Уведомления

 • рег.№01-60847-12.02.2019г

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.05.2019
  ДО: ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА ГАЛКИНА Настоящ адрес: Русия
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Варна

  На основание чл. 26, ал.

 • Изх. № 24-13397-16.05.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.05.2019
  ДО ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР БОНИ ООД
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-119371-19.03.2019г. от Иван Бойков Тилев и Николай Асенов Грозданов до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, е поискано изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) и издаване на схема за самостоятелен обект  с идентификатор 68134.1375.2035.4.33, гр. София, Столична община, район „Надежда“, ул. „Дилянка“, №20, за който се установи, че сте заинтересувано лице.

 • Изх. № 20-32776-16.05.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.06.2019
  ДО “ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-СОФИЯ“ ЕООД
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви уведомяваме, че е постъпило заявление вх. рег. № 01-363447-19.09.2018г. в Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, Ви уведомяваме че сграда с идентификатор 04234.6980.144.1, с адрес – с. Бистрица, район „  Панчарево ”, м. Рудищата, за която сте регистриран като собственик, е заличена  от одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на с. Бистрица,  район „  Панчарево ”, Столична община, след предоставени данни от правоспособно лице по ЗКИР.

 • Изх. № 24-13284-15.05.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.06.2019
  ДО СЕРАФИМ ДИНОЛОВ ВОЙНОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  Относно: Жалба рег. № 06-586-31.10.2016 г. на „ЧЕЗ Разпределиение България“ АД срещу уведомление изх. № 24-18451-17.10.2016 г. на СГКК София

   

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВАСИЛЕВ,

   

 • Изх. № 24-13310-15.05.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.06.2019
  ДО ВЕЛИЧКА ГРОЗДАНОВА ТОДОРОВА ЙОРДАН ПОПОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че във връзка със заявление вх. № 01-66645-15.02.2019г., подадено от Боряна Попова, чрез пълномощник Любима Руменова Стоилова до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София е извършено изменение на данни в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) за Поземлен имот с идентификатор 68134.4329.9475, находящ се в гр.

 • Изходящ № 24-13291-15.05.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.06.2019
  До: АЛЕКСАНДЪР ЛЕОНИДОВ ТРАЙКОВ
  Публикация на:: 
  София - град

             В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-480467-04.12.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4566-02.05.2019 г., засягащо имот с идентификатор 04234.6969.386, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-13295-15.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.06.2019
  Дo: РУМЕН ИВАНОВ МИЛЧЕВ ВИОЛЕТКА ВАСИЛЕВА МИЛАНОВА ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА СТОЯНОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-420854-26.10.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-3738-08.04.2019 г., засягащо поземлени имоти с идентификатори  02511.4605.91, 02511.4605.728, 02511.4605.768, 02511.4605.771, 02511.4605.92, 02511.4605.435 и 02511.4605.724, за които сте заинтересовано лице.

   

 • Изх. № 24-13293-15.05.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.05.2019
  До ДИМИТЪР ПЕТКОВ ДИМИТРОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

    На основание чл.26, ал.1 и чл. 61, ал. 1 и ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс Ви уведомяваме, че във връзка с заявление рег. № 01-139999-29.03.2019 г., подадено от Ели Кръстева Димитрова до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, започва изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) по отношение на самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 68134.4361.222.10.9 и 68134.4361.222.10.10, район Люлин, ж.к. Люлин, бл. 306, вх. Б, ет. 3, за които сте заинтересовано лице.

 • Изх. № 24-13292-15.05.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.05.2019
  До: СТАНА СТОЯНОВА ЙОРДАНОВА КРАСИМИРА ЙОРДАНОВА ПАВЛОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-62586-13.02.2019 г. от Димитър Здравков Манолов до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, засягащ поземлени имоти с идентификатори 68134.4324.1038, 68134.4324.4461, 68134.4324.221, 68134.4324.1001, 68134.4324.224, 68134.4324.444 и 68134.4324.4459, район „Овча Купел“, Столична община.

 • Изх. № 24-13286-15.05.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.05.2019
  До ЯВОР ВЕСЕЛИНОВ МАНОИЛОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-501873-19.12.2018 г. от Иван Стоянов Начев до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, засягащ поземлени имоти с идентификатори 04234.6969.676, 04234.6969.677 и 04234.6969.3529, с. Бистрица, район „Панчарево“, Столична община.

 • Изходящ № 24-13283-15.05.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.06.2019
  Дo: ВЕСЕЛИН ЗАХАРИЕВ СТАЙКОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-145793-24.04.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за отказ на КККР № 18-3581-03.04.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1935.431, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-13331-15.05.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.05.2019
  ДО ГЕОРГИ ИВАНОВ СТОЯНОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

             На основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-152647-05.04.2019 г. от МОНИКА ИЛЗЕ РЕГИНЕ ГОСПОДАРЕВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за сграда с идентификатор 68134.408.81.1, ул. Люле Бургас № 5, район „Оборище“, област София.

 • Изх. № 24-13366-16.05.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.05.2019
  ДО ПЕТЪР ДОБРЕВ БАТОЛОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3  от Административно-процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление № 01-144931-02.04.2019г. от           ПАВЛИНА БОРИСОВА ПАСКАЛЕВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот  с идентификатор 68134.4327.7015 с адрес: гр. София, район „Овча купел“, ул. Еделвайс.

 • Изх. № 24-13270-15.05.201924

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.05.2019
  ДО ГЕОРГИ НИКОЛОВ ХЕКИМОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-128415-25.03.2019г. от Десислава Стоянова Бъчварова до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, е поискано изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) и издаване на схема за самостоятелен обект  с идентификатор 68134.1002.155.1.57 , гр. София, Столична община, район „Триадица“, ул. „Димитър Манов“ бл.№25А, обект  16-за търговска дейност, за който се установи, че сте заинтересувано лице.

 • Изх. № 99-156/05.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.06.2019
  ДО ИНЖ. ГЕОРГИ АТАНАСОВ УПРАВИТЕЛ НА „МИГ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП“ ООД ГР. СОФИЯ Ж.К. „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”, БЛ.37, ВХ.Б, ЕТ.8, АП.47
  Публикация на:: 
  Регистър на лицата правоспобни по ЗКИР

  Относно: Отказ за вписване в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра

   

   

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АТАНАСОВ,

   

 • Изх. № 01-349163-3/17.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.05.2019
  До: Борислав Борисов Михайлов ул. „Чернишевски” № 27, ет. 9, ап. 26 гр. Пловдив До: Радомир Георгиев Георгиев ул. „17-ти ноември” № 7, ет. 7, ап. 28 гр. Ботевград, Софийска област До: Наследниците на Богомил Георгиев Георгиев ул. „Преслав” № 39, ет. 1 гр. Пловдив
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив
 • Изх. № 01-123613-3/17.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.05.2019
  До: Бойка Ангелова Гривова ул. „Спортист” № 20 гр. Асеновград
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив
 • Изх. № 01-119971/17.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.05.2019
  До: Албена Петрова Маринова „Пловдив - юг” № 103А гр. Пловдив
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив
 • Изходящ № 01-36806-3/17.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.06.2019
  До: Симеон Светославов Буков чрез пълномощник Венцислава Петкова Гочева ул. „Мусала” № 8, ет. 1, ап. 2 гр. Пловдив До: Невена Павлова Балабанова ул. „Връх Манчо” № 3Б, вх. Б, ет. 5, ап. 35 гр. София До: Стефка Борисова Иванова ЖК „Гоце Делчев”, бл. 4Б, вх. А, ет. 1, ап. 2 гр. София До: Пламен Цветанов Виденов ул. „Съзнание” № 43 гр. София
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-36806-29.01.2019 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4178-18.04.2019 г., засягащо имот с идентификатор 56784.506.57.4, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 20-32607-15.05.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.06.2019
  Дo: МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА ШОПОВА
  Публикация на:: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 3 и във връзка с чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление с вх. № 01-156798-09.04.2019 г. от ИВАН СТОЯНОВ НИКОЛОВ в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Ловеч, е стартирана процедура по изменение на кадастралната карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Тетевен, одобрени със Заповед № РД-18-16/06.03.2009г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър - гр. София.

 • Изходящ № 24-13323-15.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.06.2019
  До: НАДЯ ПЕТРОВА ИВАНОВА Чрез: ЯНКА ЦВЕТКОВА ТРИФИНОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-72977-19.02.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4031-15.04.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.205.116, 68134.205.1092, 68134.205.1256, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-13324-15.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.06.2019
  До: ЦВЕТОМИР АЛЕКСАНДРОВ ГРИГОРОВ До: БОРИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ГРИГОРОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-95271-06.03.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3792-08.04.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1974.342, 68134.1974.343, 68134.1974.5057, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх.№ 24-13213-14.05.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.05.2019
  До СТЕФАН ДУШАНОВ СПАСОВ ВЕСКА СЛАВЕЕВА СПАСОВА
  Публикация на:: 
  София - град

   

  Със Заявление рег. № 01-333448-24.10.2017 г. на СВЕТЛА ПЕТРОВА ДОНКОВА е заявено искане за изработване на проект за промяна на кадастралната карта и кадастралните регистри, издаване на скица - проект за сгради с идентификатори 68134.606.648.4 и 68134.606.648.5 по кадастралната карта на район Подуяне, община Столична.

 • Изх. № 24-13322-15.05.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.05.2019
  ДО АЛЕКСАНДЪР КРЪСТЕВ ДАНАЙЛОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3  от Административно-процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-51582-06.02.2019г. от  СТОИЛ ДИМИТРОВ ВЕЛЕВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за коригиране границата на сграда с идентификатор 68134.4140.17.3 и нанасяне  на самостоятелен обект в нея /апартемент на две нива/ с адрес: гр. София, район Овча купел, ул. Втори юни № 13.

 • Изх. № 24-13316-15.05.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.05.2019
  ДО „ТАЛИА ТРЕЙДИНГ“ ЕООД
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-118199-19.03.2019г. от „ДОМИНО ИНВЕСТ“ ЕООД, до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот  с идентификатор 68134.1936.1411 с адрес: гр. София, район „Витоша“, ул. Панорамен път.

 • Изх. No 24-13319-15.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.05.2019
  ДО ЮЛИЯ СТЕФАНОВА ГАЙДАРОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-101823-08.03.2019 г.

 • Изходящ № 24-13073-13.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.05.2019
  ДО ДИНА ИВАНОВА ИВАНОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. рег. №  01-143500-02.04.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед № 18-3814-09.04.2019 г., за изменение на КККР на  с. Лозен, район Панчарево, Столична община, засягаща сгради с идентификатори 44063.6207.358.1, 44063.6207.358.2 и 44063.6207.358.3, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх. № 24-13106-14.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.05.2019
  ДО ПЕТЪР СТОЯНОВ ДИМИТРОВ ДО МАРИЕТА АНАСТАСОВА ГЬОКОВА ДО АНАСТАС НАУКОВ ГЬОКОВ ДО ГЕОРГИНА ЙОРДАНОВА ГЬОКОВА ДО ДИМИТРИНА СЛАВЧЕВА ХРИСТОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-96339-06.03.2019г. от“АВ ИНВЕСТ СОФИЯ“ ЕООД, до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната

  карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 55419.6704.270, 55419.6704.275, 55419.6704.276, 55419.6704.3150, с адрес: гр. София, район „Панчарево“.

   

   

   

   

 • Изходящ № 24-13108-14.05.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.05.2019
  Дo: ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ ЦОЛЕВ Дo: ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА КОЛЕВА Дo: ЙОРДАН КОТЕВ КОТЕВ Дo: ЕЛЕОНОРА КОТЕВА КОТЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo Заявление вх. № 01-388908-08.10.2018 г., подаденo на основание  чл. 51, ал.3  от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-2917-18.03.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.2048.1307,

   

   

   

  68134.2048.1308, 68134.2048.1310, 68134.2048.1311, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-13111-14.05.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.05.2019
  Дo: ПАВЛИНА ПАВЛИНОВА ПАНОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo Заявление вх. № 01-423502-29.10.2018 г., подаденo на основание  чл. 51, ал.3  от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-370-09.01.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1945.365, 68134.1945.366, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-13250-14.05.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.05.2019
  До: БОЖИЛ КОСТАДИНОВ ДИМАНОВ Дo: ИРИНА РАЙЧЕВА БАБАЧКОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-82740-08.03.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3642-04.04.2019 г., засягащо имот с идентификатор 49597.1702.66, 49597.1702.206, 49597.1703.4, 49597.1704.56, 49597.1702.67, 49597.1702.68, 49597.1703.56, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх. № 24-13229-14.05.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.05.2019
  ДО ЕЛЕНА ХРИСТОВА ЧИВИЕВА СПАСКА ХРИСТОВА ЧИВИЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-111907-14.03.2019г.

 • Изходящ № 24-13218-14.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.05.2019
  До ВАНГЕЛИНА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА - АРАБАДЖИЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-50510-06.02.2019 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, от Закона за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3631-04.04.2019 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.4329.492, 68134.4329.755, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-13116-14.05.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.05.2019
  Дo: ТРИФОН АТАНАСОВ МАРИНОВ НИКОЛА МАРИНОВ ПЕТКОВ НЕВЕНА ИВАНОВА НОНЧЕВА АТАНАС ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ АСЕН ТОДОРОВ ТОНЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило писмо рег. № 10-111-12.09.2018 год. във връзка с влязло в сила решение № 1215 от 27.02.2017 г. по адм. дело № 53333/2015 год. по описа Административен съд София-град, ІІ отд., 38 с-в, с което е отменена Заповед № 18-11626 от 01.09.2014 г.

 • Изх. № 24-9883*16.05.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.05.2019
  ДО ДИМИТЪР НИКОЛОВ МИТОВ СИМЕОН КРЪСТЕВ АГЛИКИН
  Публикация на:: 
  Благоевград

            На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-147333/03.04.2019г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

 • Изходящ № 24-7061-12.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.05.2019
  До: НИКОЛИНКА НИКОЛОВА СТАМАТОВА Адрес: с. Ясно поле, община Марица, ул. „17-та“ № 7 До: ЛИНА ЛЮБЕНОВА СТАМАТОВА Адрес: град Дупница, ул. „Свобода“ № 5 До: КРАСИМИР ВИТКОВ СТАМАТОВ Адрес: град Пловдив, ул. „Петър Шилев“ № 12, ет.2, ап.7 До: ПЕТЯ ВИТКОВА СТАМАТОВА Адрес: град Дупница, ул. „Свобода“ № 5 До: КРАСИМИРА СТАМАТОВА ВИДЕВА Адрес: град Пловдив, ул. „Жеравна“ № 2, ет.4, ап.10 До: ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ СТАМАТОВ Адрес: с. Ясно поле, община Марица, ул. „20-та“ № 3А
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс и чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. „За съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри“ с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-412524-22.10.2018 г., подадено на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г.

 • Изходящ № 24-7725-18.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.05.2019
  До: МИНКА ТОДОРОВА ГИЛБО Адрес: град Пловдив, бул. „6-ти септември“ № 81, вх.А, ет.2, ап.5 До: МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА ПРИХОДКОВА-ФИНК Адрес: град Пловдив, бул. „МАРИЦА“ № 29 До: БОЙЧО ВАСИЛЕВ ЦОНЕВ Адрес: град Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ № 56, вх.А, ет.3
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс и чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. „За съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри“ с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-36848-29.01.2019 г., подадено на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г.

 • Изходящ № 20-32821-16.05.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.05.2019
  ВЕСЕЛИН МАРИНОВ БОЙЧЕВ
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,

   

             На основание чл.49а, ал.1 от Закона за кадастъра имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме, че с протокол № 21-376-19.04.2019 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново, са приети приети кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлен имот 72312.354.7 в с. Терзиите, з-ще Вонеща вода, община Велико Търново, собственост на Росен Хитов Симеонов.

 • Изходящ № 20-31317-10.05.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.05.2019
  Дo: ВИТО 975 НИКОЛА ПЕТРОВ ПЕТКОВ МИЛКА ТРИФОНОВА ПЕТКОВА ВИОЛЕТА ДРАГИЕВА СИМЕОНОВА РОЗАЛИНА НИКОЛОВА МИРЧЕВА ТАТЯНА АСЕНОВА БАЛЕВСКА МИТКО ДАНОВ БАЛЕВСКИ ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
  Публикация на:: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 3 и във връзка с чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление с вх. № 01-150346 / 04.04.2019 г. от РАЛИЦА ПЕТКОВА БОГАЛИНСКА в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Ловеч, е стартирана процедура по изменение на кадастралната карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Ловеч, общ. Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-10/17.04.2007г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър - гр. София.

 • Изходящ № 24-13223-14.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.05.2019
  ДO ДОНКА КРЪСТЕВА ЕНЧЕВА СВЕТОСЛАВ СТОЙКОВ ЕНЧЕВ
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-46282-04.02.2019 г., подадена на основание  чл. 58, ал.

 • Изходящ № 24-13120-14.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.05.2019
  До: ГЕРГАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА гр. Ямбол, ул. „Г. ШЕЙТАНОВ“ 7-2-5 До: ВЕЛКО ИВАНОВ ВЕЛКОВ с. Трънково, ул. “Шипка” № 4 До: ИЛЧО ВЕЛКОВ ИВАНОВ гр. Ямбол, к-с "Златен рог" бл.14, вх.Е, ет.3, ап.124
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Ямбол

                      В изпълнение на чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс, по повод постъпило заявление вх. № 01-150204-04.04.2018 г. от ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастрални регистри, СГКК - гр. Ямбол Ви уведомява, че започва производство за изменение на КККР в поземлен имот с идентификатор 73328.501.223, находящ се в с. Трънково, общ. Елхово, ул.

 • Изх. № 24-13209-14.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.05.2019
  Дo: ДОБРИНКА КОЛЕВА МИТЕВА
  Публикация на:: 
  Добрич

  В изпълнение на чл.61, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-80834-25.02.2019 г., подадено на основание  чл.51, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър и чл.58, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г.

 • Изходящ № 24-12841-10.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.05.2019
  До: ФИЛЧО ЯНКОВ МИТКОВ гр. Елхово, община Елхово, област Ямбол, ул. „Победа“ № 39А До: СТАНЧО ЯНКОВ МИТКОВ гр. Елхово, община Елхово, област Ямбол, ул. „Победа“ № 39А До: ЕТ "КАЛЪЧЕВИ-91-ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КОЛЕВ" с. Каменец, община Стралджа, олбаст Ямбол, ул. „Освобождение“ № 11 До: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КОЛЕВ гр. Ямбол, ул. „Софлу“ № 20 До: ОБЩИНА ТУНДЖА гр. Ямбол, пл. „Освобождение“ № 1 До: ЦОНКА СТАНЧЕВА СТАНЧЕВА гр. Ямбол, ул. „Търговска“ № 6 До: ПЕНКА СТАНЧЕВА СТАНЧЕВА с. Робово, община Тунджа, олбаст Ямбол, ул. „Черно море“ № 2 До: ГЕОРГИ ПЕТРОВ КЪНЕВ гр. Ямбол, ул. „Ал.Стамболийски“ № 71, ап. 9 До: "АДВАНС ТЕРАФОНД" АДСИЦ гр. София, р-н „Лозенец“, ул. „Златовръх“ № 1 До: СТАНКА АНГЕЛОВА АТАНАСОВА гр. Ямбол, ул. „Стефан Караджа“ № 88 До: н.ци на ЗЛАТИ СЪБЕВ ИВАНОВ ЗЛАТИ ИВАНОВ ЗЛАТЕВ гр. Дупница, община Дупница, област Кюстендил, ул. „Оза“ № 1, вх. Б, ет. З, ап. 3 ЯНКО ИВАНОВ ЗЛАТЕВ гр. Ямбол, ж.к. „Хале“, бл. 2, вх. Г, ап. 72 ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ МИТЕВ гр. Бургас, ж.к. „Меден рудник“, бл. 12, вх. З, ет. 3, ап. 8 СТОЯН ГЕОРГИЕВ МИТЕВ с. Оризаре, община Несебър, област Бургас, ул. „Христо Смирненски“ № 1 ЖЕЧКА ГЕОРГИЕВА ГОЧЕВА гр. Поморие, община Поморие, област Бургас, ул. „Панайот Волов“ № 21 ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ МИТКОВ гр. Поморие, община Поморие, кв. „Свобода“ № 21, вх. 4, ет. 3, ап.5 КРАСИМИР СТОЕВ СТОЕВ гр. Габрово, ул. „Николаевска“ № 55 ЯНКО ЗЛАТЕВ СЪБЕВ гр. Габрово, ж.к. „Петър Падалски“, бл. 6, ет. 11, ап. 2 До: н.ци на КОЛЬО МИТЕВ КОЛЕВ МАРИЯ ГЕОРГИЕВА НОВАКОВА гр. Ямбол, ж.к. „Зорница“, бл. 8, вх. Г, ет. 8, ап. 95 ГИНА АТАНАСОВА КОЛЕВА гр. Ямбол, ж.к. „Г.Бенковски“, бл. 21, вх. Д, ет. 6, ап. 16 ГЕОРГИ ИВАНОВ КОЛЕВ гр. Ямбол, ул. „Мир“ № 37 ТЕОДОРА ИВАНОВО КОЛЕВА гр. Ямбол, ж.к. „Г.Бенковски“, бл. 21, вх. Д, ет. 6, ап. 16 КОЛЬО ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ гр. Ямбол, ж.к. „Златен рог“, бл. 5, вх. Г, ет. 8, ап. 105 ГЕРГА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА гр. Ямбол, ж.к. „Г.Бенковски“, бл. 21, вх. Б, ет. 5, ап. 10 ЖИВКО ВАСИЛЕВ ЖЕЛЯЗКОВ гр. Ямбол, ж.к. „Г.Бенковски“, бл. 21, вх. Б, ет. 5, ап. 10 ИВАН ВАСИЛЕВ ЖЕЛЯЗКОВ гр. Ямбол, ж.к. „Г.Бенковски“, бл. 21, вх. Б, ет. 5, ап. 10 МАРИЙКА ЖЕЛЯЗКОВА НЕЙЧЕВА с. Крумово, община Тунджа, олбаст Ямбол, ул. „Възраждане“ № 6 МОНКА МИХОВА ДИЧЕВА гр. Ямбол, ж.к. „Г.Бенковски“, бл. 9, вх. В, ет. 3, ап. 46 ВЕЛЬО МИХОВ ВЕЛЕВ гр. Ямбол, ж.к. „Г.Бенковски“, бл. 17, вх. А, ет. 6, ап. 16 КИНА МИХОВА ВЕЛЕВА гр. Ямбол, ж.к. „Г.Бенковски“, бл. 8, вх. Д, ет. 2, ап. 91 До: ТОДОРА АТАНАСОВА ЖЕЛЯЗКОВА гр. Ямбол, ул. „Ямболска комуна“ № 16а До: н.ци на АТАНАС И ЙОВКО ГЕОРГИЕВИ БАКАЛОВИ н.ци на ЙОВКО ГЕОРГИЕВ БАКАЛОВ ЦВЕТА СТОЙКОВА БАКАЛОВА гр. Ямбол, ул. „Тракия“ № 24 ЙОВКО ИВАНОВ БАКАЛОВ гр. Ямбол, ул. „Тракия“ № 24 ЛИЛЯНА ИВАНОВА РАДЕВА гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 86 – Г – 4 – 69
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Ямбол

              Във връзка с указания на ИД на АГКК в писмо с рег. № 94-595/09.04.2019г. от Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) е регистрирано служебно заявление рег.№ 09-32839-17.04.2019г. на СГКК – Ямбол за частично изменение на Кадастралния регистър на недвижимите имоти на землището на с. Робово, община Тунджа, област Ямбол, като приведе границите на кадастралните райони в кадастралната карта в съответствие с границите на масивите от КВС.

 • Изходящ № 24-11958-25.04.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.05.2019
  Дo: МИХАИЛ ПЕТРОВ МИХАЙЛОВ КАТО ПЪЛНОМОЩНИК НА АТАНАС АНДРЕЕВ КОСТАДИНОВ БУЛ. „ЧАТАЛДЖА” 14Б, ВХ. В, ЕТ. 1, АП. 31 ГР. ВАРНА До: НИКОЛАЙ АТАНАСОВА БАЛАКЧИЕВ УЛ. „САВА ГЕРЕНОВ” 10 ГР. ВАРНА До: ГАЛЯ ДИМИТРОВА ТРИФОНОВА УЛ. „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” 83, ЕТ. 3, АП. 12 ГР. ВАРНА До: ПАУЛИНА ТРИФОНОВА ТРИФОНОВА УЛ. „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” 83, ЕТ. 3, АП. 12 ГР. ВАРНА До: ГЕРГАНА ТРИФОНОВА ТРИФОНОВА ЖК. „ЧАЙКА” 186, ЕТ. 5, АП. 17 ГР. ВАРНА До: МАРИЙКА КРЪСТЕВА ПАРАШКЕВОВА УЛ. „СВ. ПРОКОПИЙ ВАРНЕНСКИ” 10 ГР. ВАРНА До: АТАНАС АНДРЕЕВ ПАРАШКЕВОВ УЛ. „СВ. ПРОКОПИЙ ВАРНЕНСКИ” 10 ГР. ВАРНА До: МАРИЯ СЛАВОВА ГЕОРГИЕВА УЛ. „НЕОФИТ РИЛСКИ” 14, ЕТ. 5, АП. 9 ГР. ВАРНА До: РУМЯНА СЛАВОВА ГЕОРГИЕВА ШВЕЙЦАРИЯ До: ТОДОР АТАНАСОВ ПАРАШКЕВОВ УЛ. „САВА ГЕРЕНОВ” 8 ГР. ВАРНА
  Публикация на:: 
  Варна

  На основание чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви уведомяваме, че във връзка със заявление с вх.№ АУ 118129 ПР/ 03.12.2018г. от Атанас Андреев Костадинов, чрез пълномощник Михаил Петров Михайлов е създадено служебно заявление с вх. № 09-35238-25.04.2019г. на основание §4к, ал.13, т.2 ПЗР на ЗСПЗЗ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4501-25.04.2019г., засягащо имот с идентификатор 10135.2623.4123;

 • Изх. № 24-13278-15.05.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.05.2019
  ДО „АТ СМАРТ“ ООД
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-133228-27.03.2019г. от „Българо-Американска Кредитна Банка“ АД, чрез пълномощник Стефани Емилиян Енчева до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1973.2873, 68134.1973.37 с адрес: гр.София, м.“в.з.Симеоново-север“, район „Витоша“.

 • Изх. № 24-12800-09.05.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.05.2019
  ДО ЦЕНКА СТОЙЧЕВА ГЕОРГИЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-116443-18.03.2019 г. от ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ до Службата по геодезия, картография и кадастър СГКК София е заявено премахване на обекти с идентификатор 68134.801.2057.1.27, 68134.801.2057.1.28, 68134.801.2057.1.29 и 68134.801.2057.1.30, като на тяхно място се отразява самостоятелен обект (подземен гараж с 16 броя паркоместа, заявителя е собственик на паркомясто № 11) въз основа на одобрен архитектурен проект на 16.06.2009 г. в сграда с идентификатор 68134.801.2057.1, ул.

 • Изх. № 24-13222-14.05.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.05.2019
  ДО ЛЮДМИЛ ЙОРДАНОВ СПИРИДОНОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 07-9339-16.07.2018г. от МАРИЯ ГЕОРГИЕВА СУМРОВА до Службата по геодезия, картография и кадастър СГКК София е заявено корекция  на самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 68134.702.826.1, ул. „Виница“ 6, район „Слатина“, Столична община, по отношение на които сте заинтересовани лица.

 • Изх. № 24-13262-15.05.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.05.2019
  До: Наследници на Иван Илиев Киров: ИЛИЯ ИВАНОВ КИРОВ гр. Варна, ул. "Вълчо Георгиев" № 4, вх. А, ет. 2, ап. 6 ВАСЯ ИВАНОВА КИРОВА гр. Варна, жк „Победа” бл. 8, вх. А, ап. 18
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че със служебно заявление рег.№09-17455/05.03.2019г. по писмо с изх. № 2801-03827/01.03.2019г. от Община Ямбол на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ на основание чл.53, ал.1, т.1 от ЗКИР,  засягащо имот с идентификатор 87374.510.202, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Китка”.

 • Изх. № 24-13112-14.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.05.2019
  ДО АНТОНИЯ ТОДОРОВА ТОМОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че със заявление вх. №  01-62508-13.02.2019 г. от КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВ АРСОВ до Службата по геодезия, картография и кадастър СГКК София е заявено нанасяне на самостоятелен обект в сграда с проектен идентификатор 68134.407.155.2.23, съгласно одобрен архитектурен проект, находящ се в район „Оборище“, ул. „Оборище“ № 23, ет.5, като се засяга самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.407.155.2.19, по отношение на които сте заинтересовано лице.

 • Изходящ № 24-13047-13.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.05.2019
  ДО КОСТАДИН ЕМИЛОВ ДИМИТРОВ ЕМИЛ ЕМИЛОВ ДИМИТРОВ БИСЕР ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-444881-12.11.2018 г., на основание  чл.

 • Изходящ № 24-13061-13.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.05.2019
  До: ДЕНИЦА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА До: АСЕН ПЕТРОВ ЧЕРНЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-100388-05.04.2017 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3864-09.04.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.101.95.1.22, 68134.101.95.1.23, 68134.101.95.1.24, 68134.101.95.1.25, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-13056-13.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.05.2019
  Дo: МАРИН ИЛКОВ МАРИНОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-105237-12.03.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3790-08.04.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.4324.299, 68134.4324.301, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-12804-09.05.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.05.2019
  Дo: " ОКТОПУС ТЕХНОЛОДЖИ "
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-100909-08.03.2019 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-3062-21.03.2019 г., засягащо имот с идентификатор 55419.6701.345.6, 55419.6701.345.5, 55419.6701.345.7, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-13064-13.05.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.05.2019
  ДО МИЛЧО КОСТАДИНОВ АЛЕКСИЕВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-132670-26.03.2019г. от МАРИЯНА АРАХАНГЕЛОВА ВОДЕНИЧАРОВА, чрез пълномощник Росен Табаков до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект на правоспособно лице, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1007.990, 68134.1007.1571 и 68134.1007.1471, находящи се в  район Триадица, Столична община.

 • Изходящ № 24-13053-13.05.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.05.2019
  Дo НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ЛАЗАРОВ СТОЯН ЛАЗАРОВ ГЕОРГИЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че във връзка с влязло в сила решение на Административен съд София - град по административно дело № 6687/2010 г., постановено по жалба вх. № 94-10863/05.08.2010 г. до СГКК София, подадена на основание  чл. 49, ал.

 • Изх. № 24-13224-14.05.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.05.2019
  ДО БОЖАНА ИВАНОВА КОЛЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-135115-27.03.2019г. от МИЛКА СТОЙНОВА ЦВЕТКОВА, чрез СТОЙНО ЦВЕТАНОВ ЦВЕТКОВ  до Службата по геодезия, картография и кадастър СГКК София е заявено нанасяне на   източната граница на УПИ II-1162, кв. 59 от действащия регулационен план, като се засяга имот с идентификатор 8009.5995.38, район „Нови Искър“, Столична община, по отношение на който сте заинтересовано лице.

 • Изх. № 24-13220-14.05.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.05.2019
  ДО ВЕНЕЛИН СЛАВЧЕВ ВЕНЕЛИНОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-83139-25.02.2019г. от РАЙНА СЛАВЧОВА КЕМЕРОВА  до Службата по геодезия, картография и кадастър СГКК София е заявено нанасяне на   източната граница на УПИ VII-311, от действащия регулационен план, одобрен със заповед № 74/15.03.1965, като се засяга имот с идентификатор 68134.5806.169, район „Нови Искър“, Столична община, по отношение на който сте заинтересовано лице.

 • Изходящ № 24-13216-14.05.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.05.2019
  До: „ЕСТ“ АД
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-448948-13.11.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-3522-02.04.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.900.923.1.1, 68134.900.923.1.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-13214-14.05.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.05.2019
  До: ИВАНКА ГЕОРГИЕВА БОЖИЛОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-100836-08.03.2019 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-3567-02.04.2019 г., засягащо имот с идентификатор 00357.5930.11.1, 00357.5930.11.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх.№. 20-32149-14.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.05.2019
  До МИЛЕН МИРЧЕВ ИВАНОВ СИЛВА КЪНЧЕВА АБАДЖИЕВА ЦВЕТИНА ЯНКОВА МЛАДЕНОВА БОРИМИРА БАНКОВА ПЕТКОВА „СТРОЙМАГАЗИН“ ЕООД
  Публикация на:: 
  София - град

  Във връзка със Заявление с рег. № 01-51957-09.02.2018г., подадено от „Строймагазин“ ЕООД за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.702.432, 68134.702.436, 68134.702.445, 68134.702.448, 68134.702.449 и 68134.702.451, находящи се в гр. София, Район Слатина Ви уведомявам, че на основание чл. 56, ал. 1 във връзка с чл. 27, ал. 2, т. 5 от АПК административното производство се прекратява.

 • Изходящ № 24-13132-14.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.05.2019
  До: ГЕОРГИ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-57464-11.02.2019 г. до СГКК София, подаденo на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3594-03.04.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1506.2288, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-13115-14.05.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.05.2019
  Дo: КИРИЛ БОРИСОВ БОЖКОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-123337-21.03.2019 г. до СГКК София, подаденo на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3750-08.04.2019 г., засягащо сгради с идентификатори 04234.6917.3114.1 и 04234.6917.3114.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-12950-13.05.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.05.2019
  До: КОСТА АТАНАСОВ КАНТАРДЖИЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-507084-28.12.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4114-17.04.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1007.545, 68134.1007.546, 68134.1007.547, 68134.1007.581, 68134.1007.1555, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-13057-13.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.05.2019
  ДО БОЙЧО МЛАДЕНОВ ПЕНЕВ МОНИКА ДИМИТРОВА ВЛАДИМИРОВА ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ ДИМИТРОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-173968-17.04.2019 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-4986-13.05.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1935.211.1.12, 68134.1935.211.1.13, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-13219-14.05.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.05.2019
  ДО ГЕОРГИ АНГЕЛОВ МИЛЧИН
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-76394-21.02.2019г. от  до Службата по геодезия, картография и кадастър СГКК София е заявено нанасяне на  ПИ с пл. №  1568, кад. л. 180 от архивния кадастрален план емисия 1969г. като се засяга имот с идентификатор 68134.507.1568, район „Сердика“, Столична община, по отношение на който сте заинтересовано лице.

 • Изх. № 24-9197*15.05.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.05.2019
  ДО ДЖАННИ ДЕТТОРИ САЛВАТОРЕ ДЖЕСУИНО МАСАЛА АНТОНИО МЕЛЕ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод на заявление с рег. № 01-49475/06.02.2019г.

 • Изх. № 24-13054-13.05.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.05.2019
  ДО ТЕОДОСИ БЛАГОЕВ БЛАГОЕВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-19534-18.01.2019г,до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор  68134.1937.392, 68134.1934.1336 с адрес: гр. София, район „Витоша“.

 • Изх. № 24-12463-07.05.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.05.2019
  До: ДИАНА ДИНКОВА ГОСПОДИНОВА гр. Ямбол ул.ПАНАЙОТ ХИТОВ № 14
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Ямбол

  На основание чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс и чл.70, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастрални регистри, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-193021-02.05.2019 г. от Галина Станева Ханзен и Милен Станев Монев  до СГКК -  Ямбол е започната процедура за изменение на КККР на гр.

 • Изх. № 24-13205-14.05.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.05.2019
  До: СИМЕОН НЕДЯЛКОВ ПЪНЕВ гр. Ямбол, ул. Търговска № 34, вх. В, ет. 4, ап. 52
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че със служебно заявление рег.№09-25690/28.03.2019г. по писмо с изх. № 2801-05397/25.03.2019г. от Община Ямбол на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ на основание чл.53, ал.1, т.1 от ЗКИР,  засягащо имот с идентификатор 87374.541.14 и самостоятелен обект с идентификатор 87374.541.14.1.1 с адрес: гр. Ямбол, ул. „Кара Кольо” №11.

 • Изх. № 24-13252-15.05.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.05.2019
  ДО ПЕТЪР ИЛИЕВ ПАЧЕВ
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-166014-12.04.2019 г. от заявител Атанас Горанов Атанасов до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за нанасяне на самостоятелен обект в сграда - гараж на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Теодосий Търновски” № 27.

 • Изх. № 24-7632*15.05.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.05.2019
  ДО АТАНАС АСЕНОВ МЕХЛЕЛИЕВ – УПРАВИТЕЛ НА “МАК ЛИЙ – БЪЛГАРИЯ” ЕООД И „Н И П МЕНИДЖМЪНТ – БЪЛГАРИЯ” ЕООД
  Публикация на:: 
  Благоевград

            На основание чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че  по повод на Ваша Молба вх. № 05-866/22.01.2019г. на СГКК – Благоевград е издадено Разпореждане                          № 1/29.01.2019г. на Началника на СГКК – Благоевград, с което се отказва предварително изпълнение на Заповед № 17-422/03.08.2018г. на Началника на СГКК – Благоевград.

 • Изх. № 24-9883*15.05.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.05.2019
  ДО ВАСИЛ ЕМИЛОВ МИТОВ ТОДОР ДИМИТРОВ ЗАХАРИЕВ АНТОАНЕТА ЯНЕВА ИЛИЕВА ИЛИЯ ЯНЕВ ЗАХАРИЕВ ЙОРДАН ВЕСЕЛИНОВ СМИЛКОВ ЗДРАВКА ИВАНОВА ЗАХАРИЕВА ВЕЛИН ВЕЛИЧКОВ КРЪСТЕВ ВИКТОРИЯ ВАСИЛЕВА ЗАХАРИЕВА ЛЮБЕН ВАСИЛЕВ ЗАХАРИЕВ ВАНЯ ВАСИЛЕВА ЗАХАРИЕВА МАРУША ВАНГЕЛОВА ЗАХАРИЕВА
  Публикация на:: 
  Благоевград

            На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-147333/03.04.2019г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

 • Изх. № 24-12880-10.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.05.2019
  До ЛАУРА ЛЮБЕНОВА БУМБАЛОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

    На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че във връзка с заявление рег. № 01-104265-11.03.2019 г. от МАРИЯ РЕХО БУМБАЛОВА до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, започва изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) по отношение на самостоятелни обекти в сграда (СОС) с идентификатори 68134.305.13.12.19 и 68134.305.13.12.20, район Възраждане, ж.к. Зона Б-5, бл. 6, вх. А, ет. 5, ап. 19 и ап.

 • Изх. № 24-12930-10.05.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.05.2019
  ДО МАРИЯ ИВАНОВА ИВАНОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-88298-28.02.2019г. от  ЙОАНА ИВАНОВА ИВАНОВА,  до Службата по геодезия, картография и кадастър СГКК София е заявено нанасяне  на самостоятелен обект  в сграда с идентификатор 68134.609.328.1, ул. „Станислав Доспевски“ 66-а, район „Подуяне“, Столична община, по отношение на която сте заинтересовани лица.

 • Изх. 20-31425-10.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.05.2019
  До НИКОЛАЙ АСЕНОВ МАРКОВСКИ
  Публикация на:: 
  София - град

  Във връзка с Заявления рег. № 01-247049-03.07.2018 г., рег. № 01-477163-03.12.2018 г.  и Ваша молба с рег. № 07-1705/05.02.2019 г., постъпило в Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София и след извършена проверка Ви уведомяваме:

 • Изходящ № 24-12795-09.05.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.05.2019
  Дo: ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ВЕЛКОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-17987-17.01.2019 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-3568-03.04.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1935.213.1.43, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-12802-09.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.05.2019
  До: ПЕТКО ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ До: МАРИЕТА БОРИСОВА НИКОЛОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-39376-30.01.2019 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал.

 • Изходящ № 24-12867-10.05.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.05.2019
  Дo: РОСИЦА ПЕТРОВА ПЕНЧЕВА До: ТАНЯ ТЕНЕВА ПЕНЧЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

             В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-490917-11.12.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3899-10.04.2019 г., засягащо имот с идентификатор 04234.6929.3457.2, 04234.6929.3457.7, 04234.6929.3457.8, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-12872-10.05.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.05.2019
  Дo: ВАСИЛ ДИМИТРОВ ЯНАКИЕВ Дo: МАРТИН ГЕОРГИЕВ САВОВ До: ОГНЯН АТАНАСОВ АТАНАСОВ До: ЮЛИЯ РАЧЕВА НЕНКОВА До: ИВО СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ До: ДИНКА МИЛКОВА ПЕТРОВА До: ЦВЕТАН ГЕНЧЕВ ЦВЕТАНОВ До: АЛЕСАНДРО ДЖЕРЕТТО
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-466300-23.11.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3153-22.03.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.800.444.1.2, 68134.800.444.1.20, 68134.800.444.1.21, 68134.800.444.1.22, 68134.800.444.1.99, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх. № 24-12967-13.05.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.05.2019
  ДО ЦЕНА КАРАНЕШЕВА ДЖЕЙМС МИЛЕНА КОСТАДИНОВА КАРАНЕШЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-5627-14.01.2019г. от ЕКО КОНСУЛТИНГ ООД, чрез пълномощник Венцислав Мирчев  до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект на правоспособно лице, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.405.9 и 68134.405.10, находящи се в  район Оборище, Столична община.

 • Изх. No 24-12884-10.05.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.05.2019
  До ВЕНЦИСЛАВ МИЛЧЕВ ДОНКОВ ВЛАДИМИР ЕВТИМОВ МАНОВ ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ЛИЧЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-490638-11.12.2018 г. от БОРИСЛАВА АТАНАСОВА ДОНКОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 46721.3851.963, 46721.3851.961, 46721.3851.929, 46721.3851.229, 46721.3851.227 и 46721.3851.226, находящи се в с.

 • Изходящ № 24-12887-10.05.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.05.2019
  ДО ЕМИЛ ЛЮБОМИРОВ СТАНЧЕВ МАРИНА НИКОЛАЕВА ДОДОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 09-3340-14.01.2019 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-3295-27.03.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.204.39.1.4, 68134.204.39.1.5, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-13134-14.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.05.2019
  До ОФЕЛИЯ ПАИСИЕВА ПАВЛОВА АЛЕН ПАИСИЕВ ГОЧЕВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Плевен

               На основание чл. 26, ал. 1 и 2 АПК повторно Ви уведомяваме, че в Службата по геодезия, картография и кадастър- Плевен  /СГКК/ е открито административно производство  за изменение на одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр.Плевен , въз основа на подадено заявление вх. № 01-125134-21.03.2019 г. от ПАВЕЛ ДОЧЕВ СТОЯНОВ,  относно самостоятелни обекти в сграда /СОС/ с идентификатори 56722.668.101.8.10, 56722.668.101.8.11, 56722.668.101.8.12,  56722.668.101.8.14.

 • Изх. № 24-12951-13.05.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.05.2019
  ДО ТЕМЕНУЖКА СИМОВА ГРИГОРОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-113909-15.03.2019г. от АНКА ТОДОРОВА НИКОЛОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот  с идентификатор 68134.1006.647 с адрес: гр. София, район „Триадица“, ул. Луй Айер №156.

 • Изходящ № 24-12933-10.05.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.05.2019
  Дo: ДАНИЕЛ СТОЯНОВ ВЪЛЧЕВ Дo: „ВИГ КОНТРОЛ“ ООД
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-17269-17.01.2019 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-3160-25.03.2019 г., засягащо имот с идентификатор68134.905.910 , за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-12954-13.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.05.2019
  Дo: ПЕТЪР ДИМИТРОВ СИРЕНАРСКИ АЛЕКСАНДЪР ГАНЧОВ ВАЙСИЛОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-175887-16.05.2018 г., подадено на основание чл. 51, ал.

 • Изходящ № 24-13126-14.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.05.2019
  До ЦВЕТЕЛИНА ПЕТКОВА ВУТЕВА
  Публикация на:: 
  Плевен

              В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 2  на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме повторно, че по повод на заявление вх. № 01-75270-20.02.2019 г., подадено на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г.

 • Изходящ № 24-12952-13.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.05.2019
  Дo: КАТИНА ТИХОМИРОВА ТИТКОВА МАРТИН ТОДОРОВ КОСТУРСКИ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-488457-10.12.2018 г., подадено на основание чл. 51, ал.

 • Изходящ № 24-12495-07.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.05.2019
  Дo: ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА ТОПЛИЙСКА МАРГАРИТА АТАНАСOВА ТОПЛИЙСКА ТАТЯНА-АНАСТАСИЯ АТАНАСOВА ТОПЛИЙСКА СТЕФЧО СПАСОВ ДЖОНЕВ ЕВЕЛИНА ХРИСТОВА БОЯДЖИЕВА-ДАКУАННО
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-19914-18.01.2019 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-2906-18.03.2019 г., засягащо поземлени имоти с идентификатори  68134.4359.131 и 68134.4359.135, за които сте заинтересовано лице.

   

 • Изходящ № 24-13027-13.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.05.2019
  До: РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ КИРКОВ До: СНЕЖАНКА ВЕЛИСЛАВОВА КИРКОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo Заявление вх. № 01-37371-29.01.2019 г., подаденo на основание  чл. 51, ал.3  от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-2913-18.03.2019 г., засягащо имот с идентификатор , за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-13051-13.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.05.2019
  ДО ДОБРИЛ ДРАГОМИРОВ НЕНОВ ДО СНЕЖАНА ЦВЕТАНОВА НЕНОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-499151-18.12.2018г. от Димитър Григоров Андреев, до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 11394.1791.439 и 11394.1791.1633, с адрес: с.Владая, район „Витоша“.

 • Изх. № 24-13067-13.05.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.05.2019
  ДО МАРИЯ НАЙДЕНОВА КРИВОРОВА ЯНКА АСЕНОВА ЗАРЕВА СТОЯНКА АЛЕКСАНДРОВА ГЕОРГИЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-129043-25.03.2019г. от ЕМИЛ АСЕНОВ ЗАРЕВ, наследник на  АЛЕКСАНДЪР КОСТОВ МИТРЕВ-АЛУЛОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект на правоспособно лице, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 68134.1974.951, находящ се в  район Витоша, Столична община.

 • Изх. № 24-13026-13.05.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.05.2019
  ДО ТАМАРА ДИМИТРОВА ЙОТОВА ДО ХРИСТО ИВАНОВ ЙОТОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със Заявление вх. № 01-132270-26.03.2019г. от Лизингова компания Евролийз ООД до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София е поискано изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри на  недвижимите имоти (КККР) за самостоятелни обекти с идентификатори 68134.902.749.1.13, 68134.902.749.1.12, 68134.902.749.1.11, находящи се в район „Лозенец“, бул. „Христо Смирненски“ №74,  Столична община.

 • Изх. № 24-11093-17.04.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.05.2019
  ДО: ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВА КОЛЕВА ДО: ТЕНЬО АТАНАСОВ ТЕНЕВ ДО: БОРИСЛАВА ДИМИТРОВА ТЕНЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Сливен

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-162277/11.04.2019г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр.Сливен е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Сливен за недвижим имот с идентификатор 67338.560.116.2.14 гр. Сливен, п.к. 8800, кв. Дружба, бл. 20, вх. Б, ет. 5, ап. 14.

   

 • Изх. № 24-12453-07.05.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.05.2019
  ДО: ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Сливен

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-178041/19.04.2018г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр.Сливен е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на с. Мечкарево за недвижим имот с идентификатор 47980.501.36 с. Мечкарево, п.к. 8861.

   

 • Изх. № 24-11159-18.04.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.05.2019
  Дo: НЕДЯЛКА КАЛЧЕВА ГАНЧЕВА До: ЦВЕТАНКА КАЛЧЕВА АПОСТОЛОВА До: ДИНЬО ПЕТКОВ ТОНЧЕВ До: КРЪСТИНКА ТОДОРОВА ТОНЧЕВА До: КАЛЧО ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Сливен

             В изпълнение на чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), Ви уведомяваме, че със заявление вх.№ 01-87024-27.02.2019г, внесено на основание чл.51, ал.1.т.2 и ал.3 от ЗКИР е извършено изменение на КККР на гр.Сливен, общ.Сливен засягащо недвижим имот с идентификатор 67338.520.130 с административен адрес гр.Сливен, общ.Сливен, ул.Жельо войвода №21.

 • Изх. № 24-10962-16.04.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.05.2019
  ДО: НИКОЛА ДИМИТРОВ МАРИНОВ ДО: МАРИНКА СЛАВОВА МАРИНОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Сливен

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-164587-12.04.2019г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр.Сливен е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Сливен за недвижим имот с идентификатор 67338.516.232.1.3 с адрес общ.Сливен,  гр.Сливен, кв.Република, бл.1,  ет.2, ап.3.

   

 • Изх. № 24-13025-13.05.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.05.2019
  ДО МАРИЯ МАРИНОВА ПЕТКОВА КОЛЕНЦОВА ДО КОНСТАНТИН МАРИНОВ ПЕТКОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-75593-20.02.2019г. от Стефка Николаева Димова до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори  68134.905.1102, 68134.905.766 и 68134.905.3204 с адрес: гр. София, район „Лозенец“.

 • Изходящ № 20-32031-14.05.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.05.2019
  Дo:Антония Иванова Бисерова чрез Катя Николова Белчева Дo:Николай Христов Василев
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1  и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-135140-27.03.2019 г., подадено на основание чл. 56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г.

 • Изходящ № 20-23015-05.04.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.05.2019
  До: МЕТОДИ АНГЕЛОВ МЕТОДИЕВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Перник

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-127269 от 22.03.2019 г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Перник, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на сграда с идентификатор 55871.505.307.1, с адрес: гр. Перник, ул. „Черноризец Храбър“ № 6.