Уведомления

 • Изх. № 24-1877-17.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.02.2019
  ДО СОБСТВЕНИКА НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР 04279.602.121.1.22
  Публикация на:: 
  Благоевград

            На основание чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че  по повод на заявление  № 01-21884/18.01.2018г.  на СГКК- Благоевград, е издадена Заповед за изменение на КККР № 18-635/16.01.2019г., състоящо се в коригиране формата и местоположението на схеми на самостоятелни обекти с идентификатори 04279.602.121.1.21, 04279.602.121.1.22, 04279.602.121.1.23, 04279.602.121.1.24 и 04279.602.121.1.25 на основание Нотариални актове № 75/2001г., № 163/2001г., № 103/2001г., № 127/2002г.

 • Изходящ № 01-483764/17.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.01.2019
  До: АЛЕКСИ СЕРГЕЕВ СОКОЛОВ жк „Тракия” бл.192, вх.Б, ет.4, ап.11, гр. Пловдив До: ГЕОРГИ ХРИСТЕВ ВАСИЛЕВ ул. „Жан Жорес” №15, гр. Пловдив
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. №01-483764-06.12.2018 г. от Румен Тодоров Георгиев, започва производство за изменение на КККР на гр. Пловдив, представляващо корегиране на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.540.920.2, в което административно производство се явявате заинтересовано лице.

 • Изходящ № 01-477384/17.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.01.2019
  До: ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ бул. „Европа” №138В, вх.Б, ет.3, ап.30, гр. София До: СТЕФАН АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ жк „Младост” бл.29, вх.Б, ет.4, ап.36, гр. Монтана
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. №01-477384-03.12.2018 г. от Александър Стефанов Кочев и Снежана Стефанова Минчева, започва производство за изменение на КККР на гр. Пловдив, представляващо нанасяне и корегиране на самостоятелни обекти в сгради с идентификатори 56784.503.208.1 и 56784.503.208.2, в което административно производство се явявате заинтересовано лице.

 • Изх. № 24-1720 - 15.01.2019г

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.01.2019
  ДО МИЛКА ИВАНОВА НИКОЛОВА РАДОСЛАВ ИВАНОВ НИКОЛОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 2 във връзкас чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със Заявление вх. № 01-439483-07.11.2018г. до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София е поискано изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ)  и издаване на схема за самостоятелен обект с идентификатор 68134.1006.848.2.71, гр.София, район „Триадица”, Столична община, за който се установи, че сте заинтересувано лице.

 • Изходящ № 24-1763-16.01.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.02.2019
  До: "БАЛКАН ХОЛД" АД
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-328382-24.08.2018 г. до СГКК София, подаденo на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-10996-18.12.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1938.556, 68134.1938.557, 68134.1938.691, 68134.1938.1053, 68134.1938.1202, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-1738-15.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.02.2019
  До БИТОВА ЕЛЕКТРОНИКА АД
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-329114-25.10.2016 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, от Закона за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за отказ за  изменение на КККР № 18-864-07.02.2017 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.603.1851 и  68134.603.1852, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-1727-15.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.02.2019
  Дo: „ФЕНИКС 2011“ ООД
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-396175-11.10.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-10312-30.11.2018 г., засягащо поземлени имоти с идентификатори  68134.904.488 и 68134.904.3049, за за които сте заинтересовано лице.

   

 • Изходящ № 24-1648-15.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.02.2019
  Дo: АСЕН ВЛАДИМИРОВ ХРИСТОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-321559-21.08.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-10293-29.11.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1006.348, 68134.1006.1125, 68134.1006.341, 68134.1006.342, 68134.1006.345, 68134.1006.346, 68134.1006.347, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-1686-15.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.02.2019
  До СОНЯ СЛАВЧОВА ЛАНГОВА НОРА СЛАВЧЕВА ЛАНГОВА СЕРГЕЙ ТОДОРОВ МОДЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-240917-28.06.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, от Закона за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-10959-17.12.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.1387.2038, 68134.1387.109, 68134.1387.110, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх.№ 24-443-04.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.02.2019
  До Найден Каменов Симеонов
  Публикация на:: 
  Монтана

  В изпълнение разпоредбата на чл.61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че във връзка със Заявление вх.№ 01-434361-05.11.2018 г. на Лиза Петкова Изатовска, като пълномощник на Димитър Георгиев Паунов и изискващите се по чл.58, ал.3 от Наредба РД-02-20-5  от 15.12.2016 г. на МРРБ документи, със Заповед № 18-92-03.01.2019 г.

 • Изх.№ 24-1902-17.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.01.2019
  ДО Г-ЖА БИСТРА АНЧЕВА САРОЛОВА гр.Златоград, ул.Ангел Киряков №31 ДО Г-ЖА ВЕСЕЛИНА ЛЮБОМИРОВА ЗЕЙНЕЛОВА гр.Златоград, ул.Ангел Киряков №31 ДО Г-Н АЛЕКСАНДЪР ЛЮБОМИРОВ САРОЛОВ гр.Златоград, ул.Ангел Киряков №31
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Смолян

  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО САРОЛОВА,

  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЗЕЙНЕЛОВА,

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН САРОЛОВ,

  Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Смолян (СГКК), на основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомява, че във връзка с постъпило заявление вх.№ 01-498633-17.12.2018 г. от г-жа Невена Миткова Саролова и г-н Стефан Асенов Саролов е започнато производство по отстраняване на непълнота в одобренaта кадастрална карта (КК) на град Златоград, община Златоград, област Смолян.

 • вх. .№ 01-418976-25.10.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.02.2019
  До: ВИКТОР ИВАНОВ ИВАНОВ – ЛИЧНО и като пълномощник на ЗЛАТКО ИВАНОВ АНГЕЛОВ Гр.София
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме ПОВТОРНО, че по повод на постъпила молба вх. .№ 01-418976-25.10.2018г. в СГКК София, подадена на основание  чл. 75 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-10786-12.12.2018г, засягащо имот с идентификатор 68134.8553.732.1.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • .№ 01-418976-25.10.2018г

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.01.2019
  До: ВИКТОР ИВАНОВ ИВАНОВ – ЛИЧНО и като пълномощник на ЗЛАТКО ИВАНОВ АНГЕЛОВ Гр.София
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме ПОВТОРНО, че по повод на постъпила молба вх. .№ 01-418976-25.10.2018г. в СГКК София, подадена на основание  чл. 75 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-10786-12.12.2018г, засягащо имот с идентификатор 68134.8553.732.1.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх. № 24-26219*16.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.01.2019
  ДО ОГНЯН СТОЯНОВ МИЛАДИНОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Благоевград

   На основание чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на заявление с рег. № 01-290619/31.07.2018г.

 • Изх. № 24-1698-16.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.01.2019
  ДО СОБСТВЕНИКА НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР 56126.602.2833.1.4
  Публикация на:: 
  Благоевград

            На основание чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че  по повод на заявление                                                       № 01-431104/02.11.2018г.

 • Изх. № 24-29311-19.12.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.01.2019
  ДО СНЕЖАНА МИТКОВА ПОПОВА-КОЛЕВА УЛ. МАРИЦА № 27, ВХ.В, ЕТ.3, АП.55 ГР. КАЗАНЛЪК
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Стара Загора

  С настоящото Ви уведомяваме, че Неделчо Николов Кръстев в качеството на наследник на Никола Христов Кръстев са подали  пред СГКК – Стара Загора  заявление с вх. № 01479751-04.12.2018г., с което желае да бъдат променени по реда на чл.51, ал.1, т.2 от ЗКИР одобрените кадастрална карта и регистри на гр. Казанлък.

 • Изходящ № 20-1690-15.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.01.2019
  Дo: ПАУЛИНА ГЕОРГИЕВА ПАРИШКОВА
  Публикация на:: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 3 и във връзка с чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление с вх. № 01-479389-04.12.2018г. от АНТОАНЕТА КИРИЛОВА НАНЕВА в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Ловеч, е стартирана процедура по изменение на кадастралната карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Ябланица, одобрени със Заповед № РД-18-1612/17.09.2018г.  на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър - гр. София.

 • Изходящ № 24-29304-19.12.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.01.2019
  До: ИВАН АНГЕЛОВ ПЕЧЕВ Адрес: град Пловдив, ул. „Кирил и Методий“ № 3А
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс и чл. 70, а.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-494883-13.12.2018г. в СГКК – Пловдив, подадено от ТОДОРКА АНГЕЛОВА КУРТЕВА на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изх. № 01-442931-442938/16.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.01.2019
  ДО МАГДАЛЕНА КРЪСТЕВА ИВАНОВА ГР.ПЛОВДИВ УЛ.”ГЕН. КОЛЕВ” № 5 ЕТ.1 АП.2 ДО ДИМИТЪР МАНЧЕВ МАНЧЕВ ГР.ПЛОВДИВ БУЛ.”АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” № 59 ЕТ.4 АП.40 ДО КЕРАНКА ДИМОВА ЮНАКОВА ГР.АСЕНОВГРАД УЛ.”АКАЦИЯ” № 29 ДО ВЕЛИЧКА ДИМОВА КАРАДЖОВА ГР.СОФИЯ Ж.К.НАДЕЖДА БЛ.235 ЕТ.7 АП.39 ДО ГЕОРГИ ХРИСТОВ КАРАДЖОВ ГР.КРИЧИМ УЛ.”НИКОЛА ВАПЦАРОВ” № 50 ДО РАНГЕЛ ЗАПРЯНОВ ИЛИЕВ ГР.ДЕБЕЛЕЦ ОБЩ.В.ТЪРНОВО УЛ.”МАРКО ХАДЖИНИКОЛОВ” № 5
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпили заявления с вх. № 01-442931/09.11.2018 г. от Шинка Христова Димитрова и вх. № 01-442938/09.11.2018 г. от Ангел Петров Гегов в  СГКК – Пловдив, подадено на основание чл.58, ал.1, от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г.

 • Изходящ № 24-28853-16.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.01.2019
  ДО ЛЮБЕН СИМЕОНОВ СЕМЕРДЖИЕВ ГР.ПЛОВДИВ УЛ.”ХАН КУБРАТ” № 9
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-440919-08.11.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г.

 • Изходящ № 24-29090-18.12.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.01.2019
  1/ До: ИЛЗА СЕВДАЛИНОВА ДЮЛГЕРОВА Адрес: с. Козаново, община Асеновград, ул. „Четиридесетте извора“ № 14 2/ До: СЕВДА ЛЪЧЕЗАРОВА СТОИЛОВА Адрес: град Асеновград, ЖК „Изток“ № 3, вх.А, ет.5, ап.33
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс и чл. 70, а.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-396628-12.10.2018г. и вх.№ 05-1523-01.11.2018г. в СГКК – Пловдив, подадено от ТОДОР ХРИСТОВ СТАМОВ - пълномощник на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изходящ № 24-26734-16.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.01.2019
  ДО ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ТОНЕВ ГР.АСЕНОВГРАД УЛ.”УЧИЛИЩНА” № 6
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-377857-01.10.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г.

 • Изходящ № 24-1583-15.01.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.01.2019
  Дo: ХРИСТО ЕВГЕНИЕВ ТОДОРОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-207669-07.06.2018 г., ., на основание  чл. 51, ал.4  от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-10214-28.11.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.1201.237 и  68134.1201.238, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-1572-14.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.01.2019
  Дo: НИКОЛАЙ ВАСКО НИНОВ САНДРА-МАРИЯ ВАСКО НИНОВА РОСИЦА КИРИЛОВА КОЛЕВА НИКОЛАЙ ПЕТРОВ НИКОЛОВ НЕЛИ КИРИЛОВА НИКОЛОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-164994-09.05.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-10260-28.11.2018 г., засягащо поземлени имоти с идентификатори 68134.305.150, 68134.305.163, 68134.305.164, 68134.305.165, 68134.305.246 и 68134.305.247, за които сте заинтересовано лице.

   

 • Изходящ № 24-1586-14.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.01.2019
  Дo: ГЕОРГИ РАЙКОВ РАЙКОВ До: ВЕНЕТА АРСОВА ЕВТИМОВА До: КРУМ ДИМИТРОВ ПОПОВ До: ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВА ДИНЕВА До: АТАНАС ДИМИТРОВ ПОПОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-185636-20.06.2017 г. до СГКК София, подаденo на основание  чл. 51, ал.

 • Изходящ № 24-1718-15.01.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.01.2019
  Дo: "ПЕГАС-К" ЕООД
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-405130-17.10.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал.

 • Изходящ № 24-1717-15.01.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.01.2019
  Дo: ДАНАИЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-427657-31.10.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-10255-28.11.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.703.851.1.32, 68134.703.851.1.1, 68134.703.851.1.31, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-28661-12.12.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.01.2019
  Дo: МЮМЮН ЕМИН МЕХМЕД До: СУНАЙ АХМЕД МУСТАФА
  Публикация на:: 
  Кърджали

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-366868-21.09.2018 г., подадена на основание  чл.56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5/ 15.12.2016г.

 • Изходящ № 20-1368-11.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.01.2019
  Дo: НИКОЛАЙ ДИМЧЕВ БАКЪРДЖИЕВ АНТОНИЯ ДИМЧЕВА БАКЪРДЖИЕВА
  Публикация на:: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 3 и във връзка с чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление с вх. № 01-448779 / 13.11.2018 г. от името на ПАВЛИНА ВЛАДОВА ВЛАДОВА и ПЕТЪР ВЛАДОВ ВЛАДОВ в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Ловеч, е стартирана процедура по изменение на кадастралната карта и кадастрални регистри /КККР/ на с. Патрешко, общ. Троян, одобрени със Заповед № РД-18-22/24.03.2009 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър - гр. София.

 • Изх. № 24-29465*15.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.01.2019
  ДО ВЕЛИЧКА СИМЕОНОВА МЕНКОВА АТАНАС ГЕРАСИМОВ СМИЛКОВ ЖИВКА ЛЮБЕНОВА МИТРЕВА ЕЛЕНА ДИМИТРОВА СМИЛКОВА
  Публикация на:: 
  Благоевград

       На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-499624/18.12.2018г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

 • Изх. № 24-28970*15.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.01.2019
  ДО НИКОЛАЙ ВЕЛИНОВ ЧЕПАРКОВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

       На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-484363/06.12.2018г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

 • Изх. № 24-29199*15.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.01.2019
  ДО КОСТАДИН ИВАНОВ МИЧЕВ ВИОЛЕТА ИВАНОВА МИНЦЕВА
  Публикация на:: 
  Благоевград

       На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-498445/17.12.2018г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

 • Изходящ № 01-381133-3/15.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.01.2019
  До: Илияна Пламенова Влашева ул. „Горно броди” № 10 гр. Пловдив
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-381133-07.12.2016 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г.

 • Изходящ № 01-275918-3/15.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.01.2019
  До: Катерина Георгиева Велкова ул. „Съборна” № 51 гр. Пловдив
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-275918/07.09.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9831-20.12.2017 г., засягащо сграда с идентификатор 56784.506.163.1, за която в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • 01-482618 – 05.12.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.01.2019
  ДО РОНИ ЛИЙ САЛМОН
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Варна

  Относно: заявление с рег. № 01-482618 – 05.12.2018 г.

   

              На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че е започнато административно производство по подадено заявление от Веселин Трифонов Христов, с което заявление се иска издаване на скица във връзка с открита процедура по съставяне на конатативен акт за поземлен имот с идентификатор 10135.1506.237.1.11.

   

  На основание чл. 34, ал. 1 от АПК, можете да прегледате документите по административната преписка,.

 • вх. № 01-493645/13.12.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.01.2019
  ДО ДОНЧО КАЛЧЕВ НЕДЕВ Гр. ДЪЛГОПОЛ, УЛ. „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” N 29
  Публикация на:: 
  Варна

              На основание чл.30, ал.2 от АПК и чл. 19 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016г. за предоставяне на услуги от КККР – обн. ДВ – брой 83 от 21.10.2016г.,  Ви съобщаваме, че в четиринадесетдневен срок, следва да отстраните недостатъците във заявление № 01-493645/13.12.2018г., като представите следните документи, а именно:

 • Изх. No 24-709-07.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.01.2019
  ДО АНТОН ПЕТРОВ ЦОНЕВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-339665-03.09.2018 г. от АНТОАНЕТА НИКОЛАЕВА ЦОНЕВА   до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 02659.2196.596, 02659.2196.1056, 02659.2196.1082 и 02659.2196.2058, находящи се в гр.

 • Изходящ № 24-710-07.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.01.2019
  ДО ВАСИЛ МИРЧЕВ ДИМИТРОВ ВИКТОРИЯ ВАСИЛЕВА БОЖИНОВСКА АНТОНЕН ЦВЕТАНОВ ПАРАШКЕВОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-201016-04.06.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-10619-07.12.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 02659.2193.190, 02659.2193.253, 02659.2193.255, 02659.2193.268, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-711-07.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.01.2019
  ДО ТОДОРКА ВЕЛЧЕВА ДАСКАЛОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-133436-16.04.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-10205-27.11.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 02659.2192.882, 02659.2192.1935, 02659.2192.1999, 02659.2192.1999.1, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. No 24-713-07.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.01.2019
  ДО АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ НОВОСЕЛСКИ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-315586-16.08.2018 г. от СИЛВИЯ СВЕТОСЛАВОВА СТОЙНОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 02659.2194.173, 02659.2194.293, 02659.2194.1228 и 02659.2194.1229, находящи се в гр.

 • Изх. No 24-715-07.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.01.2019
  ДО БОРИСЛАВ АНГЕЛОВ ПЕТРОВ ВЕЛИЧКА СТОИЛОВА ЙОРДАНОВА-АЛЕКСАНДРОВА ВЕРОНИКА АЛЕКСАНДРОВА КОРМЕВА НИКОЛИНА АЛЕКСАНДРОВА АЛЕКСАНДРОВА СВЕТОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-342693-31.10.2017 г.

 • Изх. No 24-716-07.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.01.2019
  ДО АНАТОЛИ БОРИСОВ СТОЯНОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-444259-09.11.2018 г.

 • Изх. No 24-718-07.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.01.2019
  ДО ЦВЕТАНА ПЕШОВА ВЪРБАНОВА-КОСТОВА РУМЕН КРУМОВ КОСТОВ ЕМИЛИЯ КРУМОВА ХЕДЕЯР ИЛИЯ ПЕНЧЕВ ГЕОРГИЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-418244-25.10.2018 г.

 • Изходящ № 24-1470-11.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.01.2019
  Дo: АЙТОСТИНКА ФЛОРОВА АЛЕКСАНДРОВА АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ ШОПОВ ВАНЬО ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ ВЕРИЦА ТИХОМИРОВА ДЖЕРМАНОВИЧ ГЕОРГИ СИМОВ ГЮРОВ ДАНИЕЛА ИВАНОВА ПЕТКОВА-МИНКОВА ЕМИЛ ПАРАШКЕВОВ МИКОВ РАЙНА ДИМИТРОВА ВЕЛИНА СИМО ГЕОРГИЕВ ГЮРОВ СНЕЖИНА ЙОРДАНОВА МИХАЙЛОВА ЯНА МИНКОВА ПЕЛОВСКА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 07-16030-21.12.2017г.

 • Изходящ № 24-1427-11.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.01.2019
  Дo: ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ ХРИСТОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-328490-20.10.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-10232-28.11.2018 г., засягащо имот с идентификатор 46721.3851.253, 46721.3851.965, 46721.3851.1037, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх. № 24-1426-11.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.01.2019
  ДО НИКОЛА МУХТАРОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-302863-08.08.2018 г. и вх. № 05-13790-01.10.2018 г. от ИРИНА АНГЕЛОВА ВЪЛЧАНОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 04234.6907.153, 04234.6907.152, 04234.6907.154, 04234.6907.155, 04234.6907.156, 04234.6907.1555, с.

 • Изходящ № 24-1472-11.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.01.2019
  Дo: ИЛИАНА ПЕТКОВА ДИМИТРОВА-ГЮРОВА ПЕТЯ ГОРАНОВА ДАРАКЕВА АНЕТА НИКОЛАЕВА ДИМОВА МАРИЯ АРХАНГЕЛОВА ПУЛЕВА ДИМЧО ЙОРДАНОВ ДИМОВ- СОФИЯ РУМЕН ДОНЧЕВ ДАРАКЕВ СВЕТОСЛАВА ТОДОРОВА БЕНГАРОВА МАРИЯ ВАЛЕНТИНОВА МИЛЕВА ГЕОРГИ ЛЪЧЕЗАРОВ СУСАНИН ЦВЕТАН СТОЯНОВ ГАЙДЕВ ЗОРА ЯНАКИЕВА ИВАНОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-347251-07.09.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-10583-06.12.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.205.26, 68134.205.461, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-1468-11.01.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.01.2019
  ДО РОСИЦА ИВАНОВА ВЕЛИНОВА ЖАСМИНА ВЕЛЧЕВА МИТКОВА ДОБРОМИР ВЕЛЧЕВ ДОБРЕВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление рег. № 09-75126-12.12.2018г. във връзка с писмо с вх. № 07-6402-21.05.2018г. от ДОБРОМИР ВЕЛЧЕВ ДОБРЕВ до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за сграда с идентификатор 68134.201.331.3 с адрес: гр. София, район „Красно село“, ул. „Житница“ №14.

 • Изходящ № 24-1475-11.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.01.2019
  Дo: ЦВЕТЕЛИНА ОГНЯНОВА НЕШОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-146129-24.04.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-10273-29.11.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.2046.2563, 68134.2046.2565, 68134.2046.3518, 68134.2046.3518.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-1588 – 14.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.01.2019
  ДО „ФИЛАДЖИО“ ООД гр. Пловдив, ул. Трудовак № 13, вх. А, ап. 3
  Публикация на:: 
  Добрич

  В изпълнение на разпоредбата на чл. 53, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление с вх.№ 01-393047-10.10.2018 г., подадено на основание чл. 58, ал.3 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г., СГКК Добрич започва производство по изменение на КККР, засягащо поземлени имоти с идентификатори 39493.501.407, 39493.501.122, 39493.501.123, 39493.501.124, 39493.501.778 и  39493.501.516  по кадастралната карта на с.

 • Изходящ № 24-1411-11.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.01.2019
  До: ВЕСЕЛИНА РАДОЕВА РУСЕВА гр. ЯМБОЛ, ул. “СОФЛУ” № 9 До: МАРИЯН ПЕТКОВ ТЕРЗИЕВ гр. ЯМБОЛ, ул. “СОФЛУ” № 9 До: ИВАН РАДОЕВ МАНДАЛИЕВ гр. ЯМБОЛ, ул. “СОФЛУ” № 9 До: ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА гр. ЯМБОЛ, ул. “СОФЛУ” № 9 Дo: ЙОВКА ЦВЯТКОВА ГЕРГАНОВА гр. Ямбол, ул. „СОФЛУ“ № 11 До: ГЕРГАН ПАВЛОВ ГЕРГАНОВ гр. Ямбол, к-с „ДИАНА“ бл.17, вх.А, ет.4, ап.16 До: ДЕНЧО ПАВЛОВ КАНЕВ Чрез пълномощник: ГЕРГАН ПАВЛОВ ГЕРГАНОВ гр. Ямбол, к-с „ДИАНА“ бл.17, вх.А, ет.4, ап.16
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-455256-16.11.2018 г., подадена на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е издадена заповед за изменение на КККР № 18-474-11.01.2019 г.

 • Изходящ № 24-1390-10.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.01.2019
  ДО : АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ЦВЕТКОВ ДО : ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ ЦВЕТАНОВ ДО : ЦВЕТАНА ЕВГЕНИЕВА ГАНЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Софийска област

  На основание чл.26, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)  и във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК,  Ви уведомявам, че по повод подадено заявление рег. № 01-187278-23.05.2018 г. до Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти  на  гр.

 • Изх. № 24-26961*14.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.01.2019
  ДО НИКОЛАЙ СТОЯНОВ НИКОЛОВ ДАНАИЛ СТОЯНОВ ЯЗАЖИЕВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

       На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-281660/25.07.2018г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

 • Изх. № 24-29257*14.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.01.2019
  ДО ПЕТЪР КОСТАДИНОВ БАЛАЧЕВ АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ ТОТОВ СТАНИСЛАВ ЦВЕТКОВ ТОТОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВ ОЛОВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

       На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-272031/18.07.2018г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

 • Изходящ № 20-81947-03.12.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.01.2019
  До: СИЛВИЯ НИКОЛОВА ЖИВКОВА Адрес: гр. София ул. "КУКУШ" № 56, ет. 15, ап. 70 До: ВЕРКА ГРОЗДАНОВА АНГЕЛОВА Адрес: гр. Кюстендил, ул. МЕТОХИЯ № 2 До: СТОЙНЕ АКСЕНТИЕВ АНГЕЛОВ Адрес: гр. Кюстендил, ул. МЕТОХИЯ № 2-А
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Кюстендил

  На основание чл. 26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме че по повод подадено заявление рег.№ 01-464411-23.11.2018 г. от Иван Харалампиев Стойков до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Кюстендил, придружено от проект за изменение (изготвен от инж. С Ангелов), е започната процедура за изменение на кадастралната  карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил, общ. Кюстендил, обл. Кюстендил за поземлени имоти с идентификатори 41112.504.355 и 41112.504.356 с административен адрес: гр. Кюстендил, ул. „Метохия” № 2-2А.

 • Изходящ № 24-625-07.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.01.2019
  ДО ВАСИЛ АНГЕЛОВ МАРИНОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-351464-11.09.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-10085-23.11.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 02659.2192.541, 02659.2192.742, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-628-07.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.01.2019
  ДО НАДЯ АСЕНОВА НАКОВА КРАСИМИР АСЕНОВ АСЕНОВ СТОЯНКА ЛАЗАРОВА МИХОВА "ЕНТИОН" ЕООД
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-109467-27.03.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9570-09.11.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 02659.2198.506, 02659.2198.507, 02659.2198.813, 02659.2198.815, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-620-07.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.01.2019
  ДО АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ АЛЕКСОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-296748-03.08.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9207-31.10.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.1003.182, 68134.1003.183, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-619-07.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.01.2019
  ДО АЛБЕНА ДИМИТРОВА КЕРАЧЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-196823-31.05.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал.

 • Изходящ № 24-616-07.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.01.2019
  Изходящ № 24-616-07.01.2019 г. ДО БОГДЕНА ГЕЧЕВА БЛАГОЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-170610-14.05.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9578-09.11.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.1007.967, 68134.1007.1039, 68134.1007.1039.1, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-617-07.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.01.2019
  ДО РАДКА ДИМИТРОВА ШИРОВА НИКОЛА ГЕОРГИЕВ РАШЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-321998-21.08.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9591-09.11.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.614.104, 68134.614.1215, 68134.614.104.4, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-1348-10.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.01.2019
  Дo: КАТЯ ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-317232-17.08.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-10242-28.11.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.2818.2290, 68134.2818.4669, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-1357-10.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.01.2019
  Дo: АНА НЕНОВА ХРИСТОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-148818-25.04.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-10199-27.11.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.2044.1923.1, 68134.2044.1923.2, 68134.2044.1923.3, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ №24-1555-14.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.01.2019
  ДО Г-ЖА ЛЮДМИЛА МИЛЧЕВА ПЕНЕВА гр.Пазарджик, ул.Петър Берон №6, ет.7, ап.20
  Публикация на:: 
  Смолян

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомявам, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-392579-09.10.2018 г., подадено от г-жа Лидия Милчева Чаушкова - Томс на основание чл. 56, ал. 1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016 г., за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-10953-17.12.2018 г., засягащо нанасяне на схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67653.919.379.1.5.

 • Изходящ № 24-1334-10.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.01.2019
  Дo: КРУМ ТАКОВ ПЕТРОВ ПЕТЬО СИМЕОНОВ ВАСИЛЕВ ДИМИТЪР ДОЙЧИНОВ ПЕТКОВ МИХАИЛ БОЯНОВ КОЧУБОВ ДИМИТЪР ТОДОРОВ ДОЙЧИНОВ ВАНЯ ТОДОРОВА ТОШЕВА АММ ИНЖЕНЕРИНГ МИТРА ДАМЯНОВА ТОШЕВА ПЛАМЕН ТОДОРОВ ТОШЕВ ПАВЛИНА ПЕТРОВА ПАВЛОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-275645-20.07.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-10182-27.11.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1935.950, 68134.1935.1012, 68134.1935.1990, 68134.1935.1999, 68134.1935.2002, 68134.1935.2003, 68134.1935.2004, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх. № 24-1091-09.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.01.2019
  ДО МАРИЯ ИВАНОВА ВЕЗАРОВА ФИЛИП ДИМИТРОВ ВЕЗАРОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-418255-25.10.2018 г. от РАЙНА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1931.197, 68134.1931.1263, район „Витоша“, област София.

 • Изходящ № 24-1095-09.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.01.2019
  Дo: ВЕНКА БЕЛЧЕВА КУЮМДЖИЕВА ЛИЛИЯ ТОДОРОВА НЕШЕВА СИЛВАНА ТЕОДОСИЕВА ВЪЛКАНОВА МАРИО ТЕОДОРОВ ПЕТРОВ СЛАВЕНА ПЕЮВА ДОСЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-259140-11.07.2018 г., подадено до СГКК София на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9781-15.11.2018 г., засягащо имот с идентификатор 55419.6704.282, 55419.6704.467, 55419.6704.468, 55419.6704.469, 55419.6704.470, 55419.6704.471, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-622-07.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.01.2019
  ДО СВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ ВЕЛИН ЯСЕНОВ ЮРУКОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-291407-31.07.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9574-09.11.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 02659.2192.144, 02659.2192.1949, 02659.2192.1949.1, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-1408-11.01.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.01.2019
  ДО ПЕТЪР КОСТАДИНОВ ЙОРДАНОВ ДО СТОИМЕНКА КОСТАДИНОВА КРЪСТЕВА ДО КОСТАДИНКА КОСТАДИНОВА МАТОВА ДО ВЕЛИКО КОСТАДИНОВ ЙОРДАНОВ ДО ТОДОРКА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-506682-28.12.2018г. от Столична община – район Сердика до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори  68134.503.1047, 68134.503.2116, 68134.503.103, 68134.503.5592, 68134.503.1242 с адрес: гр. София, район „Сердика“.

 • Изходящ № 24-1088-09.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.01.2019
  Дo: МИНКО ИВАНОВ МИНКОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод постъпило заявление вх. № 01-359801-14.11.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за отказ за изменение на КККР за изменение на КККР № 18-9876-19.11.2018 г., засягащо имот с идентификатор 55419.6704.684, 55419.6704.683, 55419.6704.864, 55419.6704.817, 55419.6704.2788, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх. № 24-27507-30.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.01.2019
  ДО ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РУСЕ пл. „Свобода“ № 6 гр. Русе ДО ОБЩИНА РУСЕ пл. „Свобода“ № 6 гр. Русе ДО ОВИС 2005 ЕООД ул. „хан Кардам“ № 23 гр. Русе ДО ДИМИТРИЧКА МИНКОВА ГАНЧЕВА ул. „Арбанаси“ № 9 гр. Русе ДО АСЕН НИКОЛОВ СЛАВОВ ул. „Боженци“ № 8 гр. Русе
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Русе

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от АПК Ви уведомяваме, че в Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Русе е подадено Заявление вх. № 01-441403-08.11.2018 г. от ПАЛОМА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА придружено от проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. Русе: Допълване КККР на гр. Русе с пропуснати сгради в ПИ с идентификатор 63427.9.308 и координиране на

   

 • Изходящ № 24-28987-17.12.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.01.2019
  До: КРИСТИН ИВАНОВ НАЛБАНТОВ До: н-ци на Тенчо Димитров Гочев -Ваня Рангелова Червенкова -Дарина Тенчева Димитрова
  Публикация на:: 
  Хасково

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-268427-17.07.2018 г., подадена на основание чл. 56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 /15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена Заповед № 18-10936-17.12.2018 г., засягаща имоти с идентификатор 77195.703.832 и 77195.703.7.

   

  Приложения:
  1. Заповед № 18-10936-17.12.2018 г.

   

   

 • № 18-429-10.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.01.2019
  ИЛЯЗ ИДРИЗ ХАЛИБРЯМ
  Публикация на:: 
  Кърджали

  ЗАПОВЕД

  № 18-429-10.01.2019 г.

   

   

  На основание чл. 54, ал. 4, във връзка с чл. 54, ал. 1 и чл. 51, ал. 1, т. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър, заявление вх. № 01-484223-06.12.2018 г. от ИЛЯЗ ИДРИЗ ХАЛИБРЯМ и приложеният към него проект по чл. 75  от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.  за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри

   

  ОДОБРЯВАМ:

   

 • Изходящ № 24-192-03.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.01.2019
  Дo: ВАСИЛКА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА ГР.ДЕВНЯ, УЛ.“СЛИВНИЦА“ 8 ВАЛЕНТИН ДОБРЕВ ВАСИЛЕВ ГР.ДЕВНЯ, УЛ.“СЛИВНИЦА“ 8 ГЕОРГИ ДОБРЕВ ВАСИЛЕВ ГР.ДЕВНЯ, УЛ.“СЛИВНИЦА“ 8 ТОДОР МИТЕВ НЕДЯЛКОВ ГР.НОВИ ПАЗАР, УЛ.“ЧАВДАР ВОЙВОДА“ 31 МАРИЯ ПЕТКОВА МИТЕВА В ЧУЖБИНА ЕЛЕНА ПЕТКОВА МИТЕВА В ЧУЖБИНА МИНЧО ПЕТКОВ МИТЕВ ГР.СУВОРОВО, УЛ.“БУЗЛУДЖА“ 33 ЯНКО ТОДОРОВ ЯНЕВ ГР.ДЕВНЯ, УЛ.“ТУНДЖА“ 6 ЙОРДАН ТОДОРОВ ЯНЕВ ГР.ДЕВНЯ, УЛ.“СТРОИТЕЛ“ 4
  Публикация на:: 
  Варна

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-379345-02.10.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г.

 • Изходящ № 24-779-08.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.01.2019
  ГЕОРГИ ИЛИЕВ ДАСКАЛОВ Настоящ адрес: Германия
  Публикация на:: 
  Варна

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-362589-19.09.2018 г., подадена на основание  чл.56 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г.

 • Изходящ № 24-1170-09.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.01.2019
  Дo: ЕЛЕНА ДЯКОВА ГЕОРГИЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo заявление вх. № 01-323589-22.08.2018 г. до СГКК София, подаденo на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9278-01.11.2018 г., засягащо сгради с идентификатори 68134.1980.244.1 и 68134.1980.244.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

   

   

 • Изходящ № 24-1172-09.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.01.2019
  До: "СТАЛКИНВЕСТ" ЕООД
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo заявление вх. № 01-138375-19.04.2018 г. до СГКК София, подаденo на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за отказ изменение на КККР № 18-8515-10.10.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.1970.14, 68134.1970.247, 68134.1970.918 и 68134.1970.1698, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

   

 • Изх. № 24-955-08.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.01.2019
  ДО НАДЕЖДА РАНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-344077-05.09.2018 г. и вх. № 07-14750-29.10.2018 г. от ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ ВИТАНОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.4388.403, 68134.4388.404, 68134.4388.409, район „Люлин“, област София.

 • Изходящ № 24-26036-15.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.01.2019
  Дo: ИВАН АРСОВ АРСОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-319910-13.10.2017 г., подадено до СГКК София на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9819-15.11.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1606.671, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-1084-09.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.01.2019
  Дo: ЕМИЛ ГЕРГИНОВ КОВАЧЕВ АЛЕКСАНДЪР ГЕРГИНОВ КОВАЧЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-122124-05.04.2018 г., подадено до СГКК София на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9818-15.11.2018 г., засягащо имот с идентификатор 04234.6970.833, 04234.6970.834, 04234.6970.835, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-1070-09.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.01.2019
  Дo: ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ГОЕВ ВЛАДИМИР БОРИСОВ ГЮРОВ ГЕОРГИ СТОЯНОВ ХРИСТОВ
  Публикация на:: 
  София - град

              В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-335989-26.10.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал.

 • Изходящ № 24-1116-09.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.01.2019
  Дo ЦВЕТАНКА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-390214-08.10.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-10306-29.11.2018 г., засягащо поземлени имоти с идентификатори 68134.905.678, 68134.905.3103 и 68134.905.3166, за които сте заинтересовано лице.

   

 • Изходящ № 24-1339-10.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.01.2019
  До: НИКИТА ДИМИТРОВ НАНКОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-303615-08.08.2018 г. до СГКК София, подаденo на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-10237-28.11.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.2040.2110, 68134.2040.2215 и 68134.2040.2216, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-1414-11.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.01.2019
  ДO „ЕСКУЛАП 21“ ЕООД „АТЛАС 2“ АД
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-234491-25.06.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г.

 • Изх. № 24-27793-04.12.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.01.2019
  ДО МАРИЯ ВАСИЛЕВА САВОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че във връзка със заявление вх. №  01-417227-24.10.2018г. от Никола Василев Стоев, чрез пълномощник Росица Борисова Стоева до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, е поискано изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти (КККР) за промяна в очертанията и брой нива на самостоятелни обекти с идентификатори 68134.8400.243.1.1 и 68134.8400.243.1.2, гр. София, ул.

 • Изх. № 24-21324*10.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.01.2019
  ДО НАСЛЕДНИЦИ НА ЯХЯ УСЕИНОВ ЧИТАКОВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) , Ви уведомяваме, че, по повод на постъпило заявление с рег. № 01-361723-18.09.2018 г. на СГКК – Благоевград е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

  Изменението се състои в  заличаване на ЯХЯ УСЕИНОВ ЧИТАКОВ и вписване на ИСУФ ДЖАЛИЛОВ КУНГЬОВ като собственик на Поземлен имот с идентификатор 59330.1.55, въз основа на Констативен нотариален акт № 74 том 5 рег. 1456 дело 537 от 14.04.2016 г.:  Служба по вписванията - гр. Разлог.

   

   

   

 • Изх. № 24-28939*10.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.01.2019
  ДО КАРАМФИЛА ТОМОВА ПЕТРОВА БОЖАНКА ТОМОВА БОЯДЖИЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Благоевград

  Поради допусната техническа грешка, на основание чл. 26, ал. 1 от АПК, повторно Ви уведомяваме, че, по повод на заявление с рег. № 01-300109-07.08.2018г.

 • Изходящ № 24-1165-09.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.01.2019
  Дo: Собствениците и носителите на други вещни права на апартаменти и гаражи (СОС) в сграда с идентификатор 83510.660.379.3 (адм.адрес:гр.Шумен, ул.”Димчо Дебелянов” №1)
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 61, ал.1 и ал.3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че е издадена заповед за изменение на КККР № 18-376-09.01.2019 г., засягащо имоти с идентификатори 83510.660.379.3, 83510.660.379.3.1, 83510.660.379.3.2, 83510.660.379.3.3, 83510.660.379.3.10, 83510.660.379.3.11, 83510.660.379.3.12, 83510.660.379.3.4, 83510.660.379.3.5, 83510.660.379.3.6, 83510.660.379.3.7, 83510.660.379.3.8, 83510.660.379.3.9, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 01-459302/10.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.01.2019
  До: ВЕЛИЧКА ХРИСТОСКОВА ПАНАЙОТОВА ул. „Съединение” №13, вх.Б, ет.8, ап.27, гр. Пловдив
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. №01-459302-20.11.2018 г. от Димитър Чонов Тодоров, започва производство за изменение на КККР на гр. Пловдив, представляващо нанасяне на самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 56784.531.153.1, в което административно производство се явявате заинтересовано лице.

 • Изх. № 24-1182-10.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.01.2019
  ДО: СТЕФАНА ВАСИЛЕВА ПАНДУРСКА ГР. ТЕТЕВЕН, П.К. 5700 ДО: МАРКО ТОДОРОВ МАРКОВ ГР. ТЕТЕВЕН, П.К. 5700 ДО: МАРКО БЕРОВ СТЕФАНОВ ГР. ТЕТЕВЕН, П.К. 5700 ДО: ТОДОР МАРКОВ БЕРОВ ГР. ТЕТЕВЕН, П.К. 5700 ДО: МАРГАРИТА МАРИНОВА НЕЙКОВА ГР. СОФИЯ, П.К. 1505 ДО: БОРИСЛАВ МАРИНОВ НЕЙКОВ ГР. СОФИЯ, П.К. 1505 ДО: МАРИН ТРИФОНОВ БАНЕВ ГР. ТЕТЕВЕН, П.К. 5700 ДО: МАРИЯ ЛАЗАРОВА ПЕТКОВА ГР. ТЕТЕВЕН, П.К. 5700
  Публикация на:: 
  Ловеч

  УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ,

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

 • Изходящ № 20-78759-20.11.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.01.2019
  До: ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ГРОЗДАНОВ Адрес: град София жк."Дружба" блок 160 вход А ап.11 ет.3
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Кюстендил

  Във връзка с Ваше искане входящ № 01-114387-30.03.2018 г. до Службата по геодезия, картография и кадастър – КЮСТЕНДИЛ, относно проект за изменение на кадастралната карта на с. Крайници общ. Дупница, одобрена със заповед № 300-5-57-30.07.2004 г. на ИД на АГКК, изразяващо се в нанасяне на сграда в имот с  идентификатор 39339.500.206 , на основание чл 52, ал. 1 е издадена скица-проект за изменение на КККР № 15-221089-11.04.2018 г. Скицата е издадена да послужи пред Община Дупница, за издаване на удостоверение за търпимост на сградата и ви е връчена на ръка на 12.04.2018 г.

 • Изх. № 24-927-08.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.01.2019
  ДО МИХАИЛ ВАЛЕРИЕВ БОРИСОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-364543-20.09.2018 г. от ДИНЬО ИВАНОВ ДИНЕВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 21662.4821.1171, 21662.4821.1172, 21662.4821.1173, с. Доброславци, район „Нови Искър“, област София.

 • Изходящ № 24-24885-05.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.01.2019
  До: Петър Райчов Харалампиев Адрес: гр.Кюстендил Ул. „Илинден” № 12 А До: Радко Милчов Раденков Адрес: гр.Кюстендил Ул. „Илинден” № 12 До: Александрия Милчова Жечева Адрес: гр. Шумен Ул. „Съединение” № 18 вх. 4 ап. 23 До: Сашка Райчова Тончева Адрес: гр. София Ул. „Гоце Делчев” бл. 240 вх. В ет. 8 ап. 72 До: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
  Публикация на:: 
  Кюстендил

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-318727-20.08.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал.

 • Изходящ № 24-933-08.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.01.2019
  Дo: ФОНДАЦИЯ НОВА СОФИЯ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-232497-22.06.2018 г., подадено до СГКК София на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9872-16.11.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.4360.84, 68134.4360.86, 68134.4360.137, 68134.4360.73, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх. № 24-744-08.01.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.01.2019
  ДО ВЕСЕЛА ВАНЧЕВА ХРИСТОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-465504-23.11.2018г. от Силвия Ванчева Кацарска до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори  68134.2040.505 и 68134.2040.2079 с адрес: гр. София, район „Витоша“.

 • Изходящ № 24-916-08.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.01.2019
  До: Ирина Викторова Далоз
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-330480-27.08.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-10287-29.11.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1974.1026, 68134.1974.178, 68134.1974.178.1, 68134.1974.4968, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. No 24-855-08.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.01.2019
  ДО МАРИАНА ГЕОРГИЕВА МИТРЕВА ЦВЕТАНКА БОРИСОВА ИВАНОВА ГОРАН САВОВ ИВАНОВ ХРИСТО ПЕТКОВ ЧОЕВСКИ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-122363-05.04.2018 г. от СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН ВИТОША до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1978.1275, 68134.1978.722, 68134.1978.721 и 68134.1978.44, находящи се в район Витоша, Столична община.

 • Изходящ № 24-696-07.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.01.2019
  ДО ВАСИЛ АСЕНОВ ЙОТОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-177070-13.06.2017 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-10046-23.11.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.4333.2944, 68134.4333.157, 68134.4333.757, 68134.4333.828, 68134.4333.9154, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-701-07.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.01.2019
  ДО ИВАЙЛО ПЕТРОВ АЛЕКСАНДРОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-319582-13.10.2017 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9185-30.10.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 02659.2196.1007, 02659.2196.2118, 02659.2196.2119, 02659.2196.2207, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-699-07.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.01.2019
  ДО ВЕЛИН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ СВЕТЛАНА ГЕНОВА ГЕОРГИЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-279177-24.07.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9206-31.10.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.1007.610, 68134.1007.611, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.