ДВ, бр. 62 от 09.08.2016 г.- заповед за одобряване на КККР

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

 

В ДВ, бр. 62 от 09.08.2016 г. е обнародвана заповед № РД-18-56 от 27.06.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлени имоти по трасето на железния път в обхвата на железопътен възел София, попадащи в землищата на с. Равно поле и гр. Елин Пелин, община Елин Пелин, област София.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 08.09.2016 г. вкл.) пред Административния съд по местонахождението на имотите, чрез Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област.