Раздел VI от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители, приета с Постановление № 175 на МС (ДВ. бр. 90 от 15.11.2016 г., попр. ДВ, бр. 99 от 2016 г.)

Версия за печатВерсия за печат
Документи: 

ТАРИФА № 14 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И ОТ ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 99 ОТ 2001 Г., ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 10 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 04.02.2014 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 102 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 12.12.2014 Г.)

Приета с ПМС № 175 от 05.08.1998 г.

Отразена деноминацията от 05.07.1999 г.

Обн. ДВ. бр.94 от 12 Август 1998г., попр. ДВ. бр.110 от 23 Септември 1998г., доп. ДВ. бр.55 от 18 Юни 1999г., изм. ДВ. бр.41 от 19 Май 2000г., изм. ДВ. бр.99 от 20 Ноември 2001г., доп. ДВ. бр.99 от 22 Октомври 2002г., изм. ДВ. бр.114 от 30 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.20 от 12 Март 2004г., изм. ДВ. бр.107 от 7 Декември 2004г., попр. ДВ. бр.108 от 10 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.98 от 6 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.77 от 19 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.13 от 9 Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.95 от 4 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.35 от 3 Май 2011г., изм. ДВ. бр.18 от 2 Март 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.13 от 8 Февруари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.10 от 4 Февруари 2014г., изм. ДВ. бр.60 от 22 Юли 2014г., изм. ДВ. бр.102 от 12 Декември 2014г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.90 от 15 Ноември 2016г., попр. ДВ. бр.99 от 13 Декември 2016г.

 

Раздел VI.
Такси за предоставяне на услуги по Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2016 г., в сила от 15.11.2016 г.)

А. Такси за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и от специализирани карти и регистри (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2016 г., в сила от 15.11.2016 г.)

Чл. 35. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2016 г., в сила от 01.01.2019 г.) Справка за данни от кадастралната карта и кадастралните регистри и/или от специализираните карти, съдържаща данни, избрани от заявителя - събира се такса в размер, както следва:

1. в PDF формат:

а) в неурбанизирана територия - 3,50 лв. за един обект;

б) в урбанизирана територия - 5,50 лв. за един обект;

2. цифров вид във формата по чл. 12, т. 5 ЗКИР - 1 лв. за един обект;

3. WMS (web map services) - от една точка на достъп за един потребител, на слоеве по видове обекти:

а) за 1 месец - 80 лв. на слой за един вид обекти;

б) за 1 година - 800 лв. на слой за един вид обекти.

Чл. 36. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2016 г., в сила от 01.01.2019 г.) Справка за границите на административно-териториалните единици и териториалните единици, включително землищни граници - събира се такса в размер, както следва:

1. в PDF формат - 1 лв. за един контур (граница) на административно-териториална или териториална единица;

2. цифров вид във формата по чл. 12, т. 5 ЗКИР - 1 лв. за един контур на административно-териториална или териториална единица;

3. WMS (web map services) - от една точка на достъп за един потребител:

а) за 1 месец - 80 лв.;

б) за 1 година - 800 лв.

Чл. 37. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2016 г., в сила от 01.01.2019 г. (*)) Справка от информационно-административната карта - събира се такса в размер, както следва:

1. в PDF формат:

а) в неурбанизирана територия - 3,50 лв. за един обект/за един контур;

б) в урбанизирана територия - 5,50 лв. за един обект/за един контур;

2. цифров вид във формата по чл. 12, т. 5 ЗКИР - 1 лв. за един обект/за един контур;

3. WMS (web map services) - от една точка на достъп за един потребител, на слоеве по видове обекти - 80 лв. за 1 месец, на слой за един вид обекти.

Чл. 38. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2016 г., в сила от 15.11.2016 г.) Скица на поземлен имот в урбанизирана територия - събира се такса в размер, както следва:

1. документ на хартиен носител - 20 лв.;

2. електронен документ в PDF формат - 14 лв.

Чл. 39. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2016 г., в сила от 15.11.2016 г.) Скица на поземлен имот в неурбанизирана територия - събира се такса в размер, както следва:

1. документ на хартиен носител - 5 лв.;

2. електронен документ в PDF формат - 3,50 лв.

Чл. 40. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2016 г., в сила от 15.11.2016 г. (*)) Скица на сграда - събира се такса в размер, както следва:

1. документ на хартиен носител - 20 лв.;

2. електронен документ в PDF формат - 14 лв.

Чл. 41. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2016 г., в сила от 15.11.2016 г. (*)) Схема на самостоятелен обект - събира се такса в размер, както следва:

1. документ на хартиен носител - 20 лв.;

2. електронен документ в PDF формат - 14 лв.

Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2016 г., в сила от 15.11.2016 г.) Удостоверение за зона на ограничение и за имотите от кадастралната карта и кадастралните регистри, които попадат в нея - събира се такса в размер, както следва:

1. документ на хартиен носител - 25 лв.;

2. електронен документ в PDF формат - 17,50 лв.

Чл. 43. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2016 г., в сила от 15.11.2016 г.) Удостоверение за наличие или за липса на данни - събира се такса в размер, както следва:

1. документ на хартиен носител - 20 лв.;

2. електронен документ в PDF формат - 14 лв.

Чл. 44. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2016 г., в сила от 15.11.2016 г.) Скица-проект за изменение на поземлен имот - събира се такса в размер, както следва:

1. документ на хартиен носител - 20,00 лв.;

2. електронен документ в PDF формат - 14,00 лв.

Чл. 45. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2016 г., в сила от 15.11.2016 г.) Схема-проект за изменение на самостоятелен обект - събира се такса в размер, както следва:

1. документ на хартиен носител - 20,00 лв.;

2. електронен документ в PDF формат - 14,00 лв.

Чл. 46. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 07.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2016 г., в сила от 15.11.2016 г.) Удостоверение по чл. 54а, ал. 3 ЗКИР - събира се такса в размер, както следва:

1. документ на хартиен носител - 25 лв.;

2. електронен документ в PDF формат - 17,50 лв.

Чл. 47. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 07.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2016 г., в сила от 15.11.2016 г. (*)) Комбинирана скица - събира се такса в размер, както следва:

1. документ на хартиен носител - 25 лв.;

2. електронен документ в PDF формат - 17,50 лв.

Чл. 48. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2016 г., в сила от 01.01.2019 г.) Извлечение от кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот към минал момент - събира се такса в размер, както следва:

1. документ на хартиен носител - 15,00 лв.;

2. електронен документ в PDF формат - 10,50 лв.

Чл. 49. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2016 г., в сила от 01.01.2019 г.) Извлечение от кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за сграда към минал момент - събира се такса в размер, както следва:

1. документ на хартиен носител - 15,00 лв.;

2. електронен документ в PDF формат - 10,50 лв.

Чл. 49а. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2016 г., в сила от 01.01.2019 г.) Извлечение от кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за самостоятелен обект към минал момент - събира се такса в размер, както следва:

1. документ на хартиен носител - 15,00 лв.;

2. електронен документ в PDF формат - 10,50 лв.

Чл. 49б. (Нов - ДВ, бр. 90 от 2016 г., в сила от 01.01.2019 г.) Извлечение от кадастралната карта и кадастралните регистри и/или от специализираните карти по видове данни, избрани от заявителя - събира се такса в размер, както следва:

1. за обекти в неурбанизирана територия:

а) документ на хартиен носител - 5,00 лв. за един обект;

б) електронен документ в PDF формат - 3,50 лв. за един обект;

2. за обекти в урбанизирана територия:

а) документ на хартиен носител - 20,00 лв. за един обект;

б) електронен документ в PDF формат - 14,00 лв. за един обект;

3. цифров вид във формата по чл. 12, т. 5 ЗКИР - 1,00 лв. за един обект.

Чл. 49в. (Нов - ДВ, бр. 90 от 2016 г., в сила от 01.01.2019 г.) Извлечение за границите на административно-териториалните единици и териториалните единици, включително землищни граници - събира се такса в размер, както следва:

1. документ на хартиен носител - 5,00 лв. за един контур (граница) на административно-териториална или териториална единица;

2. в PDF формат - 2,00 лв. за един контур на административно-териториална или териториална единица;

3. цифров вид във формата по чл. 12, т. 5 ЗКИР - 2,00 лв. за един контур на административно-териториална или териториална единица.

Чл. 49г. (Нов - ДВ, бр. 90 от 2016 г., в сила от 01.01.2019 г.) Извлечение от информационно-административната карта - събира се такса в размер, както следва:

1. за обекти в неурбанизирана територия:

а) документ на хартиен носител - 5,00 лв. за един обект/за един контур;

б) електронен документ в PDF формат - 3,50 лв. за един обект/за един контур;

2. за обекти в урбанизирана територия:

а) документ на хартиен носител - 15,00 лв. за един обект/за един контур;

б) електронен документ в PDF формат - 10,50 лв. за един обект/за един контур;

3. цифров вид във формата по чл. 12, т. 5 ЗКИР - 1 лв. за един обект/за един контур.

Чл. 49д. (Нов - ДВ, бр. 90 от 2016 г., в сила от 15.11.2016 г.) (1) Удостоверение за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри - събира се такса в размер, както следва:

1. документ на хартиен носител - 50 лв.;

2. електронен документ в PDF формат - 35 лв.

(2) Таксата по ал. 1 се събира за всеки нов обект, който се съдържа в проекта за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри.

(3) За проект, който съдържа повече от 50 нови обекта, се събира таксата по ал. 2, намалена с 50 на сто.

Чл. 49е. (Нов - ДВ, бр. 90 от 2016 г., в сила от 15.11.2016 г.) Таксите по чл. 38 - 49д се събират за изпълнение на услуги, определени в наредбата по чл. 58 ЗКИР като обикновени. За бързи услуги таксата се увеличава със 100 на сто.

Чл. 49ж. (Нов - ДВ, бр. 90 от 2016 г., в сила от 15.11.2016 г.) За скиците и схемите, получени от органите и лицата по чл. 55, ал. 5 и 6 ЗКИР, и за официалните документи и справки, предоставяни по реда на чл. 55, ал. 8 ЗКИР, се събират таксите за услугите по този раздел - за електронен документ в PDF формат.

Чл. 49з. (Нов - ДВ, бр. 90 от 2016 г., в сила от 15.11.2016 г.) За официалните документи и справки, предоставяни по реда на чл. 55, ал. 7 ЗКИР, се събират таксите за услугите по този раздел - за документ на хартиен носител.

Б. Такси за предоставяне на услуги от Държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2016 г., в сила от 15.11.2016 г.)

Чл. 49и. (Нов - ДВ, бр. 90 от 2016 г., в сила от 15.11.2016 г.) (1) За предоставяне на материали и данни от Геокартфонда се събират такси в размер, както следва:

1. за правоъгълни координати, височина и данни за триангулачна точка, определена в координатни системи 1970 г. или 1950 г., на хартия и/или в цифров вид (PDF формат) - 7,00 лв. на точка;

2. за правоъгълни координати, височина и данни за геодезическа точка, определена в БГС2005 (координатна система 2005 г. или в кадастрална координатна система 2005 г.), на хартия и/или в цифров вид (PDF формат) - 7,00 лв. на точка;

3. за пространствени координати за геодезическа точка, получени от ГНСС измервания, на хартия и/или в цифров вид (PDF формат) - 9,00 лв. на точка;

4. за трансформация на координати на точка от една координатна система в друга, на хартия и/или в цифров вид (PDF формат) - 5,00 лв. на точка;

5. за топографско описание на точка в цифров вид (PDF формат) - 10,00 лв. на точка;

6. за координати на координатните кръстове на едромащабна топографска карта или архивен план, на хартия и/или в цифров вид (PDF формат) - 5,00 лв. на кръст;

7. за координати и височина, включително реперни данни, на точка от работната геодезическа основа, на хартия и/или в цифров вид (PDF формат) - 3,00 лв. на точка;

8. за схема на ГММП в цифров вид (PDF формат) - 10,00 лв. на схема;

9. за схема на основната геодезическа и нивелачна мрежа в М 1:25 000, в цифров вид (GIF формат, JPEG формат), в координатни системи 1970 г. или 1950 г. - 6,00 лв. за картен лист;

10. за топографско описание и височина на нивелачен репер, на хартия и/или в цифров вид (PDF формат) - 10,00 лв. на репер;

11. за данни за гравиметрична точка или магнитна точка, на хартия и/или в цифров вид (PDF формат) - 5,00 лв. на точка;

12. за данни от мареографните станции, на хартия и/или в цифров вид (PDF формат) - 10,00 лв. за периодично осреднени стойности;

13. за едноцветен картен лист в М 1:5000 - 11,00 лв. на картен лист;

14. за многоцветен картен лист в М 1:5000 - 16,00 лв. на картен лист;

15. за едноцветен картен лист в М 1:10 000 - 20,00 лв. на картен лист;

16. за многоцветен картен лист в М 1:10 000 - 25,00 лв. на картен лист;

17. за сканирани изображения на издателски оригинали (релеф - TIF формат, резолюция 600 dpi, ситуация - TIF формат, резолюция 300 dpi, или хидрография - TIF формат, резолюция 300 dpi) на картен лист от ЕТК - 20,00 лв. на оригинал;

18. за сканирани (TIF формат, резолюция 300 dpi) и геореферирани изображения на картни листове от едромащабната топографска карта (ЕТК):

а) за едноцветен картен лист - 15,00 лв. на картен лист;

б) за многоцветен картен лист - 20,00 лв. на картен лист;

19. за извадка от ЕТК в М 1:5000 в цифров вид, GEOTIFF - UTM 35 зона - 25,00 лв. на извадка;

20. за сканирано контактно копие от аерофотоснимка (TIF формат, резолюция 600 dpi) - 15,00 лв. на снимка;

21. за сканиран негатив на аерофотоснимка (TIF формат, резолюция 600 dpi) - 20,00 лв. на негатив;

22. за баланс на земята 1956 г. и 1968 г. в цифров вид (TIF формат, резолюция 300 dpi) - 25,00 лв. на картен лист;

23. за копие от архивен кадастрален или регулационен план в цифров вид (TIF формат, резолюция 300 dpi) - 2,00 лв. на квадратен дециметър;

24. за копие от единичен архивен документ в цифров вид (PDF формат, JPEG формат) - 5,00 лв. на лист;

25. за копие от оцифрен кадастрален план:

а) в графичен вид - 2 лв. на квадратен дециметър, но не по-малко от 15 лв.;

б) в цифров вид без данни за собствеността (CAD формат):

аа) до 1000 поземлени имота - 0,50 лв. на поземлен имот, но не по-малко от 10 лв.;

бб) от 1000 до 10 000 поземлени имота - 0,40 лв. на поземлен имот;

вв) над 10 000 поземлени имота - 0,30 лв. на поземлен имот;

в) в цифров вид с данни за собствеността (CAD формат) - 0,60 лв. на поземлен имот, но не по-малко от 10 лв.;

26. за извлечение от регистъра на собствеността (разписния списък) към кадастралния план - 0,10 лв. за един поземлен имот, но не по-малко от 5 лв.

(2) За предоставяне на материалите по ал. 1, т. 20 - 24, разпечатани на хартиен носител и заверени, съответните такси се увеличават с 20 на сто.

В. Такси за предоставяне на услуги от регистрите на правоспособните лица по ЗКИР (Нов - ДВ, бр. 90 от 2016 г., в сила от 15.11.2016 г.)

Чл. 49к. (Нов - ДВ, бр. 90 от 2016 г., в сила от 15.11.2016 г.) За предоставяне на справки и услуги от регистрите на лицата, правоспособни да извършват дейности по геодезия, картография или кадастър, се събират такси в размер, както следва:

1. за издаване на свидетелство за правоспособност - 8 лв.;

2. за издаване на карта на правоспособно лице - 12 лв.;

3. за издаване на дубликат на свидетелство за правоспособност - 12 лв.;

4. за издаване на дубликат на карта на правоспособно лице - 18 лв.;

5. за писмена справка от партидата на едно правоспособно лице - 5 лв.;

6. за обобщена писмена справка по определен показател от партидите на повече от едно правоспособно лице - 10 лв.

Допълнителни разпоредби

§ 1. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2004 г., в сила от 01.04.2004 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г., нов - ДВ, бр. 90 от 2016 г., в сила от 15.11.2016 г.) По смисъла на чл. 35, 37, 49б, 49г и 49д "обект" е обект по чл. 23 ЗКИР, зона на ограничение, обект на специализираните карти и регистри по глава четвърта ЗКИР.

 

Заключителни разпоредби

§ 2. (Нов - ДВ, бр. 114 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., предишен параграф единствен, изм. - ДВ, бр. 20 от 2004 г., в сила от 01.04.2004 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г.) Тарифата се приема на основание, чл. 166, ал. 5 и § 3 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията, чл. 17 от Закона за техническите изисквания към продуктите и чл. 8, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър.

 

……………………………………………………..

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 293 ОТ 8 НОЕМВРИ 2016 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА № 14 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И ОТ ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 90 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 15.11.2016 Г., ПОПР. - ДВ, БР. 99 ОТ 2016 Г.)

 

§ 3. (1) Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 1 относно чл. 35, 36, 37, 48, 49, 49а, 49б, 49в и 49г, които влизат в сила от 1 януари 2019 г.

(2) (Попр. - ДВ, бр. 99 от 2016 г.) Член 37, ал. 6, чл. 40, чл. 41, ал. 1 - 4 и чл. 47, ал. 2 (в редакцията на тарифата - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) се прилагат до 31 декември 2018 г.