Изработване на нов формат за обмен на кадастрални и други пространствени данни за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър

Версия за печатВерсия за печат
Статус на oбществената поръчка: 
ПРЕКРАТЕНА
Прикачени документиДатаРазмер
File reshenierd-19-29-16112016gzaprekratyavanenaprocedura.pdf16/11/16496.79 KB
File obyavleniezavzlozhenaporchka-xml-30112016.pdf01/12/162.42 MB

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „ИЗРАБОТВАНЕ НА НОВ ФОРМАТ ЗА ОБМЕН НА КАДАСТРАЛНИ И ДРУГИ ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ ЗА НУЖДИТЕ НА АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР“,
 преписка АОП № 01055-2016-0026
Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа, в деловодството на АГКК – гр. София, ул. „Мусала“ № 1, в срок до 24.11.2016 г., включително, най-късно до обявения по-горе час.
Отварянето на офертите ще се състои на 25.11.2016г. от 10.00 ч.
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, при спазване на установения режим за достъп до сградата на АГКК - гр. София, ул. „Мусала“ № 1, в която се извършва отварянето.