Архив

Обява за конкурс за длъжност Финансов контрольор

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: „Финансов контрольор“

Административно звено: АГКК

Обявa за Младши експерт Дирекция „Кадастрална и специализирани карти“, отдел „Специализирани карти“

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Младши експерт

Административно звено: отдел „Специализирани карти“, дирекция „Кадастрална и специализирани карти“