Тарифа 14

Версия за печатВерсия за печат

ТАРИФА № 14 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ И ОТ ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 99 ОТ 2001 Г., ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 10 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 04.02.2014 Г.)

Приета с ПМС № 175 от 05.08.1998 г.

Отразена деноминацията от 05.07.1999 г.

Обн. ДВ. бр.94 от 12 Август 1998г., попр. ДВ. бр.110 от 23 Септември 1998г., доп. ДВ. бр.55 от 18 Юни 1999г., изм. ДВ. бр.41 от 19 Май 2000г., изм. ДВ. бр.99 от 20 Ноември 2001г., доп. ДВ. бр.99 от 22 Октомври 2002г., изм. ДВ. бр.114 от 30 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.20 от 12 Март 2004г., изм. ДВ. бр.107 от 7 Декември 2004г., попр. ДВ. бр.108 от 10 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.98 от 6 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.77 от 19 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.13 от 9 Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.95 от 4 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.35 от 3 Май 2011г., изм. ДВ. бр.18 от 2 Март 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.13 от 8 Февруари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.10 от 4 Февруари 2014г.

Раздел VI. Такси за нанасяне в кадастъра и за справки и услуги по Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г.)

А. Такси за нанасяне в кадастъра

Чл. 35. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г.)

(1) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 07.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) За нанасяне на настъпили промени в кадастралната карта се събира такса в размер 7 лв. на променена или нова точка.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 07.12.2004 г.)

(3) За нанасяне на настъпили промени в кадастралния регистър на недвижимите имоти се събира такса в размер 10 лв. за един имот.

(4) Собствениците, предоставили информация за сгради, които са премахнати, не заплащат такса за отразяване на настъпилите промени в кадастралната карта и в кадастралните регистри.

(5) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 07.12.2004 г.) За нанасяне на нови схеми на самостоятелни обекти в сгради, както и на промени в тях се събира такса в размер 20 лв. за един самостоятелен обект.

Чл. 36. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г.) За даване идентификатор на недвижим имот и за нанасянето му в кадастралния регистър на идентификаторите и промените им се събира такса в размер 10 лв. на имот.

Б. Такси за предоставяне на справки и услуги

Чл. 37. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 07.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.)

За издаване на скица се събират следните такси:

1. на поземлен имот в неурбанизирана територия - 10 лв.;

2. на поземлен имот в урбанизирана територия - 30 лв.;

3. на сграда - самостоятелен обект на собственост - 10 лв.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 07.12.2004 г.) Когато скицата по ал. 1 съдържа и допълнителни кадастрални данни, размерът на таксата се увеличава с 50 на сто.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) За презаверяване на скицата по ал. 1 и 2, от издаването на която са изтекли 6 месеца, или за издаване на втори и следващ екземпляр от скицата, се събира такса в размер 2 лв.

(4) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 07.12.2004 г., отм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.)

(5) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 07.12.2004 г.) За издаване на комбинирана скица за пълна или частична идентичност на границите на поземлен имот се събира такса в размер 30 лв. за един имот.

(6) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 07.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.)

За издаване на препис-извлечение от кадастралния регистър на недвижимите имоти в писмен вид се събира такса в размер 0,50 лв. за един недвижим имот в неурбанизирана територия и 0,80 лв. за един недвижим имот в урбанизирана територия, но не по-малко от 5 лв. за един препис-извлечение. Препис-извлечението от кадастралния регистър на недвижимите имоти включва данните за недвижимите имоти и името на собствениците и носителите на ограничени вещни права.

Чл. 38. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г.)

(1) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 07.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) За издаване на схема на самостоятелен обект в сграда се събира такса в размер 20 лв.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) За презаверяване на копие от схема по ал. 1, от издаването на която са изтекли 6 месеца, или за издаване на втори и следващ екземпляр от схемата, се събира такса в размер 2 лв.

Чл. 39. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г.)

(1) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 07.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.)

За издаване на препис-извлечение от кадастралния регистър на точките от работната геодезическа основа се събира такса по 3 лв. за една точка.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 07.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) Когато координатите на точките по ал. 1 се придружават от схема и/или копие от реперните карнети, таксата е по 4 лв. за една точка.

Чл. 40. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) За предоставяне на списък с координати на подробни точки се събира такса по 0,50 лв. за една точка.

Чл. 41. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г.)

(1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 07.12.2004 г.) За предоставяне на копие от кадастрална карта или на част от нея в графичен вид се събира такса по 2 лв. на квадратен дециметър, но не по-малко от 10 лв. за едно копие.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 07.12.2004 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 07.12.2004 г.) За предоставяне на копие от кадастрална карта (без данните за собствеността) в цифров вид върху магнитен носител за неурбанизирана територия се събира такса, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.) до 50 поземлени имота - по 0,80 лв. за всеки поземлен имот;

2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) от 50 до 200 поземлени имота - 40 лв. + по 0,60 лв. за всеки поземлен имот от горницата над 50;

3. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) от 200 до 500 поземлени имота - 130 лв. + по 0,50 лв. за всеки поземлен имот от горницата над 200;

4. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) от 500 до 1000 поземлени имота - 280 лв. + по 0,40 лв. за всеки поземлен имот от горницата над 500;

5. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) над 1000 поземлени имота - 480 лв. + по 0,30 лв. за всеки поземлен имот от горницата над 1000.

(4) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 07.12.2004 г.) За предоставяне на копие от кадастрална карта (без данните за собствеността) в цифров вид върху магнитен носител за урбанизирана територия се събира таксата по ал. 3, увеличена, както следва:

1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) за София, Пловдив, Варна и селищните образувания с национално значение - пет пъти;

2. за областните градове с изключение на тези по т. 1 - четири пъти;

3. за градовете с изключение на областните - три пъти;

4. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) за селата и селищните образувания с местно значение - два пъти.

(5) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 07.12.2004 г.) За предоставяне на копие в графичен или в цифров вид от оцифрен кадастрален план (без данните за собствеността) се събира таксата по ал. 1, съответно по ал. 4, намалена с 30 на сто.

(6) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 07.12.2004 г.) За издаване на препис-извлечение от регистъра на собствеността (разписния списък) към кадастралния план се събира такса в размер 0,50 лв. за един поземлен имот, но не по-малко от 5 лв.

Чл. 42.(1) (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г., предишен текст на чл. 42 - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 07.12.2004 г.) За издаване на удостоверение по чл. 52, ал. 5 ЗКИР се събира такса в размер 10 лв.

(2) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 07.12.2004 г.) За издаване на удостоверение за идентичност на поземлен имот се събира такса в размер 20 лв.

(3) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 07.12.2004 г.) За издаване на друго удостоверение се събира такса в размер 10 лв.

Чл. 43. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г.)

(1) (Доп. - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.) За изработване на проект за делба или разделяне на поземлен имот, намиращ се в урбанизирана територия, се събира такса по 50 лв. за всеки дял от делимия имот, а когато имотът се намира в неурбанизирана територия - по 25 лв. за всеки дял от делимия имот.

(2) За изработване на проект за обединяване на поземлени имоти се събира такса по 15 лв. за всеки обединяван имот.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 07.12.2004 г., нова - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) За изработване на схема на самостоятелен обект в сграда се събира такса в размер 50 лв. за един самостоятелен обект.

Чл. 44. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 07.12.2004 г.) За трасиране и означаване на граница на поземлен имот се събира такса в размер 100 лв. и по 20 лв. за всяка точка от границата.

(2) В таксата по ал. 1 не е включена стойността на трайните знаци, с които се материализират на място точките от границата на поземления имот. Трайните знаци се осигуряват и са за сметка на възложителя на услугата.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 07.12.2004 г.) За заснемане на граница на поземлен имот или на сграда, необходимо за нанасяне в кадастъра или за проверка, се събира такса в размер 100 лв. и по 15 лв. за всяка точка от границата или сградата.

Чл. 45. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г.)

(1) (Доп. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 07.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.)

За предоставяне за ползване на материали и данни от държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд), както и от службите по геодезия, картография и кадастър се събират такси, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 07.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) за координати на геодезически основни точки - по 7 лв. на точка;

2. (изм. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 07.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) за координати и коти на геодезически основни точки - по 9 лв. на точка;

3. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) за описание и кота на нивелачен репер - по 5 лв. на репер;

4. за данни за гравиметрични или магнитни точки - по 4 лв. на точка;

5. за данни от мареографните станции - по 10 лв. на кота;

6. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) за схема на основната геодезическа и нивелачна мрежа в М 1:25 000 - по 6 лв. за картен лист;

7. (отм. - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.)

8. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) за едноцветни офсетови отпечатъци в М 1:5000 - по 11 лв. на картен лист;

9. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) за многоцветни офсетови отпечатъци в М 1:5000 - по 16 лв. на картен лист;

10. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) за едноцветни офсетови отпечатъци в М 1:10 000 - по 20 лв. на картен лист;

11. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) за многоцветни офсетови отпечатъци в М 1:10 000 - по 25 лв. на картен лист;

12. (изм. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 07.12.2004 г.) за скица от архивен план - по 15 лв. на един имот;

13. за копие от имотна или планиметражна ведомост или от парцеларен списък - по 3 лв. на страница;

14. за географски координати на точка, определени от топографска карта - по 15 лв. на точка;

15. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) за ксерокопие от стар кадастрален или комасационен план в М 1:2000 - по 100 лв. на един картен лист или по 15 лв. на лист във формат А4;

16. за копие от ключ за аерофотозаснемане - по 12 лв. на брой;

17. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) за сканирани контактни копия от аерофотоснимка - по 15 лв. на снимка;

18. (отм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.)

19. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) за сканиран оригинал от ЕТК в М 1:5000 и 1:10 000 - по 20 лв. на картен лист;

20. (отм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.)

21. (отм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.)

22. (отм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.)

23. за дешифровъчни фотосхеми в приблизителен мащаб 1:5000 и 1:10 000 - по 30 лв. на брой;

24. за дешифровъчни фотосхеми в приблизителен мащаб 1:1000 и 1:2000 - по 40 лв. на брой;

25. (изм. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 07.12.2004 г., отм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.)

26. (нова - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 07.12.2004 г.) за координати и коти, включително реперни данни, на точки от работната геодезическа мрежа на предходни кадастрални планове и планове за прилагане на подробни устройствени планове - по 3 лв. за една точка.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) За трансформиране на координати на геодезически точки от една координатна система в друга се събира такса по 5 лв. на точка.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.)

Чл. 46. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 07.12.2004 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., отм. - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.)

(2) За извършване на проверка с контролна компютърна програма, включително за издаване на документ за това, се събира такса в размер 10 лв.

(3) За съобщаване на процедурите по чл. 35б, ал. 3 и по чл. 49а, ал. 1 и 4 ЗКИР се събира такса в размер 5 лв. на едно известено заинтересувано лице. Таксата се дължи солидарно от собственика и от инвеститора.

Чл. 47. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 07.12.2004 г.)

(1) (Предишен текст на чл. 47, изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) За предоставяне на справки от кадастралната карта и кадастралните регистри, както и на информация от Геокартфонда или от службите по геодезия, картография и кадастър, които са и в цифров вид, таксата за съответната услуга по този раздел се увеличава с 20 на сто с изключение на таксите по чл. 41. В стойността на услугата не е включена цената на магнитния носител.

(2) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.) За справките и услугите, заявени и предоставени по електронен път, се заплащат съответните такси, намалени с 30 на сто.

Чл. 48. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г.)

(1) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) Таксите за нанасяне в кадастъра и за справките и услугите се заплащат от физическите и юридическите лица при предявяване на искането. При абонаментно предоставяне на справки и услуги начинът на заплащането им се определя с договора за абонамент.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) Заплащането на таксите се извършва по банков път или в брой в касите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) Ведомствата и общините заплащат само действителните разходи, направени за създаване на копия от документацията, в размер, както следва:

1. за извършване на услуги за имоти - собственост на ведомствата или общините - 20 на сто от съответната такса по чл. 35 - 38 и 42;

2. за предоставяне на материали и данни от Геокартфонда, както и от службата по геодезия, картография и кадастър - 20 на сто от съответната такса по чл. 39, 40 и 45;

3. за предоставяне на копие от оцифрен кадастрален план и от регистъра на собствеността към него - 20 на сто от съответната такса по чл. 41, ал. 5 и 6;

4. за първоначално предоставяне на копие от кадастрална карта (без данните за собствеността) в цифров вид - 6 на сто от съответната такса по чл. 41, ал. 3 и 4;

5. за първоначално предоставяне на копие от кадастралния регистър на недвижимите имоти в цифров вид - 6 на сто от съответната такса по чл. 37, ал. 6;

6. за всяка актуализация на информацията по т. 4 и 5 - 180 лв. за населените места в една община; за актуализация на информацията за територията на една област таксата е 800 лв., а за пет и повече области - по договаряне.

(4) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) Условията и редът за предоставяне на информация по ал. 3, както и срокът за предоставяне на справки и услуги се определят с договор между Агенцията по геодезия, картография и кадастър и ведомствата или общините.

(5) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) В случаите на първоначално предоставяне на информацията по ал. 3, т. 4 и 5 за повече от 3 общини се заплаща такса в намален размер, както следва:

а) за 4 до 6 общини - 30 на сто от съответната такса по ал. 3, т. 4 и 5;

б) за 7 до 10 общини - 25 на сто от съответната такса по ал. 3, т. 4 и 5;

в) за 11 до 25 общини - 20 на сто от съответната такса по ал. 3, т. 4 и 5;

г) за повече от 25 общини - по договаряне в зависимост от заявения обем.

(6) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) При наличие на договор за абонаментно обслужване физическите и юридическите лица, с изключение на тези по ал. 3, ползват за една календарна година намаление върху общата стойност на извършените от Агенцията по геодезия, картография и кадастър справки и услуги, както следва:

1. за стойност от 1000 до 2000 лв. - намаление 10 на сто;

2. за стойност от 2001 до 5000 лв. - намаление 15 на сто;

3. за стойност над 5000 лв. - намаление 20 на сто.

Чл. 49. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г.)

(1) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) Срокът за изпълнение на услугите по този раздел е 3 работни дни.

(2) Услугата се изпълнява за един ден при заплащане на такса в размер 150 на сто и за 4 часа - при заплащане на такса в троен размер.

(3) Когато за извършване на услугата се налага установяването на факти и обстоятелства, изискващи проверка и проучване на място или извършване на геодезически измервания, срокът за изпълнението й е до един месец.

(4) Услугата по ал. 3 се изпълнява до 10 работни дни при заплащане на такса в размер 150 на сто и до 3 работни дни - при заплащане на такса в троен размер.

(5) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) Когато с едно заявление са поискани две или повече услуги, чието изпълнение изисква технологична последователност, срокът за изпълнението им е сборът от сроковете за всяка от услугите.

Чл. 49а. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) За предоставяне на справки и услуги от регистрите на лицата, правоспособни да извършват дейности по геодезия, картография или кадастър, се събират такси, както следва:

1. за издаване на свидетелство за правоспособност - 8 лв.;

2. за издаване на карта на правоспособно лице - 12 лв.;

3. за издаване на дубликат на свидетелство за правоспособност - 12 лв.;

4. за издаване на дубликат на карта на правоспособно лице - 18 лв.;

5. за писмена справка от партидата на едно правоспособно лице - 5 лв.; 6. (отм. - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.) 7. за обобщена писмена справка по определен показател от партидите на повече от едно правоспособно лице - 10 лв.