Трансформация на координати на точка от една координатна система в друга.

Версия за печатВерсия за печат

Наименование

Описание

Име 

Трансформация на координати на точка от една координатна система в друга.

Правно основание 

чл.22 от Закона за геодезията и картографията; чл.49и, ал.1, т.4 от Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители. 

Компетентен орган

Агенция по геодезия, картография и кадастър - Геокартфонд

Начин на заявяване

На място в приемната на Геокартфонд; По електронен път – email или чрез он-лайн форма на заявяване или през информационната система на АГКК

Форма на заявяване и необходими документи

Заявление.

В заявлението задължително се посочват: 

  • номерът, координатната система и координатите  на точката (входни параметри),
  • координатната система, в която да се трансформират координатите (изходен параметър).

Съдържание на резултата

1. Номер на точката;

2. Изходните и трансформираните координати на точката и съответните координатни системи;

3. Номенклатура на картния лист, в който попада точката в координатната система на трансформираните координати, с изключение на КС 1930 г.;

Форма на предоставяне

В цифров вид : PDF формат  и/или на хартия

Начин на предоставяне

На място в приемната на Геокартфонд; По електронен път; Чрез куриерска служба по избор и за сметка на заявителя.

Такса за административната услуга

5.00 лв. на точка;

В случай, че услугата се заявява и получава само по електронен път, таксата се намалява с 30%.

Срок за изпълнение на услугата

До 14 дни, считано от датата на заплащане на дължимата такса.

 

Срок на валидност

няма

Забележка

Услугата включва правото на еднократно и в една процедура използване на получените материали и данни.