Skip to main content

Заповед за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на с. Мирково, община Мирково, област София

Тип обява
Стандартна обява

 В ДВ, бр. 91/24.11.2015 г. e обнародвана Заповед № РД-18-74 от 05.11.2015 г. на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на с. Мирково, община Мирково, област София.

Заповедта подлежи на обжалване в 30 - дневен срок (до 28.12.2015 г. вкл.) пред Административен съд – София област, чрез Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област.

 

slogan bg