Тарифа 14

Версия за печатВерсия за печат

ТАРИФА № 14 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И ОТ ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 99 ОТ 2001 Г., ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 10 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 04.02.2014 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 102 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 12.12.2014 Г.)

Приета с ПМС № 175 от 05.08.1998 г.

Отразена деноминацията от 05.07.1999 г.

Обн. ДВ. бр.94 от 12 Август 1998г., попр. ДВ. бр.110 от 23 Септември 1998г., доп. ДВ. бр.55 от 18 Юни 1999г., изм. ДВ. бр.41 от 19 Май 2000г., изм. ДВ. бр.99 от 20 Ноември 2001г., доп. ДВ. бр.99 от 22 Октомври 2002г., изм. ДВ. бр.114 от 30 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.20 от 12 Март 2004г., изм. ДВ. бр.107 от 7 Декември 2004г., попр. ДВ. бр.108 от 10 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.98 от 6 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.77 от 19 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.13 от 9 Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.95 от 4 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.35 от 3 Май 2011г., изм. ДВ. бр.18 от 2 Март 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.13 от 8 Февруари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.10 от 4 Февруари 2014г., изм. ДВ. бр.60 от 22 Юли 2014г., изм. ДВ. бр.102 от 12 Декември 2014г.

Раздел I.
Такси за преминаване на пътни превозни средства с чуждестранна регистрация по републиканската пътна мрежа (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г.)

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2005 г., в сила от 06.12.2005 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г.)

 

 

Чл. 2. (1) (Отм. - ДВ, бр. 20 от 2004 г.)

т. 1. (отм. - ДВ, бр. 20 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)

т. 2. (отм. - ДВ, бр. 20 от 2004 г., в сила от 01.04.2004 г.)

т. 3. (отм. - ДВ, бр. 20 от 2004 г., в сила от 01.04.2004 г.)

т. 4. (отм. - ДВ, бр. 20 от 2004 г., в сила от 01.04.2004 г.)

(2) (Отм. - ДВ, бр. 20 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)

 

 

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2004 г., в сила от 01.04.2004 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2005 г., в сила от 06.12.2005 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г.)

 

 

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2004 г., в сила от 01.04.2004 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2005 г., в сила от 06.12.2005 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г.)

 

 

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2004 г., в сила от 01.04.2004 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2005 г., в сила от 06.12.2005 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г.)

(2) (Отм. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)

(3) (Отм. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)

 

 

Чл. 6. (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г.)

 

 

Чл. 7. (Отм. - ДВ, бр. 20 от 2004 г., в сила от 01.04.2004 г.)

 

 

Чл. 8. (Отм. - ДВ, бр. 20 от 2004 г.)

т. 1. (отм. - ДВ, бр. 20 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)

т. 2. (отм. - ДВ, бр. 20 от 2004 г., в сила от 01.04.2004 г.)

т. 3. (отм. - ДВ, бр. 20 от 2004 г., в сила от 01.04.2004 г.)

т. 4. (отм. - ДВ, бр. 20 от 2004 г., в сила от 01.04.2004 г.)

 

 

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2004 г., в сила от 01.04.2004 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г.)

 

 

Чл. 10. (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г.)

 

 

Чл. 11. (Отм. - ДВ, бр. 20 от 2004 г.)

т. 1. (отм. - ДВ, бр. 20 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)

т. 2. (отм. - ДВ, бр. 20 от 2004 г., в сила от 01.04.2004 г.)

т. 3. (отм. - ДВ, бр. 20 от 2004 г., в сила от 01.04.2004 г.)

т. 4. (отм. - ДВ, бр. 20 от 2004 г., в сила от 01.04.2004 г.)

 

 

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2005 г., в сила от 06.12.2005 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г.)

 

 

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2000 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г.)

 

 

Чл. 14. (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г.)

 

Раздел II.
Такси за преминаване на пътни превозни средства с българска регистрация по републиканската пътна мрежа (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г.)

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2004 г., в сила от 01.04.2004 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г.)

 

 

Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2004 г., в сила от 01.04.2004 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г.)

 

 

Чл. 17. (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г.)

 

 

Чл. 18. (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г.)

 

 

Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2004 г., в сила от 01.04.2004 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г.)

 

 

Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2004 г., в сила от 01.04.2004 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г.)

 

 

Чл. 21. (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г.)

 

 

Чл. 22. (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г.)

 

Раздел III.
Такси за съгласуване на проекти и за издаване на разрешения за специално ползване в обхвата на пътя и обслужващите зони (Загл. изм. - ДВ, бр. 20 от 2004 г., в сила от 01.04.2004 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г.)

Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2004 г., в сила от 01.04.2004 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г.)

 

 

Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2004 г., в сила от 01.04.2004 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г.)

 

 

Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г. , отм. - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г.)

 

 

Чл. 26. (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г.)

 

 

Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2004 г., в сила от 01.04.2004 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г.)

 

Раздел IV.
Такси по Закона за устройство на територията (ЗУТ) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 114 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.)

А. Такси за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и за издаване на разрешения за строеж и на актове за узаконяване от министъра на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (Загл. изм. - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.)

Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) (1) За съгласуване на идеен инвестиционен проект по реда на чл. 141, ал. 6 от закона се събира такса в размер 0,05 на сто от строителната стойност на обекта, но не по-малко от 250 и не повече от 1500 лв.

(2) За оценка на съответствието на технически или работен инвестиционен проект по чл. 142, ал. 5 във връзка с чл. 142, ал. 6, т. 1 от закона се събира такса в размер 0,1 на сто от строителната стойност на обекта, но не по-малко от 500 и не повече от 3000 лв.

(3) За предварителна оценка на съответствието на идеен инвестиционен проект по чл. 142, ал. 2 от закона се събира 50 на сто от таксата по ал. 2, а за последващата оценка на техническия или на работния проект - таксата по ал. 2.

(4) За одобряване на технически или работен инвестиционен проект по реда на чл. 145, ал. 2 от закона се събира такса в размер 0,1 на сто от строителната стойност на обекта, но не по-малко от 500 и не повече от 3000 лв.

(5) За одобряване на идеен инвестиционен проект по чл. 142, ал. 2 се събира 50 на сто от таксата по ал. 4, а за последващото одобряване на техническия или работния инвестиционен проект - таксата по ал. 4.

(6) За одобряване на инвестиционен проект като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от закона се събира таксата по ал. 4 или 5, увеличена с 30 на сто.

(7) За одобряване на инвестиционен проект - заснемане на извършен строеж, по чл. 145, ал. 5 и за съгласуване на инвестиционен проект - заснемане за узаконяване, по § 183, ал. 3 и § 184, ал. 7 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗУТ (ДВ, бр. 65 от 2003 г.) се събира таксата по ал. 4.

(8) За ново одобряване на инвестиционен проект, който е загубил правното си действие съгласно чл. 145, ал. 4 и чл. 153, ал. 3 от закона, и за одобряване на изменения в одобрения инвестиционен проект по реда на чл. 154, ал. 5 от закона се събира 50 на сто от таксата по ал. 4, 5 или 6.

(9) За заверка на екзекутивна документация се събира 30 на сто от таксата по ал. 4.

 

 

Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2001 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 114 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) За издаване на разрешение за строеж по реда на чл. 148, ал. 3 от закона се събира такса в размер 0,05 на сто от строителната стойност на обекта, но не по-малко от 250 лв. и не повече от 1500 лв.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 114 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) За издаване на разрешение за строеж по одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от закона се събира таксата по ал. 1, увеличена с 30 на сто.

(3) За издаване на разрешение за строеж за отделен етап (част) от строежа се събира таксата по ал. 1 или 2, определена на базата на строителната стойност на съответния етап (част).

(4) За презаверяване на разрешение за строеж по реда на чл. 153, ал. 3 от закона се заплаща 50 на сто от таксата по ал. 1, 2 и 3.

 

 

Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 114 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) За издаване на акт за узаконяване по реда на § 183, ал. 3 и § 184, ал. 7 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗУТ (ДВ, бр. 65 от 2003 г.) се събира таксата по чл. 29, ал. 1 в троен размер.

 

Б. Такси за въвеждане в експлоатация на строежите (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.)

Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 114 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) (1) За издаване на разрешение за ползване на строежите от първа категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква "а" от закона се събират следните такси:

1. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) автомагистрали, пътни възли, подпорни стени - по 400 лв. на километър, но не повече от 8000 лв.; тунели - по 600 лв. на километър, но не повече от 12 000 лв.; съоръжения към автомагистрали - мостове, водостоци, пешеходни надлези и подлези и др. - по 400 лв. на обект, но не повече от 8000 лв.;

2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.) скоростни пътища и пътища I и II клас от републиканската пътна мрежа, пътни възли, подпорни стени - по 400 лв. на километър, но не повече от 8000 лв.; тунели - по 600 лв. на километър, но не повече от 12 000 лв.; съоръжения към пътищата - мостове, водостоци, кръстовища, пешеходни надлези и подлези и др. - по 400 лв. на обект, но не повече от 8000 лв.;

3. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) железопътни линии - по 400 лв. на километър, но не повече от 8000 лв.; тунели - по 600 лв. на километър, но не повече от 12 000 лв.; сгради към железопътните линии, включително гари за приемане на пътници и товари - по 600 лв.; съоръжения към железопътните линии - мостове, пешеходни надлези и подлези и др. - по 500 лв. на обект, но не повече от 10 000 лв.;

4. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) пристанища за обществен транспорт - по 2000 лв.; жп коловози и вътрешни пътища, плавателни канали - по 400 лв. на километър, но не повече от 8000 лв.; сгради към пристанищата - по 600 лв. на обект; съоръжения към пристанищата - морски и речни гари, вълноломи, кейове, докове, терминали, фарове и др. - по 400 лв. на обект, но не повече от 8000 лв.;

5. (изм. и доп. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) граждански летища и летателни площадки, включително сградите за приемане на пътници и товари (пътнически и карго терминали), хангари, диспечерски кули за ръководство и контрол на въздушното движение - по 600 лв. на обект; самолетни писти - по 400 лв. на километър, но не повече от 8000 лв.; съоръжения към летища (за осветяване, сигнализация и безопасност и др.) - по 400 лв. на обект, но не повече от 8000 лв.;

6. (изм. и доп. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., отм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.)

7. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) метрополитени (релсов път) - по 400 лв. на километър, но не повече от 8000 лв.; метростанции - по 600 лв. на обект; сгради - по 600 лв. на обект; съоръжения към метрополитени (за безопасност, електрификация, сигнализация, осветление, вентилация и климатизация) - по 400 лв. на обект, но не повече от 8000 лв.

(2) За издаване на разрешение за ползване на строежите от първа категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква "б" от закона се събират следните такси:

1. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) преносни проводи (мрежи) в областта на електроснабдяването - междусистемни (транзитни) електропроводи и далекопроводи над 110 kV - по 400 лв. на километър, но не повече от 8000 лв.;

2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) преносни проводи (мрежи) на топлоснабдяването - магистрални топлопроводи - по 400 лв. на километър, но не повече от 8000 лв.; съоръжения в областта на топлоснабдяването - по 400 лв. на обект, но не повече от 8000 лв.;

3. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) преносни проводи (мрежи) на газоснабдяването - транзитни и магистрални газопроводи с високо налягане от газоизмервателни станции до газоразпределителни станции (ГРС) или до автоматични газоразпределителни станции (АГРС) - по 400 лв. на километър, но не повече от 8000 лв.;

4. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., доп. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) преносни проводи (мрежи) и съоръженията към тях в областта на водоснабдяването - проводи за водоснабдяване от водоизточника до водоснабдителния резервоар, включително преминаващите през урбанизирани територии - по 400 лв. на километър, но не повече от 8000 лв.; съоръжения в областта на водоснабдяването - по 400 лв. на обект, но не повече от 8000 лв.;

5. (отм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.)

6. (нова - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) пречиствателни станции за питейни води - по 1000 лв. на обект.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) За издаване на разрешение за ползване на строежите от първа категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква "в" от закона, необходими за предпазване и защита на населението и за възстановяване на районите от бедствия и аварии, определени с акт от компетентен орган, се събират следните такси:

1. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) сгради на Народното събрание, Президентството, Министерския съвет, министерствата, Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" и на регионални дирекции "Пожарна безопасност и защита на населението" - по 1500 лв. на обект;

2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) колективни средства за защита - скривалища - по 1000 лв. на обект;

3. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., отм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.)

4. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) строежи, необходими за възстановяване на районите от бедствия и аварии - по 400 лв. на километър, но не повече от 8000 лв.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) За издаване на разрешение за ползване на строежите от първа категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква "г" от закона, криещи опасност от взрив, от значително вредно въздействие върху околната среда или от разпространение на отровни или вредни вещества, се събират следните такси:

1. строежи или части от тях (сгради, помещения, складове, технологични и транспортни инсталации и лаборатории) за производство и съхраняване на:

а) суровини, вещества и материали с налягане, по-голямо или равно на 0,07 МРа - по 3000 лв. на обект;

б) взривни вещества, боеприпаси за оръжия в количество, равно или по-голямо от 100 кг, изчислено като барутно съдържание, и пиротехнически изделия в количества, по-големи от 20 кг чиста пиротехническа смес - по 3000 лв. на обект;

в) пожароопасни вещества и материали - по 3000 лв. на обект;

г) вещества и материали, които при контакт с вода или кислород от въздуха е възможно да образуват взривоопасни концентрации и смеси - по 3000 лв. на обект;

д) хранилища за природен газ, компресорни станции, АГРС и други съоръжения към газопреносната мрежа, компресорни станции за пълнене на бутилки с природен газ - по 3000 лв. на обект, системи от бутилки и тръбна инсталация за природен газ - по 1000 лв. на обект;

е) отровни и заразни вещества и материали, отделящи вредни газове - по 3000 лв. на обект;

ж) наркотични вещества - по 3000 лв. на обект;

з) радиоактивни вещества и материали - по 3000 лв. на обект;

2. строежи или части от тях, криещи опасност от значително вредно въздействие върху здравето на населението и околната среда при разпространение на йонизиращи (електрически, магнитни, електромагнитни, рентгенови и др.) и нейонизиращи (ултравиолетови, инфрачервени, радиовълни и др.) лъчения - по 1000 лв. на обект;

3. хвостохранилища, сгуроотвали - по 1000 лв. на декар, но не повече от 15 000 лв.; съоръжения и инсталации за третиране на опасни отпадъци - по 1500 лв. на обект, но не повече от 15 000 лв.

(5) За издаване на разрешение за ползване на строежите от първа категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква "д" от закона се събират следните такси:

1. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.) язовири и прилежащите им съоръжения и временно строителство - 3000 лв.;

2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) хидротехнически тунели, мост-канали (аквадукти), деривационни канали и др. - по 400 лв. на километър, но не повече от 8000 лв.

(6) За издаване на разрешение за ползване на строежите от първа категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква "е" от закона се събират следните такси:

1. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) производствени сгради в областта на металургията, химията, машиностроенето и др. - по 3000 лв. на обект;

2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) съоръжения в областта на металургията, химията, машиностроенето и др. - по 600 лв. на обект, но не повече от 12 000 лв.

(7) (Доп. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) За издаване на разрешение за ползване на строежите от първа категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква "ж" от закона (съоръжения за геозащита и брегоукрепване по реките и морския бряг) се събират следните такси:

1. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) дренажи, дренажни галерии, хоризонтални дрениращи канали, земни и скални контрафорси, буни, дамби, диги, подпорни стени и др. - по 400 лв. на километър, но не повече от 8000 лв.;

2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) отводнителни кладенци - по 400 лв. на обект.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., доп. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) За издаване на разрешение за ползване на строежите от първа категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква "з" от закона (сгради и съоръжения на атомните централи, електрическите централи, топлоелектрическите централи, включително за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, отоплителни централи, инсталации за оползотворяване на отпадна топлинна енергия и на възобновяеми енергийни източници с мощност над 100 MW) се събира такса в размер 2000 лв. на обект.

(9) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) За издаване на разрешение за ползване на строежите от първа категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква "и" от закона (производствени предприятия, вкл. сгради и съоръжения и складовете към тях с капацитет над 500 работни места) се събира такса в размер 3000 лв. на обект.

(10) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.) За издаване на разрешение за ползване на строежите от първа категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква "к" от закона (производствени сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други на металургичната и химическата промишленост) се събира такса по 3000 лв. на обект.

(11) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., доп. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) За издаване на разрешение за ползване на строежите от първа категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква "л" от закона (други строежи с национално значение, определени със закон или с акт на Министерския съвет) се събира такса по 2000 лв. на обект.

(12) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г., доп. - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.) За издаване на разрешение за ползване на строежите от първа категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква "м" от закона (недвижими културни ценности с категория "световно значение" и "национално значение", както и сгради в границите и охранителните зони на археологическите резервати извън урбанизираните територии, определени по реда на Закона за културното наследство) се събира такса по 1000 лв. на обект.

(13) (Предишна ал. 12 - изм., ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.) За издаване на разрешение за ползване на строежите от първа категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква "н" от закона (реконструкция и основен ремонт на строежите от първа категория) се събират таксите по ал. 1 - 12 в зависимост от вида на строежа.

 

 

Чл. 31а. (Нов - ДВ, бр. 114 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) (1) За издаване на разрешение за ползване на строежите от втора категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2, буква "а" от закона се събират следните такси:

1. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) пътища III клас от републиканската пътна мрежа, пътни възли - по 350 лв. на километър, но не повече от 7000 лв.; тунели - по 500 лв. на километър, но не повече от 10 000 лв., съоръженията към пътищата (мостове, водостоци, подпорни стени и кръстовища, пешеходни надлези и подлези и др.) - по 350 лв. на обект, но не повече от 7000 лв.;

2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) първостепенна улична мрежа I и II клас, подпорни стени, пътни възли - по 350 лв. на километър, но не повече от 7000 лв.; тунели - по 500 лв. на километър, но не повече от 10 000 лв.; съоръжения към уличната мрежа (мостове, водостоци, кръстовища, пешеходни надлези и подлези и др.) - по 350 лв. на обект, но не повече от 7000 лв.

(2) За издаване на разрешение за ползване на строежите от втора категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2, буква "б" от закона се събират следните такси:

1. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) електропроводи 110 kV - по 350 лв. на километър, но не повече от 7000 лв., електрически подстанции и трансформатори 16 МVА и над 16 МVА - по 350 лв. на обект, но не повече от 7000 лв.;

2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) главни клонове на водоснабдителни мрежи в урбанизирани територии - по 300 лв. на километър, но не повече от 6000 лв.; съоръжения към водоснабдителните мрежи - по 300 лв. на обект, но не повече от 6000 лв.;

3. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) канализационни колектори за отвеждане на отпадъчни води от урбанизираните територии до пречиствателните станции за отпадъчни води и канализационни колектори за заустване във водоприемник, както и главни канализационни клонове в урбанизирани територии - по 350 лв. на километър, но не повече от 6000 лв.;

4. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) пречиствателни станции за отпадъчни води - по 1000 лв. на обект;

5. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., доп. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) топлоснабдителни (разпределителни) мрежи в урбанизирани територии с диаметър на тръбата над 219 мм - по 400 лв. на километър, но не повече от 8000 лв.; съоръжения към топлоснабдителните мрежи - по 400 лв. на обект, но не повече от 8000 лв.;

6. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) разпределителни газопроводи от газоразпределителните станции до газоразпределителните пунктове и газоизмервателните уреди (газоразпределителните табла) - по 500 лв. на километър, но не повече от 10 000 лв.

7. (отм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.)

(3) (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.)

(4) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., доп. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) За издаване на разрешение за ползване на строежите от втора категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2, буква "г" от закона (съоръжения и инсталации за третиране на битови, строителни и производствени отпадъци) се събира такса по 1000 лв. на обект, а за закриване на депа за отпадъци чрез повърхностно запечатване с горен изолиращ екран - по 500 лв. на обект.

(5) За издаване на разрешение за ползване на строежите от втора категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2, буква "д" от закона се събират следните такси:

1. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) сгради и съоръжения за обществено обслужване с капацитет над 1000 места за посетители и/или с височина над 28 м - по 2000 лв. на обект;

2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) лечебни заведения за болнична помощ - болници за активно лечение, болници за долекуване и продължително лечение, болници за рехабилитация, болници за долекуване, продължително лечение и рехабилитация - по 1000 лв. на обект;

3. (нова - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.) общежития, хотели, мотели, планински хижи, почивни домове и ваканционни бунгала с капацитет над 1000 места за посетители и/или с височина над 28 м - по 2000 лв. на обект.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., доп. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.) За издаване на разрешение за ползване на строежите от втора категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2, буква "е" от закона (производствени сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други с капацитет от 200 до 500 работни места включително и съоръженията към тях) се събира такса по 2000 лв. на обект.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., доп. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) За издаване на разрешение за ползване на строежите от втора категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2, буква "ж" от закона (сгради и съоръжения на електрическите централи, топлоелектрически централи, включително за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, отоплителни централи, инсталации за оползотворяване на отпадна топлинна енергия и на възобновяеми енергийни източници с мощност от 25 до 100 MW включително) се събира такса по 1000 лв. на обект.

(8) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.)

(9) (Предишна ал. 8 - изм., ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.) За издаване на разрешение за ползване на строежите от втора категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2, буква "и" от закона (реконструкция и основен ремонт на строежите от втора категория) се събират таксите по ал. 1 - 8 в зависимост от вида на строежа.

(10) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.) За издаване на разрешение за ползване на строежите от втора категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2, буква "к" от закона (сгради и съоръжения на мини, рудници и кариери, в т.ч. за ликвидацията им, както и строежи, свързани с отстраняване на екологични щети в района на въздействието им) се събира такса по 3000 лв. на обект.

 

 

Чл. 31б. (Нов - ДВ, бр. 114 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) (1) За издаване на разрешение за ползване на строежите от трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква "а" от закона се събират следните такси:

1. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) общински пътища, подпорни стени - по 200 лв. на километър, но не повече от 4000 лв.; тунели - по 400 лв. на километър, но не повече от 8000 лв.; съоръжения към тях - мостове, водостоци, кръстовища и др. - по 200 лв. на обект, но не повече от 4000 лв.;

2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) улици от първостепенната улична мрежа III и IV клас, подземни улични мрежи, пътни възли, подпорни стени - по 200 лв. на километър, но не повече от 4000 лв.; тунели - по 400 лв. на километър, но не повече от 8000 лв.; съоръжения към тях - мостове, водостоци, кръстовища, пешеходни надлези и подлези и др. - по 200 лв. на обект, но не повече от 4000 лв.;

3. (нова - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) съоръжения за пътища и улици от първа, втора и трета категория за осветление, сигнализация, шумозащита, безопасност, спиране и др. - по 200 лв. на обект, но не повече от 4000 лв.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) За издаване на разрешение за ползване на строежите от трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква "б" от закона (елементи на техническата инфраструктура, хидротехнически, хидромелиоративни и други мрежи, съоръжения и инсталации, непопадащи в горните категории) се събират следните такси:

1. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) трамвайни и тролейбусни линии - по 200 лв. на километър, но не повече от 4000 лв.; съоръжения към линиите, включително депа и автобази - по 400 лв. на обект, но не повече от 4000 лв.;

2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) кабинкови и открити въжени линии - по 200 лв. на километър, но не повече от 4000 лв.; съоръжения към линиите - по 400 лв. на обект, но не повече от 4000 лв.;

3. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) рибарски, яхтени пристанища и пристанища, в които не се извършва обработка на товари, пътници и поща, водни бази за приставане и съхраняване на рибарски лодки и на спортно-развлекателни плавателни съдове - 1000 лв.;

4. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., доп. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.)

5. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) хидромелиоративни съоръжения - напоителни и отводнителни канали и др. - по 200 лв. на километър, но не повече от 4000 лв.;

6. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) електропроводи до 35 kV включително - по 300 лв. на километър, но не повече от 6000 лв.; трансформатори до 16 МVА - по 300 лв.;

7. (отм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.)

8. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) второстепенни клонове на водоснабдителната мрежа в урбанизираните територии - по 200 лв. на километър, но не повече от 4000 лв.; съоръжения към мрежите и локални пречиствателни станции към тях - по 200 лв. на обект;

9. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) второстепенни канализационни клонове (улични) в урбанизираните територии - по 200 лв. на километър, но не повече от 4000 лв.; локални пречиствателни станции към тях - по 200 лв. на обект;

10. (нова - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) топлоснабдителни (разпределителни) мрежи и съоръженията към тях в урбанизираните територии, включително отклонения от магистрални проводи с диаметър на тръбата до 219 мм включително - по 200 лв. на километър, но не повече от 4000 лв.;

11. (нова - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) локални пречиствателни съоръжения за промишлени отпадъчни води - по 200 лв. на обект.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) За издаване на разрешение за ползване на строежите от трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква "в" от закона (жилищни и смесени сгради с високо застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ над 5000 кв.м или с капацитет от 200 до 1000 места включително за посетители) се събират следните такси:

1. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) сгради за паркинг-гаражи, гаражи и открити паркинги, разположени в самостоятелни урегулирани поземлени имоти, с капацитет над 100 паркоместа - по 1000 лв. на обект;

2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) жилищни сгради с високо застрояване - 1000 лв.;

3. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) смесени сгради с високо застрояване - 1500 лв.;

4. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ над 5000 кв.м или с капацитет от 200 до 1000 места включително за посетители - по 1500 лв. на обект;

5. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) лечебни заведения - център за спешна медицинска помощ, център за трансфузионна хематология, център за психично здраве, център за кожно-венерически заболявания, комплексен онкологичен център, дом за медико-социални грижи, хоспис, диализен център, тъканна банка - по 800 лв. на обект;

6. (нова - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.) общежития, хотели, мотели, планински хижи, почивни домове и ваканционни бунгала с разгъната застроена площ над 5000 кв. м или с капацитет от 200 до 1000 места за посетители - по 1500 лв. на обект.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., доп. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.) За издаване на разрешение за ползване на строежите от трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква "г" от закона (производствени сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други с капацитет от 100 до 200 работни места включително и съоръженията към тях) се събира такса по 1500 лв. на обект.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., доп. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г., доп. - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.) За издаване на разрешение за ползване на строежите от трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква "д" от закона (сгради и съоръжения на електрически централи, топлоелектрически централи, включително за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, отоплителни централи, инсталации за оползотворяване на отпадна топлинна енергия и на възобновяеми енергийни източници с мощност до 25 MW включително, с изключение на обекти за производство на енергия по чл. 147, ал. 1, т. 14 от закона) се събира такса по 1000 лв. на обект.

(6) (Доп. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) За издаване на разрешение за ползване на строежите от трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква "е" от закона (озеленени площи за обществено ползване или със специфично предназначение с площ над 1 ха, включително мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура за тяхното обслужване, както и разположените в тях в зависимост от предназначението им мемориални обекти, увеселителни обекти с постоянно прикрепени към терена увеселителни съоръжения и открити обекти за спортни и културни дейности) се събират следните такси:

1. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) паркове и градини с площ над 1 ха, включително атракционни паркове, паркове за отдих, аквапаркове, дендрариуми, горски паркове - 1500 лв.;

2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) гробищни паркове, зоологически и ботанически градини - 750 лв.

(7) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) За издаване на разрешение за ползване на строежите от трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква "з" от закона (електронни съобщителни мрежи или части от тях, изграждани от магистрален тип на национално ниво, включително съобщителни и базови станции, радари, ретранслатори, радиорелейни станции, радио- и телевизионни станции, както и електронните мрежи, свързващи общинските и/или областните центрове) се събира такса по 1500 лв. на километър, но не повече от 15 000 лв., за съоръжения - по 750 лв. на обект, но не повече от 15 000 лв.

(8) (Нова - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.)

(9) (Предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., предишна ал. 8 - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.) За издаване на разрешение за ползване на строежите от трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква "ж" от закона (реконструкция и основен ремонт на строежите от трета категория) се събират таксите по ал. 1 - 7 в зависимост от вида на строежа.

 

 

Чл. 31в. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) (1) За издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация съгласно чл. 177, ал. 3 от закона на строежите от четвърта категория по чл. 137, ал. 1, т. 4, буква "а" от закона се събират следните такси:

1. частни пътища - отворени и неотворени за обществено ползване, горски и селскостопански пътища, подпорни стени - по 150 лв. на километър, но не повече от 3000 лв.; съоръжения към тях - мостове, водостоци, кръстовища и др. - по 150 лв. на обект, но не повече от 3000 лв.;

2. улици от второстепенната улична мрежа V и VІ клас, подпорни стени - по 150 лв. на километър, но не повече от 3000 лв.; съоръжения към тях - мостове, водостоци, кръстовища, улични съоръжения за осветление, сигнализация, безопасност и др. - по 150 лв. на обект, но не повече от 3000 лв.

(2) За издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация съгласно чл. 177, ал. 3 от закона на строежите от четвърта категория по чл. 137, ал. 1, т. 4, буква "б" от закона (жилищни и смесени сгради със средно застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв.м включително или с капацитет от 100 до 200 места включително за посетители) се събират следните такси:

1. жилищни сгради със средно застрояване - по 500 лв. на обект;

2. смесени сгради със средно застрояване, сгради и съоръжения за обществено обслужване - по 750 лв. на обект;

3. лечебни заведения за извънболнична помощ - амбулатории за първична медицинска помощ, амбулатории за специализирана медицинска помощ, самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории и дентални центрове, ветеринарни лечебни заведения - клиники (лечебници); амбулатории (кабинети); лаборатории - по 400 лв. на обект;

4. сгради за паркинг-гаражи, гаражи и открити паркинги, разположени в самостоятелни урегулирани поземлени имоти, с капацитет от 50 до 100 паркоместа включително - по 500 лв. на обект;

5. (нова - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.) общежития, хотели, мотели, планински хижи, почивни домове и ваканционни бунгала с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв. м включително или с капацитет от 100 до 200 места включително за посетители - по 750 лв. на обект.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.) За издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация съгласно чл. 177, ал. 3 от закона на строежите от четвърта категория по чл. 137, ал. 1, т. 4, буква "в" от закона (производствени сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други с капацитет от 50 до 100 работни места включително и съоръженията и складовете към тях) се събира такса по 750 лв. на обект.

(4) За издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация съгласно чл. 177, ал. 3 от закона на строежите от четвърта категория по чл. 137, ал. 1, т. 4, буква "г" от закона (озеленени площи за обществено ползване или със специфично предназначение с площ до 1 ха, включително мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура за тяхното обслужване, както и разположените в тях в зависимост от предназначението им мемориални обекти, увеселителни обекти с постоянно прикрепени към терена увеселителни съоръжения, открити обекти за спортни и културни дейности) се събира такса по 750 лв. на обект.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.) За издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация съгласно чл. 177, ал. 3 от закона на строежите от четвърта категория по чл. 137, ал. 1, т. 4, буква "д" от закона (реконструкция и основен ремонт на строежите от тази категория) се събира съответната такса по ал. 1 - 4 в зависимост от вида на обекта.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.) За издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация съгласно чл. 177, ал. 3 от закона на строежите от четвърта категория по чл. 137, ал. 1, т. 4, буква "е" от закона (недвижими културни ценности с категория "местно значение", определени по реда на Закона за културното наследство) се събира такса по 500 лв. на обект.

(7) За издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация съгласно чл. 177, ал. 3 от закона на строежите от четвърта категория по чл. 137, ал. 1, т. 4, буква "ж" от закона (електронни съобщителни мрежи, изграждани в урбанизирани територии с високо и средно застрояване, включително частите от мрежите, попадащи извън урбанизираните територии, но в границите на съответната община и/или област, и съоръженията към тях) се събира такса по 150 лв. на километър, но не повече от 3000 лв.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.) За издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация съгласно чл. 177, ал. 3 от закона на строежите от четвърта категория (вътрешни преустройства на сградите от първа до четвърта категория включително, с които се променя предназначението, без да се засяга конструкцията и без да се променят натоварванията) се събира 75 на сто от таксата за съответната категория в зависимост от вида на обекта.

 

 

Чл. 31г. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) (1) За издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация съгласно чл. 177, ал. 3 от закона на строежите от пета категория по чл. 137, ал. 1, т. 5, буква "а" от закона (жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради, сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв.м включително или с капацитет до 100 места включително за посетители) се събират следните такси:

1. жилищни сгради с ниско застрояване - по 300 лв. на обект;

2. (доп. - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.) смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради, сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв. м включително или с капацитет от 100 до 200 места включително за посетители - по 500 лв. на обект;

3. сгради за паркинг-гаражи и открити паркинги, разположени в самостоятелни урегулирани поземлени имоти, с капацитет до 50 паркоместа включително - по 300 лв. на обект;

4. площадки за игра, разположени на открито - по 300 лв. на обект;

5. магазини за търговия с оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия, открити, полузакрити и закрити стрелбища и складовете (хранилищата), прилежащи към тях, както и самостоятелни складове и работилници за ремонт на оръжие, в които се съхраняват огнестрелни оръжия от категории А, В, С и D; боеприпаси за оръжия за служебни и/или граждански цели в количество не по-голямо или равно на 100 кг, изчислено като барутно съдържание; пиротехнически изделия в количество не по-голямо или равно на 20 кг чиста пиротехническа смес; барут в количество до 20 кг - по 500 лв. на обект;

6. аптеки, оптики, дрогерии и селскостопански и ветеринарномедицински аптеки - по 500 лв. на обект;

7. (нова - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.) общежития, хотели, мотели, планински хижи, почивни домове и ваканционни бунгала с разгъната застроена площ до 1000 кв. м включително или с капацитет до 100 места включително за посетители - по 500 лв. на обект.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.) За издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация съгласно чл. 177, ал. 3 от закона на строежите от пета категория по чл. 137, ал. 1, т. 5, буква "б" от закона (производствени и складови сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други с капацитет до 50 работни места включително и съоръженията към тях) се събира такса по 500 лв. на обект.

(3) За издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация съгласно чл. 177, ал. 3 от закона на строежите от пета категория по чл. 137, ал. 1, т. 5, буква "в" от закона (строежи от допълващото застрояване, извън тези от шеста категория) се събира такса по 150 лв. на обект.

(4) За издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация съгласно чл. 177, ал. 3 от закона на строежите от пета категория по чл. 137, ал. 1, т. 5, буква "г" от закона (реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението на строежите от тази категория) се събира съответната такса по ал. 1 - 3 в зависимост от вида на обекта.

(5) За издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация съгласно чл. 177, ал. 3 от закона на строежите от пета категория по чл. 137, ал. 1, т. 5, буква "д" от закона (електронни съобщителни мрежи, изграждани в урбанизирани територии с ниско застрояване, включително и частите от мрежите, попадащи извън урбанизираните територии, но в границите на съответната община и/или област, и съоръженията към тях) се събира такса по 100 лв. на километър, но не повече от 3000 лв.

(6) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.) За издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация съгласно чл. 177, ал. 3 от закона на строежите от пета категория по чл. 137, ал. 1, т. 5, буква "е" от закона (недвижими културни ценности с "ансамблово значение" и "за сведение", определени по реда на Закона за културното наследство) се събира такса по 500 лв. на обект.

 

 

Чл. 31д. (Нов - ДВ, бр. 114 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., предишен чл. 31в - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) При определяне размера на таксата за линейните строежи на техническата инфраструктура не се допуска интерполация.

 

В. Такси за извършване на административни и технически услуги

Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2001 г.) За извършваните административни услуги се събират следните такси:

1. (отм. - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.)

2. за издаване на удостоверение - 5 лв.;

3. за заверяване на препис и на копие от документ - 2,50 лв. на страница;

4. за издаване на съгласувателно писмо за промяна на предназначението на земеделски земи и за изключване от горския фонд на гори и земи - 50 лв.

 

 

Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2001 г.) За извършваните технически услуги се събират следните такси:

1. за издаване на скица от съхраняваните планове на градовете:

а) за един поземлен имот (урегулиран или неурегулиран) - 20 лв.;

б) за поземлен имот и съседните му имоти - 25 лв.;

в) за един квартал - 100 лв.;

2. за издаване на скица от съхраняваните планове на селата:

а) за един поземлен имот (урегулиран или неурегулиран) - 10 лв.;

б) за поземлен имот и съседните му имоти - 20 лв.;

в) за един квартал - 50 лв.;

3. за издаване на скица от съхраняваните планове на вилните зони и другите селищни образувания:

а) за един поземлен имот (урегулиран или неурегулиран) - 15 лв.;

б) за един поземлен имот и съседните му имоти - 25 лв.;

в) за един квартал - 100 лв.

 

Г. Такси за издаване на удостоверение за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор по чл. 166, ал. 2 ЗУТ (Нова - ДВ, бр. 114 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., загл. изм. - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.)

Чл. 33а. (Нов - ДВ, бр. 114 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.) За издаване на удостоверение за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор се събират следните такси:

1. за разглеждане на заявление за издаване на удостоверение - 300 лв.;

2. за издаване на удостоверение - 400 лв.

 

 

Чл. 33б. (Нов - ДВ, бр. 114 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.) За издаване на удостоверение за правото за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1 от закона на лицата по чл. 166, ал. 7 от същия закон се събира такса в размер 200 лв.

 

 

Чл. 33в. (Нов - ДВ, бр. 114 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.) За продължаване срока на удостоверението за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или за упражняване на строителен надзор се събира такса в размер 50 на сто от таксата по чл. 33а, т. 1 и 2.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.) За отразяване на настъпили промени в съдържанието на удостоверението по ал. 1, включително в списъка на правоспособните физически лица по чл. 167, ал. 2, т. 3 от закона, се събира такса в размер 100 лв.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.) За издаване на дубликат на удостоверението по ал. 1 се събира такса в размер 50 лв.

 

 

Чл. 33г. (Нов - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.) За продължаване срока на издадени от министъра на регионалното развитие и благоустройството лицензи за оценяване съответствието на инвестиционни проекти и/или упражняване на строителен надзор се събира такса в размер 50 на сто от таксата по чл. 33а, т. 1 и 2.

 

 

Чл. 33д. (Нов - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.) За отразяване на настъпили промени в съдържанието на издадени от министъра на регионалното развитие и благоустройството лицензи за оценяване съответствието на инвестиционни проекти и/или упражняване на строителен надзор, включително в списъка на правоспособните физически лица по чл. 167, ал. 2, т. 3 от закона, се събира такса в размер 100 лв.

 

Раздел V.
Такси за издаване на разрешения за оценяване на съответствието и за издаване на технически одобрения на строителни продукти, за разширяване обхвата на издадените разрешения, за тяхната актуализация или преиздаване по Закона за техническите изисквания към продуктите (Нов - ДВ, бр. 99 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г., в сила от 09.02.2007 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2012 г.)

Чл. 34. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г., в сила от 09.02.2007 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2012 г.) (1) За издаване на разрешения за извършване оценяване на съответствието и за издаване на технически одобрения на строителни продукти, за разширяване обхвата на издадените разрешения, за тяхната актуализация или преиздаване, за проверката на документи, проверката на място, в т.ч. за ежегодните планирани проверки, се събират следните държавни такси:

1. за проверка на документацията на кандидата към подадено заявление за издаване на разрешение, разширение на обхват, актуализация или преиздаване:

а) за пълнота и съответствие с изискванията на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИСОССП), приета с Постановление № 325 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; попр., бр. 3 и 9 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2008 г., бр. 5 от 2010 г. и бр. 7 от 2011 г.), и на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета - 150 лв.;

б) за всяка група продукти, включена в заявлението - 20 лв.;

2. за проверка на място, в т.ч. за ежегодните планирани проверки:

а) на орган за сертификация с лаборатория - 600 лв.;

б) на орган за сертификация без лаборатория - 400 лв.;

в) на орган за издаване на техническо одобрение - 500 лв.;

г) на орган за контрол - 400 лв.;

д) на изпитвателна лаборатория - 300 лв.;

3. за издаване на разрешение за оценяване съответствието на строителни продукти и за издаване на техническо одобрение и разширяване на техния обхват - 250 лв.;

4. за актуализация и за преиздаване на разрешение за оценяване съответствието на строителни продукти, на разширение на обхвата на издадено разрешение, на техническо одобрение, на разширение на техническо одобрение - 100 лв.

(2) При подаване на заявление едновременно по част втора от НСИСОССП и по чл. 47 от Регламент (ЕС) № 305/2011 по ал. 1, буква "б" се събира такса за групите продукти, включени в заявлението по чл. 47 от Регламент (ЕС) № 305/2011.

(3) При представяне на сертификат за акредитация по БДС EN ISO/IEC 17025, БДС EN 45011 и/или БДС EN ISO/IEC 17020, включващ продуктите и стандартите по подаденото заявление, се заплаща 70 на сто от таксата по ал. 1, т. 2.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.)

 

Раздел VI.
Такси за нанасяне в кадастъра и за справки и услуги по Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г.)

А. Такси за нанасяне в кадастъра

Чл. 35. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 07.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) За нанасяне на настъпили промени в кадастралната карта се събира такса в размер 7 лв. на променена или нова точка.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 07.12.2004 г.)

(3) За нанасяне на настъпили промени в кадастралния регистър на недвижимите имоти се събира такса в размер 10 лв. за един имот.

(4) Собствениците, предоставили информация за сгради, които са премахнати, не заплащат такса за отразяване на настъпилите промени в кадастралната карта и в кадастралните регистри.

(5) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 07.12.2004 г.) За нанасяне на нови схеми на самостоятелни обекти в сгради, както и на промени в тях се събира такса в размер 20 лв. за един самостоятелен обект.

 

 

Чл. 36. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г.) За даване идентификатор на недвижим имот и за нанасянето му в кадастралния регистър на идентификаторите и промените им се събира такса в размер 10 лв. на имот.

 

Б. Такси за предоставяне на справки и услуги

Чл. 37. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 07.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.) За издаване на скица се събират следните такси:

1. на поземлен имот в неурбанизирана територия - 10 лв.;

2. на поземлен имот в урбанизирана територия - 30 лв.;

3. на сграда - самостоятелен обект на собственост - 10 лв.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 07.12.2004 г.) Когато скицата по ал. 1 съдържа и допълнителни кадастрални данни, размерът на таксата се увеличава с 50 на сто.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) За презаверяване на скицата по ал. 1 и 2, от издаването на която са изтекли 6 месеца, или за издаване на втори и следващ екземпляр от скицата, се събира такса в размер 2 лв.

(4) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 07.12.2004 г., отм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.)

(5) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 07.12.2004 г.) За издаване на комбинирана скица за пълна или частична идентичност на границите на поземлен имот се събира такса в размер 30 лв. за един имот.

(6) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 07.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) За издаване на препис-извлечение от кадастралния регистър на недвижимите имоти в писмен вид се събира такса в размер 0,50 лв. за един недвижим имот в неурбанизирана територия и 0,80 лв. за един недвижим имот в урбанизирана територия, но не по-малко от 5 лв. за един препис-извлечение. Препис-извлечението от кадастралния регистър на недвижимите имоти включва данните за недвижимите имоти и името на собствениците и носителите на ограничени вещни права.

 

 

Чл. 38. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 07.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) За издаване на схема на самостоятелен обект в сграда се събира такса в размер 20 лв.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) За презаверяване на копие от схема по ал. 1, от издаването на която са изтекли 6 месеца, или за издаване на втори и следващ екземпляр от схемата, се събира такса в размер 2 лв.

 

 

Чл. 39. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 07.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) За издаване на препис-извлечение от кадастралния регистър на точките от работната геодезическа основа се събира такса по 3 лв. за една точка.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 07.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) Когато координатите на точките по ал. 1 се придружават от схема и/или копие от реперните карнети, таксата е по 4 лв. за една точка.

 

 

Чл. 40. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) За предоставяне на списък с координати на подробни точки се събира такса по 0,50 лв. за една точка.

 

 

Чл. 41. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 07.12.2004 г.) За предоставяне на копие от кадастрална карта или на част от нея в графичен вид се събира такса по 2 лв. на квадратен дециметър, но не по-малко от 10 лв. за едно копие.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 07.12.2004 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 07.12.2004 г.) За предоставяне на копие от кадастрална карта (без данните за собствеността) в цифров вид върху магнитен носител за неурбанизирана територия се събира такса, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.) до 50 поземлени имота - по 0,80 лв. за всеки поземлен имот;

2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) от 50 до 200 поземлени имота - 40 лв. + по 0,60 лв. за всеки поземлен имот от горницата над 50;

3. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) от 200 до 500 поземлени имота - 130 лв. + по 0,50 лв. за всеки поземлен имот от горницата над 200;

4. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) от 500 до 1000 поземлени имота - 280 лв. + по 0,40 лв. за всеки поземлен имот от горницата над 500;

5. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) над 1000 поземлени имота - 480 лв. + по 0,30 лв. за всеки поземлен имот от горницата над 1000.

(4) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 07.12.2004 г.) За предоставяне на копие от кадастрална карта (без данните за собствеността) в цифров вид върху магнитен носител за урбанизирана територия се събира таксата по ал. 3, увеличена, както следва:

1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) за София, Пловдив, Варна и селищните образувания с национално значение - пет пъти;

2. за областните градове с изключение на тези по т. 1 - четири пъти;

3. за градовете с изключение на областните - три пъти;

4. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) за селата и селищните образувания с местно значение - два пъти.

(5) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 07.12.2004 г.) За предоставяне на копие в графичен или в цифров вид от оцифрен кадастрален план (без данните за собствеността) се събира таксата по ал. 1, съответно по ал. 4, намалена с 30 на сто.

(6) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 07.12.2004 г.) За издаване на препис-извлечение от регистъра на собствеността (разписния списък) към кадастралния план се събира такса в размер 0,50 лв. за един поземлен имот, но не по-малко от 5 лв.

 

 

Чл. 42. (1) (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г., предишен текст на чл. 42 - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 07.12.2004 г.) За издаване на удостоверение по чл. 52, ал. 5 ЗКИР се събира такса в размер 10 лв.

(2) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 07.12.2004 г.) За издаване на удостоверение за идентичност на поземлен имот се събира такса в размер 20 лв.

(3) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 07.12.2004 г.) За издаване на друго удостоверение се събира такса в размер 10 лв.

 

 

Чл. 43. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.) За изработване на проект за делба или разделяне на поземлен имот, намиращ се в урбанизирана територия, се събира такса по 50 лв. за всеки дял от делимия имот, а когато имотът се намира в неурбанизирана територия - по 25 лв. за всеки дял от делимия имот.

(2) За изработване на проект за обединяване на поземлени имоти се събира такса по 15 лв. за всеки обединяван имот.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 07.12.2004 г., нова - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) За изработване на схема на самостоятелен обект в сграда се събира такса в размер 50 лв. за един самостоятелен обект.

 

 

Чл. 44. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 07.12.2004 г.) За трасиране и означаване на граница на поземлен имот се събира такса в размер 100 лв. и по 20 лв. за всяка точка от границата.

(2) В таксата по ал. 1 не е включена стойността на трайните знаци, с които се материализират на място точките от границата на поземления имот. Трайните знаци се осигуряват и са за сметка на възложителя на услугата.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 07.12.2004 г.) За заснемане на граница на поземлен имот или на сграда, необходимо за нанасяне в кадастъра или за проверка, се събира такса в размер 100 лв. и по 15 лв. за всяка точка от границата или сградата.

 

 

Чл. 45. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 07.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) За предоставяне за ползване на материали и данни от държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд), както и от службите по геодезия, картография и кадастър се събират такси, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 07.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) за координати на геодезически основни точки - по 7 лв. на точка;

2. (изм. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 07.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) за координати и коти на геодезически основни точки - по 9 лв. на точка;

3. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) за описание и кота на нивелачен репер - по 5 лв. на репер;

4. за данни за гравиметрични или магнитни точки - по 4 лв. на точка;

5. за данни от мареографните станции - по 10 лв. на кота;

6. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) за схема на основната геодезическа и нивелачна мрежа в М 1:25 000 - по 6 лв. за картен лист;

7. (отм. - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.)

8. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) за едноцветни офсетови отпечатъци в М 1:5000 - по 11 лв. на картен лист;

9. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) за многоцветни офсетови отпечатъци в М 1:5000 - по 16 лв. на картен лист;

10. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) за едноцветни офсетови отпечатъци в М 1:10 000 - по 20 лв. на картен лист;

11. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) за многоцветни офсетови отпечатъци в М 1:10 000 - по 25 лв. на картен лист;

12. (изм. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 07.12.2004 г.) за скица от архивен план - по 15 лв. на един имот;

13. за копие от имотна или планиметражна ведомост или от парцеларен списък - по 3 лв. на страница;

14. за географски координати на точка, определени от топографска карта - по 15 лв. на точка;

15. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) за ксерокопие от стар кадастрален или комасационен план в М 1:2000 - по 100 лв. на един картен лист или по 15 лв. на лист във формат А4;

16. за копие от ключ за аерофотозаснемане - по 12 лв. на брой;

17. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) за сканирани или контактни копия от аерофотоснимка - по 15 лв. на снимка;

18. (отм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.)

19. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) за сканиран оригинал от ЕТК в М 1:5000 и 1:10 000 - по 20 лв. на картен лист;

20. (отм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.)

21. (отм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.)

22. (отм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.)

23. за дешифровъчни фотосхеми в приблизителен мащаб 1:5000 и 1:10 000 - по 30 лв. на брой;

24. за дешифровъчни фотосхеми в приблизителен мащаб 1:1000 и 1:2000 - по 40 лв. на брой;

25. (изм. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 07.12.2004 г., отм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.)

26. (нова - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 07.12.2004 г.) за координати и коти, включително реперни данни, на точки от работната геодезическа мрежа на предходни кадастрални планове и планове за прилагане на подробни устройствени планове - по 3 лв. за една точка.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) За трансформиране на координати на геодезически точки от една координатна система в друга се събира такса по 5 лв. на точка.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.)

 

 

Чл. 46. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 07.12.2004 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., отм. - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.)

(2) За извършване на проверка с контролна компютърна програма, включително за издаване на документ за това, се събира такса в размер 10 лв.

(3) За съобщаване на процедурите по чл. 35б, ал. 3 и по чл. 49а, ал. 1 и 4 ЗКИР се събира такса в размер 5 лв. на едно известено заинтересувано лице. Таксата се дължи солидарно от собственика и от инвеститора.

 

 

Чл. 47. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 07.12.2004 г.) (1) (Предишен текст на чл. 47, изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) За предоставяне на справки от кадастралната карта и кадастралните регистри, както и на информация от Геокартфонда или от службите по геодезия, картография и кадастър, които са и в цифров вид, таксата за съответната услуга по този раздел се увеличава с 20 на сто с изключение на таксите по чл. 41. В стойността на услугата не е включена цената на магнитния носител.

(2) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.) За справките и услугите, заявени и предоставени по електронен път, се заплащат съответните такси, намалени с 30 на сто.

 

 

Чл. 48. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) Таксите за нанасяне в кадастъра и за справките и услугите се заплащат от физическите и юридическите лица при предявяване на искането. При абонаментно предоставяне на справки и услуги начинът на заплащането им се определя с договора за абонамент.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) Заплащането на таксите се извършва по банков път или в брой в касите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) Ведомствата и общините заплащат само действителните разходи, направени за създаване на копия от документацията, в размер, както следва:

1. за извършване на услуги за имоти - собственост на ведомствата или общините - 20 на сто от съответната такса по чл. 35 - 38 и 42;

2. за предоставяне на материали и данни от Геокартфонда, както и от службата по геодезия, картография и кадастър - 20 на сто от съответната такса по чл. 39, 40 и 45;

3. за предоставяне на копие от оцифрен кадастрален план и от регистъра на собствеността към него - 20 на сто от съответната такса по чл. 41, ал. 5 и 6;

4. за първоначално предоставяне на копие от кадастрална карта (без данните за собствеността) в цифров вид - 6 на сто от съответната такса по чл. 41, ал. 3 и 4;

5. за първоначално предоставяне на копие от кадастралния регистър на недвижимите имоти в цифров вид - 6 на сто от съответната такса по чл. 37, ал. 6;

6. за всяка актуализация на информацията по т. 4 и 5 - 180 лв. за населените места в една община; за актуализация на информацията за територията на една област таксата е 800 лв., а за пет и повече области - по договаряне.

(4) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) Условията и редът за предоставяне на информация по ал. 3, както и срокът за предоставяне на справки и услуги се определят с договор между Агенцията по геодезия, картография и кадастър и ведомствата или общините.

(5) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) В случаите на първоначално предоставяне на информацията по ал. 3, т. 4 и 5 за повече от 3 общини се заплаща такса в намален размер, както следва:

а) за 4 до 6 общини - 30 на сто от съответната такса по ал. 3, т. 4 и 5;

б) за 7 до 10 общини - 25 на сто от съответната такса по ал. 3, т. 4 и 5;

в) за 11 до 25 общини - 20 на сто от съответната такса по ал. 3, т. 4 и 5;

г) за повече от 25 общини - по договаряне в зависимост от заявения обем.

(6) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) При наличие на договор за абонаментно обслужване физическите и юридическите лица, с изключение на тези по ал. 3, ползват за една календарна година намаление върху общата стойност на извършените от Агенцията по геодезия, картография и кадастър справки и услуги, както следва:

1. за стойност от 1000 до 2000 лв. - намаление 10 на сто;

2. за стойност от 2001 до 5000 лв. - намаление 15 на сто;

3. за стойност над 5000 лв. - намаление 20 на сто.

 

 

Чл. 49. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) Срокът за изпълнение на услугите по този раздел е 3 работни дни.

(2) Услугата се изпълнява за един ден при заплащане на такса в размер 150 на сто и за 4 часа - при заплащане на такса в троен размер.

(3) Когато за извършване на услугата се налага установяването на факти и обстоятелства, изискващи проверка и проучване на място или извършване на геодезически измервания, срокът за изпълнението й е до един месец.

(4) Услугата по ал. 3 се изпълнява до 10 работни дни при заплащане на такса в размер 150 на сто и до 3 работни дни - при заплащане на такса в троен размер.

(5) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) Когато с едно заявление са поискани две или повече услуги, чието изпълнение изисква технологична последователност, срокът за изпълнението им е сборът от сроковете за всяка от услугите.

 

 

Чл. 49а. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) За предоставяне на справки и услуги от регистрите на лицата, правоспособни да извършват дейности по геодезия, картография или кадастър, се събират такси, както следва:

1. за издаване на свидетелство за правоспособност - 8 лв.;

2. за издаване на карта на правоспособно лице - 12 лв.;

3. за издаване на дубликат на свидетелство за правоспособност - 12 лв.;

4. за издаване на дубликат на карта на правоспособно лице - 18 лв.;

5. за писмена справка от партидата на едно правоспособно лице - 5 лв.;

6. (отм. - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.)

7. за обобщена писмена справка по определен показател от партидите на повече от едно правоспособно лице - 10 лв.

 

Раздел VII.
Такси за ползване на пътната инфраструктура (Нов - ДВ, бр. 20 от 2004 г., в сила от 01.04.2004 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г.)

Чл. 50. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2004 г., в сила от 01.04.2004 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г.)

 

 

Чл. 51. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2004 г., в сила от 01.04.2004 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г.)

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2004 г., в сила от 01.04.2004 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г.)

 

Заключителни разпоредби

§ 2. (Нов - ДВ, бр. 114 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., предишен параграф единствен, изм. - ДВ, бр. 20 от 2004 г., в сила от 01.04.2004 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г.) Тарифата се приема на основание, чл. 166, ал. 5 и § 3 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията, чл. 17 от Закона за техническите изисквания към продуктите и чл. 8, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 239 ОТ 15 ОКТОМВРИ 2002 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА № 14 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И ОТ ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ

(ОБН. - ДВ, БР. 99 ОТ 2002 Г.)

 

§ 3. До одобряването по реда на ЗКИР на кадастрална карта и кадастрални регистри за съответната територия за извършените справки и услуги от Агенцията по кадастъра въз основа на предадените й по реда на § 6, ал. 2 и 3 ЗКИР карти, планове и регистри се събират таксите по този раздел.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50 ОТ 2 МАРТ 2004 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА № 14 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И ОТ ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ

(ОБН. - ДВ, БР. 20 ОТ 2004 Г.)

 

§ 19. Постановлението влиза в сила от 1 април 2004 г. с изключение на § 1, § 2 в частта му, с която се отменя чл. 2, ал. 1, т. 1 и ал. 2, § 5 в частта му, с която се отменя чл. 8, т. 1, § 7 в частта му, с която се отменя чл. 11, т. 1, и § 13 в частта му, с която се изменя чл. 25, които влизат в сила от 1 януари 2005 г.

 

 

§ 20. За 2004 г. годишните винетни такси за ППС категории 1 и 2 са в размер 75 на сто от определените с чл. 50 и 51.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 321 ОТ 30 НОЕМВРИ 2004 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА № 14 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И ОТ ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ

(ОБН. - ДВ, БР. 107 ОТ 2004 Г., ПОПР. - ДВ, БР. 108 ОТ 2004 Г.)

 

§ 18. (Попр. - ДВ, бр. 108 от 2004 г.) Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 1, 2, 3, 4, 5 и 17, които влизат в сила от 1 януари 2005 г.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 253 ОТ 28 НОЕМВРИ 2005 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФА № 14 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И ОТ ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ

(ОБН. - ДВ, БР. 98 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 06.12.2005 Г.)

 

§ 10. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 240 ОТ 8 СЕПТЕМВРИ 2006 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА СТРУКТУРАТА, ДЕЙНОСТТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА ФОНД "РЕПУБЛИКАНСКА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 77 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 19.09.2006 Г.)

 

§ 10. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16 ОТ 31 ЯНУАРИ 2007 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФА № 14 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И ОТ ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ

(ОБН. - ДВ, БР. 13 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 09.02.2007 Г.)

 

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 263 ОТ 29 ОКТОМВРИ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА № 14 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И ОТ ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ, ОДОБРЕНА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 95 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 04.11.2008 Г.)

 

§ 22. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 109 ОТ 26 АПРИЛ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА № 14 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И ОТ ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ, ОДОБРЕНА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 35 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 03.05.2011 Г.)

 

§ 6. (1) За започналите производства по въвеждане в експлоатация дължимите такси се събират по досегашния ред.

(2) За започнало производство по въвеждане в експлоатация се счита производството, по което искането до компетентния орган по чл. 177 от Закона за устройство на територията е подадено до влизането в сила на постановлението.

 

 

§ 7. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 22 ОТ 1 ФЕВРУАРИ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА № 14 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И ОТ ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ

(ОБН. - ДВ, БР. 13 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 08.02.2013 Г.)

 

§ 12. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12 ОТ 30 ЯНУАРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 10 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 04.02.2014 Г.)

 

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207 ОТ 18 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

(ОБН. - ДВ, БР. 60 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 22.07.2014 Г.)

 

§ 44. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 388 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 12.12.2014 Г.)

 

§ 21. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник."