Уведомления

 • Изх. № 24-10502-16.05.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.07.2018
  До: ОБЩИНА ДУПНИЦА п.к. 2600, гр. Дупница, пл."Свобода" №1
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Смолян

               На основание чл. 26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег.№ 01-174767 / 15.05.2018г. от Катя Бончева Йорданова до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Кюстендил, придружено от проект за изменение, е започната процедура за изменение на кадастралната  карта и кадастралните регистри на гр.Дупница, общ.Дупница, обл.Кюстендил за поземлени имоти с идентификатори 68789.29.282 и 68789.29.273 с адрес: гр.Дупница, ул.”Струга” №10.

 • Изходящ № 24-15891-19.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  07.08.2018
  До: ЯВОР ИВАНОВ СТОЕВ До: ИВАН ЯНКОВ СТОЕВ До: СТАМЕНКА МИТКОВА АТАНАСОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-63362-19.02.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-5030-18.06.2018 г., засягащо самостоятелни обекти в сграда (СОС) с идентификатори 68134.4333.1296.1.108, 68134.4333.1296.1.109 и 68134.4333.1296.1.110, за които сте заинтересовано лице.

   

 • Изходящ № 24-15879-19.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  07.08.2018
  До: "ВИП ГРУП 1"ООД
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo заявление вх. № 01-58235-14.02.2018 г. до СГКК София, подаденo на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4927-15.06.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.904.923, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

   

 • Изходящ № 24-16108-23.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  07.08.2018
  До: н-ци на СТЕФАН ИВАНОВ ИВАНОВ До: ОСМАН МЪСТАН БЕКИР
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал.3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-235647-26.06.2018 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-6091-23.07.2018 г., засягащо имот с идентификатор 52009.505.256, 52009.505.256.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-15877-19.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  07.08.2018
  До: АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ ФИЛИПОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo заявление вх. № 01-107621-26.03.2018 г. до СГКК София, подаденo на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4934-15.06.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.1937.1295, 68134.1937.423, 68134.1937.424, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

   

 • Изходящ № 24-16069-23.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  07.08.2018
  Дo: н-ци на АЛДИН ИЛИЕВ СИМЕОНОВ До: ТЕФИК ЕЮБ ХАЛИМ
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 61, ал.1 и ал.3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-203756-05.06.2018 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г.

 • Изх. № 24-15926-20.07.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  07.08.2018
  ДО ИВАНКА ЦВЕТКОВА КЪЛВАЧЕВА ЛОРА ПЕТРОВА КЪЛВАЧЕВА ВЕСЕЛИНА ПЕТРОВА КЪЛВАЧЕВА-АНДОНОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че във връзка със заявление вх. № 01-216943-1306.2018г. от „СИОН-ТД“ ООД чрез Николай Траянов Тотов до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, е извършено изменение на данни в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) за поземлен имот с идентификатор 68134.1935.998, район „Витоша”, м. „Гърдова глава“ , Столична община.

 • Изх. № 24-15917-19.07.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.07.2018
  ДО ДИОНИСИЙ АСЕНОВ ДИОНИСИЕВ ЮЛИЯ ГОЕРГИЕВА ВАСИЛЕВА РАЙНА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-189725-25.05.2018г. от „ПЕХЛИВАНОВ-ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, чрез пълномощник Петко Тодоров Петков до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за нанасяне на двуетажна сграда в поземлен  имот с идентификатор 68134.408.112, с адрес гр. София, район „Оборище“, ул. Мърфи  № 11.

 • Изходящ № 24-15915-19.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  07.08.2018
  ДО ДИАНА СИМЕОНОВА СТАВРЕВА АЛЕКСАНДРА ИВАЙЛОВА БАЛКАНСКА ИВА ИВАЙЛОВА БАЛКАНСКА ВАСИЛ ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-356826-10.11.2017 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4929-15.06.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.705.385, 68134.705.387, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-15918-19.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  07.08.2018
  ДО ИВАН АСЕНОВ КОСТОВ ПЕТЪР СИМЕОНОВ МИШЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-391460-08.12.2017 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4925-15.06.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 37280.2102.353, 37280.2102.184, 37280.2102.238, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-15921-19.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  07.08.2018
  ДО СИМЕОН ЕМИЛОВ ЗЛАТКОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-68810-10.03.2017 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4968-18.06.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 02659.2191.2108, 02659.2191.2959, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-15919-19.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  07.08.2018
  ДО КОРЕНТИН ДЕБЮИН
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-350916-07.11.2017 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4922-15.06.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 32216.2298.49, 32216.2298.50, 32216.2298.686, 32216.2298.686.1, 32216.2298.686.2, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх. № 24-14004-27.06.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  07.08.2018
  ДО МАРИЯНА ПЕТРОВА ДЕНЕВА ул. „Отец Паисий” № 8 п.к. 7100, гр. Бяла ДО РУМЯНА ПЕТРОВА ИВАНОВА ул. „Борисова” № 21, вх. 1, ет. 5, ап. 13 гр. Русе ДО ЕЛЕНА ТОДОРОВА ЧИТАКОВА ул. „Отец Паисий” № 8 п.к. 7100, гр. Бяла ДО ТОДОР ИВАНОВ ЦОНЕВ ул. „Отец Паисий” № 4 п.к. 7100, гр. Бяла
  Публикация на:: 
  Русе

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от АПК Ви уведомяваме, че в Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Русе е подадено Заявление вх. № 01-208327 - 07.06.2018 г. от АЛЕКСАНДРА КРАСИМИРОВА МЕТКОВА, придружено от проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. Бяла: Изменение за ПИ с идентификатор 07603.501.1075 по КККР на гр. Бяла, изработен от СД „ГЕОАРМОВ” – гр. Русе, чрез което се иска започване на процедура по изменение на КККР на поземлен имот с идентификатор 07603.501.1075.

   

 • Изходящ № 24-13344-19.06.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  07.08.2018
  ДО ДАНАИЛ ВАСИЛЕВ ЕНЕВ ул. „24-ти Май” № 9 гр. Русе ДО ИВАНКА НЕДЕЛЧЕВА НЕНКОВА ЕНЕВА ул. „24-ти Май ” № 9 гр. Русе ДО НЕДЯЛКО ДИМОВ НЕДЯЛКОВ ул. „Панайот Волов” № 48 гр. Русе ДО СТОЯН ХРИСТОВ СТОЯНОВ ул. „Панайот Волов ” № 48А гр. Русе ДО ДИМЧО НЕДЯЛКОВ ДИМОВ ул. „Панайот Волов” № 48 гр. Русе ДО РУМЕН НЕДЯЛКОВ ДИМОВ ул. „капитан Петко Войвода” № 2, вх. 1, ет. 3 гр. Русе
  Публикация на:: 
  Русе

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-128510-12.04.2018 г., подадено на основание  чл. 56, ал. 1, от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изходящ № 24-15869-19.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  07.08.2018
  До: „АН БАЛ“ ЕООД
  Публикация на:: 
  Софийска област

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод постъпило заявление с  вх. № 01-154965-30.04.2018 г., подадено на основание  чл. 58, ал. 1, от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г., за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5288-26.06.2018 г., засягащо имот с идентификатор 58606.41.79, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-15083* 23.07.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.07.2018
  ДО ИВАН МЕТОДИЕВ КИТАНОВ РАДКА ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА ВАЛЕНТИН КОСТАДИНОВ ВАСИЛЕВ АТАНАСКА ПЕТРОВА КИТАНОВА ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА СТЕФАНОВА АЛЕКСАНДЪР МЕТОДИЕВ КИТАНОВ СПАС НАКЕВ ГОЦЕВ ЯКИМ НАКЕВ КАРЪКОВ ПАВЛИК КРЪСТЕВ ШУПЛИНОВ ЗОРКА БОРИСОВА ЗЛАТАНОВА ЕЛЕОНОРА НАКЕВА ПЕТКОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Благоевград

            На основание чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на подадено от  ЕМИЛ ИВАНОВ МАРКОВ заявление с рег. № 01-233242-25.06.2018   г.  на Служба по геодезия, картография и кадастър  – Благоевград, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и регистър, което  се изразява в коригиране границите на Поземлен имот с идентификатор /ПИ/ 66901.71.124 и обособяване на 3 бр.

 • Изходящ № 24-15916-19.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.07.2018
  До: АЛЕКСАНДЪР МЛАДЕНОВ АЛЕКСАНДРОВ гр. Ямбол, ул. „Добруджа“ № 3А
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Ямбол

                     В изпълнение на чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс, по повод постъпило заявление вх. № 01-253844-06.07.2018 г. на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастрални регистри, СГКК - гр. Ямбол Ви уведомява, че започва производство за изменение на КККР за имот с идентификатор 87374.531.388, находящ се в гр. Ямбол, ул.

 • рег № 01-178675-17.05.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.07.2018
  ДO ЕВГЕНИЯ ЙОРДАНОВА ХИЛЕР
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Варна

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег № 01-178675-17.05.2018г. от ГАЛИНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК)  и във връзка със започната процедура за изменение на кадастралната карта на гр.Варна, състояща се в отразяване самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.3513.264.31,  адм.адрес  гр. Варна, ул.“АТАНАС ТОМОВ“ 14, в съответствие с представен проект за изменение, документ за собственост   и на основание чл. 34, ал.

 • рег.№01-186607-23.05.2018г

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.07.2018
  ДО: ИВАНКА ИЛИЕВА АНДРЕ Настоящ адрес: Австрия
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Варна

  На основание чл. 26, ал.

 • Изходящ № 20-47851-20.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.07.2018
  ДО ПАРАШКЕВ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  Във връзка със заявление с вх. № 01-216847-13.06.2018 г. и на основание чл.35б, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомяваме, че със Заповед № 18-5205-22.06.2018 г. на началника на Служба по ГКК Велико Търново, на основание чл.35б, ал.1, т.1 ЗКИР е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на поземлен имот 02169.351.104 в с. Бадевци, з-ще Средни колиби, община Елена с неустановен собственик /по искане на Славчо Маринов Мандичев/.

 • Изх. № 24-15803-18.07.2018г

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.07.2018
  До ГЕОРГИ ВЕСЕЛИНОВ СТОЯНОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

     На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че във връзка с заявление рег. № 01-156422-02.05.2018 г. до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, започва изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) по отношение на  самостоятелни обекти в сграда (СОС) с идентификатори 68134.1384.2038.5.82, 68134.1384.2038.5.83, 68134.1384.2038.5.84 и 68134.1384.2038.5.85, район Надежда, ж.к. Надежда 4, бл. 460, за които сте заинтересовано лице.

 • Изх. № 24-15807-18.07.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.07.2018
  ДО МАРИЯ НАЙДЕНОВА КРИВОРОВА ДО ВЕРА ПЕТРОВА ГОРАНОВА ДО ЛИЛЯНА ХРИСТОВА РУСЕВА ДО МАРГАРИРА ХРИСТОВА ИЛИЕВА ДО ПАВЕЛ ИГНАТОВ ИГНАТОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-386764-05.12.2017г. от Таня Ангелова Медарова, Саня Ангелова Медарова чрез пълномщник до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори  68134.1974.233, 68134.1974.232, 68134.1974.231, 68134.1974.5036, 68134.1974.231 с адрес: гр. София, район „Витоша“.

 • Изходящ № 24-15871-19.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.08.2018
  До: н-ци на ИВАН ДИЧЕВ ПЕТРОВ МИТКА ПАСКОВА ПЕТРОВА гр. Ямбол, ул. „Бакаджик“ № 5 До: КРАСИМИРА ИВАНОВА ДИЧЕВА гр. Ямбол, ул. „Бакаджик“ № 5 До: ЗАФИРА СЛАВОВА ДЖЕНКОВА гр. Ямбол, ул. „Бакаджик“ № 5 А До: НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ДЖЕНКОВ гр. Ямбол, ул. „Бакаджик“ № 5 А
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-229269-21.06.2018 г., подадена на основание  чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изх. No 24-15929-20.07.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.08.2018
  ДО „СТАНЧО ХАДЖИДИМИТРОВ” АД
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление вх.№ 01-189564-25.05.2018 от Иван Христов Генков е извършено нанасяне на настъпили промени в кадастралния регистър на недвижимите имоти на основание чл. 53, ал. 2 от ЗКИР за поземлен имот с идентификатор 02364.253.380 и сгради с идентификатори 02364.253.380.7 и 02364.253.380.10 от кадастралната карта на с Балван, общ. Велико Търново .

 • Изх. № 24-15946-20.07.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.08.2018
  ДО АЛЕКСИ ДИМИТРОВ АВРАМОВ
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  На основание чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление вх.№ 01-265138-13.07.2018  подадено от Елена Румянова Илиева, е извършено нанасяне на настъпили промени в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) съгласно Заповед № РД-13-305/26.08.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК- София за поземлен имот с идентификатор 53672.215.19 от кадастралната карта на с. Ореш, общ. Свищов.

 • Изходящ № 24-15727-18.07.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.08.2018
  До: СОФРОНИ ДИМИТРОВ СТАВРЕВ До: СЪБКА ДАЧЕВА СТАВРЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo Заявление вх. № 01-389317-07.12.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал.3  от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5581-04.07.2018 г., засягащо имот с идентификатор 11394.1792.1004, 11394.1792.2239, 11394.1792.2240, 11394.1792.1003, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-15725-18.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.08.2018
  До: ГЕОРГИ ИВАНОВ СТОЯНОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo Заявление вх. № 01-373531-23.11.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал.3  от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5097-20.06.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1941.1034, 68134.1941.1103, 68134.1941.667, 68134.1941.668, 68134.1941.669, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-15637-17.07.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.08.2018
  До: РАМ-10 ЕООД
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo Заявление вх. № 01-395387-12.12.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал.3  от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4695-08.06.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.503.1490, 68134.503.579, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-15825-18.07.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.08.2018
  Дo: РОСИЦА ЙОРДАНОВА МИНЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-130691-13.04.2018 г., подадено до СГКК София на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5798-11.07.2018 г., засягащо имот с идентификатор 04234.6907.1520, 04234.6907.1521, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх. № 24-15662-17.07.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.07.2018
  ДО ВЕНЕТА БОЙКОВА БОРИСОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че във връзка със заявление вх. №  01-172756-14.04.2018г. от Стефан Руменов Енев до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, е поискано изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) за отразяване на самостоятелен обект-апартамент № 17, находящ се на етаж 2 в сграда с идентификатор 68134.106.62.1,  ул. „Сан Стефано“ № 23, район „Средец”.

 • Изх. № 24-15689-17.07.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.07.2018
  ДО СИМЕОН АНТОНОВ ДИНЕВ МАРГАРИТА БОРИСОВА ДИНЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-94893-16.03.2018г . от „ИМО ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТС СОФИЯ“ ЕАД чрез Ренета Стефанова Минкова  до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, е поискано изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) и издаване на скица за поземлен имот  с идентификатор 68134.4329.1 и сграда с идентификатор 68134.4329.1.2, гр. София, Столична община, район „Овча купел“, за който се установи, че сте заинтересовано лице.

 • заповед 18-5201-22,06,2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.07.2018
  Динко Михайлов Михайлов
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Велико Търново
 • Изх. № 24-13301-19.06.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.08.2018
  ДО СИМЕОН ПЕТРОВ АРСОВ ул. „Родопи” № 1, вх. 1, ет. 7, ап. 25 гр. Русе ДО РУМЯНА ПЕТРОВА АРСОВА бул. „цар Освободител” № 50, ет. 2 гр. Русе ДО АНКА САМУИЛОВА ГЕОРГИЕВА бул. „цар Освободител” № 78 гр. Русе ДО ТЕМЕНУЖКА ЙОРДАНОВА ЧИЗМАРОВА бул. „цар Освободител” № 80 гр. Русе ДО ЕМАНУЕЛА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА ул. „Прага” № 1, вх. 2, ет. 9, ап. 5 гр. Русе ДО ПЕНКА ТОДОРОВА ЙОРДАНОВА бул. „цар Освободител” № 80 гр. Русе ДО ЕРДИН РАМАДАН ОСМАН ул. „Цанко Церковски” № 6, вх. 1, ет. 2, ап. 3 гр. Русе ДО БОЙКА САШЕВА САНДЕВА ул. „Даме Груев” № 3, вх. 3, ет. 2 гр. Русе ДО ДАНИЕЛА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА ул. „Прага” № 1, вх. 2 гр. Русе
  Публикация на:: 
  Русе

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от АПК Ви уведомяваме, че в Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Русе е подадено Заявление вх. № 01-174610 - 15.05.2018 г. от БИЛЯНА ИВАНОВА ЦИРОПУЛУ, придружено от проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. Русе: Изменение на КК в ПИ с идентификатор 63427.2.2062 бул. „цар Освободител“ № 78, гр. Русе, общ. Русе, изработен от „Стройконсулт - СК” ООД – гр. Русе, чрез което се иска започване на процедура по изменение на КККР на поземлен имот с идентификатор 63427.2.2062.

 • Изходящ № 01-177866/19.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.07.2018
  До: СТОИЛКА ГЕОРГИЕВА БЕКИРСКА ул. „Ген. Радко Димитриев” №39, ет.8, ап.20, гр. Пловдив
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. №01-177866-17.05.2018 г. от Стою Трифонов Модинков и Стойка Ташева Модинкова, започва производство за изменение на КККР на с. Костиево, общ. „Марица”, засягащо поземлен имот с идентификатор 38950.19.15, за който в кадастралния регистър сте записан като собственик или носител на други вещни права.

 • Изходящ № 24-10512-19.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.08.2018
  До: ГЕОРГИ МАРИНОВ ДИМИТРОВ ул. „20-та” №11, местност Евксиноград, гр. Варна До: ВАЛЕНТИН МАРИНОВ ДИМИТРОВ ул. „20-та” №11, местност Евксиноград, гр. Варна
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-64138-19.02.2018 г., е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3903-16.05.2018 г., засягащо имот с идентификатор 00702.529.114.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

  Приложения:
  1. Заповед № 18-3903-16.05.2018 г.

   

   

 • Изходящ № 01-210889/19.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.07.2018
  До: НАТАША ДИМИТРОВА БЕЧИРОВА ул. „Ландос” №24А, гр. Пловдив
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. №01-210889-08.06.2018 г. от Община Пловдив, започва производство за изменение на КККР на гр. Пловдив, засягащо поземлени имоти с идентификатори 56784.517.152 и 56784.517.153, за които в кадастралния регистър сте записан като собственик или носител на други вещни права.

 • Изходящ № 01-165885/19.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.07.2018
  До: ДИАНА АТАНАСОВА КИЧУКОВА ул. „Георги Кирков” №20, гр. Пловдив До: ПЕТРАНКА ЙОРДАНОВА КИЧУКОВА ул. „Георги Кирков” №20, гр. Пловдив
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

   

  Изходящ № 01-165885/19.07.2018 г.

   

   

  До: ДИАНА АТАНАСОВА КИЧУКОВА

  ул. „Георги Кирков” №20, гр. Пловдив

   

   

  До: ПЕТРАНКА ЙОРДАНОВА КИЧУКОВА

  ул. „Георги Кирков” №20, гр. Пловдив

   

   

 • Изходящ № 01-219124/19.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.07.2018
  До: СЕВДАНА ИВАНОВА КОСТОВА ул. „Август Попов” №12, с. Медовина, общ. Попово, обл. Търговище До: ЕЛЕНА ПЕТРОВА КОСТОВА ул. „арх. Никола Лазаров” (197-ма) №23, вх.Б, ет.5, ап.14 кв. Симеоново, гр. София До: АНИ ПЕТРОВА ПЕТКОВА ул. „Цар Иван Асен ІІ” №104, ет.1, ап.9, гр. Асеновград
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. №01-219124-14.06.2018 г. от Иванка Атанасова Шопова, започва производство за изменение на КККР на с. Долнослав, общ. Асеновград, засягащо поземлени имоти с идентификатори 22839.100.101 и 22839.100.102, за които в кадастралния регистър сте записан като собственик или носител на други вещни права.

 • Изх. № 01-212967-3/19.07.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.07.2018
  До: Анна Господинова Сейменска с. Верен, общ. Братя Даскалови, обл. Пловдив
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив
 • Изх. № 01-194040-3/19.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.07.2018
  До: Зорка Иванова Ушева ул. „Славееви гори” № 3 гр. Пловдив
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив
 • Изходящ № 01-92073-3/19.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.08.2018
  До: Йордан Георгиев Василев ул. „Подем” № 12, ет. 3, ап. 7 гр. Пловдив
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-92073-14.03.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5003-18.06.2018 г., засягащо имот с идентификатор 00847.79.8, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 20-47517-19.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.08.2018
  КИНА СТЕФАНОВА СТАНЕВА
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,

   

              На основание чл.49а, ал.1 от Закона за кадастъра имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме, че с протокол № 21-479-26.06.2018 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново, са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлен имот 80978.401.39 в с. Черни дял, з-ще Беброво, община Елена с неустановен собственик /по искане на Ели Николова Петрова/.

 • Изходящ № 24-15710-17.07.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.08.2018
  Дo: АННА ТИНЧЕВА ИВАНОВА-КОЛЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-115148-30.03.2018 г., подадено до СГКК София на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4644-06.06.2018 г., засягащо имот с идентификатор 04234.6917.855, 04234.6917.186, 04234.6917.5710, 04234.6917.5729, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-15637-17.07.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.08.2018
  До: РАМ-10 ЕООД
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo Заявление вх. № 01-395387-12.12.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал.3  от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4695-08.06.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.503.1490, 68134.503.579, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-15813-18.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.08.2018
  До: РУСИН РУСИНОВ ЦОНЕВ До: ИВАН ТЕНЕВ АНТРОВ До: ИВЕЛИНА НИКОЛОВА АНТРОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че в Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на район „Витоша“ е установена техническа грешка относно местопложението на самостоятени обекти в сграда (СОС) с идентификатори 68134.1970.2071.7.7, 68134.1970.2071.7.8, 68134.1970.2071.7.9, 68134.1970.2071.7.10, 68134.1970.2071.7.11, 68134.1970.2071.7.12. Във връзка с гореописаното е регистрирано служебно заявление с вх. № 09-27456-29.05.2018г.

 • Изходящ № 20-47687-19.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.07.2018
  До: собствениците на СО в сграда идентификатор 83510.664.323.1 с административен адрес гр. Шумен, ул. Марица № 3
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 26, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-255069/2018г. от  Пламен Йорданов Данев  подадено на основание   чл. 62 от Наредба № РД-25-5 / 16.12.2017 г.  за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  СГКК-гр. Шумен, започва производство по нанасяне на два нови СО с идентификатори от 83510.664.323.1.1 и 83510.664.323.1.2 с НТП (Жилище, апартамент).

 • Изходящ № 24-15762-18.07.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.07.2018
  До КОРНЕЛИЯ НИКОЛАЕВА ПАЦЕВА гр. Плевен, ул. "Димитър Константинов" №11, вх. А, ап. 22
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Плевен

              На основание чл. 26, ал. 1, ал. 2 от Административно процесуалния кодекс (АПК), във връзка със  заявление вх. № 01-224477-19.06.2018г., подадено от  ЛИЛИ ПАЦЕВА LILI PATZEVA и ДИМИТЪР ИЛИЕВ ПАЦЕВ в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Плевен, Ви уведомяваме, че е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Плевен.

 • Изходящ № 24-15757-18.07.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.08.2018
  Дo ГИНКА КИРИЛОВА КОСТОВА
  Публикация на:: 
  Плевен

            В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме повторно, че по повод на заявление вх. № 01-139489-19.04.2018 г., подадено на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г.

 • Изх. № 24-15769-18.07.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.08.2018
  До: ЮЛИЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА гр. Ямбол ул. Преслав № 128А
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че със служебно заявление рег.№09-29990/07.06.2018г. по писмо с изх. № 2801-09758/04.06.2018г. от Община Ямбол на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ на основание чл.53, ал.1, т.1 от ЗКИР,  засягащо имот с идентификатор 87374.528.229, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Преслав” №128-128А.

 • Изходящ № 24-15414-13.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.08.2018
  ДО „ХИДРОСТРОЙ БИЛД“ ООД
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-28573-24.01.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5849-13.07.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.905.945, 68134.905.3081, 68134.905.941, 68134.905.942, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-15612-16.07.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.08.2018
  До: ТИХОМИР РАЙКОВ СТОЯНОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo Заявление вх. № 01-387-02.01.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал.3  от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4382-31.05.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1978.6, 68134.1978.7, 68134.1978.429, 68134.1978.1118, 68134.2096.380, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-15612-16.07.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.08.2018
  До: ТИХОМИР РАЙКОВ СТОЯНОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo Заявление вх. № 01-387-02.01.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал.3  от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4382-31.05.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1978.6, 68134.1978.7, 68134.1978.429, 68134.1978.1118, 68134.2096.380, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-15610-16.07.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.08.2018
  До: ВАНГЕЛ ВЕЛЕВ ИВАНОВ До: БОГДАН ИВАНОВ ПИШИЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo Заявление вх. № 01-51184-09.02.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал.3  от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3965-17.05.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1970.18, 68134.1974.56, 68134.1974.415, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-15610-16.07.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.08.2018
  До: ВАНГЕЛ ВЕЛЕВ ИВАНОВ До: БОГДАН ИВАНОВ ПИШИЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo Заявление вх. № 01-51184-09.02.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал.3  от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3965-17.05.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1970.18, 68134.1974.56, 68134.1974.415, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-15591-16.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.08.2018
  ДО ДРАГОМИР ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo Заявление вх. № 01-349855-07.11.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал.3  от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4689-08.06.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.2042.1344, 68134.2042.344, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-15589-16.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.08.2018
  Дo: ЙОЛИНКА ЗДРАВКОВА СТАНЕВА До: МИХАИЛ МАХМУТ УЙМАЗ До: БОЯН ГЪДЕВ КЕРКОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo Заявление вх. № 01-322211-16.10.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал.3  от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4707-08.06.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1934.262, 68134.1934.263, 68134.1934.263.1, 68134.1934.263.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-15613-16.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.08.2018
  Дo: КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ До: ГЕОРГИ БОРИСОВ ПУНЕВ До: БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ПУНЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo Заявление вх. № 01-99317-04.04.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал.3  от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4363-31.05.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1381.2255, 68134.1381.938, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-15613-16.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.08.2018
  Дo: КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ До: ГЕОРГИ БОРИСОВ ПУНЕВ До: БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ПУНЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo Заявление вх. № 01-99317-04.04.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал.3  от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4363-31.05.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1381.2255, 68134.1381.938, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-15729-18.07.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.07.2018
  ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА: СОС 56126.601.155.2.1 СОС 56126.601.155.2.2
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че, по повод на подадено от ОБЩИНА ПЕТРИЧ заявление с рег. № 01-231039-22.06.2018  г. на СГКК – Благоевград,  е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и регистър на недвижимите имоти,  касаещо коригиране границите между  поземлени имоти  с идентификатори 56126.601.155, 56126.601.191, 56126.601.192 и 56126.601.184, на основание ПУП- ПР по Заповед № 1037/ 27.07.1990 г. на Кмета на Община Разлог   и разработка на правоспособно лице по кадастър .

 • Изх. № 24-13553* 18.07.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.08.2018
  ДО ЕЛЕНА СЛАВЧОВА НАЙДЕНОВА
  Публикация на:: 
  Благоевград

   В изпълнение разпоредбата на чл. 61, ал.3  от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че издадена Заповед № 17-351/ 19.06.2018 г.  , с която се отказва изменение в КККР по заявление с рег. № 01-124922-10.04.2018 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър– Благоевград.

  Предоставяме възможност за запознаване със Заповед № 17-351/ 19.06.2018 г.  на Началника на  СГКК- Благоевград, която подлежи на обжалване в 14- дневен срок от датата на съобщаването й пред АС- Благоевград чрез СГКК- Благоевград.

   

   

   

   

 • Изх. № 24-15702-17.07.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.08.2018
  До: АТАНАС ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ гр. Ямбол ул. „Битоля“ № 58
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс, с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх.№ 01-219456-14.06.2018г. от Валя Иванова Йорданова до СГКК – Ямбол, подадено на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, за изменение на КККР на гр. Ямбол, е извършено изменение на КККР на гр. Ямбол, на основание чл.51, ал.1, т.1, ал.3 и ал.5 и ал.6, чл.53а от ЗКИР, засягащо имот с идентификатор  87374.549.421,  находящ се в гр Ямбол, ул. „Битоля“ №35.

 • Изходящ № 24-13935-26.06.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.07.2018
  До: МАРИЯ РУСЕВА МИНЧЕВА с. Гецово, ул. „П. Яворов“ №7
  Публикация на:: 
  Разград

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег.№ 01-226962-20.06.2018г.

 • Изходящ № 01-205403/13.06.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.07.2018
  ДО: БОРИСЛАВ МЕХМЕДОВ ЛАУТЛИЕВ Адрес: гр. Пловдив, ул. „Златарска“ № 11, ет.3 ДО: ЙОХАН МЕХМЕДОВ ЛАУТЛИЕВ Адрес: гр. Пловдив, ул. „Златарска“ № 11, ет.3
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх.№ 01-205403/06.06.2018 г. в СГКК-Пловдив от Георги Стойчев Томов, подадено на основание чл. 58, ал. 1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), започва производство за изменение на кадастралния регистър към кадастралната карта на гр. Пловдив, засягащо ПИ с ИД - 56784.519.180  и СО (магазин) с ИД 56784.519.180.1.4, за които в кадастралния регистър сте записани, като собственици.

 • Изходящ № 01-196361/3.05.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.07.2018
  ДО: АЙШЕ АЛИ СМАИЛ Адрес: гр. Хасково, бул. „Васил Левски“ № 47, вх. А, ет.6, ап.62 ДО: МИМИ АНГЕЛОВА МАРИНОВА Адрес: гр. Асеновград, ул. „Мануш войвода“ № 62 ДО: КОЛЮ АНГЕЛОВ СТЕФАНОВ Адрес: гр. Асеновград, ул. „Малина“ № 48
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх.№ 01-196361/30.05.2018 г. в СГКК-Пловдив от Зорка Ангелова Илиева, подадено на основание чл. 58, ал. 1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), започва производство за изменение на кадастралния регистър към кадастралната карта на гр.

 • Изходящ № 20-46731-17.07.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.07.2018
  Дo: ГЕРГАНА ТАНКОВА СЪБЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 3 и във връзка с чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление с вх. № 01-243481-02.07.2018 г. от МАГДАЛЕНА МИНКОВА ДИМОВА в Службата по геодезия, картография и кадастър – гр. Ловеч стартира процедура по изменение на кадастралната карта и кадастрални регистри /КККР/ с. Чифлик, общ. Троян, одобрени със Заповед № РД-18-34/07.04.2009г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър - гр. София.

 • Изх.. No 20-46724-17.07.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.07.2018
  ДО ДАРИНКА ХРИСТОВА НАЧЕВА
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление вх. № 01-247358-03.07.2018 от Емил Борисов Димов до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Велико Търново, е започнала процедура по отразяване на настъпили промени в кадастралния регистър за самостоятелен обект в сграда – апартамент с идентификатор 10447.503.267.4.9 и адрес: гр. Велико Търново, ул. “България” 7, ет. 3, западен апартамент.

 • Изходящ № 20-43904-05.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.07.2018
  До: собствениците на сгради в ПИ с идентификатор 83510.676.240 с административен адрес гр. Шумен, ул. Крушево № 10
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 26, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-179476/2018г. от  ВИРГИНИЯ-МАРГАРИТА МИРЧЕВА СТЕФАНОВА чрез СУНАЙ МЕТИНОВ АХМЕДОВ подадено на основание   чл. 62 от Наредба № РД-25-5 / 16.12.2017 г.  за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  СГКК-гр.

 • Изх. № 24-15574-16.07.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.07.2018
  ДО МАРИАНА ИВАНОВА МАТЕЕВА-ХЬОЛЦЛЕ
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-42133-02.02.2018г. от Красимир Георгиев Иванов до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори  68134.2046.3301, 68134.2046.3435, 68134.2046.2582 с адрес: гр. София, район „Витоша“.

 • Изх.№. 20-45932-12.07.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.08.2018
  ДО ЕЛЕНА КРЪСТЕВА ДРЕЧЕВА ВЛАДИМИРОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  Със Заявление рег. № 01-206065-07.07.2017г. от СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ ПАНОВ е заявено искане за изработване на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.2047.2003 и 68134.2047.2308, район „Витоша”, Столична община.

 • Изходящ № 24-15393-13.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.08.2018
  До ВАСИЛКА ГЕРГИНОВА ИВАНОВА ДАНИЕЛА ТРАЙКОВА ИЛКОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-55398-27.02.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, от Закона за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3843-15.05.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1006.108, 68134.1332.2140, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-15484-16.07.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.07.2018
  До ВЕСЕЛА ЛАКОВА КРУМОВА гр. Червен бряг, ул. "Християнска"№ 51 ЦВЕТОМИРА ЛАКОВА ВЕШКОВА гр. София, жк "Манастирски ливади", №1, ет. №4, ап. 11
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Плевен

              На основание чл. 26, ал. 1 и  ал. 2 от Административно процесуалния кодекс (АПК), във връзка със  заявление вх. № 01-216128-13.06.2018г., подадено от  ХРИСТО ВАСИЛЕВ КОЛЕВСКИ и ТОТКА ПЕТКОВА ЛАКОВА в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Плевен, повторно Ви уведомяваме, че е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Червен бряг.

 • Изх. № 24-13526* 17.07.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.07.2018
  ДО ПАВЛИНА НЕЙЧОВА ХРИСТОВА КРИСТИНА НЕЙЧОВА ХРИСТОВА НИКОЛА КИРИЛОВ ХРИСТОВ МАРИЯ ДИМИТРОВА НИКОЛОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Благоевград

            На основание чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че, въз основа на заявление с рег. № 01-200587-04.06.2018 г., подадено от Вeра Асенова Лазарова във връзка с преписка № 01-399517/ 15.12.2017 г.

 • Изходящ № 24-15442-13.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.07.2018
  До: ТОДОР ХРИСТОВ ТОДОРОВ гр. Ямбол, ж.к. „Възраждане” № 23, вх. Г, ет. 1, ап. 1 До: СТАВРИНА АСЕНОВА ТОДОРОВА гр. Ямбол, ж.к. „Възраждане” № 23, вх. Г, ет. 1, ап. 1 До: ОБЩИНА ЯМБОЛ гр. Ямбол, ул. „Г.С.Раковски” № 7
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-223771-18.06.2018 г., подадена на основание  чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5865-13.07.2018 г., засягащо имот с идентификатор 87374.552.8.2, 87374.552.8, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-11521* 16.07.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.07.2018
  ДО РАЙНА НИКОЛОВА РОШКОВА
  Публикация на:: 
  Благоевград

            На основание чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че  по повод на заявление                                             № 01-117396/ 02.04.2018 г.  на СГКК- Благоевград, е издадена Заповед за изменение на КККР № 18-4274/ 29.05.2018 г.

 • Изх. № 24-15408-13.07.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.07.2018
  До: ДИМЧО ДИМОВ КОСТОВ гр. Ямбол ул. "Сакар планина" №15 ВЕСА ДИМОВА ПЕЕВА гр. Сливен ул. "Елисавета Багряна" бл.55, вх.Б, ет.1, ап.1
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че със служебно заявление рег.№09-28413/01.06.2018г. по писмо с изх. № 2801-09498/30.05.2018г. от Община Ямбол на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ на основание чл.53, ал.1, т.1 от ЗКИР,  засягащо имот с идентификатор 87374.529.2, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Преслав” №179.

 • Изходящ № 24-15440-13.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.07.2018
  ДО АНГЕЛ АНГЕЛОВ МЕТОДИЕВ
  Публикация на:: 
  Софийска област

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод постъпило заявление с  вх. № 01-165740-09.05.2018 г., подадено на основание  чл. 58, ал.

 • Изходящ № 01-212858/16.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.07.2018
  ДО МАРИАНА ЙОРДАНОВА ПАУНОВА ГР.АСЕНОВГРАД УЛ.”ОПЪЛЧЕНСКА” № 1 ДО ТРАЯНА АТАНАСОВА ПОПЯНЕВА ГР.АСЕНОВГРАД УЛ.”КАП. ПЕТКО ВОЙВОДА” № 2
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-212858/11.06.2018 г. от  Димка Петкова Георгиева в  СГКК – Пловдив, подадено на основание чл.58, ал.1, от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, започва производство за изменение на КККР на с.Козаново общ.Асеновград за делба на ПИ с ИД 37633.21.6, за който в кадастралния регистър сте записани като собственици и носители на вещни права.

 • Изходящ № 01-200155/16.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.07.2018
  ДО ГЕОРГИ АРГИРОВ ХРИСТОДОРОВ ГР.ПЛОВДИВ УЛ.”ХВОЙНА” № 1 ЕТ.3 АП.41
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-200155/01.06.2018 г. от Митко  Захариев  Славчев  в  СГКК – Пловдив, подадено на основание чл.58, ал.1, от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г.

 • Изходящ № 01-231563/16.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.07.2018
  ДО НЕЙКА ПЕТРОВА АРИЗАНОВА ГР.ПЛОВДИВ УЛ.”КАП.ГЕОРГИ ЦАНЕВ” № 7
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-231563/22.06.2018 г. от Атанас Атанасов Георгиевв  СГКК – Пловдив, подадено на основание чл.58, ал.1, от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, започва производство за изменение на КККР на гр.Пловдив общ.Пловдив, за обединяване на имоти  с ИД 56784.506.688 и 56784.566.689, за който в кадастралния регистър сте записани като собственици и носители на вещни права.

 • Изх. No 24-15314-12.07.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.07.2018
  ДО ВАСИЛКА ПЕТРОВА ДУКОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-115701-30.03.2018 г.

 • № 01-136552/18.04.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.07.2018
  ДО БИЛЯНА САБРИЕВА МОЛЛОВА ГР. ВАРНА , УЛ.”ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” N 88, ЕТ. 5, АП. 7 ДО ДАНИЕЛ МАРТИНОВ ЕЛИНОВ ГР. ВАРНА , УЛ.”ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” N 88, ЕТ. 5, АП. 7 ДО РАДОСТИН ХРИСТОВ МОЛЛОВ ТУРЦИЯ ДО АЛИТ САБРИЕВ ХАМИДОВ ТУРЦИЯ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Варна

            На основание чл.26, ал.1 от АПК и във връзка с чл.61, ал.1 от АПК  Ви съобщаваме, че е постъпило искане за издаване на скица ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВЕНА ПРОВЕРКА за ПИ с идентификатор 10135.5401.621 по кадастралната карта на гр. Варна от АЙЛЯ ЗАКИР МЕХМЕД, чрез пълномощник ОРХАН МЕХМЕД МЕХМЕД по заявление с входящ номер  № 01-136552/18.04.2018г.  

  В КРНИ за ПИ с идентификатор 10135.5401.621  като собственик е вписан Вашия наследодател НЕФИЗЕ ОСМАНОВА МОЛЛОВА.

 • Изходящ № 24-15340-12.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.07.2018
  Дo: ДАНИЕЛА ИВАНОВА ХРИСТАКУДИ До: ЛЮБОМИР КИРИЛОВ КОСТОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и чл.61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-40807-01.02.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-4725-11.06.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1974.1159, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-15264-11.07.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.07.2018
  Дo: РОСИЦА ЙОРДАНОВА МИНЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-130691-13.04.2018 г., подадено до СГКК София на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5798-11.07.2018 г., засягащо имот с идентификатор 04234.6907.1520, 04234.6907.1521, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-15384-13.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.07.2018
  Дo Нердживан Ибрахим Исмаил
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-179476-17.05.2018 г., подадено на основание  чл. 56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5841-13.07.2018 г., засягащо имот с идентификатор 83510.676.240.1, 83510.676.240.2, 83510.676.240, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-15189-11.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.07.2018
  ДО РОСИЦА ВЛАДИМИРОВА ЧАПЪРОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-190850-28.05.2018 г., подадено на основание               чл. 51, ал.

 • Изходящ № 20-45806-12.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.07.2018
  До: РОСИЦА ЦОНКОВА ИВАНОВА
  Публикация на:: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс (АПК), във връзка с Закона за кадастъра и имотния регистър, Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление и образувана преписка вх. № 01-129508-13.04.2018 г. от ПЕНКО МАРИНОВ МАРИНОВ възоснова на приет проект за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Априлци, е издаден следния административен акт: Заповед за изменение на КККР № 18-4752-11.06.2018 г.

 • Изходящ № 24-15424-13.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.07.2018
  До: Заинтересованите собственици на ПИ 83510.660.364 и сгради в него, находящ се в гр.Шумен, ул. “Тодор Икономов“№21 До: ИВАН НИКОЛОВ ХАДЖИНИКОЛОВ До: ВЕНЕТА РУСЕВА ПЕТРОВА До: ИВАЙЛО ПЕТРОВ РУСЕВ До: РОСЕН ПЕТРОВ РУСЕВ До: МИЛЕН ВЪРБАНОВ ВЪРБЕВ До: ЙОРДАН ВЪРБАНОВ ЙОРДАНОВ До: ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВА ВАЛЕНТИНОВА
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал.3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-182371-21.05.2018 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5857-13.07.2018 г., засягащо имот с идентификатор 83510.660.364.1, 83510.660.364, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-15400-13.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.07.2018
  Дo ЛАТИНКА ГЕОРГИЕВА ВРАЙКОВА ул.“ Люлин“ № 2, вх.А, ет.2, ап.6, гр. Белене
  Публикация на:: 
  Плевен

            В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето повторно Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-128638-12.04.2018 г., е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5087-20.06.2018 г., засягащо имот с идентификатор 03366.602.800, 03366.602.800.1, 03366.602.800.2, 03366.602.800.3, 03366.602.800.4, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-13304-19.06.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.07.2018
  Дo: СТАНИМИР ГЕОРГИЕВ ПЕПЕЛОВ До: МИНЧО СЛАВОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ
  Публикация на:: 
  Сливен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-192542-29.05.2018 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5  от 15 декември 2016 г.

 • Изх. № 24-9983* 13.07.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.07.2018
  ДО ЕМИЛ АТАНАСОВ ДЖАМБАЗОВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

  В изпълнение разпоредбата на чл. 61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че е издадена Заповед № 17-230/ 08.05.2018 г. на Началника на  СГКК- Благоевград , с която се ОТКАЗВА изменение в КККР по заявление с рег. № 01-72594/ 26.02.2018 г. на СГКК – Благоевград.

            Предоставяме възможност за запознаване със Заповед № 17-230/ 08.05.2018 г. на Началника на СГКК- Благоевград, която подлежи на обжалване в 14- дневен срок от датата на съобщаването й пред АС- Благоевград чрез СГКК- Благоевград.

   

   

 • Изх. № 24-13464* 13.07.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.07.2018
  ДО ГРИГОР ВАСИЛЕВ ЦВЕТКОВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

            На основание чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че  по повод на заявление                                                       № 01-114609/ 30.03.2018 г.

 • Изходящ № 24-15151-10.07.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.07.2018
  Дo: НИКОЛАЙ КИРИЛОВ КАВДАНСКИ АНКА СТЕФАНОВА КАВДАНСКА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-56636-13.02.2018 г., подадено до СГКК София на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-2987-13.04.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.4358.193, 68134.4358.185, 68134.4358.186, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-15047-10.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.07.2018
  До РОЗЕТА ИВАНОВА БИЧЕВА чрез НИКОЛАЙ НЕДЕЛЧЕВ БЕКРИЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-50602-08.02.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, от Закона за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4721-11.06.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.903.2617, 68134.903.3000, 68134.903.1423, 68134.903.1423, 68134.903.1971 за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-15049-10.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.07.2018
  До ГЕОРГИ СИМЕОНОВ ГОРАНОВ СТОИЛ АТАНАСОВ ДЗИМБОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-358537-13.11.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, от Закона за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4428-01.06.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.4141.2223, 68134.4142.386, 68134.4142.388, 68134.4142.2003, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-13290* 12.07.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.07.2018
  ДО ПАНТЕЛЕЙ ПЕТРОВ СТОЙНОВ КАТЯ АНДРЕЕВА ГЕРОВА МАРИЯ ГАВРИЛОВА ГЕРОВА ЕЛЕНА ГАВРИЛОВА ГЕРОВА ЕВГЕНИ ПЕТРОВ СТОЙНОВ ИВАНКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
  Публикация на:: 
  Благоевград

            На основание чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че  по повод на заявление                                                       № 01-138728/ 19.04.2018 г.

 • Изх. № 24-14993-09.07.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.07.2018
  ДО СТАНКА КОСТАДИНОВА МИЛКОВА ГЕОРГИ ПЕТРОВ ТОЧЕВ ВАНГЕЛИЯ ПЕТРОВА ДЕВЕДЖИЕВА МАКЕДОНКА ПЕТРОВА ДЕЛЕВА ДАРИНКА КОСТАДИНОВА ЧАНЕВА МАРИЯ КОСТАДИНОВА ТОЧЕВА НИКОЛА ГЕОРГИЕВ КЕХАЙОВ ГИНКА НИКОЛОВА АЛЕКСАНДРОВА ПЕТРАНА НИКОЛОВА КЕХАЙОВА ИЛИАНА НИКОЛОВА КЕХАЙОВА
  Публикация на:: 
  Благоевград

       На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-233775/ 25.06.2018 г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

 • Изходящ № 24-14820-06.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.07.2018
  ДО "КОМПЮТЕЛ"ООД ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ИВАНОВА МИХАИЛ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ НИКОЛИНА ЦВЕТАНОВА ДИМИТРОВА ЙОРДАНКА ЗДРАВКОВА ПАУНОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-84912-09.03.2018 г., на основание  чл.

 • Изх. № 24-15187-11.07.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.07.2018
  ДО ЕВГЕНИ АНДРЕЕВ ГЕНЧЕВ
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-177745-17.05.2018 г. от заявител Боянка Иванова Малчева до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за  нанасяне и коригиране на поземлени имоти на адрес: с. Бяла река, ул. “Трета”.

 • Изходящ № 20-43829-05.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.07.2018
  Дo: ЕЛКА БОРОВА ФИЛИПОВА РЕНИ ДЕНИЗОВА ЮЛИЯНОВА МАРИЯН ДЕНИЗОВ МИРОНОВ ЖЕЧКА СИМОВА АСЕНОВА
  Публикация на:: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 3 и във връзка с чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление с вх. № 01-226479 / 19.06.2018 г. от БОГОМИЛ БОРИСОВ ДИМИТРОВ в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Ловеч, е стартирана процедура по изменение на кадастралната карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-10/17.04.2007г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър - гр. София.

 • Изходящ № 20-43796-05.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.07.2018
  До: ДИМИТЪР ЛЪЧЕЗАРОВ ДИМИТРОВ
  Публикация на:: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс (АПК), във връзка с Закона за кадастъра и имотния регистър, Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление и образувана преписка вх. № 01-171742 / 14.05.2018 г. от ДИМИТЪР ЛЪЧЕЗАРОВ ДИМИТРОВ в Службата по геодезия, картография и кадастър – гр. Ловеч възоснова на приет проект за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Тетевен, е издаден следния административен акт: Заповед за изменение на КККР № 18-4665-07.06.2018 г.