Обществени поръчки

Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра

Статут на oбществената поръчка: 
Отворена
Спряна

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА РАБОТНИТЕ ПРОЦЕСИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И РАЗВИТИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ НА КАДАСТЪРА“, с обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра“ и Обособена позиция № 2 „Технологичен надзор по качеството на изпълнението на информационен проект на Агенция по геодезия, картография и кадастър“,

Доставка чрез закупуване, монтаж и гаранционна поддръжка на различни видове климатична техника, за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър

Статут на oбществената поръчка: 
Отворена

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка чрез закупуване, монтаж и гаранционна поддръжка на различни видове климатична техника, за нуждите на АГКК, по три обособени позиции“.

преписка АОП № 01055-2016-0029

Създаване на КККР на урбанизираните територии, в землища на населени места в общ. Бургас, Приморско и Созопол, обл. Бургас, общ. Варна, Белослав и Бяла, обл. Варна, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, общ. Плевен, обл. Плевен и общ. Родопи, обл. Пловдив

Статут на oбществената поръчка: 
Отворена
Прекратена

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри в цифров вид на урбанизираните територии, попадащи в землища на населени места в общини Бургас, Приморско и Созопол, област Бургас, общини Варна, Белослав и Бяла, област Варна, община Пазарджик, област Пазарджик, община Плевен, област Плевен и община Родопи, област Пловдив” по  10 (десет) обособени позиции