Skip to main content

На вниманието на всички собственици на недвижими имоти в землището на с. Юнаците, общ. Пазарджик

Documents
Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на всички собственици на недвижими имоти в  землището на с. Юнаците, общ. Пазарджик

 

            Съгласно сключен Договор № КД-1-26/03.08.2017 г. и Заповед № РД-16-16/10.08.2017 г. на ИД на АГКК е открито производство за: "Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри в цифров вид на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Алеко Константиново, с. Братаница, с. Величково, с. Дебръщица, с. Драгор, с. Звъничево, с. Ляхово, с. Мокрище, с. Паталеница, с. Црънча и с. Юнаците, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик". Възложител: Aгенция по геодезия, картография и кадастър към Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Изпълнител по договора е ДЗЗД „ГЕОБГ”.

 

  Съгласно чл. 38, ал. 1 и чл. 35, ал. 2 от ЗКИР, всеки собственик, съответно носител на вещни права е длъжен:

 

  • Да осигури свободен достъп в имота за извършване на работите по кадастъра;
  • Да означи с трайни знаци границите на имота си и да опазва знаците от унищожаване;
  • Да представи на служител на фирмата-изпълнител при поискване, акт удостоверяващ правата върху имота (копие нот. акт или др. документи), както и др. данни, съгласно цитираните нормативните документи;
  • Да опазва поставените в имота геодезически знаци и уведомява СГКК, в случай на повреждането или унищожаването им;

Гореописаните дейности се отнасят само за урбанизираните територии!

       На подходящи места с публичен достъп и на сайта на изпълнителя www.geobg.com е обявен конкретен график за извършване дейности по кадастъра.

 

ВАЖНО!

 

За гражданите, които не са могли да представят своите документи в обявените графици:

ФИРМАТА-ИЗПЪЛНИТЕЛ ОРГАНИЗИРА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ В ПЕРИОДА

 

 

13.11.2017 г. – 23.12.2017 г. включително – в работно време,

както следва:

 

 

  • Ø Открита приемна в Техническа служба (в кметството) на с. Юнаците;
  • Ø Офиса на фирмата в гр. Пазарджик, ул. “Екзарх Йосиф” № 1, ет. 4

 

Електронни копия на e-mail:

 

 

ПОГРИЖЕТЕ СЕ ЗА ИМОТА СИ! УВЕДОМЕТЕ И СЪСЕДИТЕ СИ!

 

Процесът по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри е БЕЗПЛАТЕН! 

 

 

 СГКК - гр. Пазарджик                                                                                             ДЗЗД „ГЕОБГ”

 e-mail: alekokonstantinovo@cadastre.bg                                                         e-mail: office@geobg.com

 тел. 034/44 86 25                                                                                                         тел. 034/40 55 55;                                                                                                                                  

 

slogan bg