Предоставяне на топографско описание и височина на нивелачен репер, на хартия и/или в цифров вид.

Версия за печатВерсия за печат

Наименование

Описание

Име 

Предоставяне на топографско описание и височина на нивелачен репер, на хартия и/или в цифров вид.

Правно основание 

чл.22 от Закона за геодезията и картографията; чл.49и, ал.1, т.10 от Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители. 

Компетентен орган

Агенция по геодезия, картография и кадастър - Геокартфонд

Начин на заявяване

На място в приемната на Геокартфонд; По електронен път – email или чрез он-лайн форма на заявяване или през информационната система на АГКК

Форма на заявяване и необходими документи

Заявление.

В заявлението задължително се посочват:

  • номерът (от ДНМ или UELN) на нивелачния репер,
  • номерът и класът на нивелачната линия,
  • номерът на нивелачния полигон.

Съдържание на резултата

1. Номер от ДНМ и UELN и клас на нивелачния репер (НР);

2. Геодезическите географски координати на НР;

3. Номерата на нивелачната линия и нивелачния полигон;

4. Тип и описание на НР;

5. Разстояния между НР в случай на предоставяне на повече от един последователно разположени НР;

6. Нормалната височина и/или геопотенциалната кота на НР и съответните височинни системи;

7. Година на определяне на НР и номер на нивелачния цикъл;

8. Данни относно състояние на НР, в случай, че са налични.

Форма на предоставяне

В цифров вид : PDF формат  и/или на хартия

Начин на предоставяне

На място в приемната на Геокартфонд; По електронен път; Чрез куриерска служба по избор и за сметка на заявителя.

Такса за административната услуга

10.00 лв. на репер;

В случай, че услугата се заявява и получава само по електронен път, таксата се намалява с 30%.

Срок за изпълнение на услугата

До 14 дни, считано от датата на заплащане на дължимата такса.

 

Срок на валидност

няма

Забележка

Услугата включва правото на еднократно и в една процедура използване на получените материали и данни.