Уведомления

 • Изходящ № 01-285887/21.09.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.09.2018
  До: ФИЛИП ДИМИТРОВ СТАНЧЕВ гр. София, общ. Столична, обл. София ж.к. „Младост“ 1А, бл. 108, ет. 8, ап. 32 МАРИЯ АТАНАСОВА НЕЙКОВА гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив ул. „Опълченска“ 1 ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА СТАНЧЕВА гр. София, общ. Столична, обл. София ул. „Миджур“ 26, ет. 1, ап. 1 ВЕСЕЛА АТАНАСОВА РОЗЕНХАЛЕР гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив ул. „Опълченска“ 1 РУСЛАН ДИМИТРОВ СТАНЧЕВ гр. София, общ. Столична, обл. София ул. „Миджур“ 26, ет. 1, ап. 1 ГЕОРГИ АДАМОВ ЖЕЛКОВ гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив бул. „Христо Ботев“ 77, ет. 1, ап. 2 ИВАН СИМЕОНОВ ДОДОВ гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив ул. „Васил Друмев“ 2 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ДЪРВАРОВ гр. Пловдив, общ. Пловди, обл. Пловдив бул. „Марица“ 57, вх. А, ет. 4, ап. 9
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс

 • Изх. №24-20945-20.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.09.2018
  ДО Г- Н ЛЪЧЕЗАР ТОДОРОВ ЛАЗАРОВ гр. Пловдив, ул.Антон №38 А
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Смолян

  УВАЖАЕМИ ТОДОРОВ ЛАЗАРОВ,

  Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Смолян (СГКК), на основание чл. 26, ал.1 и във връзка с чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомява, че във връзка с постъпили заявления вх.№01-322428-21.08.2018 г. и 01-322433-21.08.2018 г. от г-жа Рада Лазарова Плачкова, г-н Иван Василев Партов и г-жа Сийка Василева Партова, чрез пълномощник г-н Артур Иванов Сулинаджиев е започнато производство по отстраняване на непълнота в одобренaта кадастрална карта (КК) на село Чокманово, община Смолян, област Смолян.

 • Изходящ № 24-16236-24.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  06.10.2018
  Дo: ДАР ИНЖЕНЕРИНГ ООД
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-62216-16.02.2018 г., подадено до СГКК София на основание чл. 51, ал.

 • Изходящ № 24-20784-18.09.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  06.10.2018
  Дo: КРИКОР ОННИК МИКАЕЛЯН
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-398569-14.12.2017 г., подадено до СГКК София на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-6490-06.08.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1970.354, 68134.1970.352, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх. № 24-20851/19.09.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.09.2018
  ДО БОРЯНА НЕДЯЛКОВА ПАВЛОВА - ИЛИЕВА ВЕСЕЛИН ИЛКОВ ИЛИЕВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със Заявление вх. № 01-277258-23.07.2018г. до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София е поискано изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ)  за самостоятелен обект с идентификатор 68134.1003.176.1.30, ул. „Костендки водопад“ №10, район „Триадица”, Столична община, за който се установи, че сте заинтересувано лице.

 • Изх. № 24-20848-19.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.09.2018
  ДО ВИХРА РУМЕНОВА ГЕОРГИЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

              На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-185400-22.05.2018 г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, засягащ сгради с идентификатори 14831.6507.20.2 и 14831.6507.20.3, с.

 • Изх. № 24-20852-19.09.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.09.2018
  ДО ЕВЛОГИЯ ГЕОРГИЕВА МАНЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-36744-30.01.2018г. от ПОЛЯ БОГДАНОВА БОЖКОВА до Службата по геодезия, картография и кадастър СГКК София е заявено изменение границите на сграда с идентификатор 68134.1939.78.1 в имот с идентификатор 68134.1939.78, по отношение на който сте заинтересовани лица.

 • Изх. № 24-20870-19.09.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.09.2018
  ДО ИВАЙЛО ЛАЗАРОВ ДОНЧЕВ ИНДАКО ЕООД ЕМИЛИЯ МЕТОДИЕВА МИЛАНОВА ЦВЕТОСЛАВ ВАСИЛЕВ ЛАЗАРОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-285150-26.07.2018г. от ГОТОРЕНТ ЕООД, до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за изменение на очертанията  на самостоятелни обекти на приземен етаж в сграда с идентификатори 68134.206.84.1.28 и 68134.206.84.1.52, с адрес: гр. София, район „Красно село“, ул. Невестина скала  № 16.

 • Изходящ № 24-20872-19.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  06.10.2018
  До: "ВИНТЕРКО-БГ" ЕООД
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-237560-27.06.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-6942-17.08.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1978.40, 68134.1978.57, 68134.1978.1319, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. No 24-20875-19.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.09.2018
  ДО КАСИМ АБДУЛРАХМАН МАХМУД
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-100625-21.03.2018 г. от МИТКА ИГНАТОВА ЗАХАРИЕВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.2040.2097, 68134.2040.2092 и 68134.2040.864, находящи се в район Витоша, Столична община.

 • Изходящ № 20-62774-18.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  05.10.2018
  Дo: Г-Н ХРИСТО СТЕФАНОВ СЪБЕВСКИ
  Публикация на:: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 3 и във връзка с чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление с вх. № 94-226/08.01.2010 г. от ХРИСТО СТЕФАНОВ СЪБЕВСКИ в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Ловеч, е стартирана процедура по изменение на кадастралната карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Априлци, общ. Априлци, одобрени със Заповед № РД-18-49/31.08.2007г на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър - гр. София.

 • Изходящ № 20-62896-18.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  05.10.2018
  До: ЦВЕТОМИРА ПЕТРОВА ЛЮТОВА ГЕНОВЕВА ЙОРДАНОВА ТОМОВА ИЛИЯН ЙОРДАНОВ ТОМОВ БРАНИМИР МИЛЕНОВ ЛАЛЕВ ЕДРЮ НЕДЯЛКОВ ЕДРЕВ ЦВЕТАН ДЕНЧЕВ ЦОНЕВ
  Публикация на:: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс (АПК), във връзка с Закона за кадастъра и имотния регистър, Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление и образувана преписка вх. № 01-35770 / 30.01.2018г. от ДЕНЧО ЦОНЕВ ДЕНЧЕВ възоснова на приет проект за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Ловеч, е издаден следния административен акт: Заповед за изменение на КККР № 18-2560-28.03.2018 г.

 • Изходящ № 24-20895-20.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  05.10.2018
  ДО КАДИР ЮСЕИНОВ БЕЛАЛИЕВ БАХРИЕ МЕХМЕДОВА БЕЛАЛИЕВА
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-227910-20.06.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г.

 • Изходящ № 20-63496-19.09.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.09.2018
  ДО Г-Н МУСТАФА АСАНОВ МОЛЛА МУСТАФОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Ловеч

  УВАЖАЕМИ Г-Н МУСТАФОВ,

 • Изходящ № 20-63386-19.09.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.09.2018
  ДО Г-ЖА ДОРА БОРИСОВА БОГДАНСКА-САПУНДЖИЕВА ГР. СОФИЯ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Ловеч

  УВАЖАЕМА Г-ЖА БОГДАНСКА-САПУНДЖИЕВА,

 • Изх. № 24-20855-19.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.09.2018
  ДО Г-ЖА РАЙНА ТОДОРОВА КАДИЕВА гр. Пловдив, ж.к. Тракия №205, вх.В, ет.8, ап.23
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Смолян

  УВАЖАЕМA ГОСПОЖO КАДИЕВА,

  Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Смолян (СГКК), на основание чл. 26, ал.1 и във връзка с чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомява, че във връзка с постъпили заявления вх.№01-322428-21.08.2018 г. и 01-322433-21.08.2018 г. от г-жа Рада Лазарова Плачкова, г-н Иван Василев Партов и г-жа Сийка Василева Партова, чрез пълномощник г-н Артур Иванов Сулинаджиев е започнато производство по отстраняване на непълнота в одобренaта кадастрална карта (КК) на село Чокманово, община Смолян, област Смолян.

 • Изходящ № 24-20903-20.09.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  05.10.2018
  До ВЕСЕЛИНА ЗДРАВКОВА РАЧЕВА гр. Плевен бул."Русе" №94 МИХАИЛ ЗДРАВКОВ РАЧЕВ гр. Плевен бул."Русе" №94
  Публикация на:: 
  Плевен

            В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме повторно, че по повод на заявление вх. № 01-272864-19.07.2018 г., подадено на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изх. № 24-18121* 19.09.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  05.10.2018
  ДО ИВАН ИВАНОВ НЕДЕЛЧЕВ СТОЯН КИРИЛОВ НЕДЕЛЧЕВ ДИМИТЪР ВЕРГИЛОВ ШАВКОВ ИВАН ВЕРГИЛОВ ШАВКОВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-279612/ 24.07.2018 г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

 • Изх. № 24-20779-18.09.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.09.2018
  ДО БОРИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ БОРИСОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 09-23282-28.11.2016г. от Александър Спасов Грозданов, до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори  57011.5548.74, 57011.5548.202, 57011.5548.207, 57011.5548.205 с адрес: ул. Стара планина №24, с. Подгумер, район „Нови Искър“.

 • Изх. № 24-20804-19.09.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.09.2018
  До ЗДРАВКО ВЛАДИМИРОВ ИВАНОВ ДЕСИСЛАВА РУМЕНОВА КАЛОЯНОВА - ИВАНОВА КАТЯ СВЕТОЗАРОВА РУСЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

     На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че във връзка с заявление рег. № 01-94116-30.03.2017 г. от СТЕФАН КОЛЕВ ГЕЦОВ до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, започва изменение в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КККР) за сграда с идентификатор 68134.405.83.1,  район Оборище, Столична община.

 • Изх. No 24-20775-18.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.09.2018
  ДО ЖОРЖЕТА ГЕОРГИЕВА ВОЛЦ ФРАНСОАЗ РЕНЕ ВОЛЦ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-111527-28.03.2018 г. от ХРИСТО ДИМИТРОВ КИТОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 12084.2701.2725, 12084.2701.2472 и 12084.2701.2467, находящи се в с. Волуяк, район Връбница, Столична община.

 • Изх. No 24-20782-18.09.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.09.2018
  ДО ДЕЯН НИКОЛАЕВ КИРОВ ВЕСИ КОМЕРС ЕООД СТИЛ ЕКО ИНВЕСТ – ВИХРЕН СОКОЛОВ ООД
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

              На основание чл. 26, ал. 2 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-78503-02.03.2018 г. от „БИ ЕНД КО“ ООД до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.905.1521, 68134.905.1875, 68134.905.1959, район „Лозенец“, област София.

 • Изходящ № 24-20785-18.09.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  05.10.2018
  Дo: НАДЕЖДА КИРИЛОВА АНГЕЛОВА ИВАН БОТЕВ КОЛЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

         В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-104842-23.03.2018 г., подадено до СГКК София на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-6489-06.08.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1975.2, 68134.1975.527, 68134.1975.529, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх. № 24-20786-18.09.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.09.2018
  ДО ДЕСИСЛАВА СТОЯНОВА КРУМОВА КРАСИМИР СТОЯНОВ КРУМОВ ВЕЛИКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА БОРЯНА ПЕТКОВА МИХАЙЛОВА ТОМОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

              На основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-75479-28.02.2018 г.

 • Изх. № 24-20652-17.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.09.2018
  ДО ВАНЯ БЛАГОЕВА ЧИРОВА ГЕОРГИ ИВАНОВ КОСТАДИНОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод заявление рег. № 01-225999-19.06.2018 г. от ВАНЯ БЛАГОЕВА БЛАГОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започнала процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 68134.2046.3432, 68134.2046.3429 и 68134.2046.3464, район „Витоша”, Столична община.

 • Изходящ № 24-20687-18.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  05.10.2018
  Дo ВАСИЛ ИВАНОВ КИНЧЕВ До МИЛИЦА ПЪРВАНОВА КИНЧЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-283508-26.07.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-6937-17.08.2018 г., засягащо поземлен имот с идентификатор 68134.800.428 и сгради с идентификатори 68134.800.428.1, 68134.800.428.2, за които сте заинтересовано лице.

   

 • Изходящ № 24-20688-18.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  05.10.2018
  До: ЗАНКО МИХАЙЛОВ МАРТИНОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-206496-06.06.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-6778-13.08.2018 г., засягащо сгради с идентификатори 68134.2040.21.1 и 68134.2040.21.3, за които сте заинтересовано лице.

   

  Приложения:
  1. Копие от Заповед № 18-6778-13.08.2018 г.

   

 • Изх. № 24-20743-18.09.2018г

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.09.2018
  До СВЕТОСЛАВА СИМЕОНОВА СТОИЦОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

     На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че във връзка с заявление рег. № 01-150846-26.04.2018 г. до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, започва изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) по отношение на сгради с идентификатори 68134.1004.171.2, 68134.1004.171.3 и 68134.1004.171.6, район Триадица, Жилищна група Южен парк, бл. 90, за които сте заинтересовано лице.

 • Изх. No 24-20744-18.09.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.09.2018
  До ХРИСТИНА НИКИФОРОВА ЦВЕТАНСКА АНГЕЛ ИВАНОВ ЦВЕТАНСКИ ЛЮБОМИР ЛЮБЕНОВ ГЮРОВ ТОДОР МАРИНОВ ВАРАДИНОВ МЕТОДИ СПАСОВ СПАСОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-150671-26.04.2018 г.

 • Изх. No 24-20729-18.09.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.09.2018
  До МАРИЙКА БОРИСОВА МАЛЧЕВА ЛАЗАР ТОТЕВ ЛАЗАРОВ ТОДОР БОТЕВ ДИМАНОВ АЛЕКСАНДРА ЛЮБЕНОВА БУДИНОВА-ГЕОРГИЕВА КАМЕН СЛАВЯНОВ ПОПОВ АНЕТА КОНСТАНТИНОВА МИТОВА ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ КЪНЧЕВ БОГОМИЛА БОРИСОВА КАРАИВАНОВА МИЛЕНА ИВАНОВА ШИПЕДЖИЕВА МЛАДЕН КИРИЛОВ БЕРБАТОВ ГАЛИНА ДИАНОВА СТОЯНОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-202519-04.06.2018 г. от ИЗАБЕЛА ЛЕОНИДОВА ВИДЕНОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.900.814 и 68134.900.567, находящи се в район Лозенец, Столична община.

 • Изходящ № 24-20748-18.09.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  05.10.2018
  До: МАРИАНА ИВАНОВА МАТЕЕВА - ХЬОЛЦЛЕ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo Заявление вх. № 01-42133-02.02.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал.3  от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-6669-09.08.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.2046.2582, 68134.2046.3301, 68134.2046.3435, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-18716-22.08.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.09.2018
  ДО: ЙОНКА ГЕНЧЕВА ХРИСТОВА ДО: ЦВЕТИН ХРИСТОВ ХРИСТОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Сливен

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-313448-15.08.2018г до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр.Сливен е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Сливен за недвижим имот с идентификатор 67338.516.229.1.4 с адрес общ.Сливен,  гр.Сливен, кв.Република, бл.4, ет.2, ап.4.

 • Изх. № 24-20294-12.09.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  05.10.2018
  ДО ПАВЛИНА КОСТАДИНОВА ЙОВОВА МАРИАНА ГРИГОРОВА ФЛОРОВА ЦЕЦА ДИМИТРОВА ЙОВОВА ГРИГОР ТОМОВ ЙОВОВ ПАВЛИН ТОМОВ ЙОВОВ ВИКТОРИЯ СТЕФАНОВА ЙОВОВА РОСЕН ЖИВКОВ ЙОВОВ МАРИН ЖИВКОВ ЙОВОВ ВЛАДО НАКОВ ТАНЕВ НАКО ВЛАДОВ ТАНЕВ КЪНЧО ВЛАДОВ ТАНЕВ ЦВЕТАНКА СТОЕВА БЕНРЕЙ ВАНГЕЛИЯ СТОЯНОВА ПОПОВА СЛАВКА ДИМИТРОВА ПЕНЕВА СТОЙЧО АНГЕЛОВ ПОПОВ КРАСИМИР АНГЕЛОВ ПОПОВ СНЕЖАНКА ИВАНОВА ЙОВОВА СТЕФКА СЛАВЧЕВА КОСТОВА АЛБЕНА СЛАВЧЕВА КЕРЕМИДЧИЕВА ТОМА ЛАЗАРОВ ЙОВОВ ЕЛЕНА ИВАНОВА ЙОВОВА ВЕЛИЗАР ВЛАДИМИРОВ ЙОВОВ ДИМИТЪР ПЕТРОВ ПОПОВ КИРИЛ ПЕТРОВ ПОПОВ ДИМИТЪР НЕДЕЛЧЕВ ТУДЖАРОВ БОРИС НЕДЕЛЧЕВ ТУДЖАРОВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) , Ви уведомяваме, че по повод на постъпилозаявление с вх. рег. № 01-271354-18.07.2018 г. на СГКК- Бл- град, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

  Изменението се състои в  заличаване на  Слава Григорова Йовова и вписване на Дафина  Николова  Петрова като собственик на Поземлен имот  с идентификатор  56126.3.66, въз основа на Констативен нот.акт № 135, том 2, двойно вх. № 541/ 14.03.2018 : Служба по вписванията - гр. Петрич.

   

 • Изх. № 24-20246*20.09.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  05.10.2018
  ДО ИЛИЯ РАДОСЛАВОВ АПОСТОЛОВ ОЛЕНА РАДОСЛАВОВА АПОСТОЛОВА СТОЯН ЙОРДАНОВ САРИКОВ ХРИСТО СТОЯНОВ ПЕТРОВ ЙОРДАНКА ХРИСТОВА ПЕТРОВА МИЛЕНА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА КАМЕЛИЯ ХРИСТОВА ПЕТРОВА ГЕОРГИ НИКОЛОВ ДИНКОВ КРАСИМИРА НИКОЛОВА ДИНКОВА ЛИЛЯНА БОРИСОВА ИЛИЕВА НОВКА БОРИСОВА КУМЧЕВА МАРГАРИТА БОРИСОВА ДИНЕВА ДИМИТЪР БОРИСОВ ДИМИТРОВ ГЕОРГИ КИРИЛОВ ДИНКОВ РОСЕН КИРИЛОВ ДИНКОВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) , Ви уведомяваме, че, по повод на постъпило заявление с вх. рег. № 01-270971-18.07.2018 г. на СГКК- Бл- град, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

  Изменението се състои в  заличаване на  Георги Костадинов Динков и вписване на Дафина  Николова  Петрова като собственик на Поземлен имот  с идентификатор  56126.3.40, въз основа на Констативен нот.акт № 120, том 2, двойно вх. № 513/ 09.03.2018 : Служба по вписванията - гр. Петрич.

   

 • Изх. № 24-17040* 20.09.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  05.10.2018
  ДО ВЕЛИЗАР ДИМИТРОВ ТАСЕВ КАЛИНА ДИМИТРОВА ТАСЕВА
  Публикация на:: 
  Благоевград

  В изпълнение разпоредбата на чл. 61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че е издадена Заповед № 17-435/ 01.08.2018 г. на Началника на  СГКК- Благоевград , с която се ОТКАЗВА изменение в КККР по заявление с рег. № 01-265104/ 28.08.2017 г. на СГКК – Благоевград.

  Предоставяме възможност за запознаване със  Заповед № 17-435/ 01.08.2018 г. на Началника на СГКК- Благоевград, която подлежи на обжалване в 14- дневен срок от датата на съобщаването й пред АС- Благоевград чрез СГКК- Благоевград.

   

   

   

   

 • Изходящ № 20-62709-17.09.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.10.2018
  ДО: МИРЧО ЛЮБЕНОВ ПАУНОВ
  Публикация на:: 
  Перник

  На основание чл.61 ал.3 от Административно процесулния кодекс (АПК) и чл. 53 ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-350467/11.09.2018г. до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Перник е направено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) за поземлен имот с идентификатор 58311.98.53 по кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия на с. Прибой, община Радомир, област Перник.

 • Изходящ № 20-62711-17.09.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.09.2018
  ДО: РАЙЧО КОТЕВ ДОЙЧИНОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Перник

  На основание чл.61 ал.3 от Административно процесулния кодекс (АПК) и чл. 53 ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-350467/11.09.2018г. до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Перник е направено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) за поземлен имот с идентификатор 58311.98.54 по кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия на с. Прибой, община Радомир, област Перник.

 • Изх.№ 22-251-18.09.2018 г. По преписка: 01-252454-05.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.09.2018
  ДО: МАРИЯ ГЕОРГИЕВА РАДЕВА СТЕФАН КАМЕНОВ КЪНЕВ МАНУИЛ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ СИМЕОН ЛЮБЕНОВ МАРКОВ ЙОРДАНКА ИВАНОВА БЕЛЧЕВА ГИНКА ГЕОРГИЕВА ГУТОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Бургас

              Постъпило е заявление вх. № 01-252454-05.07.2018 г. /наш/, подадено от Петър Ангелов Петров, с което се иска изменение на кадастралната карта на гр.Бургас, по отношение на имот с идентификатор 07079.612.158 и сграда с идентификатор 07079.612.158.1, така както е показано на скица-проект №15-558412-08.08.2018 г. на СГКК-Бургас.

 • Изх. № 24-20741 - 18.09.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.09.2018
  ДО АНДРЕЙ ХРИСТОВ ИГНАТОВ гр. Добрич, ПК 9300 ул. „Купен” № 19а ДО СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА ИГНАТОВА гр. Добрич, ПК 9300 ул. „Купен” № 19а
  Публикация на:: 
  Добрич

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх.№01-313293/15.08.2018г., подадено от БИРСЕН КАДИРОВА ДЕМИРЕВА  чрез пълномощник Дарена Миткова Янакиева   , във връзка с чл.51, ал.1, т.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл.75 от Наредба №РД-02-20-5 от 15.12.2016г.  за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР),  Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Добрич започва производство по изменение на КККР на гр.

 • Изходящ № 01-194040/19.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.10.2018
  До: Зорка Иванова Ушева ул. „Славееви гори” № 3 гр. Пловдив
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-194040-29.05.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-6837-14.08.2018 г., засягащо имот с идентификатор 99088.503.351.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 01-178333/19.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.10.2018
  До: Борис Димитров Шопов пл. „България” № 1, ет. 2, ап. 7 гр. Асеновград
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-178333-17.05.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5980-18.07.2018 г., засягащо имот с идентификатор 31108.21.8, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 01-128086/19.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.10.2018
  До: Соня Николова Попова ул. „Гергана” № 4 кв. Горни Воден гр. Асеновград
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх.

 • Изх. № 24-20751-19.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.10.2018
  Дo: ПЕНКА ДИМИТРОВА КОЛЕВА гр. Добрич, ПК 9300 ул. „Захари Стоянов“ № 51, вх.Б, ет.4, ап.10
  Публикация на:: 
  Добрич

  В изпълнение на чл.61, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-266291-16.07.2018 г., подадено на основание  чл.51, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър и чл.58, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г.

 • Изх. № 24-20799-19.09.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.09.2018
  ДО „ЕВРО -ГАЗ” ООД
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-309615-13.08.2018 г. от заявител Борислава Павлинова Иванова чрез пълномощник Мартин Бориславов Борисов до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за нанасяне и коригиране на самостоятелни обекти в сграда на адрес: гр. Велико Търново, ул. “Бузлуджа” № 24-А, ет. 2.

 • Изх. № 24-20798-19.09.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.09.2018
  ДО ДИЯНА АЛЕКСАНДРОВА СТОЯНОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-325539-23.08.2018 г. от заявител Радослав Александров Алексиев до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за нанасяне на самостоятелни обекти в сграда на адрес: гр. Велико Търново, ул. “Крайбрежна” № 31.

 • Изходящ № 24-18510-20.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.09.2018
  До ГЕНА ВЕЛИЧКОВА КЪНОВА ул.“ Иван Вазов“ № 46 гр. Червен бряг ИВА КЪНОВА ВАСИЛЕВА ул.“Ивайло“ № 11, ет.1, ап.2 гр. Варна ВИОЛЕТА КЪНОВА ЦЕКОВА ул.“ Иван Вазов“ № 46 гр. Червен бряг ПОЛЯ ХИНКОВА ЦЕКОВА ул.“ Съединение“ № 4 с. Дерманци, общ.Луковит
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Плевен

             На основание чл. 26, ал. 1 АПК Ви уведомяваме, че в Службата по геодезия, картография и кадастър- Плевен  /СГКК/ е открито административно производство  за изменение на одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр.Червен бряг,  въз основа на подадено заявление вх. № 01-301320-07.08.2018 г. от ЙОТКА ХИНКОВА ВЪЛКОВА. Изменението се състои в нанасянето на два  самостоятелни обекта в сграда с идентификатор 80501.804.76.1 /неотразени   самостоятелни жилища/,  находящи се на  ул.

 • Изх. № 24-20567-17.09.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.09.2018
  ДО КРЪСТЮ ХРИСТОВ ГУМНЕРОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-290604-31.07.2018г. от БОЖАНА ХАРАЛАМБИЕВА НЕНКОВА до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, е поискано изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) и издаване на схема за самостоятелен обект  с идентификатор 68134.1001.147.1.22, гр. София, Столична община, район „Триадица“, ул. „Солунска“ № 34, ет.1, магазин №5,  за който се установи, че сте заинтересувано лице.

 • Изходящ № 24-20674-17.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.10.2018
  До: СЛАВЧО ПЕТКОВ МИКОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo заявление вх. № 01-221237-15.06.2018 г. до СГКК София, подаденo на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-6866-15.08.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.2041.2045 и 68134.2041.681, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

   

 • Изх. № 24-20220-12.09.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.10.2018
  ДО ЛИДИЯ КИРИЛОВА ЛАМБРЕВА ОГНЯН ГЕОРГИЕВ ПАВЛОВ АНКА СТОЯНОВА ПАВЛОВА КАТЯ АНГЕЛОВА ТОНЧЕВА АНЕТА ПАВЛОВА ПАВЛОВА АНГЕЛА ПАВЛОВА ПАВЛОВА ПАВЕЛ БОРИСОВ ПАВЛОВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

       На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-268986/ 17.07.2018 г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

 • Изх. No 24-20676-17.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.09.2018
  ДО КАМЕЛИЯ ПЕТРОВА ИЛИНЧЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-83588-08.03.2018 г. от НЕДЕЛЧО АСЕНОВ ИЛИНЧЕВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.705.318, 68134.705.1382, 68134.705.319 и 68134.705.317, находящи се в район Слатина, Столична община.

 • Изх. No 24-20678-17.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.09.2018
  ДО ТАНЬО ИВАНОВ СЕЧАНОВ ВЛАДИМИР ХРИСТОВ ТОНЧЕВ ДО ТАНЬО ИВАНОВ СЕЧАНОВ ВЛАДИМИР ХРИСТОВ ТОНЧЕВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-254603-09.07.2018 г. от МАРИНА ДИМИТРОВА ЛЮБЕНОВА-СЕЧАНОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1978.1166, 68134.1978.699 и 68134.1978.40, находящи се в район Витоша, Столична община.

 • Изх. No 24-20679-17.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.09.2018
  ДО ВАСИЛКА НИКОЛОВА ЧУПОРИКОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

    На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-250157-04.07.2018 г. от ВАСИЛ СТАНИМИРОВ МИРЧЕВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1936.1410, 68134.1936.1188, 68134.1936.1008, 68134.1936.933 и 68134.1936.1362, находящи се в район Витоша, Столична община.

 • Изходящ № 24-17940-13.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.10.2018
  Дo: ЕМИЛИАН ПЕТРОВ ПЕЕВ До: ДИМИТЪР МЕТОДИЕВ ИВАНОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-104236-22.03.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-6791-13.08.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.201.81, 68134.201.83, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-20569-17.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.10.2018
  До: ВЕРГИЛ ИВАНОВ ДИНОВСКИ До: МИЛКА ХРИСТОВА ДИНОВСКА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-163350-08.05.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-6539-06.08.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.2043.1010, 68134.2043.97, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-20566-17.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.09.2018
  ДО ПЛАМЕН СТЕФАНОВ ЦАНКОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод заявление рег. № 01-250354-04.07.2018 г. от Венелин Стефанов Цанков до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започнала процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 68134.2046.2511, 68134.2046.89 и 68134.2046.87 район „Витоша”, Столична община.

 • Изходящ № 24-20807-19.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.10.2018
  ДО Г-ЖА ЕЛЕНА МАРИНОВА СТОЕВА гр.София, ул.Пиротска №45 вх.Б ет.6 ап.39
  Публикация на:: 
  Смолян

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал.3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомявам, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-235868-26.06.2018 г., подадено на основание чл. 56, ал. 1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016  за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7158-27.08.2018 г., засягащо нанасяне на поземлени имоти и сграда с проектни идентификатори 73105.12.542, 73105.12.543 и 73105.12.542.1, в рамките на  поземлен имот с идентификатор 73105.12.436.

 • Изходящ № 24-20431-13.09.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.10.2018
  Дo: ПЕТЪР СТОЙКОВ МЛАДЕНОВ БОРИС КРУМОВ ПЕТРОВ КРУМ ПЕТРОВ СТОИМЕНОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-284403-14.09.2017 г., подадено до СГКК София на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-2477-27.03.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1006.652, 68134.1006.652.1, 68134.1006.653, 68134.1006.656, 68134.1006.700, 68134.1006.1165, 68134.1006.654, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх. № 24-20479-13.09.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.09.2018
  ДО ДОРА САВОВА ДИМОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-86541-12.03.2018г. от Ромина Вълкова Караколева, чрез пълномощник Галина Енчева Енева до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, е поискано изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) за самостоятелен обект с идентификатор 68134.1001.91.2.4, находящ се в сграда с идентификатор 68134.1001.91.2, ул.

 • Изх. № 20-62038-13.09.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.10.2018
  ДО ТЕМЕНУГА НИКОЛОВА ЙОРДАНОВА ИВАНКА НИКОЛОВА КАСАБОВА-ДИМИТРОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  Във връзка с Ваши възражения с рег. № 05-1023-23.01.2018 г. и 07-1032-24.01.2018 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София срещу заявление с рег. № 01-381357-30.11.2017 г. на СГКК София, подадено от Иван Димитров Терзиев с искане за изменение на кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР), състоящо се в нанасяне на самостоятелен обект – жилищно помещение, в сграда с идентификатор 68134.1896.35.1, находящ се на бул.“Цар Борис ІІІ“ № 284, район „Витоша“, Столична община и след извършена проверка, на основание чл. 35 във връзка с чл. 36, ал.

 • Изх. № 24-20516-14.09.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.09.2018
  ДО АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ ВЛАДОВ ДО РОСИЦА ВАСИЛЕВА ВЛАДОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено Заявление рег. № 01-176312-13.06.2017г и Заявление рег. № 05-17183-15.12.2017. от Стоилка Александрова Каръпска до Служба по геодезия,  картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за сграда с идентификатор 29150.7107.347.1 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на район „Панчарево”, с.Железница.

 • Изходящ № 24-20510-14.09.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.10.2018
  До: ГЕОРГИ БОРИСЛАВОВ ДОЙЧИНОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo Заявление вх. № 01-274496-05.09.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал.3  от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-6195-26.07.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1944.155, 68134.1944.2753, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-20630-17.09.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.10.2018
  До: ИВАНКА ДАМЯНОВА ВАСИЛЕВА гр. София, ул. ....... № 516, вх. А, ет. 4, ап. 66 ГЕОРГИ ДАМЯНОВ ГОЧЕВ гр. Ямбол, ул. „БОБОВ ДОЛ” № 7 ДЕНА ГЕОРГИЕВА КОЕВА гр. Ямбол, ул. “Рожен” №30
  Публикация на:: 
  Ямбол

  На основание чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че по повод служебно  заявление рег.№ 09-48538/22.08.2018г. по писмо с изх. №2801-13781/09.08.2018г. от Община Ямбол до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) -  Ямбол е започната процедура за изменение на КРНИ на гр. Ямбол за поземлен имот с идентификатор 87374.523.501, с адрес: гр. Ямбол, „Рожен” №30.

 • Изх. № 24-20614-17.09.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.10.2018
  До: МАРИАНА ГАНЕВА МИХАЙЛОВА гр. Ямбол жк "Г. Бенковски" бл.16, вх.З, ет.4, ап.149
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че със служебно заявление рег.№09-29986/07.06.2018г. по писмо с изх. № 2801-09758/04.06.2018г. от Община Ямбол на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ на основание чл.53, ал.1, т.1 от ЗКИР,  засягащо имот с идентификатор 87374.529.9, с адрес: гр. Ямбол, ул.”Преслав” №169 А.

 • Изходящ № 24-20709-18.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.10.2018
  Дo: БЕЙХАН БАКИ НАЗИФ ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР Собствениците на апартаменти и гаражи СОС в сграда с идентификатор 52009.501.181.1 (адм.адрес: гр.Нови пазар, ул.”Милин камък” №19)
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал.3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-344459-05.09.2018 г., подадено на основание чл. 56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7802-18.09.2018 г., засягащо имот с идентификатор 52009.501.181.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-20609-17.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.10.2018
  Дo: Маргарита Димитрова Димитрова Собствениците на поземлен имот с кадастрален идентификатор 83510.672.137 (ад.адрес: гр.Шумен, ул.”Република” №46-46а)
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал.3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление № 01-341811-04.09.2018 г., подадено на основание чл. 56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г.

 • Изх. № 24-15652* 14.09.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.09.2018
  ДО РАЙНА ДИМИТРОВА ЧЕРНЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Благоевград

            На основание чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че, по повод на подадено от Елисавета Мишева чрез Ибрахим Догмуш- упълномощено лице заявление с рег. № 01-206467/ 06.06.2018  г.

 • Изх. № 24-16806* 13.09.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.09.2018
  ДО ЦВЕТАНКА АЛЕКСАНДРОВА ДИНЧЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че по повод на подадено от Димитър Георгиев Колчагов заявление с рег. № 01-43740/ 05.02.2018 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър– Благоевград, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и регистър на недвижимите имоти, касаещо коригиране  границите на поземлени имоти  /ПИ/ с идентификатори 02676.501.9036 и 02676.501.9035, и обособяване на нов ПИ  с идентификатор 02676.501.909, въз основа на Удостоверение по чл. 13, ал. 4, 5 и 6 от ППЗСПЗЗ изх.

 • Изх. № 24-20146* 11.09.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.10.2018
  ДО АТАНАСА ИВАНОВА НАСЛЕДНИК НА ИВАН СТОЕВ ТЕНЧЕВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) , Ви уведомяваме, че, по повод на постъпило заявление, с рег. №

  01-271467-18.07.2018  на СГКК- Благоевград,

  е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

 • Изх. № 24-20442-13.09.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.09.2018
  ДО МАРИЯ ВАЛЕНТИНОВА ПАНКОВА ЦАНКО ГЕОРГИЕВ ПАНКОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-49660-08.02.2018г. от Неда Крумова Дамянова – Кънчева, чрез Катя Емилова Диновска до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, е поискано изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) и издаване на схема за самостоятелен обект  с идентификатор 68134.801.2036.1.68  (апартамент), гр. София, Столична община, район „Изгрев“, ул. „Акад. Методи Попов“ №11, ет.-1, гараж 24,  за който се установи, че сте заинтересовано лице.

 • Изходящ № 24-20433-13.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.10.2018
  До: ТЕОДОР РОСИНОВ ТОДОРОВ До: ДОРИЯН РОСИНОВ ТОДОРОВ До: ТЕОДОР РОСИНОВ ТОДОРОВ До: ДОРИЯН РОСИНОВ ТОДОРОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-221856-15.06.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-6636-08.08.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1891.1004, 68134.1891.1009, 68134.1891.550, 68134.1891.550.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-20378-13.09.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.10.2018
  Дo: АСЯ БЕШИР СЕЙФИ ТРАЯНА ГЕОРГИЕВА ДЖАРОВА БОЯН НИКОЛОВ БУКОВ АМАЛИЯ ГЕОРГИЕВА РАЧЕВА ЕЛЕНА АТАНАСОВА ИЛКОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-87878-12.03.2018 г., подадено до СГКК София на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-6439-02.08.2018 г., засягащо имот с идентификатор 14831.6503.4, 14831.6504.2, 14831.6504.525, 14831.6504.526, 14831.6504.600, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх. No 24-20376-13.09.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.09.2018
  ДО МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА-БАКИЕВА АТАНАС ХРИСТОВ БОЯДЖИЕВ НЕВЕНА БОГДАНОВА БОЯДЖИЕВА МАРИЯ ЛЮБОМИРОВА НАЧЕВА ЛЮБОМИР ЛЮБОМИРОВ БОЯДЖИЕВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-95676-16.03.2018 г. и вх. № 01-348712-06.11.2017 г.

 • Изх. № 24-20458-13.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.09.2018
  До НАДЕЖДА КОСТАДИНОВА НЕДКОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

     На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че във връзка с заявление рег. № 01-286290-27.07.2018 г. до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, започва изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) по отношение на сграда с идентификатор 68134.4360.279.3, район Люлин, ж.к. Люлин, бл. 702, вх. В, ет. 2, засягащо самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 68134.4360.279.3.9 и 68134.4360.279.3.10, за които сте заинтересовано лице.

 • Изходящ № 24-20531-14.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.10.2018
  ДO ЮСЕИН АХМЕДОВ ШИШКОВ
  Публикация на:: 
  Велико Търново

               В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-222247-18.06.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г.

 • Изходящ № 20-61054-11.09.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.10.2018
  Дo: ЕТ "ЦАНКО ИВАНОВ" "ТЕЛЕВИЗИОННИ И РАДИОСЕРВИЗИ" ЕАД РОСИЦА ИВАНОВА РАЙНОВА СВЕТЛА ПЕТРОВА МАРИНОВА БОЯН ПЕНКОВ МАРИНОВ ВЕРА ИВАНОВА ИВАНОВА МАЯ БОЧЕВА НАЙДЕНОВА МИТА СЪБЕВА НАЙДЕНОВА, АТАНАС МЛАДЕНОВ ХОРОЗОВ ПАВЛИНКА ИВАНОВА ХОРОЗОВА МАРИЯ МЛАДЕНОВА ХОРОЗОВА ИЛИЯН БОРИСОВ БОРИСОВ АЛЕКСАНДЪР ДИМОВ АЛЕКСАНДРОВ ОЛЯ ТОДОРОВА АЛЕКСАНДРОВА ЮЛИЯ ИВАНОВА ПАНЕВА-БАДУР ПАВЕЛ ИВАНОВ ПАНЕВ КАЛИНКА ХРИСТОВА АНГЕЛОВА АЛЕКСАНДЬР АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ МИНА МАРЧЕВА ТЕНЕВА ХРИСТО ИВАНОВ ТИХИНОВ ТАТЯНА НИКОЛАЕВА ТИХИНОВА АНА АЛЕКСАНДРОВА ЗАШЕВА ЦЕЦА МАРИНОВА МОНЧЕВА ИВАН МОНЧЕВ МОНЧЕВ НЕНО ТОДОРОВ ПЕНЧЕВ СТАНКА ИВАНОВА ПЕНЧЕВА РОСИЦА НЕНКОВА ПЕТКОВА МАЛИН ТОДОРОВ ПЕТКОВ АСЯ ТОДОРОВА СИМБАЕВА ЙОАН ИВАЛИНОВ ПЕТКОВ АНГЕЛ МАРИНОВ ХИНКОВ ВАСИЛ МИТЕВ МИТЕВ МАРА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА НЕЗАБРАВКА ЦОНЕВА ЦОНЕВА ПЕНКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА ВАЛЯ ДИМИТРОВА ПЕТКОВА
  Публикация на:: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс (АПК), във връзка с Закона за кадастъра и имотния регистър, Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление и образувана преписка вх. 01-163865 / 08.05.2018 г. от МИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ЛИЧЕВСКИ, възоснова на приет проект за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Ловеч, е издаден следния административен акт: Заповед за изменение на КККР № 18-7573-10.09.2018г.

 • Изх. № 24-18723-23.08.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.09.2018
  До: Деян Станиславов Гичев гр.Разград,ул.“ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ № 24
  Публикация на:: 
  Разград

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег.№ 01-321606-21.08.2018г. от Милена Цонева Станева до  Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Разград, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър /КККР/ за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор: 61710.505.4990 в гр. Разград, ул.“Александър Стамболийски“ № 24.

 • Изходящ № 20-62468-17.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.09.2018
  ДО ЦАНКА ИВАНОВА АТАНАСОВА
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,

  Във връзка със заявление с вх. № 01-288394-30.07.2018 г. и на основание чл.35б, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомяваме, че със Заповед № 18-6747-10.08.2018 г. на началника на Служба по ГКК Велико Търново, на основание чл.35б, ал.1, т.1 ЗКИР е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на поземлен имот 61861.501.23 в с. Райковци, з-ще Райковци, община Велико Търново, собственост на Тодорка Иванова Минева.

 • Изх. № 24-16580-27.07.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.09.2018
  До: ВИОЛЕТА КОСТАДИНОВА МРЪЧКОВА гр. София, ул. „Нишава” № 61, вх. А, ет. 6, ап. 14 МИЛЧО КОСТАДИНОВ ИВАНОВ гр. София, ул. „Кричим” № 10 КРАСИМИР ЙОРДАНОВ ЦВЕТКОВ гр. Монтана, ул. „Климент Охридски” № 29
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Кюстендил

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-255247/09.07.2018 г. от Здравко Костадинов Иванов до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Кюстендил е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Кюстендил, за самостоятелените обекти в сграда с идентификатор 41112.503.1542.1, с административен адрес: гр. Кюстендил, ул. „Даскал Дамаскин” № 32.

 • Изходящ № 20-62458-17.09.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.09.2018
  ДО Г-Н НИКОЛАЙ НИКОЛОВ КРЪСТЕВ ГР. СОФИЯ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Ловеч

  УВАЖАЕМИ Г-Н КРЪСТЕВ,

 • Изходящ № 20-62454-17.09.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.09.2018
  ДО Г-ЖА ИВА РУМЕНОВА МИЛЕВА-СИМЕОНОВА ГР. СОФИЯ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Ловеч

  УВАЖАЕМА Г-ЖА МИЛЕВА-СИМЕОНОВА,

 • Изходящ № 24-16944-17.09.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.10.2018
  Дo: ПЕНЬО ДЕЯНОВ ПЕНЕВ с. Белащица, община „Родопи“, област Пловдив ул. „Стопанска“ 23
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-251044-05.07.2018г., подадена на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-6395-02.08.2018г., засягаща имот с идентификатор 03304.11.145, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 01-277393/17.09.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.10.2018
  До: СД „САЛООН – САРИЕВ, СЛАВОВ И С-ИЕ“ гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив бул. „6 септември” 154 ЕТ „МИС АНЕЛИ“ гр. Пловдивм, община Пловдив, област Пловдив ж.к. „Тракия“, бл. 181, вх. Д
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административнопроцесуалния кодекс Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-277393-23.07.2018г. от
  „С И Н 96“ ООД в СГКК - Пловдив, подадено на основание чл. 56, ал. 1 от Наредба

 • Изходящ № 24-20553-17.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.10.2018
  Дo: Наследници на Алекси Атанасов Савакчиев До: Наследници на Велика Атанасова Савакчиева
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-307117-10.08.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7750-14.09.2018 г., засягащо имот с идентификатор 99088.21.11, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. No 24-20238-12.09.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.09.2018
  До ЛЮБЕН ВАСИЛЕВ ГИЗДОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-203793-06.07.2017 г. от СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН ОВЧА КУПЕЛ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.4338.764 и 68134.4338.1852 находящ се в район Овча купел, Столична община.

 • Изх. No 24-20274-12.09.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.09.2018
  До ТАТЯНА СТЕФАНОВА ВУЧКОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-375398-24.11.2017 г.

 • Изх.№ 24-20276-12.09.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.09.2018
  До АНТОАНЕТА ЛУКАНОВА КОЛЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  Със Заявление рег. № 01-261280-04.09.2015 г. на ВАЛЕНТИН ФИЛИПОВ СПАСОВ е заявено искане за изработване на проект за промяна на кадастралната карта и кадастралните регистри, изменение на кадастралните данни в кадастралния регистър на недвижимите имоти, издаване на скица - проект за поземлени имоти с идентификатори 68134.1500.1652 и 68134.1500.1132 по кадастралната карта на район Искър, община Столична.

 • Изходящ № 24-20298-12.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.09.2018
  До: ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ПОНДЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-138359-19.04.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-6854-15.08.2018 г., засягащо поземлени имоти с идентификатори 37914.6808.9, 37914.6843.1318, и 37914.6843.1319, за които сте заинтересовано лице.

   

 • Изх. № 24-20299-12.09.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.09.2018
  ДО ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ГЕЛОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление рег. № 01-231870-22.06.2018г. и заявление рег. № 01-289799-31.07.2018г. от Столична община район Овча Купел до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено документи за изменение е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти / КККР / за сграда с идентификатор 68134.4333.9042.3 с адрес: гр. София, район „Овча Купел“, ул. „Монтевидео“ № 5.

 • Изходящ № 24-20355-12.09.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.09.2018
  Дo: ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ ИВАНОВ ВАЛЕНТИНА ДРАГАНОВА ДРАГАНОВА- ИВАНОВА НИКОЛА МЛАДЕНОВ НИКОЛОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-160125-04.05.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-6554-07.08.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1931.66, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-20353-12.09.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.09.2018
  Дo: ВАСИЛ ВАЛЕРИЕВ СИМОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-18009-16.01.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-6553-07.08.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.202.159.1.1, 68134.202.159.1.33, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-20347-12.09.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.09.2018
  ДО ЕЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА ВИОЛЕТА ПЕТРОВА ДЕНКОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод заявление рег. № 01-229701-21.06.2018 г. от МАРИЯ ВАКЛУШЕВА ХРИСТОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започнала процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 49597.1707.212, 49597.1707.214 и 49597.1707.64, с. Мърчаево, район „Витоша”, Столична община.

 • Изходящ № 24-20349-12.09.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.09.2018
  Дo: АНТОН РАДОСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ До: ИСКРА РАДОСЛАВОВА ГЕОРГИЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-252372-05.07.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-6391-02.08.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1894.810, 68134.1894.811, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-20404-13.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.09.2018
  ДО МЕЛЕГБЕР АЛИЕВА ХЮСНИЕВА ЮСМЕН ЮСЕИНОВ КАЛООЛУ СТЕЛА АНАТОЛИЕВА КАЛОВА
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-293586-01.08.2018 г. от заявител Юсеин Мюмюнов Курдов до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за коригиране контурите на сгради на адрес: гр. Велико Търново, ул. „ Димитър Найденов“ № 109.

 • Изх. № 22-248-13.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.09.2018
  ДО: МАРА ВЪРБАНОВА ЯНЧЕВА ДО: МИЛЕН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-113620-29.03.2018 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  е издадена заповед за изменение на  КККР № 18-6741-10.08.2018 г., засягащо имот с идентификатор 51500.502.411.9.25, 51500.502.411.9.26, 51500.502.411.9.27 по КККР на гр.

 • Изх. № 22-247-13.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.09.2018
  ДО: ДОСКО ПЕТРОВ КОЗАРОВ
  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-173739-15.05.2018 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  е издадена заповед за изменение на  КККР № 18-6821-14.08.2018 г., засягащо имот с идентификатор 51500.512.37, 51500.512.38, 51500.512.54 по КККР на гр.

 • Изх. № 24-20421-13.09.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.09.2018
  ДО „АТЛАС 2“ АД „СТОУНФАЙЪ-СФ-МЕДИКЪЛ“ ЕООД „ЕСКУЛАП 21“ ЕООД КАТО ПРАВОПРИЕМНИК НА „МАРМА ЛЕНД“ ЕООД
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-234491-25.06.2018 г. от заявител “ГАРАНТИНВЕСТ“ ЕООД чрез пълномощника Венцислава Стоянова Иванова до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за промяна на контура на сграда, нанасяне на сграда и на самостоятелни обекти в сграда, на адрес: гр. Велико Търново, ул. “Мармарлийска” № 37.

 • Изх.№22-246-13.09.2018 г. По преписка: 01-271243-18.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.09.2018
  ДО ВАСИЛКА ТРЕНДАФИЛОВА ЩЕРЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Бургас

  С настоящото Ви уведомяваме, че в СГКК – гр. Бургас е постъпило заявление вх. № 01-271243-18.07.2018 г. /наш/, подадено от „КОРБИ“ ООД, с което се иска изменение на кадастралната карта на с.Константиново по отношение на имот с идентификатор 52279.501.309. Изменението се състои в разделяне на имота и образуване на два нови имота с идентификатори 52279.501.586, съответстващ на УПИ XII-81, кв.21 по плана на с.Константиново и 52279.501.587, съответстващ на УПИ XI-81, кв.21 по плана на с.Константиново, така както е показано на скица-проект №15-563704-09.08.2018 г. на СГКК-Бургас.

 • Изх. № 24-20420-13.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.09.2018
  ДО ГАЛИНА СТОЯНОВА СИМЕОНОВА
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СИМЕОНОВА,

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-280590-24.07.2018 г. от заявител Емил Боянов Павлов до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за нанасяне на самостоятелни обекти в сграда на адрес: гр. Велико Търново, ул. „ Ком“ № 8.

 • Изх. № 24-20418-13.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.09.2018
  ДО ДИМИТЪР ЙОНКОВ ДИМКОВ
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМКОВ,

   

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-266410-16.07.2018 г. от заявител „ФАБЕР ПРИНТ“ ЕООД до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за коригиране контура на сграда на адрес: гр. Велико Търново, ул. „ Гара Велико Търново“.

 • Изх. № 24-20414-13.09.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.09.2018
  ДО ТЕМЕНУЖКА МИНЧЕВА РАЙКОВА
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО РАЙКОВА, 

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-269580-17.07.2018 г. от заявител Росица Минчева Костова до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за нанасяне на самостоятелни обекти в сграда на адрес: гр. Велико Търново, ул. “Вела Благоева” № 7.