Skip to main content

Съобщение и график за изработване на Кадастрална Карта и Кадастрални Регистри за територията в строителните граници на с. Дъбован, общ. Гулянци, област Плевен

Тип обява
Стандартна обява

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА с.ДЪБОВАН, общ.ГУЛЯНЦИ, обл.ПЛЕВЕН

СЪОБЩЕНИЕ

За изработване на Кадастрална Карта и Кадастрални Регистри за територията в строителните граници на с. Дъбован, общ. Гулянци, област Плевен.

Със заповед на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия картография и кадастър № РД-16-3/13.04.2017 г.,./ обн. ДВ брой бр.36/ 05.05.2017 г../ на основание чл.35, ал. 1 и 2 от Закон за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ е открита процедура за изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри територията в строителните граници на с. Дъбован, общ. Гулянци, област Плевен.

 

Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри е "ГЕОБАЗИС" ООД - гр. Варна.

 

Съгласно чл. 38 от ЗКИР, собственикът или носителят на друго вещно право е длъжен:

  1. да осигури свободен достъп в имота за извършване на работите по кадастъра;
  2. да означи с трайни знаци границите на имота в съответствие с акта, установяващ правото на собственост или друго вещно право, и да опазва знаците от унищожаване;
  3. да представи на служител от службата по геодезия, картография и кадастър или на лицето, определено със заповедта по чл. 35, ал. 1 и 2 от ЗКИР при поискване акт, удостоверяващ правата му върху имота, както и да предоставят и други необходими данни и документи, касаещи поземлените имоти.
  4. да опазва поставените в имота геодезически знаци.

Разходите за отстраняване на непълноти и грешки в кадастъра, допуснати в резултат на неизпълнението на задължения по чл.38, ал.1, т.1,2 и 3 от ЗКИР, са за сметка на задължените лица /собствениците/ съгласно чл.40 от ЗКИР.

 

Собствениците трябва да предоставят копие от документите си за собственост в определеният за това период 12.06.2017 год. до 30.06.2017 год. в сградата на Читалището на с. Дъбован, община Гулянци.

Геодезическите измервания на имоти и сгради и изработване на схеми на самостоятелните обекти в сгради (апартаменти, гаражи, магазини, офиси и др.) на с. Дъбован, община Гулянци ., област Плевен ще се извършат съгласно приложен график от 03.07.2017 год. до 30.07.2017 год.

Документи за собственост могат да се изпращат и на електронна поща: Dabovan@cadastre.bg

 

Контакти:

Служба по геодезия, картография и кадастър - Плевен, тел. 064/801420, е-mail:pleven@cadastre.bg,

Правоспособно лице - "ГЕОБАЗИС" ООД - тел. 052 65 55 20, e-mail: geobazis@abv.bg

slogan bg