Уведомления

 • До: ОБЩИНА ЯМБОЛ п.к. 8600 гр. Ямбол ул. "Г. С. Раковски" № 7 АЙТЕН СМАИЛ КЕМАЛОВА община Тунджа с. Стара река ул. "Баба Тонка" №4 КЕМАЛ РАМАДАНОВ КЕМАЛОВ гр. Ямбол, ул. ДРАВА № 21

  Версия за печатВерсия за печат
  Документи: 

  До:
  ОБЩИНА ЯМБОЛ п.к. 8600 гр. Ямбол ул. "Г. С. Раковски" № 7
  АЙТЕН СМАИЛ КЕМАЛОВА община Тунджа с. Стара река ул. "Баба Тонка" №4
  КЕМАЛ РАМАДАНОВ КЕМАЛОВ гр. Ямбол, ул. ДРАВА № 21

  Публикация на:: 
  Ямбол
  статус - активна: 
  Актуално

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че със служебно заявление рег.№09-23283/28.11.2016г. по писмо с изх. № 2801-20710/22.11.2016 г. от Община Ямбол  до Служба по геодезия, картография и кадастър /СГКК/ - Ямбол на основание чл.53, ал.1, т.3 от ЗКИР и  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ,  засягащо имот с идентификатор 87374.523.322, с адрес: гр. Ямбол, ул. Драва” №21.

  Служба по геодезия, картография и кадастър /СГКК/ - Ямбол изпълни задължението си и уведоми заинтересованите лица АЙТЕН СМАИЛ КЕМАЛОВА  и КЕМАЛ РАМАДАНОВ КЕМАЛОВ с уведомление на основание чл.26, ал. 1 от АПК с изх. № 24-182/04.01.2017 г.

  След непредставяне от тяхна страна на доказателства за собственост в законоустановения срок е извършено заличаването им от КРНИ на гр. Ямбол и  вписване  на ОБЩИНА ЯМБОЛ като собственик на имота с нов документ - АЧОС №2048, вх. рег. № 9655, том 28 от 18.11.2016 г. вписан в Служба по вписвания гр. Ямбол,  с цел актуализиране на КККР на гр. Ямбол.

  Изменението подлежи на обжалване в 14-дневен срок на основание чл.149, ал.1 от АПК  пред Административен съд Ямбол чрез СГКК - Ямбол.

  Началник на СГКК – ГР. ЯМБОЛ:…………………

    / инж. Р. Христова /

  *Дата на поставяне на таблото:  16.01.2017 г.      

 • ДО: ДИАМАНДИ ГЕОРГИЕВ ДИАМАНДИЕВ ДО: ВЕЛИЧКА ПАНАЙОТОВА КОЗАРОВА ДО: ВЕЛИЧКА АТАНАСОВА КЪЧЕВА ДО: КОСТА ГЕОРГИЕВ ПАНОВ ДО: ПК Г.С.РАКОСКИ – КОТЕЛ ДО: ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ЦОНЕВ

  Версия за печатВерсия за печат
  Документи: 

  ДО: ДИАМАНДИ ГЕОРГИЕВ ДИАМАНДИЕВ
  ДО: ВЕЛИЧКА ПАНАЙОТОВА КОЗАРОВА
  ДО: ВЕЛИЧКА АТАНАСОВА КЪЧЕВА
  ДО: КОСТА ГЕОРГИЕВ ПАНОВ
  ДО: ПК Г.С.РАКОСКИ – КОТЕЛ
  ДО: ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ЦОНЕВ

  Публикация на:: 
  Сливен
  статус - активна: 
  Актуално

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-307074-06.10.2016г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр.Сливен е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижими имоти за имот с идентификатори 39030.501.1690 с адрес: гр. Котел.

  Изменението се изразява в делба на поземлен имот (нанасяне на ПУП) съгласно чл. 57, т.1 и т.4 от Наредба №3 към ЗКИР и се извършва въз основа на констатирана непълнота и грешка в КККР и документи, удостоверяващи правото на собственост.

  На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-307074-06.10.2016г. и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

  Документите може да изпратите на адрес:

  СГКК - Сливен: гр. Сливен, ул. „Димитър Пехливанов” № 2 или да представите в сградата на СГКК - Сливен на посочения адрес.

  При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-307074-06.10.2016г., СГКК - Сливен ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за имот с идентификатори 39030.501.1690 с адрес: гр. Котел.

   

    Дата на табло: 16.01.2017г.         

   

   НАЧАЛНИК НА СГКК СЛИВЕН:         .......................        

                                                                                                     /ИНЖ. Н. ТЕРЗИЕВ/

 • ДО МАРИЯНА ЛАЗАРОВА ЙОРДАНОВА

  Версия за печатВерсия за печат
  Документи: 

  ДО
  МАРИЯНА ЛАЗАРОВА ЙОРДАНОВА

  Публикация на:: 
  Велико Търново
  статус - активна: 
  Актуално

  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЙОРДАНОВА,

   

  На основание чл.49а, ал.1 от Закона за кадастъра имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме, че с протокол № 21-950/19.12.2016 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново, са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлен имот 14578.503.24 в с. Гащевци, землище Въглевци, община Велико Търново, собственост на „Кристиан Естейтс – България” ЕООД – гр. Дебелец.

              Материалите са на разположение в Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново.

              В 14-дневен срок от получаването на това уведомително писмо можете да
  направите писмени искания и възражения по приетите кадастрална карта и
  кадастрални регистри пред Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново.

              Работното време на Служба по ГКК - Велико Търново е всеки ден от 9.00 до 17.30 часа.

  На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК - гр. Велико Търново и да се публикува на електронната страница на АГКК.   

  С уважение,

  ИНЖ. ВЕСЕЛА ТОДОРОВА

  Началник на Служба по геодезия,

  картография и кадастър Велико Търново

  Дата на поставяне на таблото: 16.01.2017 г.

  Дата на сваляне от таблото: 31.01.2017 г.

  Длъжностно лице:.........................................

                           /Н. Джутева-мл.експерт/

   

 • ДО ТОДОР МАНОВ

  Версия за печатВерсия за печат
  Документи: 

  ДО
  ТОДОР МАНОВ

  Публикация на:: 
  София - град
  статус - активна: 
  Актуално

  На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-385113-12.12.2016 г. от МАРГАРИТКА АНАСТАСОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 68134.2815.122, район „Връбница“, област София.

  Изменението се изразява в нанасяне на поземлени имоти с идентификатори 68134.2815.3084, 68134.2815.3085, 68134.2815.3086 по скица – проект № 15-637936-29.12.2016 г., нанася се имот пл. № 3-б, кв. 25, стар 10 по плана на София, местност „Северен парк“ съгласно документ за собственост. Промяна в границите на сграда с идентификатор 68134.2815.122.2.

  На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК София в приемните дни: понеделник, сряда и петък от 09.30 ч. до 11.30 ч., Ви се предоставя възможност в приемното време на СГКК София в дните: понеделник, сряда и петък от 9,30 ч. до 11,30 ч. да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-385113-12.12.2016 г. и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

  Документите може да изпратите на адрес: СГКК - София, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

  При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-385113-12.12.2016 г., СГКК София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти поземлен имот с идентификатор 68134.2815.122, район „Връбница“, област София, като в 30 – дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

   

  Приложение: Копие на скица – проект № 15-637936-29.12.2016 г.                                                                                                                                                                                                                           

  НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

      ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

  ДАТА НА ЗАЛЕПВАНЕ НА ТАБЛОТО: 16.01.2017 г.