Skip to main content

Обява за Главен секретар

Тип обява
Обява за работа
Статус на обява
Затворена

Списък

на допуснатите и недопуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Главен секретар

Административно звено: Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК)<--break->

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1.Виолета Бориславова Коритарова-Касабова
  2.Емилия Митева Ангелова
   3.Антоанета Димитрова Донушева
    4.Красимир Георгиев Георгиев

     Посочените кандидати трябва да се явят на защита на писмената концепция на тема: „Развитие на Агенцията по геодезия, картография и кадастър като основен доставчик на геопространствени данни за управленски цели“ на 16.10.2017г. от 10:00 часа в административната сграда на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, стая 303, етаж 3.

     Комисията определи следните изисквания към концепцията и критерии за преценката й:

     Препоръчителен обем на концепцията до 10 печатни стандартни страници (шрифт TimesNewRoman 12 pt, разстояние между редовете 1.15 li).

     •          Ясно формулирана теза;

     •          Аргументирани стратегически решения и подходи за управление на АГКК в контекста на развиването на предлаганите от Агенцията по геодезия, картография и кадастър услуги;

     •          Ясно и прецизно формулирани цели и обосновани действия за постигане на решенията;

     •          Ресурсна осигуреност на действията за изпълнение на целите;

     •          Познания в областта на кадастъра, геодезията и картографията, както и по планиране и управление на администрацията;

     •          Творческo мислене и новаторство при излагане на стратегическите решения;

     •          Езикова култура.

     Минимален резултат, при който кандидатите се допускат до защита на концепцията е средноаритметична оценка на представените концепции „4“.

     Минимален резултат за допускане до интервю е средноаритметична оценка от представена концепция и защита на концепция „8“.

     Концепцията трябва да се представи до 11.10.2017 г. включително в деловодството на АГКК, в сградата на АГКК на адрес гр. София, ул. “Мусала” № 1, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа. 

     Не се допускат до конкурс следните кандидати: няма недопуснати кандидати.

     Председател на конкурсната комисия: /п/

                                                                                                   Весела Начева-Кръстева

      

      

     АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
     Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжността 

     Главен секретар

     с изисквания, както следва:
     1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
     1.1. Образование – висше; минимална образователна степен „Магистър“,
     1.2. Професионална област – право, геодезия, публична или бизнес администрация, икономика;
     1.3. Минимален професионален опит – 7 години, от които не по-малко от 3 години на длъжност с ръководни функции/Минимален ранг - V старши ранг.

     2. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител - длъжността се заема по служебно правоотношение. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определeна от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 700 до 2300 лв. (за първа степен).

     3. Кандидатите да притежават умения и способности, както следва:
     Стратегическа компетентност – Визия за бъдещо развитие на организацията при отчитане въздействието на външни и вътрешни фактори;
     Лидерска компетентност - Мотивиране и развиване на служителите за постигане на значими индивидуални и организационни цели;
     Управленска компетентност – Планиране, организиране, координиране и контрол на дейността на административна структура за осигуряване изпълнението на инвидуалните и организационните цели;
     Ориентация към резултати - Постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;
     Компетентност за преговори и убеждаване - Убедително представяне на позиции и аргументи за постигане на съгласие между различни страни;
     Работа в екип - Участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;
     Фокус към клиента (вътрешен/външен) - Ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/ потребителите на услугите и дейностите;
     Компютърни умения. 

     Описание на длъжността:
     - Осъществява административното ръководство на АГКК;
     - Организира разпределението на задачите за изпълнение между административните звена и осъществява контрол по изпълнението им;
     - Координира и контролира административните звена за точното спазване на нормативните актове и на законните разпореждания на изпълнителния директор;
     - Отговаря за планирането и отчетността при изпълнение на ежегодните цели на администрацията
     - Контролира работата с документите и тяхното съхраняване;
     - Осъществява контрол върху входящата и изходящата документация;
     - Организира и контролира подбора на кадрите и др.

     4. Начин за провеждане на конкурса:
     4.1. Защита на концепция за стратегическо управление по следната тема: „Развитие на Агенцията по геодезия, картография и кадастър като основен доставчик на геопространствени данни за управленски цели“;
     4. 2. Интервю с кандидатите.

     5. За участие в конкурса кандидатите подават документи съгласно чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:
     5.1. Заявление по образец;
     5.2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
     5.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
     5.4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
     5.5. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

     6. Документи за участие в конкурса се приемат в 10-дневен срок от публикуване на обявлението (до 17.30 ч. на 25.09.2017 г.) в деловодството на АГКК - гр. София, ул. Мусала № 1, лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно).

     7. Списъците и други съобщения във връзка с обявената конкурсна длъжност се обявяват във фоайето в централното управление и на интернет страницата на Агенцията

     8. Информация за конкурса се представя на кандидатите в отдел “Човешки ресурси и деловодно обслужване” на АГКК на телефон 02/8188387.

     Забележка: Документи, прикачени по настоящата обява в jobs.bg, изпратени по куриер или по електронна или друг вид поща няма да бъдат приемани и ще бъдат връщани на подателя.
     Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

     slogan bg