Обществени поръчки

Създаване на КККР на землищата на общински център с. Чавдар и на други населени места в общини Мездра и Брезник

Статут на oбществената поръчка: 
Отворена

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет  Създаване на КККР на землищата на общински център с. Чавдар и на други населени места в общини Мездра и Брезник” по 4 (четири) обособени позиции,  

(преписка АОП № 01055-2016-0008).

Документи: 

Създаване на КККР на землищата на общински центрове гр. Белоградчик, гр. Кнежа, гр. Долни Дъбник и на други населени места в общини Видин, Берковица, Монтана и Долни Дъбник

Статут на oбществената поръчка: 
Отворена

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Създаване на КККР на землищата на общински центрове гр. Белоградчик,
гр. Кнежа, гр. Долни Дъбник и на други населени места в общини  Видин, Берковица, Монтана и Долни Дъбник
” по 4 (четири) обособени позиции (препискаАОП 01055-2016-0002).

Покупка на газьол за отопление за нуждите на локална парна централа на Агенция по геодезия картография и кадастър

Статут на oбществената поръчка: 
Отворена

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР,  гр. София, ул. „Мусала” № 1, на основание Решение № РД-19-14/19.11.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Ви уведомява, че е открита процедура за възлагане на обществена поръчка – договаряне без обявление с предмет: Покупка на газьол за отопление за нуждите на локална парна централа на Агенция по геодезия картография и кадастър, гр. София, ул.

Преизмерване на линии от държавната нивелачна мрежа І клас

Статут на oбществената поръчка: 
Отворена

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР, гр. София, ул. „Мусала” № 1, на основание Решение № РД-19-12/27.10.2015г. на Изпълнителния директор на АГКК, Ви уведомява, че е открита процедура за възлагане на обществена поръчка, рег. № 694283/27.10.2015год. в РОП с предмет:

„Преизмерване на линии от държавната нивелачна мрежа  І  клас“, включваща 2 (две) обособени позиции:

Интегриране на компонентите на регистрите на АГКК, доразвиване на съществуващи и разработване на нови електронни услуги

Статут на oбществената поръчка: 
Отворена

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР, гр. София, ул. „Мусала” № 1, на основание Решение № РД-19-8/01.07.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Ви уведомява, че е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: