Осигуряване на застраховки за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър по четири обособени позиции

Версия за печатВерсия за печат
Статус на oбществената поръчка: 
Възложена

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКИ ЗА НУЖДИТЕ НА АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР”, по четири обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Застраховка на имущество” – за недвижимите имоти - държавна собственост, управлявани от Агенция по геодезия, картография и кадастър, и намиращите се в тях движими вещи;

Обособена позиция № 2: „Застраховка “Гражданска отговорност“, относно моторни превозни средства (МПС) и злополука на местата в МПС, собственост на Агенция по геодезия, картография и кадастър

Обособена позиция № 3: „Застраховка на сухопътни превозни средства, собственост на Агенция по геодезия, картография и кадастър, при условията на „Пълно автокаско“

Обособена позиция № 4: „Групова рискова застраховка „Живот” за служителите на Агенция по геодезия, картография и кадастър“,

преписка АОП № 01055-2016-0031.

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа, в деловодството на АГКК – гр. София, ул. „Мусала“ № 1, в срок до 05.12.2016 г., включително, най-късно до обявения по-горе час.

Отварянето на офертите ще се състои на 06.12.2016 г. от 10.00 часа.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, при спазване на установения режим за достъп до сградата на АГКК - гр. София, ул. „Мусала“ № 1, в която се извършва отварянето.