Уведомления

 • До: ИВО ИВАНОВ АВРАМОВ

  статус: 
  Актуално

  До: ИВО ИВАНОВ АВРАМОВ

  Публикация на:: 
  Перник

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-157500-29.05.2017г. от ИВАНКА ГЕОРГИЕВА          МИХОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Перник, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 55871.507.196, с адрес: гр. Перник, кв. „Тева”.

 • До: АННА ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА

  статус: 
  Актуално

  До: АННА ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА

  Публикация на:: 
  Перник

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-130154-03.05.2017г. от Зорка Бориславова Андонова до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Перник, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатор 55871.514.7056, 55871.514.6982 и 55871.514.7058, с адрес: гр. Перник - Ладовица.

 • Дo: НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ГЕНОВ ул.“Васил Априлов“ № 31 гр. Плевен

  статус: 
  Актуално

  Дo:
  НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ГЕНОВ
  ул.“Васил Априлов“ № 31
  гр. Плевен

  РУМЕН ГЕОРГИЕВ БАНОВ
  ул.“Васил Априлов“ № 31
  гр. Плевен

  ДРАГОМИР ЛАЛЕВ ПАСТУХОВ
  ул.“Неофит Бозвели“ № 5, вх.Б,ет.9,ап.15
  гр. Плевен

  ЮЛИЯНА ДОНЧЕВА ПЕТКОВА
  ул."Емануил Васкидович" №44
  гр. Плевен

  ПОЛЯ ЛАЛЕВА ПАСТУХОВА

  Публикация на:: 
  Плевен

      В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-184255-20.06.2017 г., е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4559-26.06.2017 г., засягащо имот с идентификатор 56722.660.1163.1.1, 56722.660.1163.1.2, 56722.660.1163.1.3, 56722.660.1163.1.4, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • До: ГИНА ХРИСТЕВА ЛАЗАРОВА ул. „Мусала” №3, гр. Пловдив До: АТАНАС ИВАНОВ ТОПАЛОВ бул. „6-ти септември” №111, ет.3, гр. Пловдив До: наследниците на ТОДОР АТАНАСОВ ДИНКОВ бул. „6-ти септември” №113, гр. Пловдив

  статус: 
  Актуално

  До: ГИНА ХРИСТЕВА ЛАЗАРОВА
  ул. „Мусала” №3, гр. Пловдив До: АТАНАС ИВАНОВ ТОПАЛОВ
  бул. „6-ти септември” №111, ет.3, гр. Пловдив

  До: наследниците на ТОДОР АТАНАСОВ ДИНКОВ
  бул. „6-ти септември” №113, гр. Пловдив

  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. №01-124484-27.04.2017 г. от Христо Георгиев Полонов, пълномощник на „Марвес-Баланс” ЕООД, започва производство за изменение на КККР на гр. Пловдив, засягащо поземлени имоти с идентификатори 56784.518.663, 56784.518.1618, 56784.518.666, 56784.518.669 и 56784.518.668, за които в кадастралния регистър сте записан като собственик или носител на други вещни права и представлява корегиране на границите мужду поземлените имоти.