Skip to main content

Указания за издаване на официални документи във връзка с учредяване на вещни права върху поземлени имоти в горски територии

УКАЗАНИЯ

ЗА ИЗДАВАНЕ НА ОФИЦИАЛНИ ДОКУМЕНТИ ВЪВ ВРЪЗКА С УЧРЕДЯВАНЕ НА ВЕЩНИ ПРАВА ВЪРХУ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ 

 

Във връзка с измененията и допълненията на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), (обн. ДВ. бр.49 от 13.06. 2014г.) и с цел създаване на яснота и уеднаквяване работата на службите по геодезия, картография и кадастър при издаването на официални документи, които да се използват при провеждането на процедури за учредяване на ограничени вещни права върху поземлени имоти в горски територии, да се има предвид  следното:

  1.             Съгласно чл. 2, чл. 23 и чл. 27 от ЗКИР кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) съдържат основни кадастрални данни за местоположението, границите и размерите на недвижимите имоти, обект на кадастъра – поземлените имоти, сградите, включително изградени в груб строеж, съоръженията на техническата инфраструктура, в които има изградени самостоятелни обекти и самостоятелни обекти в сгради или в съоръжения на техническата инфраструктура;
  2.   С въведената от законодателя разпоредба на чл. 52 ЗКИР се предвижда скици- проект да се издават за имоти - обекти на кадастъра, които не съществуват в кадастралната карта и кадастралните регистри, въз основа на постъпил в СГКК проект за изменение на КККР, а самото изменение да се извърши след постъпване на данни от вписан акт, удостоверяващ настъпилите промени в границите на недвижимите имоти, предвидени с проекта. В закона не се предвижда издаването на скици – проект за обекти, различни от определените в ЗКИР като задължително съдържание на кадастралната карта. 

            Предвид по - горе изложеното, при провеждане на процедури  по Закона за горите за учредяване на ограничени вещни права върху поземлени имоти, СГКК извършва следното:

            1. При искане за предварително съгласуване за учредяване право на строеж, сервитут и право на ползване, както и при промяна на предназначението – предоставя копие от кадастралната карта в цифров или графичен вид и препис – извлечение от кадастралния регистър на недвижимите имоти, когато искането е за повече от един имот, и скица на имота – когато искането е за един имот . В копието от кадастралната карта или скицата на поземления имот, съдържащи проектното трасе или съоръжение на техническата инфраструктура, СГКК удостоверява актуалността и съответствието с кадастралната карта на кадастралните данни за недвижимите имоти, върху които преминава трасето или е разположено съответното съоръжение.           

2. За учредяване право на строеж, сервитут и право на ползване, СГКК издава скица на поземления имот, върху който се учредява ограничено вещно право.

            За отразяването на трасето или съоръжението на техническата инфраструктура се изработва комбинирана скица по смисъла на чл. 34, ал. 1 от Наредба № 3 от 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на КККР (Наредба № 3) от правоспособно лице по кадастър. Комбинираната скица съдържа данни от кадастралната карта и съвместени данни от одобрения подробен устройствен план, със списък на координатите на точките, определящи местоположението и площите на съоръжението или трасето на провода. Службата по геодезия, картография и кадастър заверява комбинираната скица по отношение актуалността и съответствието с КККР на данните за кадастралната карта и кадастралните регистри представени в скицата.

3. В случаите, когато при учредяване на ограничени вещни права или при промяна на предназначението на поземлен имот се предвижда разделяне на поземления имот СГКК извършва разделянето след постъпило искане от собственика или упълномощено от него лице.       Искането се придружава от проект за изменение на КККР, изработено от  правоспособно лице по кадастър. Въз основа на проекта за изменение СГКК в съответствие с чл. 53а от ЗКИР извършва изменението на КККР без да издава заповед и без да издава скица – проект.

4. Когато е постъпило искане от Изпълнителна агенция по горите за разделяне на поземлен имот от Държавния горски фонд разпоредбите на § 3 от Преходни и Заключителни разпоредби на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд не се спазват, тъй като тези разпоредби се отнасят за разпореждане или делба на възстановени съсобствени гори или земи от горския фонд.

5. В случаите, когато изграждането или разширението на площадкови и/или линейни енергийни обекти, както и на надземни и подземни хидротехнически съоръжения за производство на електрическа енергия или на части от тях и на свързаните с производството съоръжения и площадки за депониране на производствени отпадъци се извършва върху имот - частна собственост в съответствие с разпоредбите на чл. 62, ал. 4 от Закона за енергетиката, лицето, което ще изгражда и експлоатира енергийния обект може възмездно да придобие право на собственост върху необходимата за изграждане на обекта земя. По искане на енергийното дружество и със съгласието на собственика на имота, службите по геодезия, картография и кадастър могат да проведат процедура по разделяне (обособяване) на имот в кадастралната карта, с цел последващо прехвърляне на собствеността върху необходимата за изграждане на енергийния обект земя. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

    ИНЖ. СВЕТОСЛАВ НАКОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

slogan bg