Указания за уеднаквяване практиката на СГКК при поддържане на КККР