Skip to main content

Обобщена писмена справка по определен показател от партидите на повече от едно правоспособно лице

Наименование

Описание

Име 

Обобщена писмена справка по определен показател от партидите на повече от едно правоспособно лице

Правно основание 

Чл.18, ал. 2 от Наредба №3 от 2001г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра; чл. 49к, т. 6 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители

Компетентен орган

Агенция по геодезия, картография и кадастър

Начин на заявяване

На място в приемната на Регистър правоспособни лица; По електронен път; Чрез куриерска служба по избор и за сметка на заявителя.

Форма на заявяване и необходими документи

Заявление;

Документ за платена такса.

Съдържание на резултата

 Обобщена писмена справка по определен показател от партидите на повече от едно правоспособно лице

Форма на предоставяне

На хартия; Eлектронен документ в PDF формат.

Начин на предоставяне

На място в приемната на Регистър правоспособни лица; По електронен път; Чрез куриерска служба по избор и за сметка на заявителя.

Такса за административната услуга

10.00 лв.

Срок за изпълнение на услугата

До 7 дни, считано от датата на заплащане на дължимата такса. 

Срок на валидност

Няма

slogan bg