Skip to main content

В ДВ, бр. 90 от 20.11.2015 г. са обнародвани следните заповеди на изпълнителния директор на АГКК:

Прикачени документи - обява
Тип обява
Стандартна обява

 

1.- Заповед № РД-18-71 от 21.10.2015 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Велино, община Шумен, област Шумен;

- Заповед № РД-18-72 от 21.10.2015 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Царев брод, община Шумен, област Шумен;

- Заповед № РД-18-73 от 21.10.2015 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Коньовец, община Шумен, област Шумен

Заповедите подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 21.12.2015 г. вкл.) пред Административния съд по местонахождението на имотите, чрез съответната служба по геодезия, картография и кадастър.

2.- Заповед № РД-16-13 от 27.10.2015 г. за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри.

slogan bg