18-1698 от 10.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бяло поле, община Опан, област Стара Загора;

Заповед № РД-18-1699 от 10.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Княжевско, община Опан, област Стара Загора;

Заповед № РД-18-1700 от 10.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Опан, община Опан, област Стара Загора;

Заповед № РД-18-1701 от 10.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Пъстрен, община Опан, област Стара Загора;

Заповед № РД-18-1703 от 17.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Веслец, община Враца, област Враца;

Заповед № РД-18-1704 от 17.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бащино, община Главиница, област Силистра;

Заповед № РД-18-1705 от 17.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Богданци, община Главиница, област Силистра;

Заповед № РД-18-1706 от 17.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Вълкан, община Главиница, област Силистра;

Заповед № РД-18-1707 от 17.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дичево, община Главиница, област Силистра;

Заповед № РД-18-1708 от 17.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Долно Ряхово, община Главиница, област Силистра;

Заповед № РД-18-1709 от 17.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Зафирово, община Главиница, област Силистра;

Заповед № РД-18-1710 от 17.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Звенимир, община Главиница, област Силистра;

Заповед № РД-18-1711 от 17.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Полско Косово, община Бяла, област Русе;

Заповед № РД-18-1712 от 17.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Климентово, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново;

Заповед № РД-18-1713 от 17.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Тракия, община Опан, област Стара Загора;

Заповед № РД-18-1714 от 17.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Априлово, община Гълъбово, област Стара Загора;

Заповед № РД-18-1715 от 17.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Великово, община Гълъбово, област Стара Загора;

Заповед № РД-18-1716 от 17.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Главан, община Гълъбово, област Стара Загора;

Заповед № РД-18-1717 от 17.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Гълъбово, община Гълъбово, област Стара Загора;

Заповед № РД-18-1718 от 17.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Искрица, община Гълъбово, област Стара Загора;

Заповед № РД-18-1719 от 17.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Медникарово, община Гълъбово, област Стара Загора;

Заповед № РД-18-1720 от 17.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Мусачево, община Гълъбово, област Стара Загора;

Заповед № РД-18-1721 от 17.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Мъдрец, община Гълъбово, област Стара Загора;

Заповед № РД-18-1722 от 17.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Обручище, община Гълъбово, област Стара Загора;

Заповед № РД-18-1723 от 17.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Помощник, община Гълъбово, област Стара Загора;

Заповед № РД-18-1724 от 17.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Разделна, община Гълъбово, област Стара Загора;

Заповед № РД-18-1725 от 17.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Копривец, община Бяла, област Русе;

Заповед № РД-18-1726 от 17.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Пет кладенци, община Бяла, област Русе;

Заповед № РД-18-1727 от 17.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Стърмен, община Бяла, област Русе;

Заповед № РД-18-1728 от 18.10.2018 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на гр. Суворово, община Суворово, област Варна;

Заповед № РД-18-1729 от 18.10.2018 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Дръндар, община Суворово, област Варна;

Заповед № РД-18-1730 от 18.10.2018 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Николаевка, община Суворово, област Варна.

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник”.