НАЙ-ТЪРСЕНИ УСЛУГИ, СРОКОВЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ, ТАКСИ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Версия за печатВерсия за печат

 

 

 

Срокът  започва да се брои от деня, следващ деня на регистриране на заявлението и изтича в края на работния ден на последния ден от срока.

Регистрирани заявления, за които липсват документи, необходими за изпълнението на услугите, не се изпълняват до отстраняване на недостатъците.

Наредба № РД – 02 – 20 – 4/11.10.2016 г. за предоставяне на данни от кадастралната карта и кадастралните регистри (в сила от 22.11.2016 г.) и раздел VI на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (в сила от 15.11.2016 г.)

 

Наименование на  услугата

Необходими документи

Обикновена  услуга -

срок за изпълнение и такса

Бърза  услуга -

срок за изпълнение и такса

1.

Скица на поземлен имот в неурбанизирана територия

1. Заявление от заинтересованото лице или пълномощник (Заявлението се попълва електронно от служител на СГКК);

7 раб. дни

 5 лв.

3 раб. дни

 10 лв.

2.

Скица на поземлен имот в урбанизирана територия

2. Документ за собственост или друго вещно право или документ, удостоверяващ наличието на правен интерес (удостоверение за наследници; съдебно решение; документ, предоставящ право на управление или др.);

3. Пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник;

7 раб. дни

 20 лв.

3 раб. дни 

 40лв.

3.

Скица на сграда

4. Копие от скица за имота от архивен кадастрален и/или регулационен план (при наличие);

5. Документ за платена такса.

7 раб. дни

 20 лв.

3 раб. дни

  40 лв.

4.

Схема на самостоятелен обект

1. Заявление от заинтересованото лице или пълномощник (Заявлението се попълва електронно от служител на СГКК);
2. Документ за собственост или друго вещно право или документ, удостоверяващ наличието на правен интерес(удостоверение за наследници; съдебно решение; документ, предоставящ право на управление или др.);

3. Пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник;

4. Копие от архитектурен план (при наличие и невъзможно еднозначно индивидуализиране на обекта);

5. Документ за платена такса.

7 раб. дни

 20 лв.

3 раб. дни

 40 лв.

5.

Удостоверение за наличие или липса на данни

 

Забележка:

Документът съдържа данни за заявените обекти (местоположение, произход, точност, вид, формат, източник, съдържание) или липса на данни за тях; характеристики за заявените обекти.

Удостоверението се издава за: удостоверяване на данни, съдържащи се в КККР; за попълване на данни за данъчна декларация; за наличие или липса на КККР; за характеристики на имотите.

1. Заявление (Заявлението се попълва електронно от служител на СГКК);

2. Попълнена данъчна декларация (за издаване на удостоверение за характеристиките на декларирания имот);

3. Документ за платена такса.

7 раб. дни

 20 лв.

3 раб. дни

  40 лв.

6.

Удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР

(Удостоверение след завършен нов строеж или преустройство на обекти на кадастъра, и за специализирани данни)

 

Забележка:

Преди издаване на удостоверението по чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР, следва да се отразят данните, подлежащи на нанасяне в кадастралната карта и кадастралните регистри  - нова сграда, нови самостоятелни обекти в сграда или техни преустройства, с които се променят вече нанесени данни в КККР.  

1. Заявление от заинтересованото лице или пълномощник  (Заявлението се попълва електронно от служител на СГКК);
2. 1. Акт за приемане на конструкцията (Приложение № 14) и констативен протокол по чл. 181, ал. 2 от ЗУТ -  Констативен протокол за степен на завършеност на строителството  или преустройството

ИЛИ

2. 2. Акт за установяване годността за приемане на строежа – приложение № 15 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

3. Данни (удостоверение) за приет проект за изменение на кадастралната карта;

4. Документ за собственост или друго вещно право върху недвижимия имот;

5. Пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник;

6. В случаите, когато удостоверението не се отнася до обекти на кадастъра:

a)   специализирана карта и/или екзекутивна документация в необходимия обем;

b)   удостоверение от общинската администрация за предадени данни;

7. Документ за платена такса.

7 раб. дни

  25 лв.

3 раб. дни

 50 лв.

7.

Удостоверение за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри

 

Забележка:

Документът е валиден 6 мес. от датата на приемане на проекта или до решаване на съдебен спор.

1. Заявление от заинтересованото лице или пълномощник  (Заявлението се попълва електронно от служител на СГКК);
2. Проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри;
3. Материали и данни от геодезическите измервания;
4. Документ за собственост или друго вещно право;
5. Данни или документ, удостоверяващи получаването на изходните материали и данни, от СГКК;
6. Копие на документ/данни  за правоспособност на лицето, извършило геодезическите дейности;
7. Копие на/данни за застрахователна полица на правоспособното лице;
8. Други документи, удостоверяващи основанието за изменение, отразено в проекта (напр. протокол за приемане на ПУП и проект на ПУП; инвестиционен проект; протокол за делба; документи по т. 2.1. и 2.2. от услуга 6 или др.);

9. Документ за платена такса.

10 раб. дни

 50 лв./на нов обект или обект за изменение

(поземлен имот, сграда, самостоятелен обект в сграда или в съоръжение, зона на ограничение, обект на специализирана карта)

5 раб. дни

 Определената такса за обикновена услуга се увеличава 2 пъти