Обществени поръчки

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост

Статут на oбществената поръчка: 
Отворена

 

         О  Б  Я  В  А       

 

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински център гр. Суворово и на други населени места в общини Суворово и Вълчи дол

Статут на oбществената поръчка: 
Отворена

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет ”Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински център гр. Суворово и на други населени места в общини Суворово и Вълчи дол” по 4 (четири) обособени позиции

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински център гр. Вълчи дол и на други населени места в община Вълчи дол

Статут на oбществената поръчка: 
Отворена

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет ”Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински център гр. Вълчи дол и на други населени места в община Вълчи дол” по 4 (четири) обособени позиции

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на населени места в община Самоков

Статут на oбществената поръчка: 
Отворена

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет  ”Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на населени места в община  Самоков” по 3 (три) обособени позиции 

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински център гр. Сливница и на други населени места в община Сливница

Статут на oбществената поръчка: 
Отворена

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет ”Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински център гр. Сливница и на други населени места в община Сливница” по 3 (три) обособени позиции