Skip to main content

ОСЗ за област ПАЗАРДЖИК

Сканиран документ
Списък на оправомощените служители на общинските служби по земеделие по реда на чл. 55, ал. 9 от ЗКИР

 

Приложение към Заповед №РД-13-47/09.02.2018 г., допълнена със Заповед №РД-13-47(1)/ 16.08.2019г. и №РД-13-47(2)/11.11.2020 г.

Общинска служба по земеделие Пазарджик

Три имена на служител

Длъжност

Служебен адрес

ОСЗ Велинград

Биляна Маринова Хаджиева

старши експерт

гр. Велинград 4600, ул. "Хан Аспарух" № 35; тел. (0359) 5 33 83; oszg_vel@abv.bg

Ашки Ахмед Крантева

младши експерт

Офис Ракитово - ОСЗ Велинград

Иван Христов Иванов

главен експерт

гр. Ракитово 4640, ул. "Иван Клинчаров" № 57; тел. (03542) 34 65;  oszg_rakitovo@abv.bg

Мери Кременова Синапова

старши експерт

ОСЗ Панагюрище

Цонка Ганчева Станчева

старши експерт

гр. Панагюрище 4500, ул. "Цар Освободител" № 15; тел. (0357) 6 70 04, 6 23 89; pan_oszg@abv.bg

Радостина Николова Гарчева

главен експерт

Лушка Генчева Генчева

главен специалист

Офис Стрелча - ОСЗ Панагюрище

Илия Трендафилов Илиев

главен експерт

гр. Стрелча 4530, ул. "Калавая" № 2; тел. (03532) 20 74; zemi_gori_69835@abv.bg

Ненко Николов Куков

старши експерт

ОСЗ Пещера

Захаринка Щерева Воденичарова

старши експерт

гр. Пещера 4550, ул. "Дойранска епопея" № 17; тел. (0350) 6 22 07, 6 63 05; peshtera_oszg@abv.bg

Лазар  Иванов  Ибишев

младши експерт

Офис Брацигово - ОСЗ Пещера

Георги  Янчев  Янчев

старши експерт

гр. Брацигово 4579, ул. "Христо Гелеметов" № 1; тел. (03552) 20 62; bracig_oszg@abv.bg

Дима Ангелова Пашкулева

младши експерт

Офис Батак - ОСЗ Пещера

Мартин Иванов Върбанов

главен експерт

гр. Батак 4580, пл. "Освобождение" № 5; тел. (03553) 21 40; oszg_batak@abv.bg

Петър Димитров Милев

главен специалист

ОСЗ Септември

Галина Петрова Сарафска

старши експерт

гр. Септември 4490, ул. "Александър Стамболийски" № 37 А; тел. (03561) 25 81; oszg.septemvri@abv.bg

Николай Василев Касапов

главен експерт

Цветана Радева Радева

старши експерт

Офис Белово - ОСЗ Септември

Десислава Ангелова Искрова

главен специалист

гр. Белово 4470, ул. "Христо Ботев" № 12; тел. (03581) 20 49; bel_oszg@abv.bg

Светослава Георгиева Илиева

старши експерт

Радослава Николова Грозданова

главен специалист

Офис Лесичово - ОСЗ Септември

Иванка Тодорова Гинина

главен специалист

с. Калугерово 4462, пл. "Едно", №1
с. Лесичово 4463, ул. "Кирил Стоев" № 2; тел. (03517) 23 34; oszg_lesi4ovo@abv.bg

Кристина Любомирова Соколова - Генова

главен експерт

ОСЗ Сърница

Реджеп Салих Хисар

началник

гр. Сърница 4633, ул. "Свобода" № 13; тел. 0882016667; osz_sarnica@abv.bg

Реджеп Реджеп Бабучев

младши експерт

 

 

З А П О В Е Д №РД-13-47(2)/11.11.2020г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 30, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл. 27 от Наредба №РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/, приет с ПМС №242 от 17.9.2016 год., и във връзка с подобряване административното обслужване, 

Н А Р Е Ж Д А М:

Допълвам Приложение към Заповед №РД-13-47/09.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, а именно:
ОСЗ Септември, офис Септември
Цветана Радева Радева – старши експерт, ОСЗ Септември, офис Септември.
Направените по-горе измемения се обективират в приложение, неразделна част от настоящата заповед.
Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № РД-13-47/09.02.2018г., допълнена със Заповед №РД-13-47(1)/16.08.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК.
Копие от заповедта да се връчи на посочените оправомощени служители, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ – АГКК, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ – АГКК, на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Пазарджик, на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик, на началниците на ОСЗ Септември и ОСЗ Велинград, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.
Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик и Областна дирекция „Земеделие“ – Пазарджик.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на АГКК.
Приложение: Приложение към Заповед № РД-13-47/09.02.2018г., допълнена със Заповед №РД-13-47(1)/16.08.2019г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
                  
ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА
 

З А П О В Е Д № РД-13-47(1)/16.08.2019г. 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., 103 от 2017 г.) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.) (обн. ДВ, бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88 от 2017 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/, приет с ПМС № 242 от 17.9.2016 год., обн. в ДВ бр. 76 от 30.09.2016 г., изм. и доп. ДВ бр. 39 от 11.05.2018 г., и във връзка с подобряване административното обслужване, 

Н А Р Е Ж Д А М: 

Допълвам Приложение към Заповед № РД-13-47/09.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, а именно:

ОСЗ Септември, офис Белово

Радослава Николова Грозданова – главен специалист, ОСЗ Септември, офис Белово.

ОСЗ Велинград, офис Ракитово

Иван Христов Иванов – главен експерт, ОСЗ Велинград, офис Ракитово.

ОСЗ Панагюрище

Лушка Генчева Генчева – главен специалист, ОСЗ Панагюрище.

Направените по-горе измемения се обективират в приложение, неразделна част от настоящата заповед.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № РД-13-47/09.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Копие от заповедта да се връчи на посочените оправомощени служители, директора на дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ - АГКК, директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ - АГКК, директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ - АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Пазарджик, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик, началниците на ОСЗ Септември, Велинград и Панагюрище, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик и Областна дирекция „Земеделие“ – Пазарджик.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на АГКК.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                  

ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

З А П О В Е Д

 

№ РД-13-47/09.02.2018 г.

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., 103 от 2017 г.), във вр. с чл. 27, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (обн. ДВ., бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ., бр. 88 от 2017 г.), вр. чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, приет с ПМС № 242 от 17.09.2016 г. (Обн. ДВ., бр. 76 от 2016 г.), с цел подпомагане на Службата по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик, при административното обслужване с кадастрална информация

Н А Р Е Ж Д А М:

       І.  Оправомощавам, посочените в Приложение към настоящата заповед служители от Общинските служби по земеделие, да приемат и обработват заявления, и предоставят официални документи за неурбанизираната територия на административна област Пазарджик, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), като извършват следните дейности:

1.   Приемат и обработват заявления за издаване на:

1.1   скица на поземлен имот;

1.2   скица на сграда;

1.3   схема на самостоятелен обект;

1.4   удостоверение за наличие или липса на данни.

2.   Приемат и обработват заявления за изменения на кадастралния регистър на недвижимите имоти.

3.   Предоставят на заявителите официални документи за услугите по т. I, т. 1.

            ІІ. Оправомощените служители по Приложението, следва да приемат и регистрират заявления за извършване на административните услуги по т. I, т. 1 и 2, само след установяване наличието на правен интерес на заявителя, за извършване на услугата.

ІІІ. За изпълнение на услугите по т. I, т. 1 се заплаща съответната такса, определена при условията на чл. 49 „з“ от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Обн. ДВ., бр. 94 от 1998 г., посл. изм. ДВ., бр. 99 от 2016 г.).

IV. Оправомощените служители разпечатват документите по т. I, т. 1, полагат подпис и печат, и връчват хартиения документ срещу подпис на заявителя или упълномощено от него лице.

V. За изпълнение на задълженията им, на служителите по Приложението:

1.   Да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра.

2.   Да се предоставят печати за издаване на скици, схеми и удостоверения.

3.    Да се предостави (при наличие на възможност) ПОС терминално устройство за приемане на плащания на такси, за извършваните услуги от името на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

           Заповедта произвежда действие за територии, за които има влезли в сила кадастрална карта и кадастрални регистри.

Копие от заповедта да се връчи на посочените оправомощени служители по Приложението, на директора на дирекция „Кадастрална и специализирани карти“ - АГКК, на директора на дирекция „Информационни системи“ - АГКК, на директора на дирекция „Административно-правно обслужване“ - АГКК, на директора на дирекция „Финансово-стопанско управление“ - АГКК, на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Пазарджик, на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик, на началниците на ОСЗ, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик и Областна дирекция „Земеделие“ – Пазарджик.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Приложение: Съгласно текста.

                                               

                                                ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ

slogan bg