Skip to main content

Одобрени са КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ за територията на ЛЕТИЩЕ СОФИЯ, район ”СЛАТИНА”, Столична община

Тип обява
Стандартна обява

СЪОБЩЕНИЕ НА СЛУЖБАТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР СОФИЯ

 

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) със Заповед № РД-18-85/26.11.2015 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър са одобрени КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ за територията на ЛЕТИЩЕ СОФИЯ, район ”СЛАТИНА”, Столична община.

Заинтересуваните лица могат да направят справки по КККР в Службата по геодезия, картография и кадастър София, кв. „Павлово”, ул. „Мусала“ № 1, ет. 1, стая № 4 и да обжалват заповедта в 30-дневен срок от обнародването й в ДВ бр.95/08.12.2015 г. (до 07.01.2016 г. вкл.) по реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред Административен съд София - град чрез Службата по геодезия, картография и кадастър София.  

 

slogan bg