Уведомления

 • До: ЯНИ СТАВРАКИЕВ АЛЕКСИЕВ До: РАДКА СТОЯНОВА ПЕНЕВА До: СТОИЛ ПЕЙЧЕВ ИВАНОВ До: ПЕЙЧО СТОЯНОВ ИВАНОВ До: ЗЛАТКА ГЕРМАНОВА АЛЕКСИЕВА

  статус: 
  Актуално

  До: ЯНИ СТАВРАКИЕВ АЛЕКСИЕВ
  До: РАДКА СТОЯНОВА ПЕНЕВА
  До: СТОИЛ ПЕЙЧЕВ ИВАНОВ
  До: ПЕЙЧО СТОЯНОВ ИВАНОВ
  До: ЗЛАТКА ГЕРМАНОВА АЛЕКСИЕВА

  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-166287-05.06.2017 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • ДО ДОРОТЕЯ ПЕТРОВА МАРКОВА

  статус: 
  Актуално

  ДО ДОРОТЕЯ ПЕТРОВА МАРКОВА

  Публикация на:: 
  Велико Търново

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,

  Във връзка със заявление с вх. № 01-287759-18.09.2017 г. и на основание чл.35б, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомяваме, че със Заповед № 18-6923-21.09.2017 г. на началника на Служба по ГКК Велико Търново, на основание чл.35б, ал.1, т.1 ЗКИР е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на поземлен имот 05164.205.4 в с. Бойковци - Треновци, з-ще Бойковци, община Елена, собственост на Осман Мустафов Османов.

 • ДО КРАСИМИР ЗДРАВКОВ КЕРЕЗОВ

  статус: 
  Актуално

  ДО КРАСИМИР ЗДРАВКОВ КЕРЕЗОВ

  Публикация на:: 
  Велико Търново

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,

  Във връзка със заявление с вх. № 01-281848-12.09.2017 г. и на основание чл.35б, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомяваме, че със Заповед № 18-6878-19.09.2017 г. на началника на Служба по ГКК Велико Търново, на основание чл.35б, ал.1, т.1 ЗКИР е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на поземлен имот 57738.404.43 в с. Попрусевци, з-ще Беброво, община Елена с неустановен собственик /по искане на Кина Георгиева Иванова/.

 • ЕМИНЕ САБИТ КАДИР гр. Разград, п.к. 7200 ул. „Грънчарска“ № 25 До: Н-ци на Сабит Х. Татаров

  статус: 
  Актуално

  ЕМИНЕ САБИТ КАДИР
  гр. Разград, п.к. 7200
  ул. „Грънчарска“ № 25
  До: Н-ци на Сабит Х. Татаров

  Публикация на:: 
  Разград

  Дата на качване на сайта на АГКК /таблотона СГКК Разград: 17.09.2017г.

  Дата за сваляне от сайта АГКК /таблотона СГКК Разград: 25.09.2017г.

  Дл.лице: инж. Ганчо Петров

  У В Е Д О М Л Е Н И Е