Уведомления

 • ДО СТЕФАН ИВАНОВ ФЕОДОРОВ ГР. ТЪРГОВИЩЕ КВ. “ЗАПАД“ БЛ.55 ВХ.Б ЕТ.5 АП.13

  ДО
  СТЕФАН ИВАНОВ ФЕОДОРОВ
  ГР. ТЪРГОВИЩЕ
  КВ. “ЗАПАД“ БЛ.55 ВХ.Б ЕТ.5 АП.13

  Публикация на:: 
  Търговище

  На основание чл. 26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-71522-14.03.2017г. от Станислав Йорданов Кръстев до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – ТРЪГОВИЩЕ е започната процедура по изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти за самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор 73626.507.230.5.3 с адрес гр. Търговище, ул. „Преслав“ №10 ет.1 ап.1.

  статус: 
  Актуално
 • ДО: ГИНКО ПЕТРОВ ГИНЕВ БОРИС ЙОВОВ КОЖУХАРОВ

  ДО:
  ГИНКО ПЕТРОВ ГИНЕВ
  БОРИС ЙОВОВ КОЖУХАРОВ

  Публикация на:: 
  Търговище

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег № 01-78583-17.03.2017г. от Гинко Петров Гинев до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) -  Търговище е започната процедура за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Търговище за сграда с идентификатор 73626.511.50.1, с адрес гр. Търговище, ул. „Сердика“ №5. Производството е за промяна на одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) има и своето правно основание в чл. 51, ал. 2 и чл. 54, ал.4 от ЗКИР.

  статус: 
  Актуално
 • До: ДАРИНА КОЛЕВА ДИМИТРОВА

  До: ДАРИНА КОЛЕВА ДИМИТРОВА

  Публикация на:: 
  Сливен

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-91883-29.03.2017 г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр.Сливен е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за СОС с идентификатор 67338.524.42.2.9 и 10.

  статус: 
  Актуално
 • ДО Г-Н ТОДОР ХРИСТОВ СТАМБОЛОВ гр. Девин 4800, ул. Погорец №7

  ДО
  Г-Н ТОДОР ХРИСТОВ СТАМБОЛОВ
  гр. Девин 4800, ул. Погорец №7

  Публикация на:: 
  Смолян

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТАМБОЛОВ,

  Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Смолян (СГКК), на основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомява, че във връзка с постъпило заявление вх. № 01-104687-07.04.2017 г. от г-н Георги Николов Чуртов е започнато производство по отстраняване на грешка в одобренaта кадастрална карта (КК) на село Триград, община Девин, област Смолян.

  статус: 
  Актуално