В ДВ бр. 64 от 03.08.2018 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

Версия за печатВерсия за печат

Службата по геодезия, картография и кадастър – Ловеч съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за землищата на с. Дерманци, с. Дъ­бен, с. Пещерна, с. Румянцево, с. Тодоричене, с. Торос, община Луковит, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 03.09.2018 г. вкл.), заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Ловеч.

 

Службата по геодезия, картография и кадастър – Плевен съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти на урбанизираните територии в землища­та на с. Гривица и с. Опанец, община Плевен, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 03.09.2018 г. вкл.), заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Плевен.

 

Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с иден­тификатори 58548.100.2, 58548.100.3, 58548.100.5, 58548.110.12, 58548.260.51, 58548.260.91, с. Прода­новци, община Самоков, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 03.09.2018 г. вкл.), заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област.