Обществени поръчки

Осигуряване на застраховки за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър по четири обособени позиции

Статус на oбществената поръчка: 
Възложена

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКИ ЗА НУЖДИТЕ НА АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР”, по четири обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Застраховка на имущество” – за недвижимите имоти - държавна собственост, управлявани от Агенция по геодезия, картография и кадастър, и намиращите се в тях движими вещи;

Доставка чрез закупуване, монтаж и гаранционна поддръжка на различни видове климатична техника, за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър

Статус на oбществената поръчка: 
Възложена

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка чрез закупуване, монтаж и гаранционна поддръжка на различни видове климатична техника, за нуждите на АГКК, по три обособени позиции“.

преписка АОП № 01055-2016-0029

Създаване на КККР на урбанизираните територии, в землища на населени места в общ. Бургас, Приморско и Созопол, обл. Бургас, общ. Варна, Белослав и Бяла, обл. Варна, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, общ. Плевен, обл. Плевен и общ. Родопи, обл. Пловдив

Статус на oбществената поръчка: 
Прекратена

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри в цифров вид на урбанизираните територии, попадащи в землища на населени места в общини Бургас, Приморско и Созопол, област Бургас, общини Варна, Белослав и Бяла, област Варна, община Пазарджик, област Пазарджик, община Плевен, област Плевен и община Родопи, област Пловдив” по  10 (десет) обособени позиции

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински център гр. Долна баня и на други населени места в общини Долна баня и Божурище (вкл. общински център гр. Божурище)” по 3 (три) обособени п

Статус на oбществената поръчка: 
Прекратена

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински център гр. Долна баня и на други населени места в общини Долна баня и Божурище (вкл. общински център

Изработване на нов формат за обмен на кадастрални и други пространствени данни за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър

Статус на oбществената поръчка: 
Прекратена

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „ИЗРАБОТВАНЕ НА НОВ ФОРМАТ ЗА ОБМЕН НА КАДАСТРАЛНИ И ДРУГИ ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ ЗА НУЖДИТЕ НА АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР“,
 преписка АОП № 01055-2016-0026