Обществени поръчки

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински център гр. Долна баня и на други населени места в общини Долна баня и Божурище (вкл. общински център гр. Божурище)” по 3 (три) обособени п

Статут на oбществената поръчка: 
Затворена
Прекратена

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински център гр. Долна баня и на други населени места в общини Долна баня и Божурище (вкл. общински център

Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър

Статут на oбществената поръчка: 
Затворена

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър”, по две обособени позиции.
Офертите на участниците ще се приемат в деловодството на АГКК – гр. София, ул. „Мусала“ № 1, в работни дни, от 08:30 до 17:00 часа, в срок до 11.10.2016 г., включително, най-късно до обявения по-горе час.

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове гр. Пирдоп, гр. Златица, с. Челопеч, с. Антон и на с. Душанци, община Пирдоп

Статут на oбществената поръчка: 
Затворена

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет ”Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове гр. Пирдоп, гр. Златица, с. Челопеч, с. Антон и на с.

Осъществяване на охранителна дейност на обекти на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), по шест обособени позиции

Статут на oбществената поръчка: 
Затворена

Анонс:

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Осъществяване на охранителна дейност на обекти на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), по шест обособени позиции  (преписка АОП № 01055-2016-0017).

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 08.30 до 16:00 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 01.08..2016 г., включително, най-късно до обявения по-горе час.

Създаване на КККР на землищата на общински центрър гр. Ябланица, и на други населени места в общини Луковит, Тетевен и Ябланица

Статут на oбществената поръчка: 
Затворена

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет  ”Създаване на КККР на землищата на общински центрър гр. Ябланица, и на други населени места в общини  Луковит, Тетевен и Ябланица” по 5 (пет) обособени позиции