Skip to main content

В ДВ, бр. 76 от 14.09.2021 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 76 от 14.09.2021 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва: 
Заповед № КД-14-72 от 25.08.2021 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Самоводене и с. Ресен, община Велико Търново, област Велико Търново.
Заповед № КД-14-73 от 25.08.2021 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на гр. Долна Оряховица, с. Върбица, с. Горски долен Тръмбеш и с. Горски горен Тръмбеш, община Горна Оряховица, област Велико Търново. 
Заповед № КД-14-74 от 26.08.2021 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Кюлевча и гр. Плиска, община Каспичан, област Шумен. 
Заповед № КД-14-75 от 26.08.2021 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Мощанец и с. Церово, община Благоевград, област Благоевград. 
Заповед № КД-14-76 от 26.08.2021 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Новоселец, община Нова Загора, област Сливен. 
Заповед № КД-14-77 от 26.08.2021 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Радево и с. Сокол, община Нова Загора, област Сливен. 
Заповед № КД-14-78 от 26.08.2021 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Стоил войвода, община Нова Загора, област Сливен. 
Заповед № КД-14-79 от 26.08.2021 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Радецки, община Нова Загора, област Сливен. 
Заповед № КД-14-80 от 26.08.2021 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Риш и с. Черни връх, община Смядово, област Шумен. 
Заповед № КД-14-81 от 30.08.2021 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Събрано, община Нова Загора, област Сливен. 
Заповед № КД-14-82 от 30.08.2021 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Загорци, с. Караново и с. Крива круша, община Нова Загора, област Сливен. 
Заповед № КД-14-83 от 31.08.2021 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Каменово, с. Коньово, с. Съдиево и с. Съдийско поле, община Нова Загора, област Сливен. 
Заповедите подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 14.10.2021 г., вкл.)
 
В ДВ, бр. 76 от 14.09.2021 г. са обнародвани обява на изпълнителния директор на АГКК, както следва: 
Започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в с. Александрово, с. Горица, с. Каменар, с. Лъка и с. Медово, община Поморие, област Бургас. 
Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Бургас. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ (до 28.09.2021 г. вкл.) заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

В ДВ, бр. 76 от 14.09.2021 г. е обнародвана обява за приети КККР, както следва:
Службата по геодезия, картография и кадастър – Бургас съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на с. Александрово, с. Горица, с. Каменар, с. Лъка, с. Медово, община Поморие и селищно образувание Каменско на територията на населено място с. Манолич, община Сунгурларе, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ (до 14.10.2021 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Бургас.

slogan bg