Skip to main content

Удължаване на срок за прием на документи за етап КККР за урбанизираните територии, попадащи в землището на гр. ЗЛАТИЦА, общ. Златица, обл. София”

Тип обява
Стандартна обява

ДО

НАЧАЛНИКА НАСГКК – СОФИЯ ОБЛАСТ
КОПИЕ ДОКМЕТА НА ОБЩ. ЗЛАТИЦА
ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ/ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Относно:  Удължаване на срок за прием на документи за етап КККР поДоговор № КД-1-111/ 25.11.2016 г. с предмет: ”Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землището на гр. ЗЛАТИЦА, общ. Златица, обл. София”


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Във връзка с постъпилите молби и запитвания от гражданите на гр. Златица, общ.Златица, обл. София, ДЗЗД «ГЕОБГ» Ви уведомява следното:
1.  Срокът  за  подаване на  документи  за  собственост  и други вещни права на имоти, попадащи в землището на ГР. ЗЛАТИЦА, се удължава, както следва: от 02.06.2017 г. до 16.06.2017 г. включително.
2.  Приемът на документи (хартиени копия) ще се извършва както и до момента – в работно време, в:-    Община Златица, Техническа служба – гр. Златица, площад "Македония" № 1;-    Служба по Геодезия, Картография и Кадастър – гр. София, кв. Павлово, ул.„Мусала“ № 1.3. За улеснение на гражданите, ДЗЗД «ГЕОБГ» ще приема електронни копия на документи за собственост и по e-mail: office@geobg.com или  Zlatica@cadastre.bg
4.  Графикът  на  извършване  на  геодезическите  измервания  остава  без  промяна.Същият е поместен в сградата на Община Златица, сградата на СГКК – София област, както и в уеб-сайтовете на Изпълнителя  www.geobg.com и този на ОбщинаЗлатица www.zlatitsa.bg.

Дата: 30.05.2017 г.    

гр. София                                       

инж. Калин Киров:…………………….                                                                   

/представляващ дружество ДЗЗД „ГЕОБГ/

slogan bg