Oсигуряване на службите по геодезия, картография и кадастър с консултанти по правни въпроси, във връзка с тяхната дейност при създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри и при обслужване на гражданите

Версия за печатВерсия за печат
Статус на oбществената поръчка: 
Затворена

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЛУЖБИТЕ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР С КОНСУЛТАНТИ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ТЯХНАТА ДЕЙНОСТ ПРИ СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ И ПРИ ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ“, по шест обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Северозападен район, включващ областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен“

Обособена позиция № 2 „Северен централен район, включващ областите Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра“

Обособена позиция № 3 „Североизточен район, включващ областите Варна, Добрич, Търговище и Шумен“

Обособена позиция № 4 „Югоизточен район, включващ областите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол“

Обособена позиция № 5 „Югозападен район, включващ областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска и София“

Обособена позиция № 6 „Южен централен район, включващ областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково“, преписка АОП № 01055-2016-0032.

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа, в деловодството на АГКК – гр. София, ул. „Мусала“ № 1, в срок до 12.12.2016 г., включително, най-късно до обявения по-горе час.

Отварянето на офертите ще се състои на 13.12.2016 г. от 10.00 часа.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, при спазване на установения режим за достъп до сградата на АГКК - гр. София, ул. „Мусала“ № 1, в която се извършва отварянето.