Уведомления

 • Изх. № 22-316-16.11.2018 г. По преписка: 01-360550-18.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.11.2018
  До: АЛБЕНА ЯНЧЕВА ЗЪБОВА - КОЧОВСКА
  Публикация на:: 
  Бургас

  С настоящото Ви уведомяваме, че в СГКК Бургас е постъпило заявление вх. № 01-360550- 18.09.2018г., подадено от  ХРИСТИНА НЕЙЧЕВА МАРИНОВА, с което е поискано отстраняване на грешка в кадастралната карта на гр.Бургас по отношение на поземлен имот с идентификатор  07079.701.117.  Искането е да се коригира югозападната граница на имота в кадастралната карта в съответствие с уличната регулационна линия.

  Искането за изменение е отразено в Скица– проект  № 15-731427-10.10.2018г. издадена от СГКК Бургас.

 • Изх. № 22-315-16.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.12.2018
  ДО: ПЕНКА СТОЯНОВА РАЕВА ДО: СОНЯ ЗЛАТАРЕВА РУСЕВА ДО: ЗАФИРКА СТОЯНОВА ТОНЕВА ДО: НАДЕЖДА ДИМОВА АСЪРДЖИЕВА
  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-314465-16.08.2018 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  е издадена заповед за изменение на  КККР № 18-7663-12.09.2018 г., засягащо имот с идентификатор 07079.653.362, 07079.653.363, 07079.653.471  по КККР на гр.

 • Изх. № 24-26085-16.11.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.12.2018
  До: Наследници на Кязим и Сабрие Кязимови: ШЕРИФЕ КЯЗИМОВА МУРАДОВА гр. Ямбол, ул. "Стидовска" №4 МЕХМЕД КЕЯЗИМОВ ХАСАНОВ гр. Ямбол ул. "Я. Сандански" №20 А ХАСАН КЯЗИМОВ ХАСАНОВ гр. Ямбол, ул. "Балкан" №19
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че със служебно заявление рег.№09-47893/20.08.2018г. по писмо с изх. № 2801-13387/03.08.2018г. от Община Ямбол на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ на основание чл.53, ал.1, т.3 от ЗКИР,  засягащо имот с идентификатор 87374.523.155, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Кожух планина” №25.

 • Изх. № 24-26081-16.11.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.12.2018
  До: Наследници на Желязка Иванова Николова: ИВАН ДИМИТРОВ НИКОЛОВ гр. Варна, жк "Младост" 147, вх.1, ет.2, ап.2 ХРИСТО ДИМИТРОВ НИКОЛОВ гр. Поморие, ул. "Княз Борис I" №84
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че със служебно заявление рег.№09-48530/22.08.2018г. по писмо с изх. № 2801-13781/09.08.2018г. от Община Ямбол на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ на основание чл.53, ал.1, т.1 от ЗКИР,  засягащо имот с идентификатор 87374.523.495, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Рожен” №42.

 • Изходящ № 24-23838-24.10.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.11.2018
  До: СВЕТЛА ИВАНОВА ДИМИТРОВА гр. Ямбол, ул.“ КАБИЛЕ '' №38, вх. Г, ет. 4, ап. 12
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс, по повод постъпило заявление вх. № 01-323070-22.08.2018 г. на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастрални регистри, СГКК - гр. Ямбол Ви уведомява, че започва производство за изменение на КККР в поземлен имот с идентификатор 87374.550.67 находящ се в гр. Ямбол, ул. “РУСЕ” №31.

 • Изходящ № 20-66796-04.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.11.2018
  До: наследници на ХРИСТО ЗАШЕВ СОТИРОВ СЛАВКА НИКОЛОВА СОТИРОВА Адрес: гр. Дупница, ул. АННА МАЛАШЕВСКА № 3, ет. 3, ап. 3 СНЕЖАНА ХРИСТОВА СОТИРОВА Адрес: гр. Дупница, ул. АННА МАЛАШЕВСКА № 1 ВИОЛЕТА ХРИСТОВА МЕТОДИЕВА Адрес: гр. Перник, ул. Пирин № 8 НАТАША ХРИСТОВА МАРИНОВА Адрес: гр. Бяла Слатина, обл. Враца ул. Александър Стамболийски № 92
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Кюстендил

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-369368-25.09.2018 г. от Иван Генчов Иванов до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Кюстендил, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за сграда с идентификатор 68789.611.153.1 с административен адрес: гр. Дупница, ул.”Анна Малашевска” № 3.

 • Изх. № 24-25780-14.11.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.11.2018
  ДО ХРИСТО ИВАНОВ ДИЧЕВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-336740-30.08.2018г. от СВИЛЕНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА, до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за корекция на границите на сгради с идентификатори 41010.4891.138.1 и 41010.4891.138.2 с адрес: с. Кътина, район „Нови Искър“, ул. Бунтовник  № 3.

 • Изходящ № 24-26005-15.11.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.12.2018
  До ВИХРА РУМЕНОВА ГЕОРГИЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-185400-22.05.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-8497-10.10.2018 г., засягащо имот с идентификатор 14831.6507.20.2, 14831.6507.20.3, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-22878*19.11.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.12.2018
  ДО КОСТАДИН СТОЯНОВ ДИМИТРОВ СОФИЯ АНДРЕЕВА ДИМИТРОВА
  Публикация на:: 
  Благоевград

       На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег.  № 01-388541/08.10.2018г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

 • Изходящ № 24-25639-12.11.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.12.2018
  Дo: БОРИСЛАВ НИКОЛАЕВ ДУШАНОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-165112-09.05.2018 г., подадено до СГКК София на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-8072-28.09.2018 г., засягащо имот с идентификатор 44063.6224.915, 44063.6224.916, 44063.6224.923, 44063.6224.4554, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-26077-16.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.12.2018
  ДО ИВАНКА СИМЕОНОВА КОСТОВА ВЕСЕЛИНА АТАНАСОВА СТАНЧЕВА
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-321110-21.08.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г.

 • Изходящ № 24-25641-12.11.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.12.2018
  Дo: ВАСИЛКА НАУМОВА РАНГЕЛОВА ИВАНКА ЦВЕТАНОВА РАНГЕЛОВА СТОЯН ЦВЕТАНОВ РАНГЕЛОВ СТОЯНКА МОНОВА РАНГЕЛОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-149247-19.05.2016 г., подадено до СГКК София на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-6441-02.08.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.4332.612, 68134.4332.768, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх. No 24-25638-12.11.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.11.2018
  ДО ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ ХРИСТОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

              На основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-328490-20.10.2017 г. от РАЙОН ОВЧА КУПЕЛ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 46721.3851.965, 46721.3851.1037, 46721.3851.253, с.

 • Изходящ № 24-25637-12.11.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.12.2018
  Дo: МИХАИЛ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ ВАНЮША АТАНАСОВА ПЕТРОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-254097-06.07.2018 г., подадено до СГКК София на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-8076-28.09.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.301.112.3.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-25764-13.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.12.2018
  ДО БОЖИДАР МИЛКОВ МАТЕЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-378307-28.11.2017 г. и допълнителни документи вх. № 05-7955-06.06.2018г., на основание  чл. 51, ал.4  от Закона за кадастъра и имотния регистър ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-8387-08.10.2018 г., засягащо самостоятелни обекти с идентификатори 68134.1001.125.3.13, 68134.1001.125.3.14, 68134.1001.125.3.15, 68134.1001.125.3.16, за които сте заинтересувано лице.

   

 • Изх. № 24-25898-14.11.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.11.2018
  ДО ВЛАДИМИР СТЕФАНОВ НИКОЛЧЕВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод заявление рег. № 01-310053-13.08.2018 г. от ВЕНЦИСЛАВ ЛЮБЕНОВ ЯНЕВ и ХРИСТО СТАЛИНОВ СЪЕВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започнала процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.2040.564, 68134.2040.1067, 68134.2040.2087 и 68134.2040.2086, район „Витоша”, Столична община.

 • Изходящ № 24-25899-14.11.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.12.2018
  До: ПАНДЕЛИС ТЕОХАРИС ГАДЗОГЛУ До: ЯВОР ПЕТРОВ АВРАМОВ До: МАРИАНА ГЕОРГИЕВА АВРАМОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-222493-18.06.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-7677-12.09.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1975.23, 68134.1975.25, 68134.1975.1064, 68134.1975.1136, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-25901-14.11.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.12.2018
  Дo: " БЪРТЪН " ООД ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА АТАНАСОВА РУСКО ВЕСЕЛИНОВ ДЖЕНДОВ „ЗОГРАФОС АТОН” ЕООД СТЕФАН ОФЕЛИЕВ СТЕФАНОВ ЛЮБОМИР МАРИНОВ МАРИНОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-139994-19.04.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-7291-29.08.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1934.426, 68134.1934.767, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-25900-14.11.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.12.2018
  Дo: ПЕТЪР ДРАГОВ АЛЕКСИЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-316460-17.08.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-7694-13.09.2018 г., засягащо имот с идентификатор 11394.1792.298.1, 11394.1792.298.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-25903-14.11.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.11.2018
  ДО МИХО ТОДОРОВ ПЕНЕВ ЛИЛИЯ КИРИЛОВА ШИРКОВА ПЕНЕВА КАТЯ ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод заявление рег. № 01-317232-17.08.2018 г. от РУМЕН КУНЕВ ИВАНОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започнала процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 68134.2818.4669 и 68134.2818.2290, район „Връбница“, Столична община.

 • Изходящ № 24-25907-14.11.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.12.2018
  До: КАМЕЛИЯ МИХАЙЛОВА БОРИСОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-146713-24.04.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-7810-18.09.2018 г., засягащо имот с идентификатор 11394.1795.1517, 11394.1795.1518, 11394.1795.3519, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-25918-14.11.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.11.2018
  ДО СВИЛЕН ИВАНОВ ИЛИЕВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод заявление рег. № 01-327372-24.08.2018 г. от АЛЕКСАНДРИНА СТАНКОВА ИЛИЕВА Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започнала процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.2047.14, 68134.2047.13, 68134.2046.2607 И 68134.2047.2150, район „Витоша”, Столична община.

 • Изходящ № 24-25793-14.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.12.2018
  До ЛЮБЕН ВАСИЛЕВ ГИЗДОВ АННА ЛЮБЕНОВА АЛЕКСИЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-203793-06.07.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, от Закона за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-8191-02.10.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.4338.1852, 68134.4338.764, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

   

 • Изх. № 24-25895-14.11.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.11.2018
  ДО КИРИЛ ВЪЛЧЕВ КИРИЛОВ ДАНИЕЛА КИРИЛОВА АРСОВА ПЕТЪР КОСТАДИНОВ ДИМИТРОВ СИЙКА СЛАВЧО КОВАЧЕВА НАДЕЖДА МИХО ДРАГНЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 07-7365-08.06.2018г. (09-41440-23.07.2018г.) на Служба по геодезия, картография и кадастър София, относно отстраняване на непълноти и грешки в срок на дефекти по договор за създаване на КККР (кадастралната карта и кадастралните регистри) за район "Възраждане", е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, засягащо поземлени имоти с идентификатори  68134.300.457 и 68134.300.458, гр.

 • Изходящ № 24-25874-14.11.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.12.2018
  Дo: ПЕТЯ ИВАНОВА КУЦАРОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-240383-28.06.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-8425-09.10.2018 г., засягащо сгради с идентификатори 68134.4354.196.19, 68134.4354.196.20, 68134.4354.196.21 и 68134.4354.196.22, за които сте заинтересовано лице.

   

 • Изходящ № 24-25885-14.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.12.2018
  Дo: СОНЯ ДАНАИЛОВА СИМОВА-ПАСПАЛАНОВА ЙОАНА БОТЕВА ПАСПАЛАНОВА-ВАСИЛЕВА ВЛАДИМИР КАМЕНОВ ВАСИЛЕВ НИКОЛА РАЛЕВ НИКОЛОВ ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ БАЧЕВ ЛИДИЯ ПЕТРОВА БАЧЕВА ПЕТЪР АЛЕКСАНДРОВ ДЕНКОВ СТРАТИ ПЕТРОВ ЧЕРЕПНОВ БОРЯНА СТРАТИЕВА КУЗМАНОВА ЗАХАРИ ИВАНОВ ДОЙЧЕВ НАТАЛИЯ МЕТОДИЕВА БЕЛЬОВСКА-ДОЙЧЕВА ДАФИНА ДИМИТРОВА ЖЕКОВА-ВЕТРОЛОМЕЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-49077-08.02.2018 г. е установена техническа грешка относно сграда с идентификатор 68134.900.786.2. Във връзка с гореописаното е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-5294-26.06.2018 г., засягащо самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 68134.900.786.2.

 • Изх. № 24-25916-14.11.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.11.2018
  ДО АСЕН ВЛАДИМИРОВ ХРИСТОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод заявление рег. № 01-321559-21.08.2018 г.

 • Изходящ № 24-25998-15.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.12.2018
  ДО ДОЧКА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА ВАЛЕНТИН ХРИСТОВ ХРИСТОВ СВЕТЛА МИТКОВА ХРИСТОВА АДЕЛИНА ХРИСТОВА – ПЕНСАНТЕ ИЛИЯН КИРИЛОВ ХРИСТОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. рег.  № 01-195814-30.05.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал.

 • Изходящ № 24-26001-15.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.12.2018
  ДО АНТОНИЯ КИРОВА-БАЛКАНСКА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3  на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-359317-17.09.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед № 18-8740-17.10.2018 г., за изменение на КККР на  район Средец, Столична община, засягаща СОС с идентификатори 68134.105.209.1.13 и 68134.105.209.1.12, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-25909-14.11.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.11.2018
  ДО КРУМ ТАКОВ ПЕТРОВ ПЕТЬО СИМЕОНОВ ВАСИЛЕВ ДИМИТЪР ДОЙЧИНОВ ПЕТКОВ МИХАИЛ БОЯНОВ КОЧУБОВ ЛАТИНКА ДОЙЧИНОВА КОЦЕВА ДИМИТЪР ТОДОРОВ ДОЙЧИНОВ ВАНЯ ТОДОРОВА ТОШЕВА АММ ИНЖЕНЕРИНГ ”БЕЙТ ШАМА” ООД МИТРА ДАМЯНОВА ТОШЕВА ПЛАМЕН ТОДОРОВ ТОШЕВ БОЙЧО ГРИГОРОВ БОНЕВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод заявление рег. № 01-275645-20.07.2018 г. от „ГРИИДИ Х2 Х4” ЕООД до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започнала процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1935.1012, 68134.1935.950, 68134.1935.1990, 68134.1935.1999, 68134.1935.2003, 68134.1935.2004, 68134.1935.2002, район „Витоша”, Столична община.

 • Изх. № 24-25911-14.11.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.11.2018
  ДО АДРИАНА РАЙКОВА ДИМИТРОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод заявление рег. № 01-353864-12.09.2018 г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започнала процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.2818.4570 и 68134.2818.4526, район „ВРЪБНИЦА”, Столична община.

 • Изходящ № 24-25914-14.11.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.12.2018
  Дo: СОФИЯ НИКОЛАЕВА АЛЕКСАНДРОВА ТАТЯНА ВАЛЕРИЕВНА АЛЕКСАНДРОВА ДИМИТЪР АНГЕЛОВ СТАМЕНКОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-200802-04.06.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-7687-13.09.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.513.336.1, 68134.513.336.1.8, 68134.513.336.1.9, 68134.513.336.1.10, 68134.513.336.2, 68134.513.336.1.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-25640-12.11.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.12.2018
  Дo: МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА-БАКИЕВА АТАНАС ХРИСТОВ БОЯДЖИЕВ НЕВЕНА БОГДАНОВА БОЯДЖИЕВА МАРИЯ ЛЮБОМИРОВА НАЧЕВА ЛЮБОМИР ЛЮБОМИРОВ БОЯДЖИЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-95676-16.03.2018 г., подадено до СГКК София на основание чл. 51, ал.

 • Изх. № 24-25917-14.11.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.11.2018
  ДО ГЕОРГИ ДЕСПОТОВ ДЕСПОТОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод заявление рег. № 01-330480-27.08.2018 г. от Ирина Викторова Далоз до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започнала процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 68134.1974.4968, 68134.1974.178 и 68134.1974.1026, район „Витоша”, Столична община.

 • Изх.№ 24-23373-18.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.11.2018
  До Албена Страхилова Георгиева
  Публикация на:: 
  Монтана

   

 • Изходящ № 20-77288-15.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.11.2018
  ИВАН ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  На основание чл.49а, ал.1 от Закона за кадастъра имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме, че с протокол № 21-828-16.10.2018 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново, са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлен имот 62325.350.121 в с. Раювци, з-ще Средни колиби, община Елена, собственост на Анджей Томапулос.

              Материалите са на разположение в Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Велико Търново.

 • Изходящ № 20-77287-15.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.11.2018
  ЦАНКА ИВАНОВА АТАНАСОВА
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  На основание чл.49а, ал.1 от Закона за кадастъра имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме, че с протокол № 21-828-16.10.2018 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново, са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлен имот 61861.501.23 в с. Райковци, з-ще Райковци, община Велико Търново, собственост на Тодорка Иванова Минева.

              Материалите са на разположение в Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Велико Търново.

 • Изходящ № 20-77289-15.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.11.2018
  ВЕНЦИСЛАВ РУДИНОВ ГЪРДЕВ
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  На основание чл.49а, ал.1 от Закона за кадастъра имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме, че с протокол № 21-828-16.10.2018 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново, са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлен имот 56011.400.14 в с. Петковци, з-ще Беброво, община Елена, собственост на Петър Петров Стефанов.

              Материалите са на разположение в Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Велико Търново.

 • Изх. № 24-23982*15.11.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.11.2018
  ДО БЛАГОЙ ПЕТРОВ ЩЪРБОВ ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА ДОБРИНКА ВАСИЛЕВА ЩЪРБОВА БЛАГОЙ ЧАВДАРОВ ЩЪРБОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод на заявление с рег. № 01-271750/18.07.2018г.

 • Изходящ № 24-25636-12.11.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.11.2018
  Дo: МЕТОДИ ОГНЯНОВ ЯНЕВ ВЕНЕТА ВЕЛИНОВА ЯНЕВА ЛЮБЧО СЛАВКОВ ПАВЛОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-186833-23.05.2018 г., подадено до СГКК София на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-8074-28.09.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1896.922, 68134.1894.545, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-25635-12.11.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.11.2018
  Дo: АСПАРУХ НИКОДИМОВ ДОНЕВ ХРИСТО БОЖИДАРОВ КУЗМАНОВ СЪНДЕЙ УДОУДО УКЕКИТ МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА КУЗМАНОВА КИРИЛ МАРИНОВ МАРИНОВ ИВО МАРИНОВ МАРИНОВ ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ ЯНЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-49151-08.02.2018 г., подадено до СГКК София на основание чл. 51, ал.

 • Изходящ № 24-25634-12.11.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.11.2018
  Дo: АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТАНОВ СПАСОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-84849-09.03.2018 г., подадено до СГКК София на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за ОТКАЗ за изменение на КККР № 18-8227-03.10.2018 г., засягащо имот с идентификатор 21662.4819.644, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх. № 24-25653-13.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.11.2018
  До: МАРИЯНА АЛЕКСАНДРОВА АМОВА БЛАГОВЕСТ АЛЕКСАНДРОВ АМОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-349785-11.09.2018г. от Златко Михайлов Златков до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори поземлени имоти с идентификатори 68134.603.506, 68134.603.507, 68134.603.1423 и 68134.603.1425, район „Подуяне“, Столична община.

 • Изходящ № 24-25650-13.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.11.2018
  Дo „НИКА МЮЗИК“ ООД
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 07-12879-27.09.2018 г. е издадена заповед за прекратяване на административното производство по заявление с вх. № 01-261153-11.07.2018 г. с изх.  № 18-8506-10.10.2018 г., засягаща сгради с идентификатори 68134.802.2199.2 и 68134.802.2199.3, за които сте заинтересовано лице.

   

  Приложения:
  1. Копие от Заповед № 18-8506-10.10.2018 г.

   

   

 • Изх. № 24-25754-13.11.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.11.2018
  ДО ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ГЕЛОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление рег. № 01-231870-22.06.2018г. и заявление рег. № 01-289799-31.07.2018г. от Столична община район Овча Купел до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено документи за изменение е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти / КККР / за сграда с идентификатор 68134.4333.9042.3 с адрес: гр. София, район „Овча Купел“, ул. „Монтевидео“ № 5.

 • Изх. № 24-25847-14.11.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.11.2018
  До: Наследници на Тодор Панайотов Зайков: ЖИВКО ТОДОРОВ ЗАЙКОВ гр. Ямбол ж.к. „ВЪЗРАЖДАНЕ”, бл. 43, вх. Б, ет. 2, ап. 3 ПЕПА ТОДОРОВА СТОЙКОВА гр. Ямбол, ул. "Граф Игнатиев" бл.44, ет.3, ап.15 ПЕНА ЖЕКОВА ЗАЙКОВА гр. Ямбол, ул. „ЦАРЕВЕЦ” № 31
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че със служебно заявление рег.№09-53513/13.09.2018г. по писмо с изх. № 2801-14432/21.08.2018г. от Община Ямбол на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ на основание чл.53, ал.1, т.3 от ЗКИР,  засягащо имот с идентификатор 87374.523.477, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Царевец” №31.

 • Изх. № 24-25298*15.11.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.11.2018
  ДО СВЕТЛОЗАР АТАНАСОВ ПЕТКОВ АНИ ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА ТОДОР КРЪСТЕВ АРОНОВ ПЕТЪР ДИМИТРОВ ЛАМНЕВ АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ЛАМНЕВ „САН ИНВЕСТ ГРУП” ООД НАДЕЖДА ВИКТОРОВА ПЕТРЕНКО ВИВИАН ИВОВА ГЕРГОВА ТАТЯНА БОРИСОВНА АВТОНОМОВА ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВИЧ БОЖКО АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ СЕМЕРДЖИЕВ АЛБЕНА ТОМОВА ИЛИЕВА АНЕЛИЯ АТАНАСОВА ДИМИТРОВА РУМЕН КИРИЛОВ ДИМИТРОВ ДИМИТЪР АНГУШЕВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

  В изпълнение разпоредбата на чл. 61, ал. 3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че е издадена Заповед № 17-639/07.11.2018г. на Началника на  СГКК- Благоевград, с която се ОТКАЗВА изменение в КККР по заявление с рег. № 01-232607/22.06.2018г. на СГКК – Благоевград.

   

  Предоставяме възможност за запознаване със  Заповед № 17-639/07.11.2018г. на Началника на СГКК- Благоевград, която подлежи на обжалване в 14- дневен срок от датата на съобщаването й пред АС- Благоевград чрез СГКК- Благоевград.

   

   

   

 • Изх. № 24-23542*15.11.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.11.2018
  ДО ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ИЛИНОВА КИРИЛ МИЛЕНОВ ДИМИТРОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод на заявление с рег. № 01-266077/16.07.2018г. на СГКК – Благоевград, подадено от Вангелия Терзийска, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, състоящо се в коригиране границите на поземлени имоти с идентификатори 56126.603.354, 56126.603.9012 и 56126.603.7868 и обособяване на 3 /три/ броя нови поземлени имоти с идентификатори 56126.603.345, 56126.603.346 и 56126.603.347 на основание Решение № 939/15.11.2005г. на Общинска служба по земеделие и гори – гр.

 • Изходящ № 20-77122-14.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.11.2018
  Дo: Г-Н МИНКО ИВАНОВ ДРАГОЛОВ
  Публикация на:: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 3 и във връзка с чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление с вх. № 01-395971 / 11.10.2018 г. от БОГОМИЛ ДОЧЕВ БАНЧЕВ в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Ловеч, е стартирана процедура по изменение на кадастралната карта и кадастрални регистри /КККР/ на с. Чифлик, общ. Троян, обл. Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-34/07.04.2009г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър - гр. София.

 • Изходящ № 24-22148-05.10.2018г

  статус: 
  Актуално
  Дата на отпубликуване: 
  30.11.2018
  ДО: ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА (СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ДРУГИ ВЕЩНИ ПРАВА) НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В КАДАСТРАЛЕН РАЙОН 5 ПО КККР НА ГР. БОТЕВГРАД
  Публикация на:: 
  Софийска област

  На основание чл.26, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомявам, че по повод подадено заявление рег. № 01-15715-15.01.2018 г. до Службата по геодезия, картография и кадастър - Софийска област, е започната процедура по отстраняване на явна фактическа грешка по искане на Община Ботевград за част от поземлени имоти находящи се в кадастрален район 5 /В.З. ЗЕЛИН/ по КККР на гр. Ботевград, одобрена със Заповед РД-18-49-14.10.2011г на Изпълнителния директор на АГКК.

 • Изх. № 24-25664-13.11.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.11.2018
  До: Наследници на Петър Димитров Костадинов: АТАНАС ПЕТРОВ КОСТАДИНОВ гр. Ямбол жк "Възраждане", бл.34, вх.В, ет.2, ап.22 ДИМИТЪР ПЕТРОВ КОСТАДИНОВ гр. Ямбол, жк "Възраждане", бл.27, вх.В, ет.1, ап.3
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че със служебно заявление рег.№09-53508/13.09.2018г. по писмо с изх. № 2801-14432/21.08.2018г. от Община Ямбол на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ на основание чл.53, ал.1, т.1 от ЗКИР,  засягащо имот с идентификатор 87374.523.478, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Царевец” №33.

 • Изх. № 24-25693*14.11.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.11.2018
  ДО ИЛИЯ ПЕТРОВ ХИДЖЕВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

       На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-351781/12.09.2018г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

 • Изх. № 24-25693*14.11.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.11.2018
  ДО СТОЯН ГЕОРГИЕВ РОШЕВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

       На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-351781/12.09.2018г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

 • Изх. № 24-23349*14.11.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.11.2018
  ДО МАРИЯНА МИХАЙЛОВА ФИЛИПОВА КРИСТИАН АНДОНОВ ФИЛИПОВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

       На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-359162/17.09.2018г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

 • Изх. № 24-23471*14.11.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.11.2018
  ДО ВАЛЯ ЖЕЛЯЗКОВА АНДРЕЙЧЕВА ЖИВКО ВЛАДИМИРОВ АНДРЕЙЧЕВ ХРИСТО ХРИСТОВ ОБЕСНИКОВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

       На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-361944/18.09.2018г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

 • Изх. № 24-25601-12.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.11.2018
  ДО ЛЕНА БОРИСОВА СПАСОВА АСЕН АРАНГЕЛОВ НИКОВ
  Публикация на:: 
  Софийска област

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомявам, че във връзка със заявление вх. № 01-208812-07.06.2018г., подадено от Иван Крумов Борисов до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София област е извършено изменение на данни в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) за имоти с идентификатори 65231.909.227, 65231.909.328 и сгради с идентификатори 65231.909.227.1, 65231.909.328.1, 65231.909.328.2, 65231.909.328.3 и 65231.909.328.4, находящи се гр.Самоков, Софийска област.

 • Изх. № 24-25670-13.11.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.11.2018
  До: ИВАН АСЕНОВ МИШЕВ гр. Ямбол, жк "Г. Бенковски" бл.16, вх.З, ет.4, ап.149
  Публикация на:: 
  Ямбол

  На основание чл. 53, ал.2 от ЗКИР и чл.61, ал.1 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод служебно заявление рег.№09-29988/07.06.2018г. по писмо с изх. № 2801-09758/06.06.2018г. от Община Ямбол подадено на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ на основание чл.53, ал.1, т.1 от ЗКИР,  засягащо имот с идентификатор 87374.529.10, с адрес: гр. Ямбол, ул.

 • Изх. № 24-25685-13.11.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.11.2018
  До: АНАТОЛИЙ ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ гр. Ямбол ул."Страхил войвода" №4, вх.Б, ет.4, ап.15 МАРИЯНА ВАЛЕНТИНОВА СИМЕОНОВА гр. Ямбол жк „Златен рог” бл.30, вх.А, ет.6, ап. 16
  Публикация на:: 
  Ямбол

  На основание писмо с вх.№07-6232/17.05.2018г. от Община Ямбол, подадено по чл.58, ал.2 от ЗОС е регистрирано служебно заявление рег.№09-25357/17.05.2018г. относно промяна на КРНИ за имот с идентификатор 87374.517.40 с адрес: гр.Ямбол, Индустриална зона, представляващо: вписване в КРНИ на имота на документ за собственост на ОБЩИНА ЯМБОЛ – АЧОС, вх. рег.№2872, том 8 от 29.05.2018г. вписан в СВ – Ямбол.

 • Изх. № 24-23102-16.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.11.2018
  ДО ЖЕЛЬО РУСЕВ ИВАНОВ С. ДИНЯ, ОБЩ. РАДНЕВО ДО ДИМО ЖЕЛЕВ РУСЕВ КВ. „КАЗАНСКИ“ № 24, ЕТ. 9, АП. 26 ГР. СТАРА ЗАГОРА ДО ДИНА РУСЕВА МАРИНОВА С. ДИНЯ, ОБЩ. РАДНЕВО ДО МАРИЯ МАРИНОВА ДИМИТРОВА УЛ. „МАРИО ЖЕКОВ“ № 16 ГР. СТАРА ЗАГОРА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Стара Загора

  С настоящото Ви уведомяваме, че Христо Манев Христов е подал пред СГКК – Стара Загора заявление с вх. № 01-370628-25.09.2018 г., с което желае да бъдат променени по реда на чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗКИР одобрените кадастрална карта и регистри на гр. Стара Загора.

  За да изпълним искането по адм. процедура, за която сме сезирани и да издадем административен акт за исканото изменение, следва да променим кадастралната карта на гр. Стара Загора относно сграда с идентификатор 68850.519.183.1, съгласно проект за изменение на ККР, изготвен от правоспособно лице по ЗКИР.

 • Изх. № 24-25579-12.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.11.2018
  До: СТЕФКА ГЕОРГИЕВА ЦОЛИКОВА БУДИНА БУДИНОВА НАЙДЕНОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

              На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-354119-09.11.2017г. от СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ“ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, засягащ поземлени имоти с идентификатори  68134.4337.278, 68134.4337.2232 и 68134.4337.9984, район „Овча Купел“, Столична община.

 • Изходящ № 24-25832-14.11.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.11.2018
  Дo: ЗДРАВКА МАРИНОВА МАРИНОВА ул.“ Акация“ № 107 гр. Бяла Слатина ПАУЛИНА ИВАЛИНОВА ХРИСТОВА ул.“ Св.Св. Кирил и Методий“ № 11, ет.3, ап. 9 гр. Плевен ТОДОР СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ ж.к..“ Сторгозия“ бл.88, вх.А, ет.1, ап. 1 гр. Плевен
  Публикация на:: 
  Плевен

            В изпълнение на чл. 61, ал.1 и 2 на Административно процесуалния кодекс с настоящето повторно Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх.

 • Изх. No 24-25632-12.11.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.11.2018
  ДО ГЕОРГИ СТОЯНОВ ХРИСТОВ ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ГОЕВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

              На основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-335989-07.11.2017 г. и вх. № 07-3042-08.03.2018 г.

 • Изходящ № 24-25504-12.11.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.11.2018
  ДО АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ ВЛАДОВ ДО РОСИЦА ВАСИЛЕВА ВЛАДОВА ДО РАЙНА АЛЕКСАНДРОВА ПЕЛТЕШКА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo Заявление вх. № 01-176312-13.06.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал.3  от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-8242-03.10.2018 г., засягащо имот с идентификатор 29150.7107.347.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-23178-17.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.11.2018
  ДО: КОЛЮ ДИМИТРОВ СТОЯНОВ ДО: ДЕНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Сливен

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-403233-16.10.2018г до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр.Сливен е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Сливен за недвижим имот с идентификатор 67338.540.114 с адрес общ.Сливен,  гр.Сливен, ул.Витоша №2.

   

 • Изх. № 24-23248-17.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.11.2018
  ДО: ТОДОРКА ЛАМБОВА СТОЙКОВА ДО: МАРИЯ ДИМИТРОВА ГОСПОДИНОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Сливен

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-394487-10.10.2018г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр.Сливен е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Сливен за недвижими имоти с идентификатори 67338.516.158. 67338.516.159 и 67338.516.160 с адрес общ.Сливен, гр.Сливен, ул. Калето №№ 2-а,  4 и 4-а.

   

 • Изходящ № 24-23166-17.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.11.2018
  Дo: МАРА СТЕФАНОВА КОЛЕВА До: ТОДОР КЪНЕВ ТОДОРОВ До: ДИМИТРИНА ПЕТРОВА ТОДОРОВА
  Публикация на:: 
  Сливен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-329710-27.08.2018 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5  от 15 декември 2016 г.

 • Изх. № 24-23305*13.11.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.11.2018
  ДО БОЖИЯ КИРИЛОВА КОСТАДИНОВА МАРУСЯ ВЛАДИМИРОВА КОСТАДИНОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод на заявление с рег. № 01-356456/14.09.2018г. на СГКК – Благоевград, подадено от Васил Опренов, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, състоящо се в коригиране границите на поземлен имот с идентификатор 56126.603.9461 и обособяване на нов поземлен имот с идентификатор  56126.603.9463 на основание Удостоверение № 54/05.10.1995г. по чл. 13, ал. 4, 5 и 6 от ППЗСПЗЗ и скица от Община Петрич , Решение № 2245/06.10.1995г. на Поземлена комисия  - гр.

 • Изх. № 24-22572*13.11.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.11.2018
  ДО НИКОЛА АТАНАСОВ БИБОВ СЛАВЕ АСЕНОВ ХРИСТОВ БИСЕР СЛАВОВ АСЕНОВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

       На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег. № 01-318774/20.08.2018г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

 • Изходящ № 24-23444-19.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.11.2018
  До: ДОЦА НЕДЕЛЧЕВА ИВАНОВА гр.Разград, жк Орел бл.4,вх.Е,ап.6
  Публикация на:: 
  Разград

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-292673-01.08.2018 г., подадена на основание чл. 56, ал. 1 от Наредба №  РД- 02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изх. № 22-314-12.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.11.2018
  ДО: ЙОВЧО ГЕОРГИЕВ ЙОВЧЕВ ДО: ВАСИЛКА ТРЕНДАФИЛОВА ЩЕРЕВА ДО: ГЕРГАНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-271243-18.07.2018 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  е издадена заповед за изменение на  КККР № 18-7991-25.09.2018 г., засягащо имот с идентификатор 52279.501.309, 52279.501.309.1,  52279.501.309.2, 52279.501.309.3 по КККР на с.

 • Изходящ № 24-25522-12.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.11.2018
  До: ПЕТЪР СТОЯНОВ КАРАДЖОВ гр.Елхово, ул. Кирил и Методий № 3 До: ЯНКА ПЕТРОВА КАРАДЖОВА гр.Елхово, ул. Кирил и Методий № 3 До: СТОЯН КОСТАДИНОВ КАРАДЖОВ гр.Елхово, ул. Кирил и Методий № 3 До: КОЛЮ АНДОНОВ АНДОНОВ гр.Елхово, ул. Кирил и Методий № 3А До: АНДОН КОЛЕВ АНДОНОВ гр.Елхово, ул. Кирил и Методий № 3А
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-376442-28.09.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г.

 • Изх. № 24-25682-13.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.11.2018
  ДО Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЖЕЛЯЗКОВА НУНКОВА гр.София, ул.Николай Лилиев №32
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Смолян

  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НУНКОВА,

  Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Смолян (СГКК), на основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомява, че във връзка с постъпило заявление вх. №01-334469-29.08.2018 г. от г-жа Зоя Стефанова Дуева, г-н Асен Варадинов Дуев, Елена Димитрова Кокудева и Банко Ранков Кокудев е започнато производство по отстраняване на грешка в одобренaта кадастрална карта (КК) на град Чепеларе, община Чепеларе, област Смолян.

 • Изх. № 24-25459-09.11.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.11.2018
  ДО БЛАГОВЕСТА РАДАНОВА БАЛКАНДЖИЕВА ЕЛЕНА АНГЕЛОВА БОНДОВА-ПЕТКОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление рег. № 01-317270-17.08.2018г. от КРАСИМИР АНГЕЛОВ БОНДОВ до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за сграда с идентификатор 68134.4330.191.1 с адрес: гр. София, район „Овча Купел“, ул. „Буен поток“ №16.

 • Изходящ № 24-11879-01.06.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.11.2018
  До: "АЛЕКСАНДРА 04" ЕООД Адрес: град Пловдив, ул. „Пере Тошев“ № 93, вх.А, ет.1, ап.2
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл.70, ал.5 от Наредба № РД-02-20-5/2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и регистри и чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-381014-30.11.2017 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изходящ № 24-2750-05.02.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.11.2018
  Дo: ИВАН ИВАНОВ КОПРИНКОВ Адрес: град Карлово, ул. „Извън регулацията“ № 47
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-372488-23.11.2017 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изходящ № 24-18839-24.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.11.2018
  До: МАГДА ЛАЗАРОВА КАНАЗИРСКА Адрес: град Казанлък, ул. „Изток“ № 32, вх.Д, ет.2, ап.100 До: ДАМЯН ГЕОРГИЕВ КИРОВ Адрес: с. Марково, община Родопи, ул. „Стадиона“ № 5
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс и чл. 70, а.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-311793-14.8.2018г., вх. № 01-311813-14.8.2018г., вх. № 01-311826-14.8.2018г., вх. № 01-311837-14.8.2018г. в СГКК – Пловдив, подадено от НИКОЛА ЛАЗАРОВ ШУМАНОВ на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изходящ № 24-18025-12.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.11.2018
  ДО ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ ШУМАРОВ С.РОГОШ УЛ.”АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” № 63 ДО ВАСИЛКА ЙОРДАНОВА ШУМАРОВА С.РОГОШ УЛ.”АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” № 63
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-279039-24.07.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-6822-14.08.2018 г., засягащо имот с идентификатор 62858.57.70, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-20162-11.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.11.2018
  До: ХРИСТО ИВАНОВ РАЙКОВ Адрес: град София, ЖК „Люлин“ 240, ет.8, ап.34
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл.56, ал.9 и на чл.70, ал.5 от Наредба № РД-02-20-5/2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и регистри и чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-276057-20.07.2018 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изходящ № 24-20158-11.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.11.2018
  До: ПЕНА ДИМИТРОВА КУЗЕВА Адрес: с. Неделево, община Съединение, ул. „12-та“ № 23 До: СТОЯНА ДИМИТРОВА АВРАМОВА Адрес: с. Неделево, община Съединение, ул. „12-та“ № 23 До: РАЙНА СТОИЛОВА СПАСОВА Адрес: град Пловдив, ЖК „Тракия“ бл.9, вх.Г, ап.5
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл.56, ал.9 и на чл.70, ал.5 от Наредба № РД-02-20-5/2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и регистри и чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-267210-16.07.2018 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • ДО: ГЕОРГИ ИЛИЕВ ДАСКАЛОВ Настоящ адрес: Германия

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.11.2018
  ДО: ГЕОРГИ ИЛИЕВ ДАСКАЛОВ Настоящ адрес: Германия
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Варна

  На основание чл. 26, ал.

 • Изх. No 24-25278-08.11.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.11.2018
  До ЕЛЕНА БЛАГОВЕСТОВА ГЪЛЪБОВА НАДЕЖДА СТЕФАНОВА ДЕНЧЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-333627-24.10.2017 г.

 • Изходящ № 24-25186-08.11.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.11.2018
  Дo: КАСИМ АБДУЛРАХМАН МАХМУД
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo заявление вх. № 01-100625-21.03.2018 г. до СГКК София, подаденo на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-8207-02.10.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.2040.864, 68134.2040.2092 и 68134.2040.2097, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

   

 • Изходящ № 24-25067-07.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.11.2018
  Дo: МАРТИЧКА СТОЯНОВА БОЖИЛОВА, чрез пълномощник РУМЯНА ПЕТРОВА ГАНЧЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

                   В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило  заявление вх. № 01-283549-26.07.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР на район „Оборище“, Столична община № 18-7818-18.09.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.401.40.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх. No 24-25184-08.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.11.2018
  ДО НИКИТА ДИМИТРОВ НАНКОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

   На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-303615-08.08.2018 г. от ЮЛИЯН АТАНАСОВ РАДКОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.2040.2216, 68134.2040.2215 и 68134.2040.2110, находящи се в район Витоша, Столична община.

 • Изх. № 24-25271-08.11.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.11.2018
  ДО КИРИЛ ВАЛЕНТИНОВ РИБАРОВ КАТЯ ВАЛЕНТИНОВА РИБАРОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 07-7490-11.06.2018г. от д-р СОНЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГЬОВСКА-РИБАРОВА до Службата по геодезия, картография и кадастър СГКК София е заявено корекция  на самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 68134.901.393.1, като се засягат самостоятелни обекти с идентификатори 68134.901.393.1.2, 68134.901.393.1.3, 68134.901.393.1.4, 68134.901.393.1.5 ул. Милин камък 64, район „Лозенец“, Столична община, по отношение на които сте заинтересовани лица.

 • Изх. No 24-25175-08.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.11.2018
  ДО ЕВА ВАСИЛЕВА БАУР ГЕНА АРГИРОВА МАКЕДОНСКА СТОЙНА НИКОЛОВА ТРАЙКОВА ПЛАМЕН СПАСОВ СПАСОВ НЕЛИ АСЕНОВА ДИМИТРОВА ЦВЕТАНА АСЕНОВА ТОЛЕВА СНЕЖКА СТЕФАНОВА МИХАЙЛОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-363331-16.11.2017 г. от  ГЕРГИНА БАНКОВА ГОСПОДИНОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за сграда с идентификатор 68134.103.59.3 и самостоятелен обект с идентификатор 68134.103.59.3.5 с адрес: гр.София, район „Средец“, ул. „Цар Шишман“ № 25, област София.

 • Изх. No 24-25181-08.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.11.2018
  ДО СИМЕОН КОСТОВ СПАСОВ ХРИСТО СТЕФАНОВ НИКОЛОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

   На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-176287-16.05.2018 г. от ЗЛАТКА ТАТИОНОВА МАКАВЕЕВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.305.318, 68134.305.311, 68134.305.310 и 68134.305.305, находящи се в район Възраждане, Столична община.

 • Изх. No 24-25283-08.11.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.11.2018
  До ЧАВДАР СТРАХИЛОВ АПОСТОЛОВ ДЕНИЦА ЧАВДАРОВА АПОСТОЛОВА БОЖИДАР ЧАВДАРОВ АПОСТОЛОВ ВЕЛИЧКО ЯНКОВ ВЕЛИЧКОВ ИВАЙЛО ИВАНОВ МАНОЛОВ ПЛАМЕН ИВАНОВ МАНОЛОВ СПАСКА СТОЯНОВА КЛИСАРСКА БОЯН ВЛАДИМИРОВ КЛИСАРСКИ МИЛЕН ИВАНОВ СТОЯНОВ ВАСИЛ ИВАНОВ МИЛЕНОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

                    На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-362148-15.11.2017 г.

 • Изх. № 24-25296-09.11.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.11.2018
  ДО ВЕЛИЗАР СТЕФАНОВ ЯНКУЛОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-350815-11.09.2018 г. от МАРИЯ ХРИСТОВА, РАДОСВЕТ ЯНКУЛОВ, ВЕСЕЛА ХРИСТОВА, ИВА ПЕТРОВА, ЕЛИНА ЯНКУЛОВА ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК ВЯРА ТЕЛЧАРОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за сграда с идентификатор 68134.905.815.1, район „Лозенец“, област София.

 • Изх. № 24-22892*12.11.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.11.2018
  ДО ВЕНЕТА АНДОНОВА ИФАНДИЕВА ВИКТОР ТАШКОВ ИФАНДИЕВ ЗАХАРИЯ ДИМИТРОВА МИТОВА МАРИЯ ДИМИТРОВА ИФАНДИЕВА-ШИНЛАКОВА
  Публикация на:: 
  Благоевград

       На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-384477/04.10.2018г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

 • Изходящ № 20-76228-12.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.11.2018
  ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА КЕРЕКОВА
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  На основание чл.49а, ал.1 от Закона за кадастъра имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме, че с протокол № 21-828-16.10.2018 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново, са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлен имот 15391.210.7 в с. Големани, з-ще Блъсковци, община Елена, собственост на Александър Йорданов Николов.

              Материалите са на разположение в Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Велико Търново.

 • Изходящ № 20-76229-12.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.11.2018
  ДО КАЛЧО СТЕФАНОВ ЯНКОВ
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,

  Във връзка със заявление с вх. № 01-356089-14.09.2018 г. и на основание чл.35б, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомяваме, че със Заповед № 18-7941-21.09.2018 г. на началника на Служба по ГКК Велико Търново, на основание чл.35б, ал.1, т.1 ЗКИР е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на поземлен имот 11898.502.26 в с. Войнежа, з-ще Войнежа, община Велико Търново, собственост на Маню Янков Манев.

 • Изх. № 24-21766*12.11.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.11.2018
  ДО „ВЕС-ИНВЕСТ-Н” ЕООД
  Публикация на:: 
  Благоевград

           На основание чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс и чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. на МРРБ, във връзка с чл. 51, ал.1, т.1 от ЗКИР, Ви уведомявам,  че по повод служебно постъпила информация от Областна администрация – Благоевград с техен  изх.                    № 93-ДС-39(1)/28.08.2018г. и Служебна преписка вх.

 • Изх. № 24-23953*12.11.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.11.2018
  ДО СТОЯН МИЛЧЕВ МЪРВАКОВ ХУБАВКА МИЛЧЕВА АЛЕКСИЕВА КАТЯ ИЛИЕВА КЬОСЕВА ЕМИЛ ДИМИТРОВ ТАСЕВ МАРИЯ ВАСИЛЕВА КРАЙНОВА ХРИСТО СТОЯНОВ МЪВРАКОВ КАРАМФИЛА МЕТОДИЕВА ДИМИТРОВА ПЕТРАНКА ВЛАДИМИРОВА ДИМИТРОВА КРАСИМИР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ ХРИСТО АТАНАСОВ ДИМИТРОВ ЕЛЕНА ВАНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА ИВАН ДИМИТРОВ ЗАХАРИЕВ ДИМИТРИНА МИТРУШЕВА ЗАХАРИЕВА ТОДОР ДИМИТРОВ ЗАХАРИЕВ ХРИСТО ДИМИТРОВ ЗАХАРИЕВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

       На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-370311/25.09.2018г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

 • На основание чл. 61, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс и чл.70,ал.5 от Наредба РД-02-20-5 ОТ 15.12.2016г. на МРРБ, с настоящето Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-279808/24.07.2018 г., от Георги Минков Минков , подадено

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.11.2018
  ДО АНДОН БОРИСОВ МИЦЕВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

       На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-407193/18.10.2018г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

 • Изх.№ 24-22899-15.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.11.2018
  ДО ГЕОРГИ МИНКОВ МИНКОВ УЛ.КАДЕМЛИЯ № 14 ГР. КАЗАНЛЪК ДО АНДОН ГЕОРГИЕВ АНДОНОВ Ж.К. „ИЗТОК“ № 2,ВХ.Б,ЕТ.6, АП.40 ГР. КАЗАНЛЪК
  Публикация на:: 
  Стара Загора

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс и чл.70,ал.5 от Наредба РД-02-20-5 ОТ 15.12.2016г. на МРРБ, с настоящето Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-279808/24.07.2018 г., от Георги Минков Минков , подадено на основание чл. 51, ал.1, т.2 и ал.3 предл. първо от ЗКИР е издаден отказ за изменение на КККР изх. № 17-582-12.10.2018 г.

              Отказът подлежи на обжалване пред Административен съд Стара Загора, в 14 – дневен срок от получаване на съобщението.

   

 • Изходящ № 24-25481-12.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.11.2018
  До: ПАВЛИНА СТАНИСЛАВОВА СТОЙЧЕВА гр. Бургас, ж. к. „МЕДЕН РУДНИК“ бл.532, ет.5, ап.23
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс, по повод постъпило заявление вх. № 01-376499-28.09.2018 г. от СТАНИСЛАВ СИМЕОНОВ ИЛИЕВ, ХРИСТО ИВАНОВ ГИНЕВ и ЯНКА АНГЕЛОВА ГИНЕВА на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастрални регистри, СГКК - гр.

 • Изходящ № 01-377857/12.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.11.2018
  ДО ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ТОНЕВ ГР.АСЕНОВГРАД УЛ.”УЧИЛИЩНА” № 6
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-377857/01.10.2018 г. от Андрей Николов Стойчев в  СГКК – Пловдив, подадено на основание чл.58, ал.1, от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г.

 • Изх. № 24-20833-19.09.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.11.2018
  До: КАТЯ БОНЧЕВА ЙОРДАНОВА гр. София, жк „Люлин” бл. 138, вх. 1, ет. 12, ап. 55
  Публикация на:: 
  Кюстендил

             На основание чл. 30, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с постъпило Ваше заявление рег. № 01-358003/17.09.2018 г. до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Кюстендил за издаване скица на сграда с идентификатор 68789.29.281.1, Ви уведомявам следното:

 • Изходящ № 24-25478-12.11.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.11.2018
  До: ГЕОРГИ ИЛЧЕВ ГОСПОДИНОВ гр. Ямбол, ул.“ ИЗГРЕВ'' № 2, вх. А, ет. 1, ап. 1
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс, по повод постъпило заявление вх. № 01-411105-22.10.2018 г. на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастрални регистри, СГКК - гр. Ямбол Ви уведомява, че започва производство за изменение на КККР в сграда с идентификатор 87374.531.31.1 находящ се в гр. Ямбол, ул. “Захари Стоянов” №5.