Приети са кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землището на гр. Златица, общ. Златица

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Job status: 
Отворена

 

 

В ДВ, бр. 39 от 11.05.2018 г.

 

 

Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землището на гр. Златица, общ. Златица.

В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” (до 11.06.2018 г. вкл.) заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред службата по геодезия, картография и кадастър.