Информация за материали и данни, съхранявани в Държавния геодезически и картографски фонд (Геокартфонд)

Версия за печатВерсия за печат

Държавен  геодезически, картографски и кадастра­лен фонд (Геокартфонд)

 

Геокартфондът е специализиран технически архив - част от националния архивен фонд. Създаден е през 1953г. заедно с ГУГК. От 2000г. е към АГКК.

В архива се съхраняват данните и материалите резултат от геодезическите,  картографски и кадастрални дей­ности, възлагани от държавата, извършвани в страната от 20-те години на миналия век до наши дни.

Наименование / пояснения

Носител

Наличие на материалите / данните в цифров вид - формат

Геодезически материали и данни  :

Албуми със схеми, каталози с координати, коти и топографски описания на триангулачни точки от Държавната геодезическа мрежа (ДГМ) и геодезическите мрежи с местно предназначение (ГММП), създадени по класическите методи (до 2000 год.);

Координатна система : 1950г. и 1970г.;

Височинна система - Балтийска

Хартия;

Инженерно платно

Каталози – xls;

Схеми - pdf

Схеми на ГММП и регистри с координати и коти на геодезически точки от ГММП създадени с помощта на Глобални навигационни спътникови системи (ГНСС);

Координатна система : ETRS89, епоха 1989г./2005г. и КС 1970г.;

Височинна система - Балтийска

Хартия и CD

Регистри – xls;

Схеми – pdf; tif;

Схеми на работната геодезическа основа (РГО) и регистри с координати и коти, на точките от РГО при създаване на КККР;

Координатна система : 1970г.;

Височинна система - Балтийска

CD

Регистри – xls;

Схеми – pdf;

Схема на Държавната нивелачна мрежа I и II клас, картони на ВНР, каталози с коти и описания на нивелачните репери; каталози от нивелации III клас (само от ДНМ II цикъл).

Височинна система : Балтийска (епоха 1982г.) и EVRS2007;

Години на измерване/преизмерване :

  • II цикъл (1957г. – 1967г.)
  • III-ти цикъл  (котите са изравнени в ДНМ);
  • IV-ти цикъл 1997г.- 2009 г. (изравнени само в рамките на съответния полигон)

Хартия;

Схема на ДНМ – pdf;

Картони на ВНР – pdf;

Каталози - xls

 

Данни от мареографните станции  (статут на геодезически знак от национално значение)

CD

Регистри – xls;

Гравиметрични данни – схема на Държавната гравиметрична мрежа, каталог на 100 –те еталонни гравиметрични точки

Хартия;

Схема и описания на точките –jpg;

Данни за магнитната деклинация – отчети от магнитна станция „Витоша”

CD

Данни – xls;

Картографски материали и данни:

Топографски оригинали в мащаби 1:5000 и 1: 10 000, в КС 1970 г. И КС 1950 г.

Хартия с алуминиева вложка;

-

Издателски оригинали на ЕТК в М 1:5 000 в КС 1970 г.  + форма 50 

Мелинекс;

Tif  (резолюция 600 dpi)

Офсетови отпечатъци на ЕТК в М 1:5000 в КС 1970 г. 

Хартия;

Tif  (резолюция 300 dpi)

Издателски оригинали на ЕТК в М 1:5 000 в КС 1950 г.  + форма 50 и справочни регистри

Мелинекс;

-

Офсетови отпечатъци на ЕТК в М 1:5000 в КС 1950 г.  

Хартия;

Tif  (резолюция 300 dpi)

Цифрови ЕТК в М 1 : 5000 и КС 1970 г. (новосъздадени в периода 1990г.-1995г.)

Хартия; (по 1бр. от номенклатура)

Tif  (резолюция 300 dpi)

Офсетови отпечатъци на ЕТК в М 1:10 000 в КС 1970г.

Хартия;

Tif  (резолюция 300 dpi)

Офсетови отпечатъци на ЕТК в М 1:10 000 в КС 1950г.

Хартия;

Tif  (резолюция 300 dpi)

Баланс на земята 1956г. : Албуми с карти в М 1:25000, КС1930г.,  и регистри с площи;

Баланс на земята 1968г. : Албуми с карти в М 1:25000, КС1950г.,  и регистри с площи;

Баланс на земята 1981 г. – 2000 г. : регистри с площи

Хартия

tif (в процес на сканиране)

Филми (летене от 1953г. до 1993г.); Ключове за летене; Контактни копия

Филм; Инженерно платно;

Фотохартия

-

Ортофотопланове (негативи)

Филм;

-

Кадастрални материали и данни  :

Архивни планове на земеделски земи  (кадастрални, комасационни, теренно ситуационни и планове на водните синдикати)

Картон/ Инженерно платно

-

Архивни кадастрални и регулационни планове на населени места в М 1:1000 и 1:500 (в процес на инвентаризация)

Инженерно платно

-

Кадастрални карти, изработени по ЗКИР – само за съхранение

CD

 

Научно – технически архив и изчисления

Хартия;