Уведомления

 • ДО САШО ДИМИТРОВ ТОДОРОВ

  ДО САШО ДИМИТРОВ ТОДОРОВ

  Публикация на:: 
  Благоевград
  статус: 
  Актуално

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че е постъпило заявление, с вх. № 01-21792-27.01.2017 г. на СГКК- Бл- град, от Петър Ангелов Чолев, за изменение на КРНИ, касаещо заличаване на Сашо Димитров Тодоров и вписване на ПЕТЪР АНГЕЛОВ ЧОЛЕВ като собственик на Сграда с идентификатор 04279.627.59.22 , въз основа на Нотариален акт № 117, том 2, дело 457/  1993 г .

 • ДО ЯНКА КОСТАДИНОВА НИКОЛОВА ЛИЛЯНА НИКОЛОВА КРАЧОЛОВА МАРГАРИТА БЛАГОЕВА ДОНЕВА

  ДО
  ЯНКА КОСТАДИНОВА НИКОЛОВА
  ЛИЛЯНА НИКОЛОВА КРАЧОЛОВА
  МАРГАРИТА БЛАГОЕВА ДОНЕВА

  Публикация на:: 
  Благоевград
  статус: 
  Актуално

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) , Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление, с рег. № 01-388665-14.12.2016 на СГКК- Благоевград,

   

  е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

 • До: ЗИНА ДИМИТРОВА ЧОЛАКОВА Дo: ХРИСТО НИКОЛОВ СТОЯНОВ

  До:
  ЗИНА ДИМИТРОВА ЧОЛАКОВА

  Дo:
  ХРИСТО НИКОЛОВ СТОЯНОВ

  Публикация на:: 
  София - град
  статус: 
  Актуално

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-277703-10.09.2016 г., подадена на основание  чл. 51, ал.

 • До: ЛИЛИЯ КИРИЛОВА ГЪЛЪБОВА До: ВАСИЛ КИРИЛОВ ГЪЛЪБОВ До: КИРИЛ ЛЮБОМИРОВ ГЪЛЪБОВ

  До:
  ЛИЛИЯ КИРИЛОВА ГЪЛЪБОВА

  До:
  ВАСИЛ КИРИЛОВ ГЪЛЪБОВ

  До:
  КИРИЛ ЛЮБОМИРОВ ГЪЛЪБОВ

  Публикация на:: 
  София - град
  статус: 
  Актуално

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 94-51927 / 20.09.2012 г. до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-10415-29.12.2016 г., засягащо имот с идентификатор 68134.4174.6, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.