Обществени поръчки (ОП)

Доставка на компютърни конфигурации, скенери, принтери, мултифункционални и мрежови устройства за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър, по пет обособени позиции

Статус на oбществената поръчка: 
Отворена

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на компютърни конфигурации, скенери, принтери, мултифункционални и мрежови устройства за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър, по пет обособени позиции

Офертите по обществената поръчка ще се отварят на 14.11.2017г. от 11:00 ч., в сградата на Агенция по геодезия, картография и кадастър, находяща се в гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала №1.

Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра

Статус на oбществената поръчка: 
Прекратена

„Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра“ с 2 (две) обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 „Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра“

Обособена позиция № 2 „Технологичен надзор по качеството на изпълнението на информационен проект на Агенция по геодезия, картография и кадастър“

 

Преустройство на самостоятелен обект в приземен етаж на административна сграда в приемна за граждани в гр. Шумен, упи XIII4301, кв. 271, имот ид. № 180

Статус на oбществената поръчка: 
Затворена

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 06.11.2017 г., включително, най-късно до обявения по-горе час. Преписка АОП № 01055-2017-0018. Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, която ще започне своята работа на 07.11.2017 г. в 10:00 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. „Мусала” № 1.

Проектиране, изработка, доставка и монтаж на подвижна стелажна система за нуждите на СГКК“, по 4 (четири) обособени позиции

Статус на oбществената поръчка: 
Затворена

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Проектиране, изработка, доставка и монтаж на подвижна стелажна система за нуждите на СГКК“по 4 (четири) обособени позиции:

Обособена позиция 1:

„Проектиране, доставка и монтаж на подвижна стелажна система в сградата на СГКК – гр. Бургас”

Обособена позиция 2:

„Проектиране, доставка и монтаж на подвижна стелажна система в сградата на СГКК – гр. Ловеч”

Обособена позиция 3:

Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадасър (АГКК) и нейните регионални структури - Службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК)

Статус на oбществената поръчка: 
Затворена

“Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадасър (АГКК) и нейните регионални структури - Службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК)“ по 25 обособени позиции

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 08.08.2017 г., включително, най-късно до обявения по-горе час.