Skip to main content

В ДВ, бр. 95 от 08.12.2015 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на КККР, за одобряване на КККР и обява на СГКК Враца за приети КККР

Тип обява
Стандартна обява

В ДВ, бр. 95 от 08.12.2015 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на КККР, за одобряване на КККР и обява на СГКК Враца за приети КККР:

1. Заповед № РД-16-14 от 04.11.2015 г. – за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за частта разположена извън границите на урбанизираната територия на землищата на: гр. Вълчи дол, с. Бояна, с. Брестак, с. Войводино, с. Генерал Киселово, с. Генерал Колево, с. Добротич, с. Есеница, с. Звънец, с. Изворник, с. Искър, с. Калоян, с. Караманите, с. Метличина, с. Михалич, с. Оборище, с. Радан войвода, с. Стефан Караджа, с. Страхил, с. Червенци, с. Щипско, общ. Вълчи дол; гр. Суворово, с. Баново, с. Дръндар, с. Изгрев, с. Калиманци, с. Левски, с. Николаевка, с. Просечен, с. Чернево, общ. Суворово, обл. Варна.

2.  Заповед № РД-18-75 от 10.11.2015 г. – за одобряване на КККР за землището на гр. Радомир, общ. Радомир, обл. Пеpник;

        - Заповед № РД-18-76 от 16.11.2015 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Струино, община Шумен, област Шумен;

       -  Заповед № РД-18-77 от 16.11.2015 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Черенча, община Шумен, област Шумен;

- Заповед № РД-18-78 от 16.11.2015 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Лозево, община Шумен, област Шумен;

- Заповед № РД-18-79 от 16.11.2015 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Белокопитово, община Шумен, област Шумен;

- Заповед № РД-18-80 от 16.11.2015 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Хлевене, община Ловеч, област Ловеч;

- Заповед № РД-18-81 от 16.11.2015 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Казачево, община Ловеч, област Ловеч;

- Заповед № РД-18-82 от 16.11.2015 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Българене, община Ловеч, област Ловеч;

- Заповед № РД-18-83 от 16.11.2015 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Горно Павликене, община Ловеч, област Ловеч;

- Заповед № РД-18-84 от 19.11.2015 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Дебелт, община Средец, област Бургас;

- Заповед № РД-18-85 от 26.11.2015 г. – за одобряване на КККР за територията на Летище София, район „Слатина”, Столична община, област София (столица).

Заповедите по т. 2 подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 07.01.2016 г. вкл.) пред Административния съд по местонахождението на имотите, чрез съответната служба по геодезия, картография и кадастър.

3.Службата по геодезия, картография и кадастър – Враца, съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Оряхово, община Оряхово, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 07.01.2016 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Враца

slogan bg