Новини

ИНЖ. СИЛВИЯ КОЕВА ПОЕМА ВРЕМЕННО РЪКОВОДСТВОТО НА АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Съгласно Заповед № РД-02-14-121/16.02.2017г. на Министъра на РРБ,  инж. Силвия Коева –директор на ДИРЕКЦИЯ "КАДАСТРАЛНА И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАРТИ" ще изпълнява в пълен обем функциите и задълженията на изпълнителен директор на АГКК в периода 16.02.2017 – 01.04.2017г.

 

Инж. Михаил Киров поема временно ръководството на Агенцията по геодезия, картография и кадастър

Поради здравословни причини инж. Румен Янков, който изпълнява функциите на изпълнителен директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, ще бъде заместван от инж. Михаил Киров – началник на службата по геодезия, картография  и кадастър – гр. Ловеч, за времето от 13.12.2016 г. до 11.02.2017 година.
Функциите на началник на службата по геодезия, картография и кадастър – гр. Ловеч, през този период ще се изпълняват от инж. Десислава Калчева – главен експерт в същата служба.

На 15.11.2016г. стартира реалното изпълнение на промените приети през 2016г. на ЗКИР

На 15.11.2016г. стартира реалното изпълнение на промените приети през 2016г. на ЗКИР в частта на преобразуване на картата на възстановената собственост в кадастрална карта и кадастрални регистри, съгласно които до две години ще се достигне около 95 % покритие с КККР.

Проект на Наредба за геодезическите мрежи с местно предназначениe

В изпълнение на чл. 13, ал.4 от Закона за геодезията и картографията е изработен проект на Наредба за геодезическите мрежи с местно предназначениe, който е публикуван в раздел „Проекти на нормативни актове“ за обществена консултация с гражданите, юридическите лица и  геодезическата колегия.

Вижте повече