Обществени поръчки (ОП)

Предоставяне на фиксирани телефонни услуги и интернет услуги за нуждите на агенцията по геодезия, картография и кадастър, в това число специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност

Contract status: 
Отворена

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИКСИРАНИ ТЕЛЕФОННИ УСЛУГИ И ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР, в това число специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност”

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 22.03.2017 г., включително, най-късно до обявения по-горе час. 

Преписка  АОП № 01055-2017- 0007