Oсигуряване на службите по геодезия, картография и кадастър с консултанти по правни въпроси, във връзка с тяхната дейност при създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри и при обслужване на гражданите

Версия за печатВерсия за печат
Статус на oбществената поръчка: 
Възложена
Допълнителни документиДатаРазмер
File Разяснение по постъпило запитване изх. № 99-644-11.11.2016 11/11/16244.55 KB
File Разяснения по постъпило запитване изх. № 99-644-28.11.2016 28/11/16217.3 KB
File Разяснениея по постъпило запитване изх. № 99-644-02.12.2016 02/12/16280.57 KB
File Протокол 1 за отваряне на офертите 19.01.2017 19/01/17248.16 KB
File Съобщение за отваряне на ценови предложения 31/01/17108.97 KB
File Протокол 2 от отваряне на офертите-31.01.2017 31/01/17250.28 KB
File Протокол 3 от 14.02.2017 16/02/17269.01 KB
File Доклад на комисията от 14.02.2017 16/02/17445.04 KB
File Доклад на комисията 14.02.2017 17/02/17353.08 KB
File Решение за определяне на изпълнител РД-19-35/17.02.2017 17/02/17202.64 KB
File Доклад на комисията от 07.06.2017 12/06/17375.03 KB
File Протокол 4 от 07.06.2017 12/06/17545.98 KB
File Решение 19-35 от 12.06.2017 12/06/17269.07 KB
File Договор № ДД-106-2017 11-08-2017 12/09/172.11 MB
File Договор № ДД-107-2017 11-08-2017 12/09/172.12 MB
File Договор № ДД-108-2017 11-08-2017 12/09/172.01 MB
File Договор № ДД-109-2017 11-08-2017 12/09/172 MB
File Договор № ДД-110-2017 11-08-2017 12/09/171.82 MB
File Договор № ДД-111-2017 11-08-2017 12/09/172.04 MB
File Обявление за възложена поръчка 12/09/17437.99 KB

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЛУЖБИТЕ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР С КОНСУЛТАНТИ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ТЯХНАТА ДЕЙНОСТ ПРИ СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ И ПРИ ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ“, по шест обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Северозападен район, включващ областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен“

Обособена позиция № 2 „Северен централен район, включващ областите Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра“

Обособена позиция № 3 „Североизточен район, включващ областите Варна, Добрич, Търговище и Шумен“

Обособена позиция № 4 „Югоизточен район, включващ областите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол“

Обособена позиция № 5 „Югозападен район, включващ областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска и София“

Обособена позиция № 6 „Южен централен район, включващ областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково“, преписка АОП № 01055-2016-0032.

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа, в деловодството на АГКК – гр. София, ул. „Мусала“ № 1, в срок до 12.12.2016 г., включително, най-късно до обявения по-горе час.

Отварянето на офертите ще се състои на 13.12.2016 г. от 10.00 часа.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, при спазване на установения режим за достъп до сградата на АГКК - гр. София, ул. „Мусала“ № 1, в която се извършва отварянето.