Skip to main content

Старши експерт в отдел „Преобразуване на планове, карти и регистри“, дирекция „Кадастрална и специализирани карти“,

Тип обява
Обява за работа
Статус на обява
Затворена

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Старши експерт

          Административно звено: отдел «Преобразуване на планове, карти и регистри», дирекция КСК, АГКК

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

   1.Калина Райчева Дубровска

   2. Мариус Вълчев Йолов

   3. Антонела Димитрова Донушева

 

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 12.10.2017 г. от 10.00  часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. Мусала № 1.

 

               Председател на конкурсната комисия:  /п/

 

 

 

 

 

Списък

на недопуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Старши експерт

          Административно звено: отдел «Преобразуване на планове, карти и регистри», дирекция КСК, АГКК

            Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

Няма недопуснати кандидати

 

 

Председател на конкурсната комисия:  /п/

 

 

 

<--break->АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжността

Старши експерт в отдел „Преобразуване на планове, карти и регистри“, дирекция „Кадастрална и специализирани карти“,

с изисквания, както следва:

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Образование – висше; минимална образователна степен „Бакалавър“,
1.2. Професионална област – Геодезия;
1.3. Минимален професионален опит – 2 години. Минимален ранг - ІV младши.
2. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител - длъжността се заема по служебно правоотношение. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определяна от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 460 до 1200 лв.

3. Кандидатите да притежават умения и способности за:
Аналитична компетентност - Събиране, обработване и анализ на информация и предлагане на ефективни решения;
Ориентация към резултати - Постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;
Работа в екип - Участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;
Комуникативна компетентност - Ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;
Фокус към клиента (вътрешен/външен) - Ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/ потребителите на услугите и дейностите;
Професионална компетентност – познаване на нормативните документи, свързани с длъжностните му задължения и дейността на АГКК;
Компютърни умения - ползване на MS Windows, MS Word, Exсel, Internet и софтуер за обработка на кадастрални данни и софтуер за проверка на геодезическата основа и цифровия вид на ККР.

Кратко описание на длъжността:
Участва в приемането на предоставената от Министерство на земеделието и храните (МЗХ) карта на възстановената собственост на землищата в цифров вид (в ZEM формат).
Извършва проверка и анализ на представените от МЗХ изходни материали и данни за несъвпадение между землищни граници и наличие на контактна зона.
Подготвя доклад за резултатите от проверката и анализа.
Извършва техническите дейности по създаването на кадастрална карта и регистри чрез преобразуване на картата на възстановена собственост при спазване на методологията и в съответствие с нормативните документи по кадастъра.
Подпомага началника на отдела при създаването и поддържането на архива в отдела и др.

4. Начин за провеждане на конкурса:
4.1. Решаване на тест;
4. 2. Интервю с кандидатите.

5. За участие в конкурса кандидатите подават документи съгласно чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:
5.1. Заявление по образец;
5.2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
5.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
5.4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
5.5. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

6. Документи за участие в конкурса се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявлението (до 17.30 ч. на 25.09.2017г. вкл.) в деловодството на АГКК - гр. София, ул. Мусала № 1, лично или чрез пълномощник.

7. Списъците и други съобщения във връзка с обявената конкурсна длъжност ще се обявяват във фоайетата в централното управление на АГКК и на интернет страницата на Агенцията.

8. Информация за конкурса ще се представя на кандидатите в отдел “Човешки ресурси и деловодно обслужване” на АГКК, на телефон 02/8188387.

Забележка: Документи, прикачени по настоящата обява в jobs.bg, изпратени по куриер или по електронна или друг вид поща няма да бъдат приемани и ще бъдат връщани на подателя.
Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

slogan bg