Уведомления

 • Изходящ № 24-19900-19.07.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.08.2019
  ВЕСКА КОЛЕВА ДИМОВА гр.Ямбол, ж.к. „Зорница“ бл. 1, вх. Е, ет. 3, ап. 127
  Публикация на:: 
  Ямбол

              В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-299536-08.07.2019г. подадено от ЕВЕЛИНА ИВАНОВА ДИШАНИ на основание  чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КККР на гр.

 • Изходящ № 24-19644-17.07.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.08.2019
  МАРИЯ ИВАНОВА ВЕЛЕВА ГР. СОФИЯ П.К. 1618
  Публикация на:: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 2 и 3 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод на Ваше Заявление вх. № 01-231855-22.06.2018 г. на СГКК гр. Ловеч, с което е поискано „Нанасяне на установени непълноти и грешки или ЯФГ в кадастралната карта и кадастралния регистър (КККР)“ повторно Ви уведомяваме, че е издадено Уведомление изх. № 24-16606-18.06.2019 г.

 • Изходящ № 24-19848-19.07.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.08.2019
  Дo: ЕЛИЦА ОГНЯНОВА ПОПОВА До: ТАНЯ ДАМЯНОВА ИЛИЕВА До: ЛЮБОМИРА ХРИСТОВА КРАЛЕВА До: ХРИСТО КРАЛЕВ ИШИКЛИЕВ До: СТЕФКА БОЯНОВА ИЛИЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo Заявление вх. № 01-253624-10.06.2019 г., подаденo на основание  чл.

 • Изх. № 24-18788-09.07.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.07.2019
  Дo: МИЛЧО ЦОНЧЕВ ВАСИЛЕВ ЛЮБОМИР СТЕФАНОВ ЙОРДАНОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 26, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-282331-26.06.2018 г. на Хюсеин Исмаил Ереджеб, СГКК-гр. Шумен, започва производство по изменение на КККР, относно поземлен имот с идентификатор 68504.110.389 по КК на с. Средня, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте регистриран като собственик или носител на друго вещно право. В срок от 7 дни от датата на получаване, заинтересованите страни могат да се запознаят с изменението на ККР.

 • Изх. № 24-19602-17.07.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.07.2019
  ДО: ХРИСТО ШУКЕРОВ ХРИСТОВ Адрес: Област Кърджали, община Крумовград гр. Крумовград, ул. Първи май № 9
  Публикация на:: 
  Кърджали

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление вх. № 01-280678-26.06.2019 г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Кърджали е започната процедура за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Крумовград, община Крумовград, засягащо  поземлен имот с идентификатор 39970.503.534.

 • Изходящ № 24-19515-17.07.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.08.2019
  Дo: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ До: МЕХМЕД МЕХМЕДАЛИ ЕМИН До: ЕРДЖАН ИСМАЙЛ АХМЕД До: РУМЕН МАРТИНОВ МАРТИНОВ
  Публикация на:: 
  Кърджали

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-263780-17.06.2019 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изходящ № 01-288379/19.07.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.07.2019
  До: КОСТАДИН ИВАНОВ КЪРТЕВ гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив ул. „Варвара“ 25, ет. 8, ап. 23
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс

 • Изх. № 24-17226-24.06.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.07.2019
  До: Йордан Генчев Николов
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Хасково

  С настоящото Ви уведомяваме, че Гошо Генчев Николов е подал пред СГКК-Хасково, заявление вх.№01-248044-06.06.2019г. с което иска да бъде променена кадастралната карта на землище гр.Хасково за самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 77195.719.251.1 (адм.адрес гр.Хасково ул. „Зайчар“ №33).

 • Изх. № 24-13271*18.07.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.07.2019
  ДО АТАНАСКА ЯНКОВА ВАКЛЕВА ЯНКО ТОШКОВ КОНДЕВ ЗОРКА АТАНАСОВА ДРАГОСИНОВА ТОДОР МАРИНОВ СТАЙКОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Благоевград

            На основание чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на заявление с рег. № 01-175978/18.04.2019г.

 • Изх. № 24-19766-18.07.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.08.2019
  До: ВИОЛЕТА АСЕНОВА ЧОЛАКОВА гр. Ямбол, ул. РОДОПИ № 6 ФИЛИП ИЛИЕВ ЧОЛАКОВ гр. Ямбол, ул. РОДОПИ № 6 ОБЩИНА ЯМБОЛ п.к. 8600 гр. Ямбол ул. "Г. С. Раковски" № 7
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че със служебно заявление рег.№09-55272/01.07.2019г. по писмо с изх. № 2801-11940/27.06.2019г. от Община Ямбол на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ на основание чл.53, ал.1, т.1 от ЗКИР,  засягащо имот с идентификатор 87374.523.304 с адрес: гр. Ямбол, ул. „Родопи” №6.

 • Изх. № 24-19664-18.07.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.08.2019
  ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 65334.300.1026.1.1 И 65334.300.1026.1.2
  Публикация на:: 
  Благоевград

            На основание чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че  по повод на заявление № 01-229792/27.05.2019г.

 • Изходящ № 24-19780-18.07.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.08.2019
  Дo: ЙОРДАНКА СТОЯНОВА ИЛИЕВА До: ЗДРАВКА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА До: ЙОСКО ЦОНЕВ ЙОВЧЕВ До: ДОБРИНКА ВЕЛИКОВА ЙОВЧЕВА До: ОБЩИНА ШУМЕН До: ДИМИТРИЧКА ИВАНОВА КОСТОВА До: НЕВЯНКА ЖЕКОВА ИВАНОВА До: ВИОЛЕТА ЖЕКОВА КУЛЕВА До: НЕНЧО ГЕОРГИЕВ ДАМЯНОВ До: ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ДАМЯНОВ
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал.3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-222387-21.05.2019 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г.

 • Изходящ № 24-19803-18.07.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.08.2019
  ДО МАРИЯ НАЙДЕНОВА КРИВОРОВА ЯНКА АСЕНОВА ЗАРЕВА СТОЯНКА АЛЕКСАНДРОВА ГЕОРГИЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. рег. № 01-129043-25.03.2019 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед № 18-6203-13.06.2019 г., за изменение на КККР на  район Витоша, Столична община, засягаща имот с идентификатор 68134.1974.951, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-19768-18.07.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.08.2019
  До: ОБЩИНА ЯМБОЛ п.к. 8600 гр. Ямбол ул. "Г. С. Раковски" № 7 АЙШЕ МУСТАФОВА ЮМЕРОВА гр. Ямбол, ул. ТЕТОВО № 7 АЛИ СЕБААТИНОВ АЛИЕВ гр. Ямбол, ул. "Драва" №18
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че със служебно заявление рег.№09-55296/01.07.2019г. по писмо с изх. № 2801-11940/27.06.2019г. от Община Ямбол на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ на основание чл.53, ал.1, т.1 от ЗКИР,  засягащо имот с идентификатор 87374.523.297 с адрес: гр. Ямбол, ул. „Драва” №18.

 • Изходящ № 24-16556-18.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.08.2019
  До: ФЕРИДЕ НАЗИФОВА ИСМАИЛОВА ул. „света Петка“ № 56 гр. Русе До: ПЛАМЕН АТАНАСОВ ВЛАДИМИРОВ ул. „света Петка“ № 7А гр. Русе
  Публикация на:: 
  Русе

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-210257-14.05.2019 г., подадено на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изх. № 24-17367-25.06.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.08.2019
  ДО: „РОТИРА КОРПОРЕЙШЪН“ООД КОПИЕ: РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД
  Публикация на:: 
  Сливен

  В изпълнение на чл. 53, ал.1, т.3 от ЗКИР във връзка с постъпилo заявление с вх.№ 01-40545-31.01.2019г., подадено от Йордан Николов Зехирев до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Сливен е извършено изменение на данни в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) за самостоятелен обект с идентификатор  67338.517.121.1.10 по кадастралната карта на гр.Сливен.

  Изменението се състои в:

 • Изх. № 24-17262-24.06.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.07.2019
  ДО: ЙОРДАН ЕНЧЕВ ДАНДАРИНОВ ДО: ХРИСТО ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ ДО: СОФКА ВЕЛЕВА АЛЕКСИЕВА ДО: ИВАН РУСЕВ ГЕОРГИЕВ ДО: НАДЯ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА ДО: СТЕФАН КОЛЕВ КЮСЕВ ДО: ТОЛЯ ДИКОВА ИВАНОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Сливен

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-269704-19.06.2019г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр.Сливен е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Сливен за недвижими имоти с идентификатори 67338.561.83.2.25, 67338.561.83.2.26, 67338.561.83.2.27 и 67338.561.83.2.28 с адрес общ.Сливен,  гр.Сливен, кв.Младост, бл.9, вх.Б, ет. 7, ап. 25, 26, 27 и 28.

   

 • Изх. № 24-19510-17.07.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.07.2019
  ДО КАПИТАЛНО СТРОИТЕЛСТВО БГ АД
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

              На основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-231969-28.05.2019 г.

 • Изходящ № 24-19514-17.07.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.08.2019
  До: ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ КАЛКАНДЖИЕВ До: ЕВА ПЕТРОВА МИРЧЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-122412-20.03.2019 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-6104-11.06.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1892.904.1.1, 68134.1892.904.1.3, 68134.1892.904.1.4, 68134.1892.904.1.5, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх. № 24-19578-17.07.2019г .

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.08.2019
  ДО ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВА БЛАГОЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление рег. № 01-139241-29.03.2019г. от ЕЛЕНА ЛАЗАРОВА АНЕВА чрез пълномощник ЙОРДАН СТОЯНОВ АНЕВ до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за самостоятелни обекти в сграда и сграда с идентификатор 68134.1001.13.1 с адрес: гр. София, район „Триадица“, ул. „Княз Борис I“ №93.

 • Изх. № 24-19579-17.07.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.08.2019
  ДО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ ДЕБЪРЛИЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление рег. № 01-237574-31.05.2019г. от ИВАН ТОДОРОВ ДОНЧЕВ чрез пълномощник СЕВДАЛИНА БОЙКОВА БАЛКАНДЖИЙСКА до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за сграда с идентификатор 68134.1936.1255.1 с адрес: гр. София, район „Витоша“, ул. „Бял равнец“ №9.

 • Изх. № 24-19580-17.07.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.08.2019
  ДО КРАСИМИР ВАСИЛЕВ РОМОВ СВЕТОСЛАВ ГЕНАДИЕВ СТОИЧКОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление рег. № 01-224489-22.05.2019г. от ЯНИК СТОЙЧЕВ МЕКУШИН чрез пълномощник СЕВДАЛИНА БОЙКОВА БАЛКАНДЖИЙСКА до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1006.656, 68134.1006.693 и 68134.1006.1614 с адрес: гр. София, район „Триадица“.

 • Изходящ № 24-19583-17.07.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.08.2019
  ДО „МЕТРА ИММОБИЛИЕ“ ООД МАРТИН МИХОВ СТАМАТОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-56251-08.02.2019 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-5900-06.06.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1970.2071, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-19582-17.07.2019 .

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.08.2019
  ДО ЛИЛИЯ СТЕФАНОВА НИКОЛОВА КОСТАДИНКА ВАСИЛЕВА АТАНАСОВА ЛЮДМИЛА АТАНАСОВА ИВАНОВА СТЕФАН АТАНАСОВ СТЕФАНОВ ТОДОРКА АЛЕКСИЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление рег. № 01-181011-22.04.2019г. от КАРОЛИНА КИРИЛОВА НИКОЛОВА, МАРИО КИРИЛОВ НИКОЛОВ, АНИ ИЛИЕВА НИКОЛОВА чрез пълномощник МИРОЛЮБ ЛЮБЕНОВ НИКОЛОВ и МИРОЛЮБ ЛЮБЕНОВ НИКОЛОВ до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1892.928, 68134.1892.929 и 68134.1892.932 с адрес: гр. София, район „Витоша“.

 • Изходящ № 24-19780-18.07.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.08.2019
  Дo: ЙОРДАНКА СТОЯНОВА ИЛИЕВА До: ЗДРАВКА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА До: ЙОСКО ЦОНЕВ ЙОВЧЕВ До: ДОБРИНКА ВЕЛИКОВА ЙОВЧЕВА До: ОБЩИНА ШУМЕН До: ДИМИТРИЧКА ИВАНОВА КОСТОВА До: НЕВЯНКА ЖЕКОВА ИВАНОВА До: ВИОЛЕТА ЖЕКОВА КУЛЕВА До: НЕНЧО ГЕОРГИЕВ ДАМЯНОВ До: ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ДАМЯНОВ
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал.3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-222387-21.05.2019 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г.

 • Изх. № 24-19654-18.07.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.07.2019
  ДО “МЕТАЛ МАКЕР“ ЕООД
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

   

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-234464-29.05.2019 г. от заявител „СИНИ“ ЕООД до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за нанасяне на поземлени имоти, на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Отец Паисий Хилендарски“ №43 и ул. „Оборище“ № 10.

 • Изх. № 22-186-18.07.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.08.2019
  ДО: ЛЮБОМИР КОЛЕВ ВАСИЛЕВ
  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-152381-05.04.2019 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5  от 15 декември 2016 г.

 • Изх.№ 22-185-18.07.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.07.2019
  ДО ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ МИРЧЕВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Бургас

       С настоящото Ви уведомяваме, че в СГКК Бургас е постъпило заявление вх. № 01-188707 -25.04.2019 г., подадено от ДИМКА ХРИСТОВА ИВАНОВА и ФОТИНКА ХРИСТОВА СТОЯНОВА, с което е поискано отстраняване на грешка в кадастралната карта на гр.Бургас по отношение поземлени имоти с идентификатори 07079.825.198 и 07079.825.199. Искането е за нанасяне границите на поземлени имоти с идентификатори 07079.825.198 и 07079.825.199 в съответствие с уличната и дворищна регулация на УПИ IV-1316 и V-1315,кв.38, кв. Долно Езерово, гр.Бургас.

 • Изх. № 24-19176-12.07.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.08.2019
  До: ДИМИТРИНА ЦВЕТКОВА НЕДЕЛЧЕВА област Сливен община Нова Загора п.к. 8948 с. Богданово ул. Иван Вазов №28 ДЕЯН ЯНИКОВ БОЧУКОВ гр. София жк "Младост 4", бл.418, вх.3, ет.1, ап.36 ФИЛИП ЯНИК БОЧУКОВ гр. София жк "Младост 4", бл.418, вх.3, ет.1, ап.36
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод подадено заявление вх.рег.№01-133756/27.03.2019г. от Димитрина Цветкова Неделчева на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ на основание чл.53, ал.1, т.1 и т.3 от ЗКИР,  засягащо самостоятелни обекти с идентификатори 87374.537.66.9.19 с адрес: гр. Ямбол, ул. „Г. Дражев” №3, вх.Б, ет.5 ап.10 и 87374.537.66.9.20 с адрес: гр. Ямбол, ул.

 • Изходящ № 01-171282-3/18.07.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.08.2019
  До: Цветанка Александрова Райкова ул. „Менделеев” № 6, ет. 7, ап. 32 гр. Пловдив До: Петя Иванова Стоилова ул. „Кукуш” № 11 гр. Пловдив До: Джулио Малеволти ул. „Ралица” № 4, вх. А, ет. 6 гр. Пловдив
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-171282-16.04.2019 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-6376-18.06.2019 г., засягащо имот с идентификатор 56784.520.556.1, 56784.520.556.1.6, 56784.520.556.1.9, 56784.520.556.1.5, 56784.520.556.1.10, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-17157-21.06.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.08.2019
  ДО ГЕНЧО КОСТАДИНОВ ЧОРЛЕВ БУЛ. „СЛАВЯНСКИ“ № 8, ЕТ. 6, АП. 12 ГР. СТАРА ЗАГОРА
  Публикация на:: 
  Стара Загора

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс и чл. 56, ал. 9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. на МРРБ, във връзка с чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗКИР, Ви уведомяваме, че по Заявление с вх. № 01-153843-08.04.2019г.  на СГКК - Стара Загора, подадено от Генчо Костадинов Чорлев, е предоставен проект за изменение на одобрената ККР на с. Венец, общ. Опан, обл. Стара Загора, включващ делба на поземлен имот с идентификатор 10639.21.13 с вписан в кадастралния регистър собственик Костадин Генов Костов.

 • Изх. № 24-14953*18.07.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.07.2019
  ДО РАДА НИКОЛОВА АНГЕЛОВА АТАНАС ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод на заявление с рег. № 01-155261/08.04.2019г. на СГКК – Благоевград, подадено от Георги Терзиев, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, състоящо се в допълване на сграда с идентификатор 77058.24.7.1 в поземлен имот с идентификатор 77058.24.7 на основание: геодезическо заснемане и разработка на правоспособно лице по кадастър.

 • Изх. № 24-16925*18.07.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.08.2019
  ДО ТОДОР АЛЕКСИЕВ ВАНГЕЛОВ МАКЕДОНКА МАРКОВА ГАНЕВА ЕМИЛ ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

  Уведомяваме Ви, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-232712/29.05.2019г. на СГКК – Благоевград и представен Нотариален акт № 38 том 2 рег.

 • Изх. № 24-16931*18.07.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.08.2019
  ДО КАТЯ ГЕОРГИЕВА СТАНКОВА СУЛТАНА ТЕОФИЛОВА ПОПОВА
  Публикация на:: 
  Благоевград

  Уведомяваме Ви, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-254358/11.06.2019г. на СГКК – Благоевград и представен Нотариален акт № 41 том 8 рег. 2162 дело 936 от 04.06.2019г., издаден от Служба по вписванията - гр.

 • Изх. № 24-13212-14.05.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.08.2019
  До: ЛЮБОМИР БОРЕВ ТАСЕВ гр.СОФИЯ, ж.к.”ОВЧА КУПЕЛ” 511, вх. А, ет. 2, ап. 4
  Публикация на:: 
  Кюстендил

                                                             УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН ТАСЕВ,

   

   

                 Във връзка с Ваше заявление с входящ № 01-203195/10.05.2019 г. Ви уведомявам следното:

 • Изходящ № 24-19709-18.07.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.07.2019
  До ПРОДАН ИВАНОВ ХРИСТОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Плевен

  На основание чл. 26, ал. 1, ал. 2  от Административно процесуалния кодекс (АПК), във връзка със  заявление вх. № 01-245143 - 05.06.2019 г., подадено от  МАЯ ЮЛИЯНОВА ПЕТРОВА в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Плевен, Ви уведомяваме повторно, че е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Върбица. Изменението се състои в нанасяне на нови  имоти с идентификатори 12752.301.1157, 12752.301.1158, 12752.301.1159 и 12752.301.1160.

 • Изходящ № 24-19346-15.07.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.08.2019
  До: БОЯН ДИМИТРОВ КАРАСТОЯНОВ До: НЕЛИ РАЙЧЕВА КАРАСТОЯНОВА До: ЖАНЕТА ИВАНОВА ЙОЦОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-74607-20.02.2019 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5903-06.06.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.4340.273, 68134.4340.282, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-19460-16.07.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.08.2019
  ДO МЕДИКАЛ КОНСУЛТ ООД ВЛАДИМИР ВЕНЕЛИНОВ ЛАЗАРОВ АНАТОЛИЙ ВЕНЕЛИНОВ ЛАЗАРОВ ЕМИЛИЯ САНДЕВА ЛАЗАРОВА ВЕСЕЛА СТЕФАНОВА ЛАЗАРОВА ВЕСА ДИМИТРОВА ЦОЛОВА КРАСИМИР ЕЛЕНКОВ ЦОЛОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1  и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. рег. № 01-465542-23.11.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед № 18-5164-21.05.2019 г., за отказ от изменение на КККР на район Искър, Столична община, засягаща имоти с идентификатори 68134.1500.1252, 68134.1500.662, 68134.1500.2371, 68134.1500.2763, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх. No 24-19330-15.07.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.07.2019
  До НИКОЛА КРЪСТЕВ СТОЯНОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-306634-10.08.2018 г. от СЕРГЕЙ ЕВГЕНИЕВИЧ ШАРДИН до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 46721.3851.957, 46721.3851.914, 46721.3851.195, 46721.3851.194, 46721.3851.193 и 46721.3851.192, находящи се в с.

 • Изх. No 24-19419-16.07.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.07.2019
  До ДИМИТРИНКА НИКОЛОВА КЬОСЕВА РАЛИЦА ГЕОРГИЕВА ВАРДАРСКА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-505088-27.12.2019 г. от КРЪСТЬО ТРАЙКОВ ТРАЙКОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 68134.901.1002, находящ се в район Лозенец, Столична община.

 • Изх. No 24-19612-17.07.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.07.2019
  ДО РУМЯНА ИВАНОВА ВЕЛЧЕВА НИКОЛАОС ЗАФИРАКИС АНЕТА КРУМОВА ТАНОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-233586-29.05.2019 г. от „КТИРИОН-АР“ ООД до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 55419.6701.445, находящ се в с. Панчарево, район Панчарево, Столична община.

 • Изходящ № 24-19643-17.07.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.08.2019
  Дo: Собствениците на СО (самостоятелни обекти) - в сграда с идентификатор 52009.503.292.1, находяща се на адрес: гр.Нови пазар, ул. „Йоан Екзарх“№2, 2А Дo: ГАЛЕН ПЕТКОВ ГОСПОДИНОВ До: ИВЕЛИН ПЕТКОВ ГОСПОДИНОВ До: ДЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА ДЯКОВА До: ГАЛИНА ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА До: ДАНКА ГОСПОДИНОВА ДИМИТРОВА До: МАРИЯНА ЖЕЧЕВА ДАЧЕВА До: СВЕЖА ЖЕЧЕВА ДАЧЕВА
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал.3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-255795-11.06.2019 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7439-17.07.2019 г., засягащо имот с идентификатор 52009.503.295, 52009.503.295.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх. № 24-19446-16.07.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.08.2019
  До: ОБЩИНА ЯМБОЛ п.к. 8600 гр. Ямбол ул. "Г. С. Раковски" № 7 ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ РИБАРОВ гр. Ямбол, ул. „ДРАМА” № 20 ЛИЛЯНА ГОСПОДИНОВА РИБАРОВА гр. Ямбол, ул. „ДРАМА” № 20 ВЕСЕЛИНА МИРЧЕВА МИТЕВА гр.Ямбол, жк”ЗЛАТЕН РОГ” бл.28, вх. Б, ет. 10, ап. 112 ЖИВКО МИРЧЕВ ЖЕЛЯЗКОВ община Лясковец, п.к. 5148 с. Козаревец ул. "Явор" №22 До: Наследници на Вълко Христов Неделчев: ХРИСТО ВЪЛКОВ НЕДЕЛЧЕВ гр. Ямбол, ул. „Д-Р ДОНЧЕВ” бл33, вх. Б, ет. 5, ап. 15 ВЕСЕЛИН ВЪЛКОВ ХРИСТОВ гр. Ямбол ул. "Мальовица" №29 НЕЛИ КОЛЕВА КОСТАДИНОВА гр. Ямбол, ул. „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” № 20, вх. В, ет. 6, ап. 16 ИВАНКА КОЛЕВА КРЪСТЕВА община Стралджа п.к. 8659 с. Саранско ул. "Г. Димитров" №31 До: ОБЩИНА ЯМБОЛ п.к. 8600 гр. Ямбол ул. "Г. С. Раковски" № 7 ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ РИБАРОВ гр. Ямбол, ул. „ДРАМА” № 20 ЛИЛЯНА ГОСПОДИНОВА РИБАРОВА гр. Ямбол, ул. „ДРАМА” № 20 ВЕСЕЛИНА МИРЧЕВА МИТЕВА гр.Ямбол, жк”ЗЛАТЕН РОГ” бл.28, вх. Б, ет. 10, ап. 112 ЖИВКО МИРЧЕВ ЖЕЛЯЗКОВ община Лясковец, п.к. 5148 с. Козаревец ул. "Явор" №22 До: Наследници на Вълко Христов Неделчев: ХРИСТО ВЪЛКОВ НЕДЕЛЧЕВ гр. Ямбол, ул. „Д-Р ДОНЧЕВ” бл33, вх. Б, ет. 5, ап. 15 ВЕСЕЛИН ВЪЛКОВ ХРИСТОВ гр. Ямбол ул. "Мальовица" №29 НЕЛИ КОЛЕВА КОСТАДИНОВА гр. Ямбол, ул. „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” № 20, вх. В, ет. 6, ап. 16 ИВАНКА КОЛЕВА КРЪСТЕВА община Стралджа п.к. 8659 с. Саранско ул. "Г. Димитров" №31
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че със служебно заявление рег.№09-55299/01.07.2019г. по писмо с изх. № 2801-11940/27.06.2019г. от Община Ямбол на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ на основание чл.53, ал.1, т.3 от ЗКИР,  засягащо имот с идентификатор 87374.523.296, с адрес: гр. Ямбол, ул.

 • Изх. № 24-11318-19.04.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.07.2019
  ДО: ИВАН МИХАЙЛОВ КОЖУХАРОВ ГР. СОФИЯ ЖК „ДРУЖБА“ БЛ.274 ВК.А ЕТ.3 АП.7
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Търговище

              На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег № 01-155200-08.04.2019г. от Никола Иванов Якимов до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) -  Търговище е започната процедура за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Търговище за поземлени имоти с идентификатори 73626.157.440 и 73626.157.445, с адрес гр. Търговище, местност „Серсема“.

 • Изх. № 24-15861-11.06.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.07.2019
  ДО: МЕХМЕД ЗЮЛКЮФ МЕХМЕД ГР. ТЪРГОВИЩЕ КВ. „ЗАПАД“ БЛ.28 ЕТ.2 АП.4 ДИАНА ЗДРАВКОВА НОВКОВА ГР. ТЪРГОВИЩЕ УЛ. „СПИРИДОН ГРАМАДОВ“ №30
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Търговище

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег № 01-207291-13.05.2019г. от Мехмед Зюлкюф Мехмед до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) -  Търговище е започната процедура за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Търговище за самостоятелни обекти в сграда (СОС) с идентификатори 73626.507.117.1.1, 73626.507.117.1.2, 73626.507.117.1.3 и 73626.507.117.1.4, с адрес гр. Търговище, ул. „Тракия” №11 ет.1.

 • Изх. №24-15846-11.06.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.07.2019
  ДО БЕЛЧО ГЕОРГИЕВ БЕЛЧЕВ ГР. ТЪРГОВИЩЕ УЛ. „БЯЛО МОРЕ“ №19 ВХ.Г ЕТ.1 АП.1 ДИЯНА СТЕФАНОВА ВАСИЛЕВА ГР. СОФИЯ ЖК „НАДЕЖДА IV“ БЛ.464 ВХ.А ЕТ.9 АП.27
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Търговище

  На основание чл. 26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. №. 01-232602-29.05.2019г. от Белчо Георгиев Белчев до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – ТРЪГОВИЩЕ е започната процедура по изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти за самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор 73626.506.96.1.2 с адрес гр. Търговище, ул. „Бяло море“ №19 вх.Г ет.1 ап.1.

 • Изходящ № 24-15825-11.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.08.2019
  ДО: СТЕФАН ВАСЛИЕВ ЙОРДАНОВ ГР. ТЪРГОВИЩЕ УЛ. „ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ“ №52 ВХ.Б ЕТ.2 АП.11 ЙОРДАН ВАСЛИЕВ ЙОРДАНОВ С. ЛИЛЯК УЛ. „ПРЕСЛАВ“ №2 МЛАДЕН АЛЕКСАНДРОВ ТЕОФИЛОВ ГР. ШУМЕН УЛ. „СРЕДНА ГОРА“ №7 ВХ.2 ЕР.2 АП.28 ВЕЛИЗАРА ВАЛЕНТИНОВА ЗАФИРОВА ГР. ШУМЕН УЛ. „СРЕДНА ГОРА“ №7 ВХ.2 ЕР.2 АП.28
  Публикация на:: 
  Търговище

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-57803-11.02.2019 г., подадена на основание  чл.75 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. и чл.14 и чл.16 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016г,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-6063-11.06.2019 г., засягащо имот с идентификатор 73626.511.81, 73626.511.82, 73626.511.82.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-15401-06.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.08.2019
  До: МЕХМЕД ХАСАНОВВ МЕХМЕДОВ С. ВЕРЕНЦИ УЛ. „Н. Й. ВАПЦАРОВ” №25 ЮСУФ ХАСАНОВ МЕХМЕДОВ С. ВЕРЕНЦИ УЛ. „Н. Й. ВАПЦАРОВ” №23
  Публикация на:: 
  Търговище

  Във връзка с искане  № 01-234294-29.05.2019г. и на основание чл. 35б, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомяваме, че със заповед № 18-5890-06.06.2019г. на Началника на СГКК-Търговище е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на  поземлени имоти с идентификатори 10687.502.23 и 10687.502.24, находящи се в землището на с. Веренци, общ. Омуртаг, обл. Търговище.

 • Изх. № 24-15248-05.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.08.2019
  До: НАСЛЕДНИЦИ НА ОСМАН ЮМЕРОВ ОСМАНОВ НАСЛЕДНИЦИ НА ГЕОРГИ ИЛЕВ ДИМИTРОВ
  Публикация на:: 
  Търговище

  Уведомяваме Ви, че със заповед № 18-5823-05.06.2019 г. на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – ГР. ТЪРГОВИЩЕ, на основание чл. 49а, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри на поземлен имот с идентификатор 04755.501.5, находящ се в землището на с. Богомолско, общ. Антоново, обл. Търговище.

  На основание чл. 49а, ал. 4 от ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат  на обжалване.

 • Изх. № 24-15268-05.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.08.2019
  До: ИВАНКА СТОЙЧЕВА ИВАНИВА ГР. ТЪРГОВИЩЕ КВ. „ЗАПАД“ БЛ.39 ВХ.А ЕТ.5 АП.15
  Публикация на:: 
  Търговище

  Уведомяваме Ви, че със заповед № 18-5836-05.06.2019 г. на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – ГР. ТЪРГОВИЩЕ, на основание чл. 49а, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри на поземлен имот с идентификатор 22428.501.5,  находящ се в землището на с. Дъбравица, общ. Антоново, обл. Търговище.

  На основание чл. 49а, ал. 4 от ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат  на обжалване.

 • Изх. № 24-15227-05.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.08.2019
  До: НАСЛЕДНИЦИ НА СТЕФАН СЕРАФИМОВ
  Публикация на:: 
  Търговище

  Уведомяваме Ви, че със заповед № 18-5788-04.06.2019 г. на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – ГР. ТЪРГОВИЩЕ, на основание чл. 49а, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри на поземлен имот с идентификатор 21275.23.109, находящ се в землището на с. Длъжка поляна, общ. Антоново, обл. Търговище

  На основание чл. 49а, ал. 4 от ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат  на обжалване.

 • Изходящ № 24-19478-16.07.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.08.2019
  КАЛИН ДОНЧЕВ ГРИГОРОВ ГР. СОФИЯ П.К. 1111
  Публикация на:: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 2 и 3 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод на Ваше Заявление вх. № 01-231855-22.06.2018 г. на СГКК гр. Ловеч, с което е поискано „Нанасяне на настъпили промени в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ)“ и „Издаване на скица за имот или сграда в неурбанизирана територия“ повторно Ви уведомяваме, че е издадено Уведомление изх. № 24-17093-21.06.2019 г.

 • Изх. № 22-181-15.07.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.08.2019
  ДО: ВИОЛЕТА ИВАНОВА ОВЧАРОВА
  Публикация на:: 
  Бургас

               В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето

   Ви уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх.№01-225616-23.05.2019г., подадена на

 • Изх. № 01-161530-3/17.07.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.07.2019
  До: АТАНАС СТОИЛОВ АНДОНОВ ул. „Бетовен” № 12 гр. Пловдив До: РАДОСВЕТА ПАНАЙОТОВА АНДОНОВА ул. „Бетовен” № 12 гр. Пловдив До: СОНЯ АТАНАСОВА АНДОНОВА ул. „Бетовен” № 12 гр. Пловдив
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив
 • Изходящ № 24-19541-17.07.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.08.2019
  ДО КРАСИМИРА ВЕСЕЛИНОВА КОЛЕВА ТАНЯ ВЕСЕЛИНОВА КОЛЕВА
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-229128-27.05.2019 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7282-12.07.2019 г., засягащо имот с идентификатор 10447.507.213.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-19516-17.07.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.07.2019
  До: ПЕТКО ДИНЕВ ПЕТКОВ гр. Ямбол, ул. "АТАНАС КРАТУНОВ" № 58
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Ямбол

                     В изпълнение на чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс, по повод постъпило заявление вх. № 01-272847-20.06.2019 г. от ШИЛИЯН ДИНЕВ ПЕТКОВ, чрез ДИМИТРИНКА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастрални регистри, СГКК - гр. Ямбол Ви уведомява, че започва производство за изменение на КККР в поземлен имот с идентификатор 87374.555.30, находящ се в гр.

 • Изходящ № 24-19550-17.07.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.08.2019
  Дo: НИКОЛА ПЕТРОВ ПЕТКОВ До: МИЛКА ТРИФОНОВА ПЕТКОВА До: ВИОЛЕТА ДРАГИЕВА СИМЕОНОВА До: РОЗАЛИНА НИКОЛОВА МИРЧЕВА До: ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ МИТЕВ До: ТИХОМИР ЙОЧЕВ ТОДОРОВ До: ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ До: ГЕРГАНА ДОНКОВА ИВАНОВА
  Публикация на:: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и във връзка с чл. 54, ал. 4  от  ЗКИР  Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление с вх. № 01-150346 / 04.04.2019 г. от РАЛИЦА ПЕТКОВА БОГАЛИНСКА в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Ловеч, е стартирана процедура по изменение на  кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Ловеч, общ. Ловеч, обл. Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-10/17.04.2007г. издадена от изпълнителен директор на АГКК – гр. София. Съгласно §1, т.

 • Изх. № 24-19123-12.07.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.07.2019
  ДО ТОДОР ИВАНОВ ХРИСТОВ НАСЛЕДНИЦИ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-350936-11.09.2018 г. от ДИАНА СТЕФАНОВА САРАЧЕВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 04234.6917.299, с. Бистрица, район „Панчарево“, област София.

 • Изходящ № 24-19112-12.07.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.08.2019
  До: ДОНКА ХРИСТОВА САВЧЕВА До: РАДКА СИМЕОНОВА ПЕШОВА До: ПАВЛИНА БОРИСОВА НАЙДЕНОВА До: СНЕЖАНКА ВЕТОВА ЦОЛОВА До: ИВАНКА ВЕТОВА ГЕОРГИЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

              В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-21754-21.01.2019 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за ОТКАЗ от изменение на КККР № 18-3132-22.03.2019 г., засягащо имот с идентификатор 00357.5350.1184, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх. № 24-19116-12.07.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.07.2019
  ДО ТИНКА ТОДОРОВА МАРКОВА ТОДОРКА КИРИЛОВА МИТОВА ЧАВДАР МАРИНОВ ГЕОРГИЕВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-12913-11.01.2018 г. от РОСЕН ВАЛЕНТИНОВ ЗДРАВКОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София придружено от проект за изменение и допълнително изискани документи на основание чл. 35 от Административно процесуалния кодекс и писмо от район Нови Искър, Столична община, с вх.

 • Изходящ № 20-49157-17.07.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.08.2019
  Дo наследници на Васил Дочев Василев
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и  ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-246348-05.06.2019 г., подадено на основание чл. 56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР,  е издадена заповед за изменение на КККР № 18-6384-19.06.2019 г., засягащо имоти с идентификатори 83510.681.403, 83510.681.404 и 83510.681.405  за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх. № 24-19298-15.07.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.07.2019
  ДО МАРИЯНА МИЛЧЕВА БОНЧЕВСКА ГЕРГАНА СПАСОВА КИРМА БИЛЯНА СПАСОВА БОНЧЕВСКА ПЛАМЕН ТРИФОНОВ НАЙДЕНОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че във връзка със заявление вх. №  01-44720-04.02.2019г. от Стефан Маринов Джанков до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София и приложените към него документи и материали, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 32216.2297.394, 32216.2297.392, 32216.2297.390, 32216.2334.197 и 32216.2297.3, находящи се в с. Иваняне, район „Банкя“, Столична община.

 • Изх. № 24-19298-15.07.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.07.2019
  ДО МАРИЯНА МИЛЧЕВА БОНЧЕВСКА ГЕРГАНА СПАСОВА КИРМА БИЛЯНА СПАСОВА БОНЧЕВСКА ПЛАМЕН ТРИФОНОВ НАЙДЕНОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че във връзка със заявление вх. №  01-44720-04.02.2019г. от Стефан Маринов Джанков до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София и приложените към него документи и материали, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 32216.2297.394, 32216.2297.392, 32216.2297.390, 32216.2334.197 и 32216.2297.3, находящи се в с. Иваняне, район „Банкя“, Столична община.

 • Изх. № 24-19306-15.07.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.07.2019
  До: КИРЧО ИЛИЕВ КУКЕВ АНГЕЛ СЛАВЕВ КУКЕВ ВЛАДИСЛАВ ЦВЕТАНОВ КИРОВ БОРЯНА ПЕТРОВА РАДЕНКОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-158679-03.05.2018 г. от Снежанка Любомирова Илиева до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, засягащ сгради с идентификатори 68134.4331.4810.1 и 68134.4331.4810.3, район „Овча Купел“, Столична община.

 • Изх. № 24-19345-15.07.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.07.2019
  ДО ЕЛЕНА ИЛИЕВА ХРИСТОВА КАРАМФИЛ ИЛИЕВ ХРИСТОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-183296-23.04.2019 г. от СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН ВИТОША до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 68134.1970.4326, район „Витоша“, област София.

 • Изходящ № 24-19451-16.07.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.08.2019
  ДО МИЛЧО КОСТАДИНОВ АЛЕКСИЕВ МАРИЯНА АРАХАНГЕЛОВА ВОДЕНИЧАРОВА, чрез пълномощник РОСЕН ТАБАКОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3  на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. рег. № 01-132670-26.03.2019 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед № 18-6047-11.06.2019 г., за  изменение на КККР на  район  Триадица, Столична община, засягаща имоти с идентификатори 68134.1007.990, 68134.1007.1471 и 68134.1007.1571, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх. № 24-19479-16.07.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.07.2019
  ДО ПАНЧО БЛАГОЕВ СТОЯНОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-171803г. от Йорданка Димитрова Димитрова до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за сгради с идентификатори  55419.6707.1024.1 и 55419.6707.1024.2 с адрес: с.Панчарево, район „Панчарево“.

 • Изходящ № 24-19457-16.07.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.08.2019
  Дo: КОСТАДИН ЛЮБЕНОВ ЗЛАТКОВ НЕВЯНА ПАВЛОВА КОСТОВА ДАНАЕЛА СТЕФАНОВА ПЕТКОВА ЦВЕТА СТЕФАНОВА КОСТОВА ЛЮБА СТЕФАНОВА КОСТОВА Собствениците и/или носителите на други вещни права на самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 83510.680.613.5 (адм.адрес: гр.Шумен, ул.”ЩАБНА” №2)
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал.3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-252061-10.06.2019 г., е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7382-16.07.2019 г., засягащо имот с идентификатор 83510.680.613.5, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-19274-15.07.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.07.2019
  ДО МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА МИНЧЕВА ЕМИЛ ХРИСТОВ ПЕТРОВ БОСИЛКА АТАНАСОВА ПЕТРОВА БОРИСЛАВ АНГЕЛОВ БОРИСОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-229868-27.05.2019 г. от заявител Иванка Хараламбева Маринова до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за коригиране контурите на самостоятелни обекти в сграда, на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Росица”№ 3, ет. 1, ет. 2, ет. 3.

 • Изх.№ 22-182-15.07.2019 г. По преписка: 01-149063-04.04.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.07.2019
  ДО: ЕЛЕНА АТАНАСОВА МАРКОВА- ПРОИЕТТИ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Бургас

  С настоящото Ви уведомяваме, че  в СГКК – Бургас е подадено заявление - вх. № 01- 149063-04.04.2019 г. /наш/ от Галина Янева Ганчева, с което се желае да бъде променена одобрената със заповед РД-18-9/30.01.2006 г. на Изпълнителен директор на АГКК, кадастрална карта на гр. Несебър,  във връзка с отстраняване на грешка в картата по реда на чл. 51, ал.1, т. 2 от ЗКИР.

  Изменението се състои в:

 • Изх. № 22-181-15.07.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.07.2019
  ДО: ВИОЛЕТА ИВАНОВА ОВЧАРОВА
  Публикация на:: 
  Бургас

               В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето

   Ви уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх.№01-225616-23.05.2019г., подадена на

 • Изходящ № 24-19359-16.07.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.07.2019
  ДО "АВИШЕР" ЕООД
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-105350-12.03.2019 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-6467-20.06.2019 г., засягащо имоти с идентификатори: 65766.701.241, 65766.701.195, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 01-195047/16.07.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.07.2019
  До: Владимир Йорданов Балевски бул. „Марица” № 112а гр. Пловдив
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-195047/03.05.2019 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7033-05.07.2019 г., засягащо имот с идентификатор 56784.18.138, 56784.18.138.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 22-183-15.07.2019 г. По преписка: 01-190161-30.04.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.07.2019
  До: ЙОРДАНКА СТОЯНОВА ЙОРДАНОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Бургас

   

  С настоящото Ви уведомяваме, че в СГКК Бургас е постъпило заявление вх.№ 01-190161-30.04.2019г. , подадено от ОБЩИНА ЦАРЕВО, с което е поискано остраняванеъна грешка в кадастралната карта на гр.ЦАРЕВО, общ. ЦАРЕВО по отношение на поземлени имоти с идентификатори 48619.505.702, 48619.505.703, 48619.505.713 и 48619.505.725. Исканото изменение е за нанасяне  границите на УПИ I и II в кв.143 и УПИ I,XIV и II в кв..144 в съответствие с ПУП-ПРЗ ЗА КВ.143 И 144, ЗЕМЛИЩЕ НА ГР.Царево, одобрен със заповед № РД-01-202 от 07.04.20018 г. на Кмета на Община Царево.

 • Изходящ № 24-16924-20.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.07.2019
  Дo: ТОДОР СТЕФАНОВ ТОДОРОВ До: ИВАН НИКОЛОВ АНГЕЛОВ До: СТЕФАН ХРИСТОВ ИВАНОВ ИВАНКА ПЕТРОВА ИВАНОВА До: ТОДОР ДАМЯНОВ ТОДОРОВ СТЕФАНКА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА До: НЕЛКА ДАРИНОВА ХРИСТОВА /Н-к на Дарин Ников Атанасов/ До: АДЕМ САМИЕВ АДЕМОВ До: ПОЛИНА ВЕЛИНОВА АСЕНОВА НИКОЛА ХРИСТОВ АСЕНОВ
  Публикация на:: 
  Разград

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-174187-17.04.2019 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г.

 • Изх. № 24-19119-12.07.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.07.2019
  ДО РАЙКА КОСТАДИНОВА ИВАНОВА КРАСИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ КАЛОЯН ЕМИЛ ИВАНОВ ЯВОР ЕМИЛ ИВАНОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

              На основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-188653-25.04.2019 г.

 • Изходящ № 24-19107-12.07.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.07.2019
  До: СТЕФАН АНГЕЛОВ НЕНКОВ До: НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ НЕНКОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-75841-20.02.2019 г., подадено на основание  чл. 51, ал.

 • Изх. № 24-19102-12.07.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.07.2019
  ДО БОГДАН МАНОЛОВ ПАЛАШЕВ ТАНЯ БОЯНОВА МАЛАШЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

              На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че във връзка със заявление вх. №  01-150707-04.04.2019г. от Силвия Маринова Христова и Кирил Асенов Христов до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София и приложените към него документи и материали, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 68134.2815.72, находящ се в гр.

 • Изх. № 24-19105-12.07.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.07.2019
  ДО ПРОФИЛКО-БЪЛГАРИЯ ООД
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-136710-28.03.2019 г. от ДИАНА ИЛИЕВА ХОФМАНН до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1971.1347, 68134.1971.2198, 68134.1971.17, 68134.1971.1219, район „Витоша“, област София.

 • Изх. № 24-19099-12.07.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.07.2019
  ДО ДОНКА ЖИВКОВА МИШЕВА ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ МИШЕВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-146701-24.04.2018 г. и коригиран проект с вх. № 05-6644-13.05.2019 г. от КРАСИМИР СТЕФАНОВ БРАЙНОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 44063.6224.925, 44063.6224.4558, 44063.6224.4821, 44063.6224.4837, с.

 • Изходящ № 24-19209-12.07.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.07.2019
  ДО АНЕЛИЯ НАРЦИС МАЧУГАНСКА ВЪЛЧАНОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3  на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. рег. № 01-134783-27.03.2019г., подадено на основание   чл. 51, ал.

 • Изх. № 24-19208-12.07.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.07.2019
  ДО ГОЛДИН ПРОПЪРТИ ООД
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-207718-13.05.2019г. от  Т.И.М. – Х.

 • Изх. № 24-19430-16.07.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.07.2019
  ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 65334.300.985.1.3 И 65334.300.985.1.4
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод на заявление с рег. № 01-307005/10.07.2019г. на СГКК – Благоевград, подадено от Илия Терзийски чрез Методи Терзийски /упълномощено лице/, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, състоящо се в коригиране формата на самостоятелни обекти с идентификатори 65334.300.985.1.3 и 65334.300.985.1.4 и допълване на самостоятелен обект с идентификатор 65334.300.985.1.11,  на основание Нотариален акт № 111/1998г. и разработка на правоспособно лице по кадастър.

 • Изх. № 24-19416-16.07.2019 г

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.07.2019
  До: Пеню Иванов Миланов
  Публикация на:: 
  Разград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс и чл.56 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. на МРРБ, във връзка с чл. 53 от ЗКИР, Ви уведомявам за следното:

  Със заявление с вх. № 01-273795-21.06.2019 г. в СГКК – Разград, е извършена промяна на кадастралния регистър към КК на  гр.Завет, община Завет, обл. Разград, одобрена със Заповед № РД-18-360-23.05.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК, за поземлени имоти с идентификатори  30065.141.21

 • Изходящ № 24-17019-20.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.07.2019
  До: ВАНЯ НИКОЛОВА МИНКОВА
  Публикация на:: 
  Хасково

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-248515-06.06.2019 г., подадена на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-6503-20.06.2019 г., засягащо имот с идентификатор 65677.701.1302, 65677.701.1303, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-19132-12.07.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.07.2019
  ДО: МИРОСЛАВА МИЛКОВА ДАВИДОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-152903-05.04.2019г.,  от СНЕЖАНА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА И МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВ ПЕТКОВ, чрез ДИМЧО БОЯНОВ КЛИМЕНТОВ до Службата по геодезия, картография и кадастър СГКК София е заявено нанасяне  на самостоятелен обект  в сграда с идентификатор 68134.709.22.9, бул. „ХРИСТОФОР КОЛУМБ“ 1, бл.3 район „Слатина“ Столична община, по отношение на които сте заинтересовани лица.

 • Изх. No 24-19013-11.07.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.07.2019
  До ДОЛЯ ГАТЕВА АЛ-ДЖАБУРИ АНТОНИО ЕМИЛОВ ТОДОРОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-194928-03.05.2019 г. от ДИЛЯНА ЕМИЛОВА ТОДОРОВА - РАНГЕЛОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 02659.2190.1117, 02659.2190.166 и 02659.2190.165, находящи се в гр.

 • Изх. No 24-19008-11.07.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.07.2019
  До СТЕФАН КИРИЛОВ КОПАРАНОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-177251-19.04.2019 г. от ВЕСЕЛИН КИРИЛОВ КОПАРАНОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.4339.2035 и 68134.4339.666, находящи се в район Овча купел, Столична община.

 • Изходящ № 24-19150-12.07.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.07.2019
  Дo: АЛЕКСАНДЪР ЛЮБОМИРОВ ТЕРЗИЙСКИ Дo: РАЯ ЖЕЛЕЗАНОВА РАЙКОВА Дo: „ИНТЕРНЕШЪНАЛ СЕРТИФИКЕЙШЪНС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-90996-01.03.2019 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-5804-05.06.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.703.843.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-16512-17.06.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.07.2019
  До: Румен Тенев Манолов
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Хасково

  С настоящото Ви уведомяваме, че Марин Иванов Болутов е подал пред СГКК-Хасково, заявление вх.№01-231945-28.05.2019г. с което иска да бъде променена кадастралната карта на  с.Криво поле, общ.Хасково за имот с идентификатор 39863.105.12 (нива в местността „МЕРДЖАН КУРИЙКА“ имот № 105012 по КВС). Изменението се състои в отразяване в КККР на съществуващи на терена три сгради по геодезическо заснемане от правоспособно лице по ЗКИР.: сграда с проектен идентификатор 39863.105.12.1 с площ 91 кв.м.

 • Изходящ № 24-18356-04.07.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.07.2019
  До: НИКОЛИНА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА СТЕФАН СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ гр. Ямбол, ул. „Матвей Вълев” № 17
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-257087-12.06.2019 г., подадена на основание  чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изх.№ 24-18426-04.07.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.07.2019
  ДО: ИВАНКА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА ДО: ТАТЯНА МИТКОВА ИВАНОВА ДО: ИВАЙЛА ИВАНОВА КОЛЕВА ДО: СТЕФАН ИВАНОВ ИВАНОВ ДО: ЗДРАВКО ДИМИТРОВ КАРАПЧАНСКИ ДО: ЕВГЕНИ АТАНАСОВ МИТЕВ ДО: БОРЯНА ЛЕОПОЛДОВА ВИДИНОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Сливен

  Относно: Изпълнение на съдебно решение по заявление вх.№ 01-262735/25.08.2017г. на   СГКК-Сливен

 • Изх. № 24-19297-15.07.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.07.2019
  До: ЮСЕИН ХАСАНОВ МЕХМЕДОВ гр. Ямбол, ул. РОДОПИ № 4
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че със служебно заявление рег.№09-55359/01.07.2019г. по писмо с изх. № 2801-11940/27.06.2019г. от Община Ямбол на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ на основание чл.53, ал.1, т.1 от ЗКИР,  засягащо имот с идентификатор 87374.523.284, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Родопи” №4.

   

 • Изходящ № 24-13824-22.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.07.2019
  До: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ До: ВАЛЕНТИНА ЖИВКОВА ГЕОРГИЕВА До: МЕТОДИ ЖИВКОВ ГЕОРГИЕВ До: АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ НИКОЛОВ До: ТАТЯНА ИВАНОВА ВУЧКОВА До: АТАНАС НИКОЛОВ ЕВТИМОВ
  Публикация на:: 
  Кюстендил

            В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-439353-07.11.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изх. № 24-16846*15.07.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.07.2019
  ДО МИЛКА СТАНИШЕВА НАКОВА РОЗА СТАНИШЕВА СТОИМЕНОВА
  Публикация на:: 
  Благоевград

  Уведомяваме Ви, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-221004/21.05.2019г. на СГКК – Благоевград и представен Нотариален акт № 93 том 3 рег. 769 дело 399 от 25.04.2019г., издаден от Служба по вписванията - гр.

 • Изх. № 24-12860-10.05.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.07.2019
  До: КИРИЛ АЛЕКСАНДРОВ ИКОНОМОВ гр. София, жк"Младост 1-А”, бл. 520, вх. 2, ап. 55 КОНСТАНТИН ДИМОВ ДИНГОЗОВ гр. Кюстендил, ул."Цар Освободител" №142, вх. Б, ап. 15
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Кюстендил

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадена Ваша жалба вх. № 94-1952/15.12.2008 г. до Административен съд гр. Кюстендил чрез Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Кюстендил и Решение на АС - Кюстендил със служебно заявление вх. № 10-2605/17.05.2011 г. е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Кюстендил, за сграда с идентификатор 41112.503.1008.1, с административен адрес: гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител” № 118.

 • Изх. № 24-16661-15.07.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.07.2019
  ДО АСПАРУХ СИМЕОНОВ АПОСТОЛОВ РУЖА СИМЕОНОВА МАРИНОВА СЛАВЧО СИМЕОНОВ АПОСТОЛОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод на заявление с рег. № 01-156781/09.04.2019г.

 • Изх. № 24-15806*15.07.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.07.2019
  ДО ТАНЯ ЙОРДАНОВА СТОЯНОВА
  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод на заявление с рег. № 01-229792/27.05.2019г. на СГКК – Благоевград, подадено от Петър Талев, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, състоящо се в допълване на самостоятелен обект с идентификатор 65334.300.1026.1.5 в сграда с идентификатор 65334.300.1026.1 на основание: Удостоверение за търпимост № АБ-02-22/19.04.2019 и архитектурно заснемане към него и разработка на правоспособно лице по кадастър.

 • Изходящ № 24-16670-18.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.07.2019
  ДО ГЕОРГИ ИВАНОВ КЕСКИНОВ Ж.К. ЛЮЛИН, БЛ. 422, ВХ. Б, ЕТ. 4, АП. 28 ГР. СОФИЯ
  Публикация на:: 
  Стара Загора

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс и чл.71,ал.9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. на МРРБ с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-263770-17.06.2019 г., подадена на основание  чл. 75 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г.

 • Изходящ № 24-19251-15.07.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.07.2019
  РУМЯНА ПЕТРОВА НЕНОВА ГР. ЕЛИН ПЕЛИН
  Публикация на:: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 2 и 3 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод Възражение вх. № 02-1872-12.12.2018 г. на СГКК гр. Ловеч, Заявление вх. № 09-15899-26.02.2019 г, с които е заявено изменение във връзка със срока на отговорност на дефекти по влязла в сила кадастрална карта и кадастрални регистри за землището на с. Гложене, общ. Тетевен и на основание чл. 51, ал. 1, т.