Новини

Министерският съвет одобри промени в Закона за кадастъра и имотния регистър, насочени към подобряване на административното обслужване

Министерският съвет одобри промени в Закона за кадастъра и имотния регистър, насочени към подобряване на административното обслужване и качеството на кадастралната карта и кадастралните регистри, и намаляване на документооборота на хартиен носител между различните администрации.

Първи българо-македонски проект в областта на геодезията

ПЪРВИ  БЪЛГАРО-МАКЕДОНСКИ ПРОЕКТ В ОБЛАСТТА НА ГЕОДЕЗИЯТА

 

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 293 на Министерския съвет от 2016 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ

            Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 293 на Министерския съвет от 2016 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители, приета с Постановление № 175 на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 90 от 2016 г., попр., ДВ, бр. 99 от 2016 г.)

Нов Главен секретар на АГКК от 22.10.2018 г.

От 22.10.2018 Длъжността Главен секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК)  се заема от инж. Весела Тодорова. Завършила е висшето си образование - магистър по Геодезия, картография и фотограметрия. Тя е дългогодишен служител на Агенцията. От  2003 заема длъжността Началник на СГКК - Габрово и от 2008 е началник на СГКК - Велико Търново.