ДВ, бр. 56 от 20.07.2016 г.-обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на КККР

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

В ДВ, бр. 56 от 20.07.2016 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на КККР за следните територии:

Заповед № РД-18-49 от 10.06.2016 г. – за територията на поземлени имоти по трасето на жп линията Пловдив – Свиленград в участъка от км 159+100 (ос приемно здание – гара Пловдив разпределителна) до км 163+109  (входна стрелка гара Крумово), попадащи в землищата на с. Крумово и с. Брестник, общ. „Родопи”, област Пловдив;

 Заповед № РД-18-51 от 21.06.2016 г. – за частта от землището на с. Челопеч, общ. Челопеч, област София, която е разположена извън строителните граници на с. Челопеч;

Заповед № РД-18-52 от 21.06.2016 г. – за частта от землището на гр. Пирдоп, общ. Пирдоп, област София, която е разположена извън строителните граници на гр. Пирдоп;

Заповед № РД-18-53 от 21.06.2016 г. – за частта от землището на гр. Златица, общ. Златица, област София, която е разположена извън строителните граници на гр. Златица;

Заповед № РД-18-54 от 21.06.2016 г. – за частта от землището на с. Антон, общ. Антон, област София, която е разположена извън строителните граници на с. Антон;

Заповед № РД-18-55 от 21.06.2016 г. – за частта от землището на с. Душанци, общ. Пирдоп, област София, която е разположена извън строителните граници на с. Душанци.

Заповедите подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 19.08.2016 г. вкл.) пред административния съд по местонахождението на имотите, чрез съответната Служба по геодезия, картография и кадастър.