Уведомления

 • До БОТЬО ТРЕНДАФИЛОВ ТАБАКОВ ДЕНИС БОТЕВ ТАБАКОВ

  статус: 
  Актуално

  До
  БОТЬО ТРЕНДАФИЛОВ ТАБАКОВ
  ДЕНИС БОТЕВ ТАБАКОВ

  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-75908-28.02.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, от Закона за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3089-17.04.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.904.2117, 68134.904.2118, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Дo: ИВАНКА ДИМИТРОВА КУЗМАНОВА ИЛИЯ БЛАГОЕВ СТОЙНОВ ДЕСИСЛАВА ИЛИЕВА АТАНАСОВА

  статус: 
  Актуално

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-33554-26.01.2018 г., подадено до СГКК София на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-2984-13.04.2018 г., засягащо имот с идентификатор 44063.6225.1505, 44063.6225.1506, 44063.6225.1509, 44063.6225.4257, 44063.6225.4258, 44063.6225.4863, 44063.6225.4869, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право. В 14 - дневен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК София се предоставя възможност за запознаване със Заповед № 18-2984-13.04.2018 г.

  Приложения:
  1. Копие на Заповед № 18-2984-13.04.2018 г.
  2. Копие на скица-проект.

  Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………
  / инж.Д.Величков /

  ДАТА НА ЗАЛЕПВАНЕ НА ТАБЛОТО: 23.05.2018 г.
  Дo:
  ИВАНКА ДИМИТРОВА КУЗМАНОВА
  ИЛИЯ БЛАГОЕВ СТОЙНОВ ДЕСИСЛАВА ИЛИЕВА АТАНАСОВА

  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-356136-10.11.2017 г., подадено до СГКК София на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9136-30.11.2017 г., засягащо имот с идентификатор 40436.5416.93, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Дo: ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ДРАЛЕВ ЛОЗАНА ГЕОРГИЕВА ШУМКОВА

  статус: 
  Актуално

  Дo:
  ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ДРАЛЕВ
  ЛОЗАНА ГЕОРГИЕВА ШУМКОВА

  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-33554-26.01.2018 г., подадено до СГКК София на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-2984-13.04.2018 г., засягащо имот с идентификатор 44063.6225.1505, 44063.6225.1506, 44063.6225.1509, 44063.6225.4257, 44063.6225.4258, 44063.6225.4863, 44063.6225.4869, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • До: ЕРХАН ФИКРЕТ ХАСАН

  статус: 
  Актуално

  До:
  ЕРХАН ФИКРЕТ ХАСАН

  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-76508-01.03.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-3034-16.04.2018 г., засягащо имот с идентификатор 12084.2700.2515, 12084.2700.2672, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.