Уведомления

 • До: собствениците на СО в сграда идентификатор 83510.662.446.2 с административен адрес гр. Шумен, ул. Вит № 4

  статус: 
  Актуално

  До: собствениците на СО в сграда идентификатор 83510.662.446.2 с административен адрес гр. Шумен, ул. Вит № 4

  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 26, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-98631/20.03.2018г. от  Стоян Тилков Стоянов подадено на основание   чл. 62 от Наредба № РД-25-5 / 16.12.2017 г.  за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  СГКК-гр. Шумен, започва производство по нанасяне на СО с идентификатори 83510.662.446.2.1 и  83510.662.446.2.2 НТП (Жилище, апартамент).

 • ДО ЮЛИЯ ДОБРИНКОВА МЕТОДИЕВА

  статус: 
  Актуално

  ДО
  ЮЛИЯ ДОБРИНКОВА МЕТОДИЕВА

  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. рег. № 01-20863-17.01.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на кадастралния регистър на  район Слатина, Столична община КККР № 18-1193-08.02.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.707.688  за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • ДО ЕЛЕНА ЛЮБОМИРОВА АНДРЕЕВА-АЛЕКСИЕВА

  статус: 
  Актуално

  ДО
  ЕЛЕНА ЛЮБОМИРОВА АНДРЕЕВА-АЛЕКСИЕВА

  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. рег. № 01-199889-04.07.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР на  район Красна поляна, Столична община № 18-1290-12.02.2018 г., засягащо СОС с идентификатори 68134.1107.324.1.6, 68134.1107.324.1.8  и  68134.1107.324.1.49, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • ДО: ВАСИЛ ДОБРИНОВ ФАНДЪКОВ ДО: ВАСИЛ КИРИЛОВ ФАНДЪКОВ ДО: МИЛЕН КИРИЛОВ ФАНДЪКОВ

  статус: 
  Актуално

  ДО: ВАСИЛ ДОБРИНОВ ФАНДЪКОВ
  ДО: ВАСИЛ КИРИЛОВ ФАНДЪКОВ
  ДО: МИЛЕН КИРИЛОВ ФАНДЪКОВ

  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-60663-16.02.2018г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр.Сливен е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Сливен за недвижим имот с идентификатор 67338.514.81 с адрес общ.Сливен, гр.Сливен, ул.Асен Златаров, № 34.