Уведомления

 • До: ОБЩИНА ЯМБОЛ гр. Ямбол, ул. "Г.С.Раковски" № 7 До: н-ци на ИВАН СТАВРЕВ АТАНАСОВ До: АТАНАС ИВАНОВ СТАВРЕВ гр. Ямбол, ул. „Стефан Караджа” № 107 До: ГИНКА ИВАНОВА СТАВРЕВА гр. Бургас, ж.к. „Меден рудник” 92-1-4-11 До: ПЕНКА ИВАНОВА ИЛИНОВА гр. Пловди

  статус: 
  Актуално

  До: ОБЩИНА ЯМБОЛ
  гр. Ямбол, ул. "Г.С.Раковски" № 7
  До: н-ци на ИВАН СТАВРЕВ АТАНАСОВ
  До: АТАНАС ИВАНОВ СТАВРЕВ
  гр. Ямбол, ул. „Стефан Караджа” № 107
  До: ГИНКА ИВАНОВА СТАВРЕВА
  гр. Бургас, ж.к. „Меден рудник” 92-1-4-11
  До: ПЕНКА ИВАНОВА ИЛИНОВА
  гр. Пловдив, бул. „Коприщица” № 53, ет. 2, ап.4
  До: ИВАН АТАНАСОВ СТАВРЕВ
  гр. Ямбол, ул. „Стефан Караджа” № 117

  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод формирано служебно заявления с вх. № 09-13641-01.06.2017г., на основание  чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КККР на гр. Ямбол на основание чл.53, ал. 1, т. 1 от ЗКИР, засягащо поземлен имот с идентификатор 87374.530.167 находяща се в  гр. Ямбол, ул. „Стефан Караджа” № 117.  

 • До: ИВО НАЙДЕНОВ ГОРЯНОВ ЛЮДМИЛ МИЛЧОВ ОГНЯНОВ БОРИС МИЛЧОВ ОГНЯНОВ БОРИСЛАВА ГЕОРГИЕВА СИМЕОНОВА КАТЯ ОГНЯНОВА ИЛИЕВА

  статус: 
  Актуално

  До: ИВО НАЙДЕНОВ ГОРЯНОВ
  ЛЮДМИЛ МИЛЧОВ ОГНЯНОВ
  БОРИС МИЛЧОВ ОГНЯНОВ
  БОРИСЛАВА ГЕОРГИЕВА СИМЕОНОВА
  КАТЯ ОГНЯНОВА ИЛИЕВА

  Публикация на:: 
  Перник

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-224474-25.07.2016г. от Ангел Георгиев Димитров до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Перник, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 55871.505.264 и 55871.505.265, с адрес: гр. Перник, ул. Струма.

 • ДО НЕВА КРУМОВА ДАМЯНОВА НЕДА КРУМОВА ДАМЯНОВА-КЪНЧЕВА

  статус: 
  Актуално

  ДО
  НЕВА КРУМОВА ДАМЯНОВА
  НЕДА КРУМОВА ДАМЯНОВА-КЪНЧЕВА

  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод заявление с рег. № 01-153272-23.06.2017 г. от НЕДА ДАМЯНОВА КЪНЧЕВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започнала процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 02659.2191.545, 02659.2191.717, район „Банкя“, Столична община.

 • ДО ЮЛИЯ ЦВЕТКОВА ВАСИЛЕВА ЮЛИЯ ВАСИЛЕВА БЛАГОЕВА ВАСИЛ ИВАНОВ БОЖИНОВ

  статус: 
  Актуално

  ДО
  ЮЛИЯ ЦВЕТКОВА ВАСИЛЕВА
  ЮЛИЯ ВАСИЛЕВА БЛАГОЕВА
  ВАСИЛ ИВАНОВ БОЖИНОВ

  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод заявление с рег. № 01-83994-22.03.2017 г. и рег. № 05-7471-05.06.2017 г. от ВАСИЛ ИВАНОВ БОЖИНОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започнала процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1001.1064, 68134.1001.924, 68134.1001.968, район „Триадица“, Столична община.