Премини към основното съдържание

Предоставяне на сканирани и геореферирани изображения на картни листове от ЕТК

Наименование

Описание

Име 

Предоставяне на сканирани и геореферирани изображения на  картни листове от ЕТК.

Забележка: Към момнета Геокартфонд не разполага с геореферирани изображения на едноцветните картни листове от ЕТК  в М1:10 000 и КС 1970г., както и на - картните листове от ЕТК, КС 1950 г.

Правно основание 

чл.22 от Закона за геодезията и картографията; чл.49и, ал.1, т.18 от Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители. 

Компетентен орган 

Агенция по геодезия, картография и кадастър - Геокартфонд 

Начин на заявяване

На място в приемната на Геокартфонд; По електронен път – email или чрез он-лайн форма на заявяване или през информационната система на АГКК

Форма на заявяване и необходими документи

Заявление.

В заявлението задължително се посочват:

 • номенклатурата на картния лист от ЕТК или координати на точка и/или точки определящи обхват, които следва да попаднат в картния лист,
 •  координатната система, в която да е георефериран картния лист – КС 1970г. и/или WGS84 UTM35N.

 

Съдържание на резултата

1. Файл, съдържащ сканирано изображение на картен лист с рамово и извънрамково оформление;

2. Файл, съдържащ сканирано изображение на картен лист /изрязано по вътрешна рамка/;

3. Съпровождащ TFW файл.

Форма на предоставяне

В цифров вид: TIF формат, резолюция 300 dpi;

Начин на предоставяне

По електронен път (по изключение и по искане на Заявителя - на място в приемната на Геокартфонд или чрез куриерска служба по избор и за сметка на Заявителя)

Такса за административната услуга

  • за едноцветни картни листове - 15.00 лв. на картен лист;
  • за многоцветни картни листове - 20.00 лв. на картен лист;

  В случай, че услугата се заявява и получава само по електронен път, таксата се намалява с 30%.

  Срок за изпълнение на услугата

  До 14 дни, считано от датата на заплащане на дължимата такса.

   

  Срок на валидност

  няма

  Забележка

  Услугата включва правото на еднократно и в една процедура използване на получените материали и данни.

  slogan bg